نام پژوهشگر: آتوسا گودرزی

تسهیل ویزای ترانزیت ترانسپورت در منطقه اکو با استفاده از تجربیات ویزای شنگن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391
  مهدی شهسوار   اسماعیل تکیه سادات

به دلیل قرار گرفتن 5 کشور محصور در خشکی در آسیای مرکزی و دو کشور محصور در خشکی در قفقاز ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت ترانزیتی خود به حل مشکلات با کشورهای منطقه بپردازد و انزوایی که کشورهای غربی سعی در انجام آن دارند را ناکام بگذارند. این امر منافع سرشاری برای ایران خواهد داشت و نقش ایران در سازمان اکو را ارتقاء خواهد بخشید.

تاثیر مواد مخدر تولید شده در افغانستان بر کشورهای آسیای مرکزی(1996-2006)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  زهرا مسعودی مرغملکی   عبدالرضا فرجی راد

هر ساله عده زیادی از مردم در سرتاسر جهان به خاطرمصرف مواد مخدر تولید شده در افغانستان، جان خود را از دست می دهند. تولیدات مواد مخدر در افغانستان، چیزی بیش از 90% هرویین جهان را تامین می کند که نتیجه آن به دست آمدن درآمدی در حدود 52% gdpکشور می باشد. این امر نشان دهنده ضعف دولت مرکزی و حکومتهای ایالتی در کنترل تولید و قاچاق مواد مخدر می باشد.بخش عمده این مواد از طریق خاک کشورهای همسایه افغانستان خصوصا ایران و آسیای مرکزی و پاکستان، ترکیه وسایر کشورهای همسایه انتقال می یابد و در راه انتقال از این کشورها، مقداری نیز در داخل کشور تخلیه می شود. در تحقیق حاضر سعی کرده ایم تا تاثیر مواد مخدر را در کشورهای آسیای مرکزی بررسی کنیم زیرا در سالهای اخیر این منطقه به مرکز اصلی قاچاق مواد مخدر تبدیل شده است و هر چقدر تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یابد به همان میزان بر ترانزیت مواد از طریق کشورهای همسایه و میزان مصرف آنها در داخل این کشورها خصوصاکشورهای آسیای مرکزی افزوده می شود.گسترش فساد ، شورش و تروریسم، همگی با تولید و قاچاق مواد مخدر ارتباط دارند و اقدامات انجام شده بر علیه گروههای شورشی و تروریسم بدون مقابله با مواد مخدر امکان پذیر نیست.

origins of armenia’s foreign policy and its foreign policy towards iran
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  یزدان کیخسرو دولتیاری   رحمن قهرمانپور

foreign policy takes root from complicated matters. however, this issue may be more truth about armenia. although the new government of armenia is less than 20 years, people of this territory are the first ones who officially accepted christianity. in very past times, these people were a part of great emperors like iran, rome, and byzantium.armenia is regarded as a nation with a privileged history and a unique identity. being as a state, it is regarded as a small government that is not even able to provide its own security. they have some distinctive characters that itcould be truly said, "they are neither an eastern nation nor western. these thesis talks about political & environmental compulsions of armenia, religious isolation among muslims and its entanglement in geographical region. the main subject in this research is to find out which of these foundations influenced on foreign policy of armenia .of course, we had to deal it with the different presidential term (petrosian, kocharian, sargsyan). discussion regarding the methods of the mentioned foundations’ effectiveness due to armenias tendency towards turkey is an important problem as well which needed scrutiny.although the mechanism of foreign policy of iran is emphasized on the identity & religion but iran has never regarded christian country of armenia as ,enemy, which from armenian’s point of view holds high significance. whereas, from turks & azeri’s point of view the armenians always been regarded as, enemyarmenian strategic approach toward iran is less about history but more of practical necessity. armenias relations with iran are driven by the need for an outlet from the east-west blockade of armenia.

موانع همگرایی در منطقه دریای خزر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1396
  علیرضا مجدی   سید جلال دهقانی فیروز آبادی

موانع همگرایی عبارتنداز1.وسعت نظام آسیب پذیر در منطقه2.فشار روسیه به کشورهای منطقه 3.ایجاد خلا قدرت پس از فرپاشی اتحاد جماهیر شوروی 4. عدم حل ر‍‍ژیم حقوقی دریای خزر

بکار گیری اوراق قرضه عمر در نظام مستمری ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1389
  شیما جوزی   آتوسا گودرزی

این پایان نامه برای اولین بار در ایران به مسئله پوشش ریسک افزایش امید به زندگی برای نهاد هایی که از طریق مالی با امید به زندگی در ارتباط هستند با موضوعیت ایران و از طریق ابزارهای مالی می پردازد. در واقع نمودار های تهیه شده درفصل اول این پایان نامه شاهدی بر وجود افزایش امید به زندگی در ایران می باشند و توجه را به این نکته جلب می نمایند که موسساتی که در ارتباط مالی با مسئله عمرهستند برای جلوگیری از بحران های مالی احتمالی آتی باید به این ریسک توجه نمایند و راهی را برای پوشش آن در نظر بگیرند. مسئله ای که در زمان پوشش ریسک و قیمت گذاری ابزار مالی مورد استفاده باید به آن توجه داشت مسئله تصادفی بودن نرخ مرگ و میر، نرخ بهره و مسئله ریسک پرمیوم است که روش های مختلفی برای این موارد موجود است مانند روش های لی-کارتردر پیش بینی نرخ مرگ و میر و یا روش وانگ در قیمت گذاری. در سال های اخیر دو مورد انتشار یافته از اوراق قرضه وجود داشته اند: اوراق قرضهswiss re و eib/bnp که اولی موردی موفق بود و نرخ مرگ و میر را در پرداخت ها مد نظر قرار داد و دیگری که مورد ناموفق بود و نرخ تابع حیات را برای پرداخت در زمان سررسید مد نظر قرار می داد. از آن جاکه آزمون های آماری ناپارامتریکی فریدمن و ویلکاکسون وجود افزایش امید به زندگی در ایران و بنابراین وجود این ریسک برای صندوق های بازنشستگی در کشور را تایید می کردند، با در نظر گرفتن مواردی که برای قیمت گذاری چنین پوششی در ایران باید آن را در نظرگرفت مانند نرخ بهره، ریسک پرمیوم و احتمال زنده ماندن، قیمت اوراق قرضه عمر در زمان انتشار با سررسیدی 25 ساله برای افراد بازنشسته سازمان بازنشستگی کشوری ایران در بیشترین فراوانی گروه سنی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا قیمتی به عنوان قیمت منصفانه برای انتشار چنینی اوراقی در ایران در نظر گرفته شد. در این راستا قیمت بهره با توجه به نرخ سود سپرده سرمایه گذاری یک ساله در بانک ها و ریسک پرمیوم با در نظر گرفتن نرخ بازده سهام در بورس و احتمالات از جدول عمر ایجاد شده توسط سازمان بهداشت جهانی برای سال 2008مورد استفاده قرار گرفتند.

data mining rules and classification methods in insurance: the case of collision insurance
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  زهرا عروجی   آتوسا گودرزی

assigning premium to the insurance contract in iran mostly has based on some old rules have been authorized by government, in such a situation predicting premium by analyzing database and it’s characteristics will be definitely such a big mistake. therefore the most beneficial information one can gathered from these data is the amount of loss happens during one contract to predicting insurance loss of the new arrival record into system. in fact, by running machine learning algorithm three goals are followed: • defining risky cases • extracting out the non effective attributes of the cases • predicting insurance loss by considering the results of these outputs, before assigning insurance contracts, one insurance company can achieve the lowest level of losses during a year.

from historical facts to geo-political realities: relation between turkey and armenia ( 1915 – 2010)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  مریم شفا   عبدالرضا فرجی راد

armenias geopolitics and its historical experience have had a determining impact on the character of its foreign policy .present-day armenia is a small, landlocked country with _11,620 square miles area armenias landlocked nature makes it dependent on the benevolence of its neighbors for access to the outside world a fact that gives it a sense of isolation and vulnerability. as it was indicated, the root of armenian’s foreign policy is informants from its structural & internal factors, and also depends on its geopolitical situation. the most important factors which informants the foreign policy of this country can be illustrated as follow: 1) geopolitical factors: • armenia is a small country and has special structural limitations. • armenia is a landlocked country. • from ethnic point of view, armenian is considered among a minority region. • from religious point of view armenians are christians and in muslim countries they feel isolate. • from geopolitical point of view, armenia is considered to be a sensitive country which is located on “the route of energy transit”. due to the above factors the country feels isolate, therefore, in order to get rid of these problems, this country is trying to get enough benefit from its neighboring countries’ open waters. 2) historical experience : one of the most important factor which informants the foreign policy of armenia is the "armenia’s genocide issue", which influenced its foreign policy, as a result of which, this country’s relationship with its great neighbor e.g. turkey remain limited. due to its historical and ethnical characteristics in the region, armenia is a specific country. therefore, it is of high importance to study all those significant factors which could affect its foreign policy. as this country is located on the "route of energy transit" therefore, from strategic point of view it is considered as an important political partner. there are many factors which could affect armenia’s foreign policy, by studying of which the country could boost its relations with iran. one of the historical experiences of this country is the deep understanding of "armenia’s genocide issue", which affected its foreign policy due to which; armenia is to be considered as a pilot for iranian’s foreign policy. armenia relation great neighbor "turkey" is not good, several factors, however prevented improvement in turkish –armenian relations .first turkeys insistence, and armenias refusal to abandon the issue of the 1915"armenian genocide tow, turkeys ambitions to become the dominant regional player in the transcaucasia and central asia, which led it to side completely with azerbaijan in its conflict with armenia obstacles to normalization of relation 1. nagorno-karabakh conflict nagorno-karabakh is a region in the west of azerbaijan, where armenians constitute the majority.12 in the 1980’s, the efforts of the armenians living in this region to unite with armenia intensified, and consequently armed conflict broke out between armenia and azerbaijan. although this skirmish ended with the ceasefire in 1994, armenia still occupies twenty percent13 of azerbaijan’s territories in spite of decisions made by international law and the united nations general assembly. this conflict between armenia and azerbaijan adversely influenced turkey-armenia relations and eventually led to the closure of the common border between the two countries. in addition to the border problem, turkey-armenia relations get worsened when the latter stationed a large number of troops on the border of nakhchivan. in august 1993, in retaliation to this incident and in an attempt to intimidate the armenian troops near the nakhchivan border, turkish tanks ventured very near the armenian town of gyumri, which is close to the border. this action led to an intensification of tensions between the two countries. as stated before, the declaration made by a russian general who was in armenia at the time, asserting that world war iii could break out if turkish tanks passed into armenian territories, is one indicator of how febrile the tensions had been on the border. 2. the question of border recognition another obstacle to the normalization of turkey-armenia relations is that, in spite of the principles regarding the immutability of borders that armenia acknowledged within the framework of osce, this country does not want to make a clear commitment by declaring the recognition the 1921 treaties of kars and gyumri (the treaty of alexandropol), which define the border between the two countries. mainly due to domestic political reasons and the fears of a nationalist reaction, the armenian party does not want to seem as if it acknowledges these treaties that define the current turkish armenian border. armenia argues that there is no need for such a declaration since both countries has never rejected the aforementioned treaties. on the other hand, it is a well-known fact that, in 1991, the armenian parliament adopted a resolution stating that it refuses the validity of the treaties of kars and gyumri. 3. genocide allegations another problem that brings the turkey-armenia relations to a deadlock is the genocide allegations. one of the primary goals of armenian foreign policy is the recognition of the genocide in the international arena, and that disturbs turkey greatly. on the other hand, one should remember that the armenian diaspora puts forth a great effort in order to push for the adoption of genocide allegations in third-party countries’ parliaments in an attempt to give this issue an international character. given that armenia has very limited political and economic power in the international arena; it is a clear fact that the international extensions of the local diaspora in various countries and the armenian diaspora in the usa are quite influential. 4. the question of closed border as it is stated in the first part of this study, opening the border and establishing diplomatic relations have now turned into matters of domestic politics for both countries. before making positive advances towards the other side, the governments of both countries formulate policies by considering the potential reactions of the domestic opposition. therefore, no visible improvement has been achieved in the past seventeen years. this section will briefly look into the issue of the closed border, and the fourth section will discuss in detail the probable effects of opening the border on armenia, turkey and the caucasus region and how this may reflect upon turkey’s relations with the eu. attempts to find a solution 1. attempts made by civil society a. turkish-armenian reconciliation commission (tarc) b. turkish-armenian business development council (tabdc) and other ngo attempts c. local attempts 2. diplomatic attempts

conditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  علی نجار   رضا افقی

ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش در معرض ریسک مقایسه شده است. در این مطالعه از دو پرتفوی مختلف استفاده شده است، اولین پرتفو مربوط به بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد و شامل سهام شرکتهای سیمان فارس و سیمان تهران می باشد؛ داده های مورد استفاده قیمت روزانه هر سهم در پایان یک روز کاری (close price ) می باشد که به مدت 10 سال جمع آوری شده است. پرتفوی دوم مربوط بازار بورس نزدک (nasdaq stock market) می باشد و شامل سهام شرکتهای anat و nwli می باشد؛ در خصوص پرتفوی دوم قیمت بسته شدن روزانه هر سهم به مدت پنج سال استفاده شده است. با استفاده از قیمتهای روزانه، بازده هندسی روزانه هر پرتفوی محاسبه شده است و ارزش در معرض ریسک برای بازده ی پرتفوی، به روشهای مختلف محاسبه شده است. در این مطالعه ارزش در معرض ریسک با روشهای سنتیِ شبیه سازی تاریخی، واریانس کوواریانس، میانگین متحرک موزون نمایی، garch تک منغیره و همچنین با روش copula-garch شرطی محاسبه شده است. در روش copula-garch شرطی از 32 مدل مختلف بمنظور برآورد ارزش در معرض ریسک استفاده شده است. این روش ابتدا مدلهای مختلف کناری garch را به هریک از بازده های سهام پرتفوی برازش می دهد وسپس با استفاده از توابع copula مختلف ساختار وابستگی پرتفوی را مشخص می نماید و در پایان با استفاده از تابع copula و مدل های کناری ارزش در معرض ریسک پرتفوی را برآورد می نماید روشهای مختلف به وسیله سه معیار با یکدیگر مقایسه شده اند و بهترین روش در هریک از پرتفوها با توجه به معیار تعیین شده، مشخص شده است. یافته های این مطالعه نشان می هد که روشهای copula-garch شرطی با توجه به معیارهای مختلف همواره کاراترین روش نمی باشند و بهترین روش برآورد ارزش در معرض ریسک به ساختار داده ها و معیار سنجش کاراترین مدل بستگی دارد. به منظور برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک در هر پرتفوی باید کاراترین روش را انتخاب کرد و اگر روشی در خصوص یک پرتفوی بهترین باشد لزومی ندارد در پرتفوی دیگر بهترین باشد. پرتفوی سرمایه گذاری شرکتها اغلب بیشتر از دو سهام می باشد بنابراین پیشنهاد می شود مدلهای copula-garch شرطی به بیش از دو مدل تعمیم داده شود و همچنین در این مدل ها می توان از توابع مفصل دیگری علاوه بر توابع بکار رفته در این مطالعه استفاده کرد. به منظور پیش بینی رفتار کناریها نیز می توان از روشهای دیگری از جمله رکوردها به جای مدل garch استفاده نمود.

formation and evolution of regional organizations: the case study of the economic cooperation organization (eco)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  امیرحسین الهامی   سید محمد کاظم سجادپور

abstract because of the many geopolitical, geo economical and geo strategically potentials and communicational capabilities of eco region, members can expand the convergence and the integration in base of this organization that have important impact on members development and expanding peace in international and regional level. based on quality analyzing of library findings and experts interview findings; - resultant of inter-region economic and commercial forces has not acted in accordance with reinforcement and evolution of organization. - the political will has played an important role in the stages of formation and evolution of eco organization but the resultant inter-region political and security forces have not acted in favor of reinforcing the evolution of the eco organization. - structural and functional geographical factors are considered factors of eco members convergence but historical symbols of each of these nations indicate that they had historical negative understanding towards each other. - despite all the cultural commonalities and cooperation potentials, have had no positive function that lead eco to achieve its objectives. - create a regional consciousness and a common understanding of capabilities and geopolitical values in eco region has not reached maturity. members the structure of competitive relationships represent the lack of regional common understanding to these values. also resultant effective force of trans-regional either has negative effect on convergence of members. - despite all the progress that the evolution of structural and organizational development of eco and eco organization main documents obtained; the weakness of policy to create coordination in multilateral diplomacy, the weakness of domestic political institutions, the weakness of organizational structure, especially in business and technical expertise, eventually incompetence organization and human resources - especially in the secretariat - has caused many of the inefficiencies and structural weaknesses to be attributed to the functional. the main theoretical approaches to study the formation and evolution of regional organizations - in the context of the geopolitical theory of evolution- show that the weakens of multilateral diplomacy and foreign policy capabilities and strengthening regional stability and build relationships, in overcome the repulsive forces converge is very important.

بررسی سیاست خارجی ازبکستان در عرصه منطقه و بین الملل 1991-2010
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  رسول رضایی فرامانی   جهانگیر کرمی

پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای مرکزی ، هریک از این کشورها درصدد برآمدند که سیاست خارجی خودرا فارغ از دستورات روسیه پیگیری کنند،از میان کشورهای اسیای مرکزی ازبکستان بیشترین استقلال را در سیاست خارجی خود داشته است .این کشور با رهبری اسلام کریم اف سیاست های چندگانه ای را برای ایفای یک نقش منطقه ای دنبال کرده است. براین اساس سوالی که در این رساله مطرح میشود اینست که چرا ازبکستان علی رغم تلاشهای فراوان برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای ، نتوانسته است این نقش را ایفا نماید؟به منظور پاسخ به این پرسش مطالب گوناگونی درباره سیاست خارجی ازبکستان از جمله ساختار سیاست خارجی این کشور، روابط ازبکستان با کشورهای همسایه و قدرتهای بزرگ مورد بحث قرار گرفت و این فرضیه مطرح شد که ازبکستان با وجود داشتن توانایی تبدیل شدن به قدرت منطقه ای ، با مشکلات متعددی از جمله مشکلات اقتصادی ، محدودیت های ‍‍ژئوپلیتیکی ، مشکلات ساختاری سیاسی ، بنیادگرایی و تروریسم و ... روبروست که مانع تبدیل شدن این کشور به قدرت منطقه ایست.

نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی از 1991 تا 2010
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  روح اله صالحی دولت آباد   جهانگیر کرمی

روسیه از اوائل قرن 19 در آسیای مرکزی تسلط داشته و نفوذش را در منطقه توسعه داده است. روسیه همیشه از منابع دولتهای آسیای مرکزی بهره برداری می کرد و آنها را به مسکو انتقال می داد و این کشورها مجبور بودند تا نیازهای روسیه را فراهم کنند. روسیه سعی می کرد تا نفوذ قدرتهای بزرگ را در منطقه کاهش دهد و نفوذ خودش را حفظ کند. وقتی حکومت کمونیستی در روسیه تشکیل گردید، دولتهای آسیای مرکزی خودشان را با حکومت جدید مطابقت دادند و در این دوره اتحاد شوروی منابع آنها را بیش از دولت تزاری روس استثمار می کرد، زیرا حکومت جدید می خواست تا منابع را عمومی کند. اتحاد شوروی، این جمهوری ها را مجبور می کرد تا کالاهای خاصی را تولید کنند و این سیاستها باعث شد تا این جمهوری ها اقتصاد تک محصولی داشته باشند. اتحاد شوروی نیازهای خود را از این منطقه بدست می آورد. امروزه، روسیه می خواهد تا حکومتهای طرفدار خود را در منطقه بوجود آورد تا نفوذش را مثل گذشته حفظ کند. منابع انرژی اهمیت منطقه آسیای مرکزی را افزایش داده اند و حالا کشورهای دیگر از جمله چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا در منطقه دارای نفوذ هستند و با توجه به رقابت شدید با روسیه از منابع منطقه بهره برداری می-کنند. بعضی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان و قزاقستان منابع نفت و گاز بیشتری در اختیار دارند و این مسئله باعث شده است تا روسیه درباره منطقه حساس باشد. یک تمایلی به غرب در بین کشورهای منطقه وجود دارد و آنها می خواهند تا نفوذ روسیه را در قلمروهایشان کاهش دهند و سعی می کنند تا روابط خود را با قدرتهای بزرگ بهبود دهند و درآمدهای بیشتری بدست آورند.

ارتباط بین رشد اقتصاد و توسعه بیمه با روش پنل دیتای پویا در کشورهای منتخب منطقه منا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1390
  عاطفه سادات موسوی پور   رضا افقی

در این مقاله ارتباط بین توسعه بیمه و رشد اقتصادی 6 کشور در حال توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از مدل gmm در روش panel data در طول سالهای 2000-2008 بررسی می شود.برای نشان دادن مقدار توسعه بیمه ازinsurance densityوinsurance penetrationو رشد اقتصاد ازgdpاستفاده شده است و با مجموع اطلاعات قراردادی مثل نرخ تورم و نسبت ثبت نام دانش آموزان و موازنه تجارتی که هرکدوم از اینها روی رشد اقتصاد یا توسعه بیمه اثر دارد، معادله کنترل شده است و خود بیمه به سه بخش کل که شامل اثر بیمه های عمر و غیر عمر است و بیمه عمر و بخش غیر عمر تقسیم و اثرات آنها بر رشد اقتصاد به صورت جداگانه بررسی شده است. داده ها از سایت های imfوwtoوsigma بر گرفته شده اند و از نرم افزار eviews 6 برای برآورد پارامترها استفادهکرده ایم . نتایج رابطه رشد اقتصاد با توسعه بیمه در بخش بیمه عمر را با احتمال 95 درصد در این کشورها تایید می کند و در بقیه بخش ها اثری نداشته است.

کنوانسیون تیر و تاَثیر آن بر حمل و نقل در آسیای مرکزی و قفقاز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  سیدمحمدجواد عربی   اسماعیل تکیه سادات

منطقه آسیای مرکزی و بخشهای عمده ای از منطقه قفقاز بدلیل محصور بودن در خشکی، مشکلات بسیاری را در بخشهای گوناگون سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی متحمل گردیده است. از سوی دیگر اکثریت قاطع کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که شاه کلید حل مشکلات این منطقه بویژه در حوزه حمل و نقل و ترانزیت در دست جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر منافع ایران نیز اقتضا می کند تا این بخش بیش از پیش تقویت گردد. یکی از مهمترین موانع فراروی بخش حمل و نقل، عدم وجود سیستم یکسان گمرکی و ترانزیتی بین کشورهای منطقه می باشد. کنوانسیون تیر بعنوان مهمترین سیستم حمل و نقل جاده ای می تواند این مکانیزم را ایجاد و ترانزیت را تسهیل نماید. از این رو بنظر می رسد که اجرای کامل و صحیح این کنوانسون و شناسایی موانع موجود و برطرف نمودن آنها نقش بسزایی در رشد و شکوفایی هرچه بیشتر مقوله ترانزیت در کل منطقه و بویژه جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

نفوذ ترکیه درآسیای مرکزی وقفقاز وتاثیر آن برمنافع ملی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  زین العابدین حسن بگلو   عبدالرضا فرجی راد

پایان جنگ سرد تحول سیستماتیکی بود که تغییردر توزیع قدرت درروابط بین الملل ومنطقه ،سلسله مراتب پرستیژو قوانین وحقوق تضمینی را بعد از فروپاشی شوروی موجب گردید. راجع به منطقه ، از یک طرف ایالات متحده آمریکا از سیکولاریسم درکشورهای آسیای مرکزی وقفقازحمایت می کرد که توانست نفوذ سنتی ایران وروسیه راکاهش دهد وازطرف دیگر ترکیه درگسترش نفوذ اقتصادی وفرهنگی درآن منطقه علاقه مند بود. ترکیه به عنوان یک کشور درحال توسعه ،رول مدلی برای کشورهای تازه استقلال یافته به خاطر موفقیت در اهدافش تبدیل گردید.که سوالات اصلی زیر دراین تحقیق مورد بررسی قار می گیرد:1- چرا ترکیه درنفوذ به منطقه آسیای مرکزی وقفقاز بیشتر ازایران موفقیت آمیزبود؟2- نتایج افزایش روابط بین ترکیه وآن کشورها چه چیزهایی بودند؟ ضمنا این پایان نامه شامل پنج فصل می باشد ،فصل یک: طرح پایان نامه "بیان مساله ،سولات کلیدی،فرضیه ها،سوابق وادبیات تحقیق،اهداف تحقیق،روش تحقیق ومفاهیم تئوریک برگرفته ازمفاهیم تز(واژگان کلیدی) " راشامل می شود. فصل دو: خلاصه ای از تاریخ هریک ازکشورهای ترکیه،ایران،آسیای مرکزی وقفقازراشرح می دهدودرمباحث جزئی هر یک از این کشورها بحث می گردد. فصل سه: چالشهای امنیتی کشورهای ترکیه ،آسیای مرکزی وقفقاز راتوصیف نموده وعوامل تاثیرگذار در افزایش روابط این کشورها را ارائه می دهد.فصل چهار: روابط دوجانبه کشورهای ترکیه وآسیای مرکزی وقفقاز را ازلحاظ اقتصادی،نظامی،سیاسی،فرهنگی مورد مطالعه قرار می دهد.فصل پنج: تاثیرات سیاسی ونتایج روابط ترکیه،آسیای مرکزی وقفقاز وتاثیران آن برروی منافع ملی ایران رامورد بررسی قرار می دهد.

(revitalizing silk road corridor in the region (north east of iran
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  مهدی یوسف زاده   عبدالرضا فرجی راد

introruction khawf in(iran)-herat and mazaresharif and shirkhan bandar in (afghanistan)-dushanbe in (tajikistan)_(kirgizstan)-kashghar in(china) project railway network is under construction that it is as a significant corridor for revitalizing silk road corridor in the region .at the present there are three different gauge in the region central asia with 1,520 mm gauge and turkey-islamic republic of iran with 1,435 mm standard gauge and pakistan with 1,676 mm gauge there for iran with khawf- kashghar railway project can play role of leadership for connect chinese standard gauge railway network (1,435) to turkey standard gauge railway network (1,435) by afghanistan territory .competition between russia and england in nineteen century lead to afghanistan play role of buffer state in india region .and prevented development in afghanistan and transport sectors particularly railway network established on the basis of moscow in central asia region . after collapse of soviet union and independence of central asian republics and establish people’s government in afghanistan region have a safe territory to cooperation in any issues particularly in transport sectors. go west policy of people’s republic of china and joint of this country to wto world trade organization lead to a significant economic prosperity in this country and lead to china be second largest economy after united states. these issues present a huge potential for region to revitalizing ancient silk road corridor in this region to play role of crossroads to connect peoples republic of china to european union and play role of bridge between europe and asia. at the present only iran and china have standard gauge railway 1,435 in the region and offer a significant potential for afghanistan to play role of bridge to connect chinese standard gauge railway to iranian standard gauge railway network and in continue connect to turkey standard railway and finally connect to european union standard railway network .this plan khawf in (iran)-kashghar in (china) railway can connect directly industrial cities in east of china to rotterdam in nederland in north of europe . standard-gauge tracks avoid the need for cargo and passengers to be off-loaded and reloaded from one track to another different gauge track thus lead to reducing both travel time and costs in cargo transportation. at the present revitalizing ancient silk road corridor is an interesting subject in the region .that it seems only united states and china offer a clear policy in these issues that in chinese policy it’s so called new silk road corridor or eurasian continental bridge that launched in 1991s. . the project involved the modernization and infrastructure development of a 4,131 km railroad route traveling through central and northwestern china to the central asia and finally connect to the rotterdam. also after collapse of taliban in afghanistan united states present a clear policy about transport sectors in the region that it’s so called msr strategy modern silk road strategy tapi pipeline project, is a key element of a msr (modern silk road) strategy of us. it seems united states with msr strategy in transport sectors and pipe lines network in this region in short term try to bypass iran. however it’s clear that any plan in transport sectors in this region that try to bypass iran is looser because iran is a natural corridor for access land lock central asia republics to international waters in south of iran . iran have a more than 11,000 standard-gauge railway network in this region and present a significant potential for land lock central asian republics and afghanistan for play role of crossroads between chinese standard railway to european union standard railway .herat-sherkhn bandar is a main part of khawf in (iran)-kashghar in (china) standard gauge railway project located in afghanistan . and lead to afghanistan be-coming a hub for transportation in central asia and south and west asia for play role of bridge between europe and asia .we believe revitalizing silk road corridor is the key success in afghanistan. afghanistan is a key country in the region and instability and poverty in this country impact on economic prosperity in this region .we believe this project present a significant opportunity for peoples afghanistan for economic development in this country. this plan can help to economic development in the region and afghanistan country and cause afghanistan be more stable also help to two million refugees in iran return to afghanistan country .also this plan can lead to decrease of drug trafficking trade in afghanistan country and impact in global security challenges as a terrorism, religious extremism or drug trafficking in the region. at present, road routes between origin and destination points in europe and asia are 8000 km shorter than sea routes. and present a significant potential for promoting inland routes between europe and asia. the 2nd euro-asian road transport conference in tehran, on 6-7 october 2003 identified challenges and opportunities in developing trade and road transport along the silk road. today, the silk road again can connect both european and asian countries in order to boost economic, cultural and trade exchanges between countries and continents. iran is a closest corridor for land lock central asian republics to international waters and has a best position for connect chinese hug market to european union community. • over the past three decades, china, as the fastest developing nation in asia, has enjoyed rapid annual economic growth. in 2003 china’s railways carried 2.2 trillion tons of freight and 478.9 trillion passenger/kilometers. that more than 95 percent of chinese cargo transport carry out by sea. rail is the major mode of transport in china. 24% of the world’s railway transport volume is belong to china. in 2010, the railway network of china has been expanded to 91,000 km. china present a significant potential for central asia republic and eco members for play role of crossroads between these huge markets. • china present a clear policy about transportation in west of china that it’s so called the "new silk road" or "eurasian continental bridge" project. that launched in china in 1992 the project involved the modernization and infrastructure development of a 4,131 km railroad route traveling through central and northwestern china to the central asia and finally connect to the rotterdam in north of europe. after only ten years of efforts, 83% of this huge project has already been completed .more and more attention is being paid to opening china, its western regions for connect to international road transport connections. maritime transport is relatively inexpensive a container to reach europe by sea from china takes on average 4-6 weeks (although it often can exceed 2 months due to port congestion) but its carryout by land approximately less than 20 days. khawf in (iran)-kashghar in (china)is a unique standard railway in the region that is under construction that try to directly connect eastern ports in china and south east asia to rotterdam in the nederland in north of europe. railway is a safe and cheap instrument for far-distance cargo transport and lead to decrease delivery time and costs in cargo transport. in lands corridors in eurasia region lead to considerable saving in distances depending on what railways corridor is to be used.fo example distance from chinese ports to istanbul by northern (trans-siberian) route is about 14,000 km and by iranian territory the distance decrease to around 9,500 km which means around 4,500 km saving in favor of the central asian and iran railway route. iran has a unique situation to role a leader ship to connect chinese standard railway to europe normal railway by iran and afghanistan territory. this project lead to eliminate costs of a change standard-gauge to broad-gauge in the region. having standard-gauge tracks avoids the need for cargo and passengers to be off-loaded and then reloaded from one track to another differently gauged track, thus reducing both travel time and costs. for example it is estimated by the consultant that for passengers, an all standard-gauge line between osh and kashi would save 5 to 8 hours of travel time. the reduction in transit time for cargo would even be more— mostly likely to be over a day. moreover, an all standard-gauge line between osh and kashi would result in a 10% to 20% savings in freight cost, depending on whether or not the cargo is containerized, and a 5% to 10% savings in passenger transport cost. (www.unsecap.org). at the present khawf in (iran)-kashghar in (china) railway is only standard gauge railway network in the region that directly connect eastern industrial zones in china and south east of asia to rotterdam in nederland in north of europe .that this project is as a main corridor for revitalizing silk road corridor in this region (north east of iran).that lead to a significant in efficiency and decreasing in delivery time and costs in cargo transport between europe and asia. region suffer from poor infrastructure in transport sectors particularly in central asia transport sectors established on basis of moscow capital of russia in nineteen century .after independence of central asian republics these countries need to a sufficient transport corridors to access international markets . shortcomings in transport sectors in the region divide to: -physical barriers -nonphysical barriers transport infrastructures in the region need to develop, in the legal framework, insurance and tariff structures, as well as security and border crossing procedures to decrease delivery time and costs in cargo transportation in the region. a common plan for the development of transport sectors, present by unece and unescap, and un development for facilitation and harmonization in transport sectors in this region.( www.unescap.org) for example international euro-asian conferences on transport in saint petersburg was the first conference, in 1998, that recommended by unece and unescap, with the support of the concerned governments, for elaborate a joint programme on the development of transport links between europe and asia. the recommendation plans was include, finalization of projects prioritization; measures to address the physical and non-physical obstacles to euro-asian transport, including to reduce times and costs at borders through the implementation of the relevant multilateral agreements; strengthening national transport facilitation bodies and formulation of appropriate national action plans. promotion of regional cooperation in regional transport is a vital part of the proposed strategy, for the region which requires (i) cooperation in planning, development and marketing of regional transport corridors, (ii) regional integration, focused restructuring and tariff setting for the railways, and (iii) harmonization of regulations, improvement in border controls and sustainable network development for roads. since then several new issues have emerged region need to review in transport sectors: • the beginning of the reconstruction of afghanistan, which has opened up new opportunities for economic cooperation between afghanistan and central asia, most of these issues can be tackled through regional cooperation on: • implementing common trade conventions and agreements (especially the tir convention) • harmonizing and streamlining border practices (including convoy practices) • agreements on monitoring problems at and between borders • agreements on removal of unnecessary checkpoints, and • development of standard visa procedures for commercial drivers (www.unescap.org) khawf in (iran)-kashghar in (china) railway is only standard gauge railway network in the region that directly connect eastern industrial zones in china and south east of asia to rotterdam in nederland in north of europe .that this project is as a main corridor for revitalizing silk road corridor in this region (north east of iran).that lead to a significant efficiency and decreasing in delivery time and costs in cargo transportation between europe and asia. afghanistan is a key country in this project. this plan can lead to economic development in the region and afghanistan country and cause afghanistan be more stable also help to two million afghan refugees in iran come back to the home. also this plan can lead to decrease of drug trafficking trade in afghanistan and impact in global security challenges as a terrorism, religious extremism or drug trafficking in the region. revitalizing silk road corridor is a best project for efficiency in inland corridors between europe and asia and khawf in (iran)-kashghar in (china) railway project is as a unique corridor for revitalizing ancient silk road in the region (north east of iran).

بررسی تقاضای بیمه حوادث ( مطالعه موردی شرکت بیمه ایران)
پایان نامه 0 1390
  سیده فاطمه موسوی زاده   غدیر مهدوی

در این تحقیق ما به بررسی مهم ترین عوامل تاثیرگذار روی بیمه حوادث در ایران پرداخته ایم، بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به استانهای کشور در طی دوره 1383 تا 1388 جمع آوری شده است و اثر عواملی مثل جمعیت، درآمد، خسارت های پرداختی و نرخ تورم را بر تقاضای بیمه حوادث با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و تکنیک پانل دیتا بررسی کرده ایم.نتیجه آزمون هاسمن ، سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیون اثرات ثابت را تایید می کند.مطابق نتایج عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای این شاخه از بیمه ، درآمد ،جمعیت و خسارتهای پرداختی می باشد. کشش درآمدی تقاضای بیمه حوادث ،0.32 برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کالایی ضروری به حساب می آید. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به جمعیت و خسارت های پرداختی به ترتیب 11.42 و 0.127 محاسبه شده است و اثر نرخ تورم روی تقاضای بیمه حوادث معنادار نمی باشد.

فرهنگ و قومیت در ارمنستان و آذربایجان و نقش آنها در بحران قره باغ
پایان نامه 0 1390
  سوسن عابدی سروستانی   حسین حمیدی نیا

این تحقیق در مورد تأثیر فرهنگ و قومیت بر بحران قره باغ می باشد. در این تحقیق فرهنگ به چند مورد تقسیم بندی شده است که یکی از بخش های یعنی محصولات فرهنگی و تأثیر آنها بر این بحران برای بررسی انتخاب شده است. محصولات فرهنگی هم به نوبه خود در بر گیرنده ی موارد متعددی از جمله داستانها، افسانه ها، اساطیر، ترانه ها، اشعار، موسیقی، فیلم و کتابهاست. در این تحقیق به بررسی مورد آخر یعنی "کتاب" و تأثیر آن بر بحران قره باغ پرداخته شده است. محصولات فرهنگی به عنوان بخش مهمی از زندگی انسانها، می تواند به راحتی اذهان توده مردم را در جهت های خاصی شکل دهد و هدایت کند.این موضوع در بحران قره باغ نقش تأثیر گذاری داشته است. همچنین قومیت به خودی خود نمی تواند مشکل زا باشد بلکه عوامل متعددی وجود دارند که مشاجره های قومی را بیدار و یا به آن شدت می بخشند.در رابطه با موضوع بحران قره باغ علاوه بر محصولات فرهنگی که به دعواهای قومی شدت بخشیده است، عامل دیگری وجود دارد که به این دعواها رسمیت داده است و آن سیاستهای نادرست سیاستمداران شوروی سابق در رابطه با تعیین مرزهای این دو جمهوری است.

مقایسه تحلیلی ما بین آسه آن واکو(ازدیدگاه موفقیت)
پایان نامه 0 1391
  سعید حسینیان نایینی   عبدالرضا فرجی راد

در هزاره سوم رشد جهانی شدن بیش از پیش ادامه دارد واقتصادهای ملی برای باقی ماندن در رقا بت جهانی بسوی تشکیل گروههای منطقه ای می روند زیرا کشورها به تنها یی تمامی عوامل تولید را در اختیار ندارند وسعی میکنند درقالب تشکیلات اقتصا دی منطقه ای به اهدافی که به تنهایی قادر به رسیدن آنها نیستند برسند. اتحادیه اروپا وآسه آن دو نمونه موفق سا زمانهای منطقه ای هستند .اتحادیه اروپا با انگیزه های اقتصادی شروع به کار کرد وبه مرور زمان کشورهای اتحادیه به همکاریهای سیا سی نیز پرداختند . آسه آ ن که با علا یق سیاسی شروع به کار کرد به مرور زمان تبدیل به یک سازمان اقتصادیه موفق شد. سازمان اکو یک نمونه سازمان منطقه ای در آسیا است که بدلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی نتوانسته بمانند آسه آن سازمان موفقی باشد هرچندهردو این سازمانها در ابتدا با پشتیبانیه کشورهای غربی تشکیل شده اند. سازمان اکو در سال 1964با نام سازمان آر سی دی با عضویت 3کشور ایران-ترکیه-پاکستان تشکیل شد.سازمان آسه آن کمی بعدتر از اکودرسال 1967باعضویت پنج کشورمالزی-اندونزی-سنگاپور-فیلیپین-تایلند تشکیل شد.هر دو سازمان با حمایت ایالت متحده آمریکا و با هدف جلوگیری از نفوذکمونیست وبا اهداف سیاسی تحت نام سازمانهای اقتصادی تشکیل شده اند.فعالیتهای سازمان اکوبه دلایل مختلفی مثل عدم وجود اطمینان بین اعضاء مشکلات اقتصادی ودرنهایت انقلاب ایران متوقف شد –اما درسال 1985سه کشور عضودرچهارچوب اهداف اقتصادیه آر سی دی سازمان اکو را تشکیل دادند.سقوط شوروی واستقلال کشورهای آسیای میانه وقفقاز درسال 1991وتمایل کشورهای کمونیست آسیای جنوب شرقی به همکاری های منطقه ای باعث گسترش هر دو سازمان شد.بدین سان کشورهای آذربایجان - قزاقستان – قرقیزستان - افغانستان - ترکمنستان به سازمان اکو ملحق شدندوویتنام –لائوس – میانمار - کامبوج به آسه آن پیوستند. دراین تحقیق سعی شده است هردوسازمان ازابعاد مختلف موردبررسی قرارگیرندودلایل موفقیت سازمان آسه آن نسبت به اکوواکاوی شود.

قیمت گذاری بیمه عمر و سرمایه گذاری در بازار بیمه ای ایران
پایان نامه 0 1391
  عالیه قلی زاده   رضا افقی

در این پژوهش نخست، قرارداد جامع تعریف و شیوه های قیمت گذاری آن در ایران و کشور های مختلف بررسی شده است سپس تعهد بیمه عمر و سرمایه گذاری درباره پرداخت به بیمه گذار با تعهد بانکهای مختلف ایران در این باره مقایسه شده و مشخس شده است که بانک ها سرمایه بیشتری در مقایسه با بیمه جامع به مشتریان خود پرداخت می کنند. در بخش دیگر ضمن تقسیم قرارداد جامع به سه قسمت هزینه های اداری، هزینه فوت و سرمایه گذاری ، فرمول های سه مورد مذکور معرفی و در شرایط متفاوت در مورد سرمایه به بیمه گذار (ذینفع) بررسی شده است. در بخش دیگرپس از اصلاح نقایص موجود در شیوه قیمت گذاری در قرارداد جامع، این پایانامه به این نتیجه رسیده است که شیوه قیمت گذاری جدید، سرمایه بیشتری به بیمه گذار پرداخت می کند.

the effect of traffic density on the accident externality from driving the case study of tehran
پایان نامه 0 1391
  راضیه اسفندیاری   آتوسا گودرزی

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفات بیشتر و هزینه های جانبی بالاتری را برای رانندگان به همراه خواهند داشت.

قیمت گذاری بیمه های اعتباری تجاری کوتاه مدت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ؟ 1391
  محمد دنان   غدیر مهدوی

هدف از پایان نامه حاضر، ارائه روش جدید جهت تعیین نرخ حق بیمه بیمه نامه های اعتباری تجاری کوتاه مدت و مقایسه نتایج بدست آمده با نرخ های مورد استفاده صندوق ضمانت صادرات می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های آماری سه سال (90-88) نشان داده می شود که نرخ های مورد استفاده صندوق و نتایج بدست آمده از این روش با هم تفاوت دارند.

the study of practical and theoretical foundation of credit risk and its coverage
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391
  زهرا باسو   غدیر مهدوی

پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثیقه , و gdp و نوع صنعت اثر مثبت روی ریسک اعتباری می گذارد.

مقایسه بین سیستم مستمری مزیت تعریف شده و مشارکت فرضی تعریف شده در سیستم مستمری ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391
  علیرضا معیری   رضا افقی

در این پایان نامه،با برسی که آیا سیستم سنتی مستمری مزیت تعریف شده (به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری)،در آینده دارای ابعاد استطاعت مالی با تعدیل های فراوان همچون (اصلاح پارامتری) هست یا خیر.اخیرا به منظور اصلاح سیستم قدیمی مستمری تعدادی از کشورهای توسعه یافته رویکرد مشارکت تعریف شده فرضی را انتخاب کرده اند.با مقایسه این دو سیستم،ما به این سوال پاسخ می دهیم که آیا سیستم قدیمی را حفظ کنیم یا آنرا جایگزین نماییم. وبا مطاله جمعیت ایران در آینده نزدیک، افزایش ضریب تکافل، معکوس شدن هرم سنی، به این نتیجه می رسیم که سیستم مشارکت تعریف شده فرضی کلاسیک توانایی پخش ریسک اقتصادی و جمعیتی را در بین و درون نسل ندارد.لذا وجود یک صندوق پیش ذخیره در کشورهایی همچون ایران ایران برای عبور از دوره ی گذار جمعیتی لازم به نظر میرسد.

political economy of china in central asia
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391
  سمیه صارمی   حسین حمیدی نیا

this research is about the political economy of china in central asia. in this research the political & economic interactions affected on chinas political economy in central asia are examined. chinas goal of presence in central asia including political-security, economic and energy goals is described in one part. in another part, the trade relations between china and central asian countries are examined. and in last part, the role of central asian countries in energy security of china is described.

an investigation about the relationship between insurance lines and economic growth; the case study of iran
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1391
  شیما سخایی   آتوسا گودرزی

مطالعات قبلی بازار بیمه را به صورت کلی در نظر می گرفتند اما در این مطالعه صنعت بیمه به عنوان متغیر مستفل به بیمه های زندگی و غیر زندگی شکسته شده و هم چنین بیمه های زندگی به رشته های مختلف بیمه ای که در بازار بیمه ایران سهم قابل توجهی دارند تقسیم میشود. با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی داده های برای دوره های 48-89 از مراکز ملی داده جمع آوری شد سپس با تخمین مدل خود بازگشتی برداری همراه با تعدادی از تست های سری زمانی مانند تست ریشه واحد،تست همبستگی و تست رابطه ی علیت،تابع واکنش-پاسخ و تجزیه واریانس خطاهای پیش بینی شده،نتایج حاصله نشان دادند که بیمه های عمر یا زندگی رابطه ی مثبت و مستقیمی با رشد اقتصادی دارند ولی این نتیجه در مورد بیمه های غیر زندگی صدق نکرد.

کاربرد داده کاوی در کشف تقلبات بیمه اتومبیل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1392
  سجاد جنت بابایی   آتوسا گودرزی

در این پایان نامه تکنیک های اخیر و پرکاربرد مانند رگرسیون لجستیک،درخت تصمیم و بیز ساده به کار گرفته شده است. این تکنیک ها بر روی داده های واقعی که از شرکت بیمه ایران گرفته شده بکاربرده شد. بادرنظرگرفتن هفت متغیر توضیحی که به نظر در تقلبات بیمه ای موثر می آمدند، مدل اجرا شده است. تکنیک های مذکوردر نرم افزار spss clementine اجرا و نهایتا دقت مدل رگرسیون لجستیک بیش از سایر تکنیک ها بوده است.

آزمون برای مشاهده انتخاب نامناسب در بازار بیمه اتومبیل ایران test for evidence of adverse selection in iranian automobile insurance market
پایان نامه 0 1392
  مریم مسیح پور   غدیر مهدوی

وجود انتخاب نامناسب یک مسئله اساسی دربازار بیمه می باشد. به دلیل وجود انتخاب نامناسب در بازار بیمه که مستلزم اعمال هزینه های اضافی در نرخ گذاری می باشد ، برای اکچوئر اثبات وجود انتخاب نامناسب یا انتخاب مناسب از اهمییت ویژه ای برخوردار است. .بنابراین مشخص کردن رژیم در نرخ گذاری در بازار بیمه بسیار مهم است. . دراین تحقیق از نظریات و فرضیات موجود در ادبیات مربوط به نظریه های اطلاعات نامتقارن که شامل انتخاب نامناسب و انتخاب مناسب می باشد ا ستفاده شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این است که آیا در بیمه نامه های بدنه در ایران انتخاب نامناسب وجود دارد همچنین آیا همبستگی مثبت بین وقوع تصادف و انتخاب پوشش های اضافی در بیمه بدنه اتومبیل وجود دارد که با داشتن این همبستگی مثبت وجود انتخاب نامناسب در بازاربیمه اتومبیل ایران اثبات می شود. دراین تحقیق داده ها با پرسش نامه جمع آوری شده است.جامعه مورد بررسی شامل افرادیست که بیمه بدنه اتومبیل را در سال 1391 تا 1392خریداری کرده اند .با آنالیز و تحلیل داده های پرسشنامه به وسیله روش های رگرسیونی فرضیه های تحقیق، آزمون شده است. در این تحقیق آنالیز های تحلیلی و تئوری برای تاثیرگذاری ویژگی های افراد و ویژگی های اتومبیل بر وقوع تصادف و خریداری پوشش های اضافی بیمه بدنه نشان داده شده که وجود انتخاب نامناسب در بازار بیمه اتومبیل ایران را بررسی کرده است . یافته های تحقیق نشان می دهد همبستگی مثبت بین وقوع تصادف و انتخاب پوشش های اضافی در بیمه بدنه اتومبیل وجود دارد که با داشتن این همبستگی مثبت وجود انتخاب نامناسب در بازاربیمه اتومبیل ایران اثبات می شود..

an appropriate model for exchange rate predictability in iran: comparing potential forecastability
پایان نامه 0 1392
  مرضیه واحدی نژاد گاوگانی   آتوسا گودرزی

nowadays in trade and economic issues, prediction is proposed as the most important branch of science. existence of effective variables, caused various sectors of the economic and business executives to prefer having mechanisms which can be used in their decisions. in recent years, several advances have led to various challenges in the science of forecasting. economical managers in various fields are trying to achieve effective forecasting methods with lower error possibilities. one of these fields is predicting changes in exchange rate that all economic experts can use in different fields like macro-economic decisions and economic planning. others believe that it is a random phenomenon which can’t be predicted. in normal economic calculations models are assumed linear for simplicity. doing these calculations with the non-linear models will cause bias which in predicting. through non-linear models, various phenomena such as turbulence can be also investigated. this thesis uses different tests like bds, hurst and predict correlation dimension. consequently, by these tests, predictability of exchange rate and the state of being linear or non-linear will be determined. what’s more, we showed the exchange rate is predictable and bearable and not random. using hurst exponent and runs tests we proved that this variable has a long memory. also bds test ascertained that behavior of the variable is non- linear. for proving stability we had to test augmented dicky- fuller and philips- pron. the results show this variable is not stable. and for proving predictive power of non- linear models, neural network is more power full than garch, which is more power full than arima.

an investigation about the appropriate stochastic modeling framework for agricultural insurance pricing
پایان نامه 0 1393
  حمید ندیمی   رضا افقی

با توجه به اینکه بیمه محصولات کشاورزی در ایران بیشتر جنبه ای حمایتی دارد و خسارات گزارش شده عموما بیش از حق بیمه های دریافت شده است، در این پایان نامه به جهت تعیین قیمت بیمه محصولات کشاورزی (گندم دیم) از فرآیندهای نوفه شلیک به عنوان مدلی مناسب استفاده شده است. بر اساس داده های صندوق بیمه کشاورزی از خسارات اعلام شده در سال زراعی 1388-1389 گندم دیم، در این پایان نامه حق بیمه خالص و ناخالص این محصول محاسبه شده است.

اتکایی بهینه با هدف بهینه سازی احتمال ورشکستگی: مطالعه موردی بیمه آتش سوزی در ایران
پایان نامه 0 1393
  امید قوی بازو   غدیر مهدوی کلیشمی

احتمال ورشکستگی یکی از معیار های مهمی است که برای توضیح در مورد میزان آسیب پذیری یک شرکت بیمه در قبال ورشکستگی به کار می رود. تئوری ورشکستگی با یهره گیری از مدل های ریاضی و با مقایسه حق بیمه های دریافتی در مقابل خسارت های پرداختی سعی در تخمین احتمال آنکه سرمایه یک شرکت بیمه به سطح صفر و یا کمتر از آن برسد می باشد. در فرآیند مدیریت ریسک، یکی از راه های رفتار با ریسک انتقال آن از طریق بیمه های اتکایی است. شرکت های بیمه بر اساس قراردادهای اتکایی نسبی و غیرنسبی ریسک خود را به شرکت های بیمه اتکایی واگذار می کنند. هدف از این تحقیق به دست آوردن سطوح نگهداشت بهینه از دیدگاه بیمه گر واگذارنده با توجه به احتمال ورشکستگی بیمه گر واگذارنده می باشد. لذا سطوح نگهداشت بهینه در هر دو نوع قراردادهای اتکایی مشارکت و مازاد خسارت بر اساس حداقل سازی احتمال ورشکستگی بیمه گر اولیه به دست می آید. در مطالعه موردی این تحقیق از داده های مربوط به واحد بیمه های آتش سوزی در شرکت سهامی بیمه ملت استفاده شده است. این داده ها شامل کلیه بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی صادره در سال 1388 و همچنین کلیه خساراتی که برای این بیمه نامه ها رخ داده است می باشد. تعداد بیمه نمه های صادره 2723 مورد و تعداد خسارات رخ داده برای این بیمه نامه ها 201 مورد می باشد. برای همگن بودن هرچه بیشتر داده ها، کلیه بیمه نامه های آتش سوزی صرفا مربوط به بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های فوق الذکر سطوح نگهداشت بهینه در هر دونوع قراردادهای اتکایی مشارکت و مازاد خسارت به دست آمده است. همچنین با ترکیبات مختلفی از عامل سربار در حق بیمه بیمه گر اولیه و بیمه گر اتکایی، سطوح نگهداشت بهینه به دست آمده است و در کلیه ترکیب ها قراردادهای اتکایی مازاد خسارت در مقایسه با قرارداد اتکایی مشارکت احتمال ورشکستگی کمتری برای بیمه گر اولیه به وجود می آورد.

بررسی بیمه ورزش موضوع مورد مطالعه بازیکنان فوتبال ایران
پایان نامه 0 1393
  مریم کریمی باجه باج   آتوسا گودرزی

مبنای دانش اکچوئری بر تحلیل مدل های اماری به منظور تعیین خق بیمه وتقسیم ریسک بیمه شوندگان است.فوتبال ورزشی است که ریسک مصدومیت در ان بالا میباشدو این مصدومیت ها گاه منجر به پایان حیات ورزشی بازیکنان میگردد.باشگاهها سالانه هزینه بالایی را جهت درمان فوتبالیستها متقبل میشوند.دراین پایان نامه روشهای تعیین حق بیمه برای بازیکنان فوتبال را بررسی نموده ایم.با استفاده از مدلهای خطی تعمیم یافته برازش مشاهدات ادعاهای بیمه انجام میشود.

مقایسه رژیم حقوقی دریای خزر قبل و بعد از فروپاشی شوروی
پایان نامه 0 1391
  فاطمه سرلک   حسین حمیدی نیا

این تحقیق در مورد مقایسه و بررسی رژیم حقوقی دریای خزر قبل و بعد از فروپاشی شوروی می باشد. در این تحقیق ابتدا به بررسی مشخصات و خصایص فیزیکی و محیطی دریای خزر پرداخته شده است و همچنین اهمیت دریای خزر ذکر گردیده است. دریای خزر و به عبارت صحیح تر دریاچه خزر تا قبل از فروپاشی شوروی سابق بر طبق قراردادهای بسته شده میان ایران و شوروی (قراردادهای 1921و 1940)تحت رهبری دو کشور ایران و روسیه اداره می گردید و این دو کشور هرکدام سهم 50 درصدی را بر اساس رژیم حقوقی مشاء از این دریا بهره بردای می کردند . اما پس از فروپاشی شوروی کشورهای حاشیه خزر از 2 کشور به 5 کشور افزایش یافتند( آذربایجان، ایران،قزاقستان، و روسیه). پس از این دوران یک وضعیت سیاسی اقتصادی و امنیتی جدید در سراسر منطقه خزر شکل گرفت و در نتیجه دیگر قراردادهای 1921 و 1940دیگر مناسب اداره دریای خزر نبودند. این قراردادها دیگر پاسخگوی مشکلات اقتصادی- سیاسی و امنیتی این دریا نبودند. در تعیین رژیم حقوقی جدید فاکتورهای زیادی برای تامین منافع کشورها باید در نظر گرفته شود. ایران به دنبال تدوین رژیم حقوقی است که منافع تمام کشورها در نظر گرفته شود و همچنین با بستن قراردادهای دوجانبه و سه جانبه مخالف است. مهمترین فاکتورهای که بر استراتژی ایران برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر تاثیر می گذارد. فاکتورهای اقتصادی- امنیتی و محیطی می باشد.

رابطه بین شخصیت،رانندگی ریسکی و شدت تصادف و تاثیر انها بر بیمه شخص ثالث در بین رانندگان ایرانی
پایان نامه 0 1392
  فرشید غریبی   غدیر مهدوی

تصادفات رانندگی هزینه های زیادی را برای صنعت بیمه به بار آورده است. در این تحقیق به تحلیل تئوری و کاربردی نرخ تصادفات می پردازیم که می تواند برای شرکتهای بیمه مفید باشد. هدف از این تحقیق تجزیه وتحلیل تعداد تصادفات و برخی عوامل موثر بر آن میباشد. بدین منظور ما عواملی همچون رانندگی ریسکی و شدت تصادفات و همچنین برخی از فاکتورهای شخصیتی همچون بی هنجاری, حس جویی, منبع کنترل و خشونت رانندگی را در نظر گرفته ایم.ما فرض می کنیم که افراد به گروههای مختلف ریسکی تقسیم میشوند.سطح ریسک رانندگان و اقدامات احتیاطی رانندگان می تواند با توجه به شخصیت رانندگان تعیین شوند. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم و بدست آوردن مدل مناسب پرسشنامه ایی را در سطح شهر کرمانشاه توزیع کرده ایم. رابطه بین عوامل شخصیتی شامل همچون بی هنجاری, حس جویی, منبع کنترل , خشونت رانندگی و رانندگی ریسکی با تصادفات وهمچنین تاثیر این عوامل بر شدت تصادفات ارائه شده توسط چند آزمون اماری مهم:همبستگی اسپیرمن, آزمون لوین, آزمون تی, آنالیز وراریانس یک طرفه,آزمون پست هاک, آزمون من ویتنی, آزمون کورسکال واریس.با انجام آزمونهای مربوطه مشاهده شد که میانگین تصادفات در بین سطوح مختلف شخصیتی متفاوت است یعنی عوامل شخصیتی درتعداد و شدت تصادفات موثر است. در انتها تاثیر سطوح مختلف شخصیتی بر تعداد تصادفات در قالب یک مدل رگرسیون پواسن بیان گردید.

ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمه بیکاری با رویکرد داده کاوی تفحصی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1393
  سید جواد طباطبایی منش   آتوسا گودرزی

due to extraordinary large amount of information and daily sharp increasing claimant for ui benefits and because of serious constraint of financial barriers, the importance of handling fraud detection in order to discover, control and predict fraudulent claims is inevitable. we use the most appropriate data mining methodology, methods, techniques and tools to extract knowledge or insights from enormous amounts of data to detect white-collar crimes. fraud detection in ui as a category of social benefits is used as the application domain. the problem solving approach is to integrate database, machine learning, neural networks, data visualization, statistics and distributed data mining techniques and tools into the crime detection system. the crime detection method utilized bayesian belief network (bbn), decision tree (dt) and multi layer feed forward neural network (mlnn) learning algorithms; classification and clustering visualization. the most important predictor variables have identified to build a model for fraud pattern recognition. when a claim is processed, it will classify as “normal”, “fraudulent” or “high risk fraudulent”. also as a subsidiary analysis, performance of various data mining techniques have compared with each other in some issues in available insurance data. these findings depict a clear image of rising fraud from a simple claim to a disastrous and disruptive form, and also the results will provide an appropriate opportunity for social insurance authorities to have better conceptual understanding and effective combat against all kind of insurance fraud, just on time.

قیمت گذاری اوراق قرضه برای زلزله در ایران
پایان نامه 0 1393
  ناص اسماعیلی   آتوسا گودرزی

مطالعه روی حوادث طبیعی که خسارت های سنگین وارد می کنند و ساختن مدل هایی برای توزیع این خسارات در قالب اوراق قرضه برای حمایت از دولت و شرکت های بیمه از اهمیت زیادی برخوردار است. و هدف اصلی این تحقیق قیمت گذاری اوراق قرضه برای زلزله در ایران می باشند که برای این منظور از روش قیمت گذاری پواسون و توزیع وایبل برای خسارتهای زلزله استفاده شده است.

optimal joint survival probability of xl reinsurance contracts in iran insurance company
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1388
  زهرا قاسمی وانانی   محمدرضا صالحی راد

اگر تنها یک صنعت جهت حفظ تعادل در بازار جهانی ضروری باشد، می توان ادعا نمود که آن صنعت بیمه است. صنعت بیمه بدون کمک صنعت بیمه اتکایی قادر به انجام وظیفه خویش نخواهد بود. اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه بیمه اتکایی تنها با در نظر گرفتن منافع شرکت بیمه شده بوده است و منافع شرکت بیمه گر اتکایی کمتر مورد توجه بوده است. در این رساله با در نظر گرفتن منافع همزمان هر دو شرکت بیمه گذار اصلی و بیمه گر اتکایی احتمال بقاء مشترک بهینه را درقراردادهای اتکایی مازاد خسارت برای این شرکت ها محاسبه می نماییم. با دستیابی به تابع احتمال بقاء مشترک قادر به پاسخگویی به پرسش های ذیل خواهیم بود: 1. مفهوم تابع احتمال بقاء مشترک شرکت های بیمه گذار اصلی و بیمه گر اتکایی چیست؟ 2. چگونه می توان با کمک تابع احتمال بقاء مشترک به مدل بهینه برای یک قرارداد اتکایی مازاد خسارت دست یافت؟ 3. آیا این روش، یک روش کاربردی برای شرکت های بیمه ایرانی می باشد؟ 4. محدودیت های این روش برای شرکت های بیمه ایرانی چیست؟