تدوین شاخص های استعدادیابی فوتبال و ارائه راهکارها برای پرورش استعدادها از نظر مربیان رده های پایه استان تهران

پایان نامه
چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر تدوین شاخص های استعدادیابی فوتبال و ارائه راهکارها برای پرورش استعدادها از نظر مربیان فوتبال رده های پایه استان تهران می باشد. کلیه مربیان تیم های پایه فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران جامعه آماری این پژوهش هستند، نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 45 مربی انتخاب شده است. بدین منظور به دلیل نبودن پرسشنامه استاندارد در این زمینه، محقق با استفاده از نظرات اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان پایه تیم ملی فوتبال اقدام به طراحی پرسشنامه نموده است، اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید تربیت بدنی و مربیان فوتبال تایید شده است، و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفا کرانباخ 86 صدم به دست آمده است. بعد از دریافت اطلاعات از آزمودنی ها، با استفاده از نرم افزار (excel)و (spss) از طریق آماری توصیفی و آمار استنباطی "آزمون خی دو" و "آزمون فریدمن" اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه نموده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین شاخص های استعدادیابی فوتبال و راهکارهای ارائه شده برای پرورش استعدادهای فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد، بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین شاخص برای استعدادیابی در فوتبال شاخص مهارتی - تکنیک انفرادی است، و از میان زیر شاخص های مهارتی- تکنیک انفرادی(پاس دادن)، مهارتی-تاکتیک انفرادی(جاگیری مناسب)، آنتروپومتریک(قد)، جسمانی-حرکتی(سرعت) مهمترین شاخص ها برای استعدادیابی در فوتبال هستند، مهمترین راهکار برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در فوتبال تشکیل کمیته تخصصی استعدادیابی فوتبال در باشگاه ها، و تشکیل مدرسه شبانه روزی تخصصی فوتبال است، دامنه سنی 8 تا 10 سال بهترین دامنه سنی برای استعدادیابی در فوتبال است، و همچنین 10 شاخص برتر از بین 30 شاخص معرفی شده به ترتیب میانگین رتبه ای از بیشترین به کمترین عبارت اند از: کنترل توپ، پاس دادن، جاگیری مناسب، قد، پاس دادن و نفوذ کردن، جثه، سرعت، قدرت تصمیم گیری و انتخاب، حرکت بدون توپ و مسئولیت پذیری. کلید واژه: استعدادیابی فوتبال، پرورش استعدادهای فوتبال، فوتبال.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین شاخص های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال

هدف از این پژوهش، تدوین شاخص های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال می باشد. کلیۀ مربیان تیم های پایۀ فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در رده های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند.نمونۀ آماری 42 نفر انتخاب شده است، یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های معرفی شده برای استعدادیابی در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین شاخص برای استعدادیا...

متن کامل

تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال

هدف از این پژوهش، تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال می‌باشد. کلیۀ مربیان تیم‌های پایۀ فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در رده‌های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند.نمونۀ آماری 42 نفر انتخاب شده است، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که بین شاخص‌های معرفی‌شده برای استعدادیابی در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. بر‌اساس نتایج به‌دست‌آمده، مهم‌ترین شاخص برای استعدادیا...

متن کامل

تحلیل عوامل مؤثر بر استعدادیابی فوتبال در لیگ آسیا‌ویژن استان تهران

استعدادیابی بخشی از فرایند انتخاب ورزشکاران نخبه است. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل عوامل مؤثر بر استعدادیابی فوتبال در لیگ آسیا‌ویژن استان تهران بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه 48 مربی تیم‌های پایه این لیگ بودند و با توجه به حجم کوچک جامعه آماری از روش نمونهگیری کل شمار استفاده شد. بعد از کنار گذاشتن پرسشنامههای مخدوش، در نهایت 42 پرسشنامه محقق ساخته مورد تحلیل نهایی قرار گرفت. روایی صوری و مح...

متن کامل

از شناسایی استعداد تا بازی در رقابتهای تیم ملی و لیگهای حرفهای: مورد مطالعه فوتبال آلمان

هدف: هدف از انجام این تحقیق مطالعۀ مدیریت استعدادیابی کشورهای پیشرو در جهان بود. از میان این کشورها برنامه کشور آلمان به لحاظ موفقیت و روزآمدی انتخاب شد. روش‌شناسی: روش انجام این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کیفی و با رویکرد فراترکیب بود. به همین منظور، از روش 7 مرحله‌ای ساندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. فرآیند تحلیل داده‌ها شامل: 3 مرحلۀ کدگذاری باز، مفاهیم و مقولات و سپس، ت...

متن کامل

بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال

هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات استعدادیابی در رشتة فوتبال است. کلیۀ مربیان تیم­های پایۀ فوتبال لیگ آسیا­ویژن استان تهران در رده­های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونۀ آماری با استفاده از جدول مورگان 42 نفر انتخاب شد. به‌دلیل نبود پرسشنامۀ استاندارد در این زمینه، محقق با استفاده از نظر استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان رده­های پایۀ تیم ملی فوتبال، پرسشنامه­ای ...

متن کامل

بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در کاراتة ایران بر اساس آمادگی های جسمانی و روانی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت استعدادیابی رشتة ورزشی کاراته در ایران بر اساس آمادگی های جسمانی و روانی و ارائة الگوی مناسب بود. جامعة آماری تحقیق حاضر را کلیة مسؤلان، مربیان و ورزشکاران زن و مرد تیم های ملی منتخب از مسابقات قهرمانی کاراتة کشور که در اردوی آمادگی سال 1385 کشور حضور داشتند، تشکیل دادند. نمونة آماری پژوهش 63 نفر از کاراته کاهای (31 پسر و 32 دختر) نخبة کشور بودند. ورزشکاران بر اسا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023