نام پژوهشگر:

راضیه اسفندیاری

the effect of traffic density on the accident externality from driving the case study of tehran
   پایان نامه 0 1391
    راضیه اسفندیاری     آتوسا گودرزی

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفات بیشتر و هزینه های جانبی بالاتری را برای رانندگان به همراه خواهند داشت.