نام پژوهشگر: سید حمید سجادی هزاوه

بررسی انگیزهها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران مرد در مسابقات دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390
  امیر خیرگو رازلیقی   محمدرضا اسمعیلی

مقدمه: این تحقیق برای بررسی انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران در مسابقات دوومیدانی بود که توسط نه فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند .برای تعیین انگیزه ها و عوامل موثر بر حضور تماشاگران، تماشاگران تیم دوومیدانی نفت تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که بصورت میدانی انجام شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه بیست و هفت سوالی انگیزه های حضور تماشاگران بود. میزان پایایی پرسشنامه در این تحقیق 756/0 بدست آمد. یافته ها : میانگین انگیزه ها به ترتیب از بزرگ به کوچک به ترتیب زیر بدست آمد : علاقه مندی بازیکن خاص به با 6/4 بیشترین میانگین را در بین انگیزه ها داشت .سپس هیجان مسابقه با 5/4، علم به دو و میدانی با 4/4، پیروزی نیابتی با 3/4، بازی پایاپای با 8/3، گریز با 6/3، خدمات به تماشاگران با 2/3، سرگرمی با 3 و در نهایت کمترین مقدار مربوط به علاقه مندی به تیم با میانگین 7/1 بود. بحث و نتیجه گیری: در بررسی رابطه بین انگیزه ها و میزان حضور تماشاگران نتایج نشان داد که علاقه به بازیکن خاص،گریز، هیجان مسابقات، علم به دوومیدانی، بازی پایاپای، خدمات رفاهی و سرگرم کنندگی مسابقات با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی دار دارد، اما حمایت از تیم و پیروزی نیابتی با میزان حضور تماشاگران رابطه معنی دار ندارد.در نهایت تأثیر کل انگیزه ها حضور تماشاگران در میزان حضور آنان سنجیده شد. از رگرسیون چندگانه برای اثبات اثر چند متغیر مستقل (انگیزه ها( روی متغیر وابسته (میزان حضور) استفاده شد که نتایج نشان داد متغیرها مستقل قادر به توضیح 3/12 درصد از تغییرات متغیر وابسته می باشند. متغیرها تأثیرگذار در سطح 5 درصد به ترتیب اهمیت عبارتند از: خدمات رفاهی برای تماشاگران، هیجان، علاقه مندی به تیم، علاقه مندی به بازیکن خاص، علم به دوومیدانی و بازی پایاپای .

بررسی ارتباط میان خلاقیت وکارآفرینی روسای هیئتهای کوهنوردی کل کشور
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  پروین رضایی   علی زارعی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در این تحقیق به «پیش بینی کارآفرینی روسای هیئت کوهنوردی استانهای کشور از طریق خلاقیت» پرداخته شده و سوال اصلی بدین ترتیب مطرح گردید:آیا امکان پیش بینی کارآفرینی روسای هیئت های کوهنوردی کل کشور از طریق خلاقیت وجود دارد؟ روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی روسای هیئت کوهنوردی استانهای کشور تشکیل می دهند که 32 نفر می باشند. لازم به ذکر است، تمامی جامعه آماری، مرد هستند. در تحقیق حاضر نمونه گیری صورت نگرفته و با پیروی از سرشماری مطرح می شود.به منظور جمع آوری داده ها، از دو ابزار متفاوت تحت عنوان پرسشنامه کارآفرینی و آزمون سنجش خلاقیت عابدی استفاده شد که هر دو ابزار دارای روایی و اعتبار مطلوبی می باشند. در نهایت، با استفاده از مدل های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به آزمون سوال های تحقیق پرداخته شد و یافته های تحقیق نشان داد رابطه مثبت معنی داری بین «خلاقیت» با «کارآفرینی»، «خلاقیت» با خرده مقیاس«ویژگی های شخصیتی» کارآفرینی، «خلاقیت» با ویژگی «خلاقیت» کارآفرینی و «خلاقیت» با ویژگی «هدایت و رهبری» کارآفرینی مشاهده می شود. بدین ترتیب که با افزایش «خلاقیت»، «کارآفرینی»، «ویژگی های شخصیتی» کارآفرینی، ویژگی «خلاقیت» کارآفرینی و ویژگی «هدایت و رهبری» کارآفرینی نیز افزایش می یابد و با کاهش «خلاقیت»، «کارآفرینی»، «ویژگی های شخصیتی» کارآفرینی، ویژگی «خلاقیت» کارآفرینی و ویژگی «هدایت و رهبری» کارآفرینی نیز کاهش می یابد. واژه های کلیدی: خلاقیت ، کارآفرینی، روسای هیئت کوهنوردی

اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش درکارکنان فدراسیون های ورزشی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390
  بهارک رستادمهر   فریده اشرف گنجویی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در تحقیق حاضر، به بررسی«اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون های ورزشی» پرداخته شد و سوال اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح گردید کهبه چه میزان توانمندسازی، بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون های ورزشی موثر است؟ روش تحقیق، زمینه یابی است.جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان فدراسیون های ورزشی که در 52 فدراسیون ورزشی مشغول به فعالیت بوده و نزدیک به 1500 نفر می باشند، تشکیل می دهند. با استفاده از مدل آماری رگرسیون چندمتغیری، یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معنی داری بین «توانمندسازی» با «مدیریت دانش»، مشاهده می شود. بدین ترتیب که با افزایش «توانمندسازی»، «مدیریت دانش» نیز افزایش و با کاهش آن، «مدیریت دانش» نیز کاهش می یابد. واژه های کلیدی: توانمندسازی، مدیریت دانش، کارکنان فدراسیون ورزشی

بررسی مقایسه ای مهارت های شغلی اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد تهران در رشته های مختلف
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  نوشین رحیم زاده   فریده اشرف گنجویی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : در تحقیق حاضر، به بررسی «بررسی مقایسه ای مهارت های شغلی اعضای هیئت علمی دانشکده-های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد تهران در گرایش های مختلف» پرداخته شد و سوال اصلی تحقیق به شرح زیر مطرح گردید که آیا مهارت های شغلی اعضاء هئیت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای آزاد تهران در رشته های بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی متفاوت است؟ روش تحقیق، زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی اعضاء هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاههای آزاد شهر تهران در رشته های بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی تشکیل می دهند که تعداد کل آن ها 93 نفر می باشد، تشکیل می-دهد. با استفاده از مدل آماری تحلیل واریانس یکطرفه، یافته های تحقیق نشان داد که اساتید رشته مدیریت نسبت به اساتید دیگر رشته ها از مهارت های شغلی بالاتری برخوردارند. واژه های کلیدی: مهارت های شغلی، اعضای هیئت علمی، دانشکده های تربیت بدنی

اثر برنامه ریزی ورزشی در اوقات فراغت بر سلامت روانشناختی کارگران مشاغل سخت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390
  لیلا حری   کامبیز کامکاری

در این تحقیق، به «اثر برنامه ریزی ورزشی در اوقات فراغت بر سلامت روان شناختی کارگران مشاغل سخت» پرداخته شده و سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب تدوین گردید که برنامه-ریزی ورزشی در اوقات فراغت، به چه میزان بر سلامت روان شناختی موثر است؟ روش پژوهش حاضر توصیفی بوده و از نوع زمینه یابی می باشد. لازم به ذکر است، جامعه آماری را تمامی کارگران مشاغل سخت در شرکت ایران خودرو و سایپا تشکیل می دهند که تعداد کل آن ها در حدود 11000 نفر می باشند که از این تعداد با تأکید بر مفروضه تحقیقات زمینه یابی، 120 نفر به-عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده از فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا-2 (mmpi-2rf) مورد سنجش قرار گرفتند و با استفاده از مدل آماری تحلیل رگرسیون چندمتغیری، به بررسی اثرات برنامه ریزی ورزشی بر سلامت روان شناختی پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان داد که برنامه ریزی ورزشی بر شاخص های بالینی «نارسایی تفکر»، «نارسایی هیجانی»، «نارسایی رفتاری»، «ضعف روحیه»، «شکایات جسمانی»، «هیجانات مثبت پایین» و «فعالیت-گرایی هیپومانیک»؛ شاخص های مشکلات ویژه «شکایات عصب شناختی»، «درماندگی- ناامیدی»، «ناکامی»، «اضطراب»، «شکایات عصب شناختی»، «ترس های چندگانه مشخص»، «ترس های محدودکننده رفتار»، «پرخاشگری» و «مشکلات خانوادگی» و در نهایت، شاخص آسیب شناسی روانی «پرخاشگری»؛ موثر می باشد. کلید واژه ها: برنامه ریزی ورزشی، اوقات فراغت، سلامت روان شناختی

شناسایی وضعیت موجودفناوری اطلاعات و تدوین استراتژی های آن بر اساس تحلیل swotدرمعاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  شمسی شکری املشی   فریده اشرف گنجویی

چکیده هدف از انجام این تحقیق شناسایی وضعیت موجود و موقعیت استراتژیک فناوری اطلاعات در معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای، وزارت ورزش و جوانان و تدوین استراتژیهای پیشنهادی جهت بهبود و توسعه ی فناوری اطلاعات و افزایش کارآیی است. این پژوهش توصیفی بوده و در آن، داده ها به روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه که در بین جامعه آماری، براساس روش نمونه گیری کل شمار، برابربا 115 نفر کارکنان معاونت توزیع شد. پرسشنامه مورد استفاده، از نوع محقق ساخته که شامل 50 گویه بود که روایی وپایایی آن، توسط اساتید صاحب نظر در رشته مدیریت ورزشی و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ (88/0)محاسبه شد. سه مولفه نرم افزار، سخت افزار، منابع انسانی، شاخص های فناوری اطلاعات و متغییرهای تحقیق در نظر گرفته شد. از جداول آمار توصیفی به منظور توصیف متغیرهای نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای فناوری اطلاعات استفاده شد. با استفاده از نرم افزار14- spss در نهایت با استفاده از روش لی هی به اولویت بندی شاخص ها پرداخته شد. و همچنین از روش فریدمن برای رتبه بندی گویه های شاخص ها و سپس برا ی تحلیل swot با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نمره نهایی بدست آمده مولفه های تحقیق برای شناسایی موقعیت استراتژیک از ماتریس های چها رخانه ی استفاده شده است. و با توجه به موقعیت بدست آمده جداول تدوین استراتژی هر سه مولفه نرم افزار، سخت افزار، منابع انسانی برای تدوین استراتژی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در مولفه نرم افزار و سخت افزار دارای نقاط قوت می باشد وربخش منابع انسانی باتوجه به نقاط ضعف باید از فرصتها برای بهبود وضعیت استفاده نماید. درمجموع 24 استراتژی که 9 استراتژی مربوط به مولفه نرم افزار و 6 استراتژی در مولفه سخت افزار و 9 استراتژی در مولفه منابع انسانی تدوین و پیشنهاد شد. واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات، نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت، تهدید، تحلیل swot

تدوین شاخص های استعدادیابی فوتبال و ارائه راهکارها برای پرورش استعدادها از نظر مربیان رده های پایه استان تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  سجاد دوستداری خسروخانی   فریده اشرف گنجویی

چکیده هدف از پژوهش حاضر تدوین شاخص های استعدادیابی فوتبال و ارائه راهکارها برای پرورش استعدادها از نظر مربیان فوتبال رده های پایه استان تهران می باشد. کلیه مربیان تیم های پایه فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران جامعه آماری این پژوهش هستند، نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 45 مربی انتخاب شده است. بدین منظور به دلیل نبودن پرسشنامه استاندارد در این زمینه، محقق با استفاده از نظرات اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان پایه تیم ملی فوتبال اقدام به طراحی پرسشنامه نموده است، اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید تربیت بدنی و مربیان فوتبال تایید شده است، و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفا کرانباخ 86 صدم به دست آمده است. بعد از دریافت اطلاعات از آزمودنی ها، با استفاده از نرم افزار (excel)و (spss) از طریق آماری توصیفی و آمار استنباطی "آزمون خی دو" و "آزمون فریدمن" اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه نموده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین شاخص های استعدادیابی فوتبال و راهکارهای ارائه شده برای پرورش استعدادهای فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد، بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین شاخص برای استعدادیابی در فوتبال شاخص مهارتی - تکنیک انفرادی است، و از میان زیر شاخص های مهارتی- تکنیک انفرادی(پاس دادن)، مهارتی-تاکتیک انفرادی(جاگیری مناسب)، آنتروپومتریک(قد)، جسمانی-حرکتی(سرعت) مهمترین شاخص ها برای استعدادیابی در فوتبال هستند، مهمترین راهکار برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در فوتبال تشکیل کمیته تخصصی استعدادیابی فوتبال در باشگاه ها، و تشکیل مدرسه شبانه روزی تخصصی فوتبال است، دامنه سنی 8 تا 10 سال بهترین دامنه سنی برای استعدادیابی در فوتبال است، و همچنین 10 شاخص برتر از بین 30 شاخص معرفی شده به ترتیب میانگین رتبه ای از بیشترین به کمترین عبارت اند از: کنترل توپ، پاس دادن، جاگیری مناسب، قد، پاس دادن و نفوذ کردن، جثه، سرعت، قدرت تصمیم گیری و انتخاب، حرکت بدون توپ و مسئولیت پذیری. کلید واژه: استعدادیابی فوتبال، پرورش استعدادهای فوتبال، فوتبال.

ریشه های ظهور و روند تکامل ورزش چوگان در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  مرجان محمودی شهربابکی   سید حمید سجادی هزاوه

چکیده ورزش چوگان یک رقابت گروهی است که دو گروه سوار بر اسب در یک میدان و با هدف عبور دادن یک گوی از دروازه ها به مصاف یکدیگر می روند بازی چوگان که بر پایه ی سرعت، چابکی، تیز بینی و ورزیدگی اسب و سوارکار بنا شده گواهی بر هوشمندی وفرهنگ والای ایرانیان خالق آن است. هدف از این تحقیق ریشه های ظهوروروند تکامل ورزش چوگان در ایران می باشد در همین راستا چوگان را در سه دوره ایران باستان، ایران قدیم و ایران معاصر مورد بررسی قرار داده ایم. نوع این تحقیق از نظر هدف بنیادی است و روش تحقیق تاریخی و توصیفی – تحلیلی می باشد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات منابع اولیه (اسناد، آثار، ابنیه) و ثانویه (گزارش دیگران) هستند که پس از جمع آوری و دسته بندی به تحلیل آن-ها پرداخته شده است. با بررسی چوگان در ادوار مختلف محقق به این نتایج دست یافت که مهد چوگان در ایران باستان در جهت ارتقا توان جنگاوریو هماهنگی اسب و سواره در میدان کارزار بوده است و سپس با حفظ نقش جنگاوری به یک فعالیت ورزشی رقابتی تبدیل گشته و به دیگر نقاط جهان گسترش یافته است. چوگان در طول مسیر دچار فراز و فرودهای متاثر از فرهنگ و میزان اقتدارحکومت ها قرارگرفته است همچنین با کاهش نقش اسب در رزم و زندگی روزمره زمینه های گسترش چوگان محدود شده است. هر چند توجه به این ورزش در سالهای اخیر سبب پیشرفت هایی بوده ولی لازم است سیاست گذاری در جهت احیا این ورزش به عنوان سرمایه ملی در راستای پویایی و خود ایستایی چوگان صورت گیرد تا نیازمند حمایت های مقطعی نباشد. ?

عوامل بازدارنده جذب حامیان مالی در ورزش تکواندو استان گیلان از دیدگاه مربیان و مدیران ورزشی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  زهرا هادی زاده پیربازاری   سید حمید سجادی هزاوه

چکیده: هدف از تحقیق حاضر، بررسی عوامل بازدارنده جذب حامیان مالی ورزش تکواندو استان گیلان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مربیان فعال و مدیران ورزش تکواندو استان گیلان بودند، که براساس آمار هیأت استان تعداد 150 نفر مربی فعال و 46 نفر از مجموعه مدیریت جزو جامعه آماری قرار گرفتند. با توجه به محدودیت جامعه؛ نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد که نهایتاً 125 مربی و 40 مدیر، (مجموعاً 165) در تحقیق شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ای با مقیاس پنج ارزش لیکرتی بود که برای تایید روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه در اختیار 7 نفر از صاحب نظران مدیریت ورزشی و 5 نفر از مربیان و مدیران با سابقه تکواندو قرار گرفت. برای آزمون نرمال بودن توزیع داده ها آزمون کولموگروف- اسمیرنوف یک گروهی و برای شناسایی عامل-های بازدارنده جذب حامیان مالی ورزشی و روایی ساختاری ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیات تحقیق از آزمون فریدمن، ویلکاکسون، t مستقل و یومن ویتنی در سطح معنی داری 05/0p? استفاده شد. همچنین از آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسشنامه ها استفاده شد. براساس تحلیل عاملی، 29 گویه در پنج عامل (ماهیت حمایت، تبلیغاتی، اجتماعی، مدیریتی و نظارتی) قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین اولویت عوامل بازدارنده جذب حامیان تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه اولویت عوامل بازدارنده جذب حامیان مالی ورزش تکواندو نشان داد که عامل تبلیغاتی مهمترین عامل بازدارنده جذب حامیان بود و پس از آن عامل مدیریتی، عامل نظارتی، عامل ماهیت حمایت، و نهایتاً عامل اجتماعی در اولویت های بعدی قرار گرفتند. در مجموع پیشنهاد می شود برای جذب و استفاده هر چه بهتر از شرکت ها در جهت حمایت از ورزش تکواندو استان گیلان بایستی با رفع بازدارنده-ها و فراهم کردن زمینه های مناسبی همچون حمایت های دولت و مسئولین استانی، کاهش مالیات ها، فراهم کردن پوشش رسانه ای مناسب اعم از تصویری، مطبوعاتی- چاپی و معرفی محصولات و خدمات شرکت ها در جهت توسعه ورزش تکواندو استان اقدام نمود. کلمات کلیدی: تکواندو، بازاریابی ورزشی، حمایت ورزشی، جذب، مدیران ورزشی