نام پژوهشگر:

سیده فاطمه موسوی زاده

بررسی تقاضای بیمه حوادث ( مطالعه موردی شرکت بیمه ایران)
   پایان نامه 0 1390
    سیده فاطمه موسوی زاده     غدیر مهدوی

در این تحقیق ما به بررسی مهم ترین عوامل تاثیرگذار روی بیمه حوادث در ایران پرداخته ایم، بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به استانهای کشور در طی دوره 1383 تا 1388 جمع آوری شده است و اثر عواملی مثل جمعیت، درآمد، خسارت های پرداختی و نرخ تورم را بر تقاضای بیمه حوادث با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و تکنیک پانل دیتا بررسی کرده ایم.نتیجه آزمون هاسمن ، سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیون اثرات ثابت را تایید می کند.مطابق نتایج عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای این شاخه از بیمه ، درآمد ،جمعیت و خسارتهای پرداختی می باشد. کشش درآمدی تقاضای بیمه حوادث ،0.32 برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کالایی ضروری به حساب می آید. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به جمعیت و خسارت های پرداختی به ترتیب 11.42 و 0.127 محاسبه شده است و اثر نرخ تورم روی تقاضای بیمه حوادث معنادار نمی باشد.