× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the effect of traffic density on the accident externality from driving the case study of tehran

پایان نامه

0

دانشجو : راضیه اسفندیاری

استاد راهنما : آتوسا گودرزی رضا افقی

سال انتشار:1391

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : بیمه- تصادفات اتومبیل- اثرات جانبی- روش داده های تابلویی-

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفات بیشتر و هزینه های جانبی بالاتری را برای رانندگان به همراه خواهند داشت.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

frustrating situations that impede or prevent some form of ongoing goal-directed behavior are believed to act as a catalyst for aggressive behavior. from social learning approaches aggression is a learned response through observation or imitation of socially relevant others. many psychological factors are at play in aggressive driving and many may prove difficult to control. human beings are na...

Background and Objective: Road traffic injuries are among the most important causes of death and disability in Iran, and the country has one of the highest prevalence of opioid drug use, especially among drivers. The effect of different situations related to opioid use needs great attention. The purpose of this study was to estimate the effect of driving in the withdrawal phase on the occurrenc...

background the most accidents can be directly attributed to human factors. hence, more traffic crashes result from driver malfunctioning which from among them, the driver behavior is a proximal factor in the road traffic injuries causation chain. objectives this study aims to investigate relationship between aberrant driving behaviors questionnaire (dbq factors) and self-report crashes involvem...

today, the number of drivers and traffic users is increasing. so, it is necessary to know that the human factor has the most important factor in the traffic. thus, any behavior change or fault that arises from human factor (for example drivers) can have inappropriate impacts on the traffic. so, it is important that traffic users be trained about the effectiveness and attention to the traffic si...

background and objectives: in many studies, chronic diseases are associated with incidence of driving accident. the main objective of the present study is investigation the effect of physical and mental disorders status of bus drivers on the occurrence of crashes. materials and methods: this research is a cross-sectional and descriptive-analytical study that was performed on 665 bus drivers' pu...