بررسی تقاضای بیمه حوادث ( مطالعه موردی شرکت بیمه ایران)

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق ما به بررسی مهم ترین عوامل تاثیرگذار روی بیمه حوادث در ایران پرداخته ایم، بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به استانهای کشور در طی دوره 1383 تا 1388 جمع آوری شده است و اثر عواملی مثل جمعیت، درآمد، خسارت های پرداختی و نرخ تورم را بر تقاضای بیمه حوادث با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و تکنیک پانل دیتا بررسی کرده ایم.نتیجه آزمون هاسمن ، سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیون اثرات ثابت را تایید می کند.مطابق نتایج عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای این شاخه از بیمه ، درآمد ،جمعیت و خسارتهای پرداختی می باشد. کشش درآمدی تقاضای بیمه حوادث ،0.32 برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کالایی ضروری به حساب می آید. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به جمعیت و خسارت های پرداختی به ترتیب 11.42 و 0.127 محاسبه شده است و اثر نرخ تورم روی تقاضای بیمه حوادث معنادار نمی باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تقاضای بیمه زندگی، متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص‌های رفاهی به روش معادلات هم‌زمان ـ پانل (مطالعه موردی شرکت بیمه پارسیان)

در چند دهه اخیر و در بسیاری از کشورها، بیمه­های زندگی نه‌تنها به­عنوان مؤثرترین و مقبول­ترین ابزار جهت کاهش خطراتی از قبیل از دست دادن اموال و دارایی­ها، صدمه بدنی در محیط کار، ازکارافتادگی و ناتوانی و مرگ و سایر حوادث، بلکه به‌عنوان یکی از اهرم­های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه به‏کار گرفته شده‏اند. هدف از این پژوهش، بررسی اثر هم‌زمان متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه زندگی (عمر...

متن کامل

برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

در این مقاله، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمۀ حوادث در ایران، از مدلهای مبتنی بر داده‌های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استانهای کشور طی دورۀ 1383-1388برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو، سازگاربودن برآورد‌های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تأیید می‌کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین عوامل تعیین‌کنندۀ تقاضا برا...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در شرکت بیمه کارآفرین ( مطالعه موردی : شهر تهران )

این مطالعه به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین طی سالهای 1390- 1386 می باشد و در پنج فصل تدوین شده است. چارچوب کلی این مطالعه به این صورت است که در فصل اول کلیاتی را پیرامون موضوع تحقیق بیان می کنیم یعنی به بیان مساله تحقیق و اهمیت انجام آن می پردازیم. سپس اهداف، فرضیه ها و سوالات تحقیق بیان می گردد. فصل دوم، به ادبیات موضوع اختصاص دارد، تاریخچه ب...

15 صفحه اول

بررسی اثرات توسعه بیمه ی عمر و سرمایه گذاری بر روی رفاه اجتماعی

جهان ما شاهد تحولات و دگرگونی¬های شگفت¬انگیزی در تمام ابعاد است. تکنولوژی پیشرفته حاصل از این دگرگونی¬ها محیط اطراف انسان را پیچیده¬تر نموده و وی را در معرض خطرهای متعددی از قبیل از دست دادن اموال و داراییها، صدمه¬ی بدنی در محیط کار، از کار افتادگی و ناتوانی و مرگ قرار داده است. برای کاهش اثرات ناگوار ناشی از این حوادث، بیمه¬ی عمر و سرمایه¬گذاری به¬عنوان موثرترین و مقبول¬ترین ابزار در بسیاری از...

15 صفحه اول

برآورد تابع تقاضای بیمۀ حوادث (مطالعۀ موردی: شرکت بیمۀ ایران)

در این مقاله، به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمۀ حوادث در ایران، از مدلهای مبتنی بر داده های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط به استانهای کشور طی دورۀ 1383-1388برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو، سازگاربودن برآورد های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تأیید می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین عوامل تعیین کنندۀ تقاضا برای بیمۀ حوادث ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}