نام پژوهشگر: فریده اشرف گنجویی

بررسی و تعیین عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزش قهرمانی ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390
  سیروس احمدی   فرزاد غفوری

هدف از تحقیق حاضر بررسی و تعیین عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزش قهرمانی ایران و اولویت بندی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود. این پژوهش از نوع توصیفی و به طور مشخص از نوع معادلات ساختاری و همچنین مقایسات زوجی بود. ابزار اندازه گیری تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته جهت تعیین سطوح اثرگذار بر موفقیت ورزش قهرمانی ایران شامل 27 سئوال و یک پرسشنامه مقایسه زوجی جهت اولویت بندی این سطوح شامل 78 مقایسه زوجی بود. روایی پرسشنامه ها توسط گروه خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه سطوح اثرگذار با استفاده از آلفای کرونباخ (93/0=? ) و نرخ سازگاری پرسشنامه مقایسه زوجی کمتر از 1/0 مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار spss ، تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار lisrel و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار expert choice استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر های(ثروت، جمعیت، سیاست، فرهنگ، شرایط جغرافیایی، شهرنشینی) معرف خوبی برای مفهوم سطح کلان، متغیرهای( منابع مالی، مربیگری، رویکرد جامع به توسعه ورزش قهرمانی، رقابت، استعدادیابی، امکانات، تحقیقات علمی، حمایت شغلی، مشارکت در ورزش) معرف خوبی برای مفهوم سطح میانی، متغیرهای(ژنتیک، انگیزش، والدین) معرف خوبی برای مفهوم سطح خرد و متغیرهای( آموزش و پرورش، رسانه ها، حامیان مالی، تماشاگران، سابقه ورزش قهرمانی، بخش خصوصی) معرف خوبی برای مفهوم محیط ورزش قهرمانی هستند(01/0<p). همچنین نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد سطح کلان با 459/0، سطح میانی با 256/0، سطح خرد با176/0 و محیط ورزش قهرمانی با066/0 به ترتیب مهم ترین تأثیر را بر موفقیت ورزش قهرمانی ایران داشتند. همچنین در بین عوامل سطح کلان ثروت، از بین عوامل سطح میانی منابع مالی، از بین عوامل سطح خرد ژنتیک و از بین عوامل محیط ورزش قهرمانی، آموزش و پرورش بیشترین اهمیت را در موفقیت ورزش قهرمانی ایران داشتند. به طور کلی با توجه به اینکه تنها عوامل سطح میانی با سیاست گذاری های ورزشی قابل کنترل و تغییر می باشند، لذا لازم است مسئولین ورزش قهرمانی کشور ضمن توجه کامل به عوامل این سطح با رایزنی با نمایندگان مجلس یک ردیف بودجه اختصاصی سالانه برای ورزش قهرمانی تعیین نمایند. واژگان کلیدی: سطح کلان، سطح میانی، سطح خرد، محیط ورزش قهرمانی، تحلیل عاملی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.

بررسی راهبردهای مدیریت تعارض مدیران ادارات تربیت بدنی مازندران از دیدگاه کارمندان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1389
  معصومه صالح وزیری   علی زارعی

بررسی راهبردهای مدیریت تعارض مدیران ادارات تربیت بدنی مازندران از دیدگاه کارمندان چکیده مقدمه و هدف: تعارض جزء لاینفک زندگی سازمانی امروز است که نه تنها معنای منفی ندارد، بلکه حتی با یک مدیریت خوب، برای سازمان مفید خواهد بود. از این رو، مدیریت تعارض در سازمان ها از مهمترین مهارت های مدیران است و به نظر می رسد تفاوت میان درک کارمند و دیدگاه مدیر از راهبرد مدیر آن را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، مقایسه ادراکات کارکنان با دیدگاه مدیران ادارات تربیت بدنی از اولویت راهبردهای مدیریت تعارض مدیران است. روش: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 107 کارمند و 15 مدیر ادارات تربیت بدنی استان مازندران بود که از این میان تمامی مدیران، و 63 کارمند دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا به عنوان نمونه، پرسشنامه های «سبک های مدیریت تعارض- نیکجو 1382» و « ابزار تعارض ارتباطات سازمانی (occi)- پوتنام و ویلسون» را پاسخ دادند که پایایی این ابزارها توسط آلفای کرونباخ به ترتیب 837/0 و 847/0 محاسبه گردید. یافته ها: از دیدگاه کارمندان مدیران ادارات در حل تعارضات به طور معناداری به ترتیب از راهبردهای تشریک مساعی، مصالحه و مدارا، و اجتناب و تسلط به عنوان اولویت اول تا سوم استفاده می کردند و متغیرهای جنسیت، سن، سابقه خدمت، تقابل سن و سابقه خدمت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، و تقابل رشته و مدرک تحصیلی اثری بر ادراکات آن ها نداشت. مدیران اظهار داشتند در مدیریت تعارضات بطور معناداری از راهبرد تشریک مساعی و راهبردهای مصالحه، مدارا، اجتناب و تسلط به عنوان اولویت اول و دوم استفاده می کردند. تنها در راهبردهای تشریک مساعی و تسلط برتری معناداری در نظر مدیران نسبت به درک کارمندان وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: تفاوت معناداری میان درک کارمندان و نظرات مدیران در راهبردهای تشریک مساعی و تسلط تنها در میزان استفاده از این دو راهبرد است که مدیران ادعا نمودند که به میزان بیشتری از این دو راهبرد استفاده می کنند. اما اولویت راهبردها نکته حائز اهمیتی است که از دیدگاه هر دو راهبرد تشریک مساعی می باشد و حاکی از تصمیمات درست و استفاده از شیوه مناسب مدیران در حل مشکلات موجود بین کارمندان در ادارات است. واژگان کلیدی: تعارض، راهبردهای مدیریت تعارض، تشریک مساعی، کارکنان ادارات تربیت بدنی.

بررسی و معرفی شاخص های استعدادیابی در ورزشهای رزمی از دیدگاه مربیان و روسای هیأتها و ارائه الگو
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  محمد نوحی   مهدی کهندل

یکی از مفاهیم بسیار مهم در ورزش ها، فرآیند شناسائی استعداد است. در تحقیق حاضر هدف محقق بررسی و معرفی شاخص های استعدادیابی در ورزشهای رزمی از دیدگاه مربیان و روسای هیأتها و ارائه الگو بود. به این منظور با همکاری اساتید و مربیان با تجربه و علمی اقدام به طراحی پرسشنامه جهت شناسایی افراد مستعد نمودیم.سپس با توجه به اینکه تعداد مربیان و متخصصین انتخابی رشته های رزمی 100 نفر بودند ( 69 نفر مربیانی با حداقل مدرک مربیگری درجه یک و 31 نفر روسای هیاتهای رزمی کشور) که هر کدام از این افراد دو پرسشنامه مرتبط با استعدادیابی در ورزش های رزمی را تکمیل نمودند. پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آن ها از طریق روشهای آماری توصیفی شاخص های استعدادیابی در ورزشهای رزمی شناسایی و اولویت بندی شد. اولویت بندی شاخص های تعیین شده در ورزش های رزمی به تفکیک حیطه ها از اولویت نخست تا آخر به شرح زیر است: الف) شاخص های آنتروپومتریکی که به ترتیب شامل قد، نسبت بالا تنه به پائین تنه ، طول پاها ، نسبت وزن به قد ب) شاخص های جسمانی – حرکتی که به ترتیب شامل قدرت انفجاری، هماهنگی بین اندام ها، سرعت، زمان عکس العمل ، چابکی ج) شاخص های فیزیولوژیکی که به ترتیب شامل نوع تارهای عضلانی، بالا بودن ظرفیت لاکتات، حداکثر اکسیژن مصرفی د) شاخص های روانی – اجتماعی که به ترتیب شامل علاقه و میل به پیشرفت، خلاقیت و هوش تکنیکی، اعتماد به نفس، تعهد، تمرکز و بازار یابی تمرکز می باشد. واژگان کلیدی: استعداد یابی، رشته های رزمی، شاخص های آنتروپومتریکی، شاخص های جسمانی – حرکتی، شاخص های فیزیولوژیکی، شاخص های روانی – اجتماعی

بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390
  لیلا لشینی   فریده اشرف گنجویی

مشتری و درک نیازهای مشتریان راز موفقیت و ماندگاری سازمانهای مختلف در دنیای پر رقابت امروزی است. دنیای امروز دنیای کیفیت و رقابت است ، بطوریکه هر سازمان یا موسسه ای که بتواند از طریق یک سیستم ارتباطی و تحقیقاتی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان از خدمات و کالاهای خود را پیدا کند، شانس ماندگاری و سودآوری بیشتری را پیدا می کند. امروزه مراکز تحقیقاتی دنیا و همچنین مراکز دانشگاهی و در حوزه های مختلف از جمله حوزه ورزش و صنعت ورزش تحقیقات مختلفی در جهت بررسی و شناسایی عوامل و میزان رضایت مندی مشتریان انجام داده اند. مشتری مداری چنان مبحث ارزشمندی است که برخی سازمانها از مشتری بعنوان شریک تجاری و پایه اصلی سازمان خود قلمداد می کنند و جمله معروف ژاپنی ها " حق با مشتری است " دلالت بر اهمیت و جایگاه مشتری است. از میان سازمان های مختلف در حوزه تربیت بدنی ، سازمان تربیت بدنی شهرداری تهران در سال های اخیر گامهای بلندی در گسترش اماکن و تجهیزات ورزشی در سطح شهر تهران و گسترش ورزش همگانی و ترویج ورزش های پایه ای برداشته است و در این راستا مبالغ چشمگیری برای احداث مجموعه های ورزشی هزینه کرده و منابع انسانی متخصص در امر تربیت بدنی را جذب سازمان خود نموده است. با عنایت به اینکه شهرداری تهران متولی بخش ورزش همگانی و ورزش شهروندی است واین سازمان مراحل و گامهای اولیه خود را در جهت گسترش فرهنگ ورزش در بین شهروندان خود را می گذارد و از طرفی با گسترش مجموعه ها و اماکن ورزشی و هزینه کردن مبالغ چشمگیر محک و امتحان مهمی در متولی گری بخش ورزش همگانی و توسعه ورزش های پایه ای در بین شهروندان را انجام می دهد. بر این اساس درک و شناسایی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان از خدمات ورزشی برای برنامه ریزی های آتی خود در ابعاد مختلف اعم از احداث اماکن ورزشی جدید ، تجهیز اماکن متناسب با عوامل رضایت مندی ورزشکاران و جذب نیروی انسانی در جهت پیشبرد اهداف سازمان تربیت بدنی شهرداری و جلب رضایت مندی و مشارکت همگانی در این سازمان امری لازم و حیاتی می باشد و لذا با توجه به اهمیت مشتریان و جلب رضایت آنان از خدمات و اماکن ورزشی و همچنین تعیین مولفه های مرتبط با رضایت مندی ، محقق را بر این داشت که تلاش خود را در تحقیق حاضر معطوف به شناسایی و تعیین عوامل مرتبط و تاثیرگذار بر رضایت مندی مشتریان ورزشی از اماکن ورزشی ( مجموعه های ورزشی ) شهرداری منطقه 17 تهران بکند تا زمینه ای برای جلب مشارکت و رضایت مندی مشتریان و همچنین گسترش ورزش شهروندی بشود. هدف محقق بر آن است که با تعیین عوامل مرتبط بر میزان رضایت مندی مشتریان و تعیین میزان رضایت مندی مشتریان از اماکن ورزشی (مجموعه های ورزشی) شهرداری منطقه 17 تهران به بررسی موفقیت ها و ضعف های آن در ارتباط با مشتریان بپردازد . 1.1 بیان مسأله امروزه ارزش آفرینی برای مشتری درجهت تاثیرگذاری بر رفتار مشتریان ازاهمیت ویژه ای برخوردار است ، درکسب و کار امروز جلب رضایت مشتری و حفظ ونگهداری آن هدف اصلی سازمان هاست و درعصر حاضر یکی از مهمترین مسائل و چالش های پیش روی مدیران و برنامه ریزان شناسایی عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت مشتریان می باشد. سازمان های خدماتی برای حفظ رضایت و وفاداری مشتریان خود ناگزیر به تحقیق و بررسی در مورد فاکتورهای تاثیرگذار بر رضایت مشتریان خود می باشند . اطلاع از تصویر ذهنی سازمان نزد مشتریان ضمن اینکه نقاط و ضعف یک سازمان را برملا می سازد ، زمینه را برای اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتقا سطح عملکرد را فراهم می سازد . (عالی ، 1381). امروزه سازمانهای تولیدی یا خدماتی میزان رضایت مشتری را بعنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می کنند (خیاط زاده ،1382).اکثر محققان به این واقعیت اذعان می کنند که امروزه رویارویی با نیازهای مربوط به رضایت مشتری بزرگترین چالش پیش روی بازاریابان و سازمان هاست (کنستاتتیونس و همکاران،1999). چنین می توان ادعا کرد که رضایت مندی مشتری هسته اصلی مفهوم تجارت و برنامه ریزی استراتژیک امکانات ملموس فیزیکی و نیروی انسانی است . با توجه به اینکه نظارت بر صنعت ورزش اثری شگرف بر ساخت و تولید امکانات دارد بنابراین درک بهتر از چگونگی تاثیر امکانات بر رضایت مشتری بسیار حیاتی است (کریستوفر ،2000). همچنین رضایت مندی مشتریان ارتباط تنگاتنگی با میزان مشارکت افراد در استفاده از خدمات و یا کالاهایی از طرف سازمان های مختلف تولیدی و خدماتی عرضه می گردد دارد . انگل و همکاران سه دلیل اصلی را برای توجه به رضایت مشتری بیان کرده اند که شامل :1- حفظ مشتری بعنوان هدف قالب بازاریابی 2- واقعیت مسلمی است که " رضایت مشتری کلید حفظ مشتری است " . 3- نقش رقابتی کیفیت محصول یا خدمات در شکل گیری رضایت مشتری می باشد (گوهررستمی و همکاران ، 1389). این مساله در تحقیق حاضر بدین جهت اهمیت پیدا کرده است که جذب مشارکت عمومی و پایدار شهروندی از سیاست های کلیدی و با ارزش شهرداری و تربیت بدنی شهرداری تهران شده است. مشارکت در فرایند توسعه تا بدانجا اهمیت دارد که برنامه ریزان محلی یکی از رموز موفقیت در برنامه ریزی های مدیریت و توسعه در ابعاد مختلف را بکارگیری مشارکت و جلب رضایت مندی مردمی دانستند (بیدگلی ، 1378). از مباحث قابل توجه دیگر بهره وری و ارتباط آن با رضایت مندی مشتریان است بطوریکه با افزایش رضایت مندی و مشارکت مشتریان بهره وری بطور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت ، این مساله در اماکن ورزشی و در ارتباط با مشتریان ورزشی که ورزشکاران می باشند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد . بر اساس یافته های لین چانگ (2009) ارتباط مثبت و معناداری در همه ابعاد رضایت مشتری و اعتماد و وفاداری مشتریان وجود دارد به طوری که هر چه سطح رضایت مندی مشتری بیشتر شود اعتماد و وفاداری مشتریان نسبت به سازمان بیشتر خواهد شد.از طرفی دیگر اهمیت رابطه بین رضایت مندی مشتری و بهره وری است ، به طوری که بر اساس تحقیقات متعدد و در زمینه های مختلف هرچه سطح رضایت مندی مشتریان زیاد شود ، وفاداری و به تبع آن بهره وری یک سازمان افزایش خواهد یافت . لذا سازمان ها برای افزایش میزان بهره وری خود و همچنین بهینه کردن خدمات ناگزیرند که مشتری مداری و توجه به خواسته های مشتریان را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند و بر همین اساس شناسایی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان امری ضروری و حیاتی برای بقا و تداوم فعالیت های سازمان ها در دنیای پررقابت امروزی می باشد. ورزشکاران و مشتریان ورزشی دلیل اصلی بقای مجموعه ها و اماکن ورزشی می باشند ، بنابراین تعیین و شناسایی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان از خدمات ورزشی و تعیین اولویت های انگیزشی در استفاده از خدمات ورزشی و همچنین تعیین میزان رضایت مندی آنان بسیار مهم و حیاتی است. تمام برنامه ریزی های احداث ، تجهیز اماکن ورزشی و جذب نیروی انسانی منوط و وابسته به استفاده مشتریان می باشد لذا این مساله بسیار حائز اهمیت است که چه عوامل و با چه انگیزه هایی موجب جلب رضایت و مشارکت شهروندان در استفاده از اماکن ورزشی می شود و بر اساس فاکتورهای مهم در جلب رضایت مشتریان ، میزان رضایت مندی آنان از این خدمات چه قدر است؟ و با عنایت به عوامل رضایت مندی و میزان رضایت مندی و تعیین و پیش بینی وفاداری مشتریان این امکان برای مدیران و برنامه ریزان بوجود می آید که با توجه به امکانات و علاقمندی مشتریان ، خود در پیشبرد اهداف ورزش شهرداری برنامه ریزی موثر و درستی در پیشرفت ورزش این منطقه انجام دهند . با توجه به اهمیت رضایت مشتری و تعیین عوامل تاثیر گذار بر رضایت مندی مشتریان و تعیین میزان رضایت مندی مشتریان و تعیین میزان رضایت مندی در وفاداری نسبت به خدمات ارائه شده ، مساله اصلی تحقیق این است که چه عواملی با رضایت مندی مشتریان ، مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران مرتبط است ؟ همچنین چه فاکتورهایی بیشترین تاثیر را در جلب رضایت مندی مشتریان از این اماکن را دارد؟ 2.1. ضرورت و اهمیت تحقیق : یکی از عوارض زندگی ماشینی که روز به روز نمایان تر می شود ، کاهش فعالیت های بدنی است . با وجود آنکه به طور کامل از مزایای تکنولوژی شدن بهره نبرده ایم ، اما به تبعات و پیامدهای منفی آن گرفتار شده ایم . فقر حرکتی که یکی از پیامدهای زندگی صنعتی است ، عامل بسیاری از بیماریهای جانفرسا چون چاقی ، ضعف دستگاه ها ی قلبی-عروقی ، مشکلات تنفسی و کاهش ظرفیت حیاتی ریه می باشد و سلامتی را بطور مستقیم و غیر مستقیم به خطر انداخته است ، همچنین فعالیت بدنی منظم در دوران کودکی علاوه بر تامین سلامتی در این دوران بر سلامتی دوران بزرگسالی نیز موثر است (کالفس و تیلور ،1994 به نقل از افتخاری و همکاران ،1386).از سوی دیگر گسترش مشکلات و اختلالات روانی متعدد که تا حدی ناشی از رشد جمعیت ، تغییر در شیوه زندگی ، فروپاشی خانواده ها و مشکلات اقتصادی است ، روانشناسان و روان درمانگران را به کاوش روشهای پیشگیرانه و درمانی واداشته است . در این راستا روانشناسان در زمینه بهداشت روان ، بر نقش فعالیت های بدنی تاکید بسیاری دارند . یافته های پژوهشی موید ارتباط بین فعالیت های ورزشی و بهبود شرایط ذهنی و اختلالات روانی می باشد (اصفهانی ، 1381).نتایج پژوهش های مختلف نشان می دهد ، انجام فعالیت های ورزشی تاثیر بسزایی در کاهش پرخاشگری و اضطراب کودکان و نوجوانان دارد و موجب افزایش عزت نفس ، آرمیدگی و سلامت روان شده و توان کنترل زندگی و مهاراسترس را در افراد بالا می برد. ورزش و فعالیت های بدنی به طرق مختلف از جمله تضمین سلامت جسمی افراد جامعه و حرکت صحیح و درست و به دور از آلودگی آنها در جهت گذراندن اوقات فراغت ، می تواند به سلامت جامعه کمک کند ، این موضوع می طلبد که نگاه ویژه ای به موضوع ورزشکار ، ورزشگاه ، جذب ورزشکار و حفظ آن شود و پرداختن به این موضوع جز با شناختن نیازهای ورزشکاران و سعی در جهت رفع این نیازها مقدور نمی باشد. بنابراین مسلم است که فعالیت های ورزشی ، پیامدهای مثبت بسیاری برای افراد و به دنبال آن برای جامعه به همراه دارد، به ویژه در شرایط زندگی کنونی که فقر حرکتی و کم تحرکی دامنگیر اقشار مختلف جامعه شده است بر این مبنا مجموعه های ورزشی شهرداری که با هدف ارتقای شاخص های سلامتی و بهزیستی اجتماعی ، توسط شهرداری راه اندازی شده تنها زمانی به نتایج مورد نظر دست خواهد یافت که به جلب مشارکت شهروندان در فعالیت این مجموعه ها به رضایت آنان از آن مجموعه ها منوط است ، لذا بررسی میزان رضایت شهروندان از مجموعه های ورزشی شهرداری می تواند مقدمات حضور پررنگ شهروندان در این مجموعه ها را مهیا نموده و به تبع آن زمینه ارتقای شاخص های سلامت را در جامعه افزایش دهد . از آنجاییکه نظرات مشتری می تواند مستقیما مدیران مربوطه را به عملکردی بهینه راهنمایی کند استقرار یک مکانیزم بازخورد موثر در مجموعه های ورزشی شهرداری فوق العاده ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله نکات مثبت و اثربخش سازمان و همجنین نکات منفی و آسیب رسان آن شناسایی گردد. 3.1. اهداف تحقیق: 1.3.1. هدف کلی : هدف کلی از ا ین تحقیق بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران می باشد. 2.3.1. اهداف اختصاصی : 1.2.3.1. تعیین میزان رضایت مندی مشتریان مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران از نحوه برخورد اجتماعی و روابط انسانی کارکنان اماکن ورزشی . 2.2.3.1. تعیین میزان رضایت مندی مشتریان مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران از بهداشت و ایمنی 3.2.3.1. تعیین میزان رضایت مندی مشتریان از تسهیلا ت اعطایی به مشتریان اماکن ورزشی . 4.2.3.1. تعیین میزان رضایت مندی مشتریان از امکانات و تجهیزات و منابع کالبدی در اماکن ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران . 5.2.3.1. تعیین میزان رضایت مندی مشتریان مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران از نحوه مدیریت و برنامه ریزی . 6.2.3.1. تعیین میزان رضایت مندی مشتریان مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران ازکیفیت منابع انسانی 7.2.3.1. تعیین اولویت عوامل رضایت مشتریان از مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران . 8.2.3.1. تعیین مهمترین عامل استفاده از مجموعه های ورزشی از دید مشتریان . 9.2.3.1. تعیین میزان رضایت مندی مشتریان مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران از اماکن ورزشی این منطقه. 4.1. سوالات تحقیق : 1.4.1. . آیا ارتباط معنی داری بین سن مشتریان و میزان رضایت انها از مجموعه های ورزشی وجود دارد؟ 2.4.1. آیا ارتباط معنی داری بین جنس مشتریان و میزان رضایت آنها از مجموعه های ورزشی وجود دارد ؟ 3.4.1. آیا ارتباط معنی داری بین وضعیت تاهل مشتریان و میزان رضایت آنها از مجموعه های ورزشی وجود دارد ؟ 4.4.1. آیا ارتباط معنی داری بین سطح تحصیلات مشتریان و میزان رضایت آنها از مجموعه های ورزشی وجود دارد؟ 5.4.1. آیا ارتباط معنی داری بین سابقه ی ورزشی مشتریان و میزان رضایت آنها از مجموعه های ورزشی وجود دارد؟ 5.1. فرضیه ها : 1.5.1. بین نحوه برخورد اجتماعی وروابط انسانی کارکنان و میزان رضایت مندی مشتریان مجموعه های ورزشی رابطه وجود دارد . 2.5.1. بین بهداشت و ایمنی و میزان رضایت مندی مشتریان مجموعه های ورزشی رابطه وجود دارد . 3.5.1. بین تسهیلات اعطایی و میزان رضایت مندی مشتریان مجموعه های ورزشی رابطه وجود دارد . 4.5.1. بین امکانات و تجهیزات و میزان رضایت مندی مشتریان مجموعه های ورزشی رابطه وجود دارد . 5.5.1. بین نحوه مدیریت و برنامه ریزی و میزان رضایت مندی مشتریان رابطه وجود دارد . 6.5.1. بین کیفیت منابع انسانی و میزان رضایت مندی مشتریان مجموعه های ورزشی رابطه وجود دارد . 6.1. پیش فرض های تحقیق : 1.6.1.افراد با آگاهی کامل به سوالات پاسخ می دهند . 2.6.1. آزمودنی ها در پاسخ به سوالات صادقانه عمل می کنند . 3.6.1. افراد در پاسخ دادن به سوالات نگاهی سوگیرانه ندارند . 7.1. محدوده های تحقیق: الف – محدودیت هایی که توسط پژوهشگر انجام می شود : 1- جامعه آماری به مشتریان مجموعه های ورزشی شهرداری منطقه 17 محدود شده است . 2- فقط مجموعه های ورزشی دولتی وابسته به شهرداری منطقه 17 تهران در این پژوهش تحت بررسی قرار گرفتند . 3- در این پژوهش ، فقط استفاده کنندگان از خدمات آموزشی مورد پرسش قرار گرفته اند و استفاده کنندگان از رشته های آبی مورد پرسش قرار نگرفته اند. ب _ محدودیت هایی که خارج از کنترل محقق می باشد : وضعیت خانوادگی و اجتماعی کلیه پژوهشگران از نظر شرایط فرهنگی ، خانوادگی و وضعیت اجتماعی در شرایط یکسان قرار نداشتند . 8.1. تعریف واژه ها و اصطلاحات : مشتری : همان کسی است که نیازش را خود تعریف می کند ، کالا و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد و در این تحقیق "مشتری" فردی است که از مجموعه های ورزشی شهرداری استفاده نموده و بابت آن هزینه می پردازد . رضایت مشتری : احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن می باشد و به طور کلی ، حالت شادمانی و خشنودی و مطلوبیتی که مشتری (ارباب رجوع) در نتیجه تامین نیازها و و برآورده کردن تقاضاها و احتیاجاتش توسط ارائه کننده خدمت پیدا می کند.هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان اماکن ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران به منظور بهبود عملکرد باشگاه های ورزشی شهرداری جهت به دست آوردن رضایت بیشتر شهرداری و توسعه سطح سلامت جامعه می باشد. در این تحقیق یک متغیر وابسته ,رضایت و شش متغیر مستقل که شامل متغیرهای تبیین کننده عامل ایجاد رضایت شامل :نحوه برخورد کارکنان , بهداشت و ایمنی , تسهیلات اعطایی , امکانات و تجهیزات , مدیریت و برنامه ریزی و کیفیت منابع انسانی می باشد وجود دارد . روش این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق شامل استفاده کنندگان از خدمات آموزشی رشته های غیرآبی اماکن ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران می باشد , حجم این جامعه بالغ بر 3756 در فصل بهار بود که تعداد 351 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه مورد نظر پاسخ دادند , در این پژوهش از آزمون های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است . آمار توصیفی شامل استفاده از جدول و نمودار می باشد و با استفاده از فراوانی , میانگین , واریانس , انحراف استاندارد و درصد فراوانی به تحلیل اطلاعات پرداخته شده است . در مورد آمار استنباطی آزمون های آماری استفاده شده شامل : ضریب همبستگی اسپیرمن , آزمون لون و آزمون t مستقـل می باشد و برای تحلیل یافته ها از نرم افزارspss با version 16 استفاده شده است , نتایجی که بدست آمد نشان داد : - در مجموع مشتریان اماکن ورزشی شهرداری منطقه 17 تهران از عملکرد مجموعه های مذکور رضایت داشتند . -مهمترین عامل رضایت مشتریان (از دید مشتریان) امکانات و تجهیزات بود . - مهمترین عامل موثر در رجوع مشتریان به مجموعه های ورزشی عامل سلامتی بود . - جنسیت مشتریان بر میزان رضایت مندی آنان تاثبر داشته است . - متاهلین نسبت به مجردها رضایت بیشتری داشتند . - افراد با تحصیلات بالاتر رضایت مند تر بوده اند . - با بالاتر رفتن سن میزان رضایت مندی مشریان کمتر شده است . - بین سابقه ورزشی و رضایت مندی ارتباط معنی داری وجود نداشت .

تعیین ارتباط بین ابهام نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکاران بسکتبالیست مرد سوپرلیگ بسکتبال
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390
  طاهر بهلکه   فرشاد تجاری

هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط بین ابهام نقش، پذیرش نقش، انسجام تیمی و رضایت ورزشکار است. امروزه به دلیل توجه کمتر به روانشناسی ورزشی، ورزشکاران ممکن است شکست های پیاپی ای را متحمل شوند که خسارت های جبران ناپذیری برای آنان و جامعه ورزشی به بار می آورد. مولفه های مهمی در روانشناسی ورزش وجود دارد که با عملکرد ورزشکاران در ارتباط هستند. از جمله این متغیرها ابهام نقش، انسجام گروهی و رضایت ورزشکار است. پژوهش حاضر از نوع حال نگر، کاربردی، توصیفی و برآوردی است. تعداد نمونه آماری در تحقیق حاضر، 171 بازیکن مرد بسکتبالیست سوپر لیگ ایران می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس درک نقش، مقیاس پذیرش و رضایت از نقش، پرسشنامه محیط گروه و پرسشنامه رضایت ورزشکار می باشد. از آزمون لوین، کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید. نتایج نشان داد که، رضایت ورزشکار و زیر مجموعه های آن با رضایت نقش، پذیرش نقش و وضوح نقش ارتباط مثبت و معنی دار دارد. بین ادراک نقش و زیر مجموعه های آن با رضایت نقش، پذیرش نقش و وضوح نقش ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. برای مربیان مهم است که ورزشکاران نه تنها درباره نقش خود آگاه باشند، بلکه احساس کنند نقش شان مهم است.

اثرات سبک های رهبری بر موفقیت مربیان تیم های ملی ایران و ادراک موفقیت ورزشکاران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1389
  زینت نیک آیین   فریده اشرف گنجویی

هدف از این تحقیق بررسی اثرات سبک های رهبری بر میزان موفقیت مربیان تیم های ملی ایران و ادراک موفقیت ورزشکاران است. این بژوهش از نوع زمینه یابی و با تأکید بر شیوه میدانی است. متغیر پیشگو در این تحقیق سیک رهبری مربیان و متغیرهای ملاک موفقیت مربیان و ادراک موفقیت ورزشکاران می باشد. جامعه آماری کلیه بازیکنان تیم های ملی است که تااردیبهشت ماه 1389 در اردوهای تیم های ملی شرکت می کنند و شامل 90 مربی و 473 ورزشکار مرد و زن هستند به همین دلیل روش نمونه گیری به صورت تمام شمار است. ابزار های اندازه گیری سه پرسشنامه ویژگی های فردی ،سبک رهبری mlq باس و ادراک موفقیت posq رابرتز و بالاجیو است. از مدل های آماری t دو گروه مستقل (به منظور مقایسه ادراک موفقیت و سبک های رهبری با تأکید بر ورزش های تیمی و انفرادی)، اسمیرنوف کلموگروف دوگروهی (به منظور مقایسه موفقیت مربیان با تأکید بر جنسیت)، رگرسیون تک متغیری (به منظور بررسی اثرات سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا بر موفقیت مربیان و ادراک موفقیت) و رگرسیون چند متغیری (به منظور بررسی اثرات مولفه های سبک رهبری تحول گرا و عمل گرا بر موفقیت مربیان و ادراک موفقیت) و ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط بین پاسخ خای مربیان و ورزشکاران نیبت به سبک های رهبری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که پیش بینی موفقیت مربیان از طریق مولفه های سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا و ادراک موفقیت ورزشکاران وجود ندارد .تفاوت معنی داری بین جنسیت مربی و ورزشکار بر موفقیت مربیان وجود ندارد. تفاوت معنی داری بین سبک های رهبری از دیدگاه مربیان و ورزشکاران مشاهده نشد. از طریق سبک های رهبری می توان ادراک موفقیت ورزشکاران را پیش بینی کرد . تفاوت معنی داری بین جنسیت مربی و سبک رهبری مربیان وجود دارد و دو مولفه تاثیر معنوی و ایجاد انگیزش در سبک رهبری تحول گرایی و مدیریت مبیتنی بر استثنائات فعال از مولفه های سبک رهبری عمل گرایی در مردان بیشتر از زنان است و مدیریت مبتنی بر استثنائات غیر فعال در سبک رهبری عمل گرایی زنان بیشتر از مردان است. مربیان رشته های انفرادی از مدیریت مبتنی بر استثنائات فعال که یکی از مولفه های سبک رهبری عمل گرایی است بیشتر استفاده می کنند. ورزشکاران رشته های انفرادی به تاثیر معنوی که یکی از مولفه های سبک رهبری تحول گرایی است اهمیت بیشتری می دهند . هر چه دو مولفه تاثیر معنوی و ایجاد انگیزش در سبک رهبری تحول گرایی بیشتر باشد ادراک موفقیت ورزشکاران نیز افزایش می یابد. زنان از خود گرایی بالاتری نسبت به مردان برخوردار هستند .ورزشکاران رشته های انفرادی از خود گرایی بالاتری نسبت به ورزشکاران رشته های تیمی برخوردارند.

بررسی وضعیت بازیهای بومی و محلی استان گلستان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390
  مرجان نیازی   فریده اشرف گنجویی

هدف از انجام این پژوهش " بررسی وضعیت بازیهای بومی و محلی استان گلستان" به منظور معرفی بازیهای بومی و محلی استان و شناساندن علل کاهش گرایش به این بازیها در این استان میباشد . ابزار اندازه گیری پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه علل کاهش گرایش به بازیهای بومی و محلی در چهار حوزه فرهنگی، آموزشی،تربیتی و شهروندی است که دارای آلفای کرونباخ76% میباشد . روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و تعدادی از جامعه شناسان استان گلستان بدست آمد .حجم نمونه تعداد286نفر(149 زن،137 مرد) از بین دبیران تربیت بدنی استان گلستان میباشد که 4شهرستان به طور خوشه ایی تصادفی از بین شهرستانهای استان گلستان اتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است . بنابرین با استفاده از جداول ،فراوانیها ،درصدها و همچنین با استفاده از کای اسکوار آمار استنباطی مورد توصیف قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تبلیغ و نمایش بازیهای نوین در رسانه و عدم پوشش رسانه ایی بازیهای بومی و محلی به عموم جامعه و آشنا نکردن جامعه با ریشه های فرهنگی و کارکردهای اقتصاذی و اجتماعی بازیهای بومی از علل مهم توجه حوزه فرهنگی،عدم پرداختن وزارت ورزش و جوانان به بازیهای بومی و محلی و همچنین عدم معرفی ورزشکاران برتر بازیهای بومی و محلی استانها از علل مهم توجه حوزه تربیت بدنی ،عدم آشنایی معلمین ورزش با بازیهای بومی و محلی استانها و هچنین عدم وجود کتابی مدون در زمینه بازیهای بومی و محلی از علل مهم توجه حوزه آموزشی و حضور تلویزیون و کامپیوتر در منازل به عنوان سرگرمی و از رونق افتادن این بازیها در اعیاد و عروسیها از علل مهم توجه حوزه شهروندی درکاهش گرایش به بازیهای بومی و محلی است. واژگان کلیدی: بازی، فرهنگ، بازی های بومی و محلی

مقایسه ارتباط بین جو سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی شهرستان نهاوند
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  الهام آرین   محمدرضا اسمعیلی

هدف از این تحقیق مقایسه ارتباط بین جو سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی مدارس شهرستان نهاوند بود. به این منظور از دو پرسشنامه معتبر استفاده شد. پرسشنامه توصیف جو سازمانی (ocdq-rs) با اعتبار (82%= ?) که دو بعد رفتار مدیر (رفتار دستوری و حمایتی) و سه بعد رفتار معلم (رفتار نا امیدانه، رفتار متعهدانه و رفتار صمیمی) را اندازه گیری می کرد و پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی مسلش (mbi) با اعتبار(85 % (?=و شامل سه بعد(فرسودگی هیجانی، مسخ شخصیت و موفقیت فردی) بود. اطلاعات 300 پرسشنامه کامل با استفاده از آزمون ضریب همبستگی کندال در سطح معنی داری 05/0 p ? مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که جو سازمانی هر دو مدارس راهنمایی و دبیرستان در سطح متوسطی قرار داشتند؛ به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که بین جو سازمانی و تحلیل رفتگی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد؛ به این معنی که هر چقدر جو سازمانی مدارس باز تر باشد، میزان تحلیل رفتگی آنان پایین تر است. و همچنین نشان داده شد که در معلمان تربیت بدنی در مقایسه با معلمان غیر تربیت بدنی میزان تحلیل رفتگی بیشتر بود. بنابراین جو سازمانی باز و بسته مدارس تا حدودی می تواند وضعیت تحلیل رفتگی معلمان را تحت تأثیر قرار دهد. لذا با توجه به ارتباط منفی بین جو سازمانی و تحلیل رفتگی معلمان پیشنهاد می شود، سازمان آموزش و پرورش نظارت بیشتری مبنی بر وجود جو سازمانی مطلوب در مدارس نماید؛ تا از آن طریق سلامتی روانی معلمان و دانش آموزان حفظ گردد.

بررسی عوامل موثر بر هویت تیمی هواداران فوتبال در ایران و ارائه مدل
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  وحید شجاعی   فریده اشرف گنجویی

امروزه ورزش به دلیل جایگاه فراگیرش در زندگی روزمره مردم به صنعتی بزرگ مبدل شده است. تماشاگری ورزشی بخشی مهم از صنعت ورزش حرفه ای بوده و رشد این حوزه رو به تزاید گذاشته است. با رشد تنوع و حوزه فعالیت صنعت ورزش، چالش هایی نیز بر سر راه جذب مشتریان بروز می کند. در لیگ های ورزش حرفه ای، عمده کانال های درآمدزایی با هویت هواداران گره خورده اند. یکی از استراتژی های درآمدزایی، ایجاد و حفظ بنیان های وفاداری حرفه ای است. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر ایجاد و حفظ هویت تیمی هواداران فوتبال در ایران بوده است. روش تحقیق کاربردی و بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بوده است. 205 نفر در مطالعه راهنما و 973 نفر از هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال در مطالعه اصلی به عنوان اعضاء نمونه ها بوده اند. بر اساس یافته های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی 57 متغیر به عنوان مولفه های اثرگذار بر هویت تیمی هواداران فوتبال در ایران شناسایی شده و مورد تأیید قرار گرفتند. این متغیرها در 15 خرده مقیاس و نهایتاً در 5 عامل اصلی بارگذاری شده اند. یافته های حاصل از تحلیل مسیر برای آزمون فرضیه های 1 تا 5 نشان داد که عوامل مشارکت زمینه ای، تأمین نیازها، اجتماعی و سازمانی تأثیر مثبت معنی داری بر ایجاد هویت تیمی هواداران فوتبال در ایران دارند. ضمناً عامل اجبار نیز تا حدودی بر جذب هواداران به تیم های ورزشی موثر بود. یافته های این تحقیق در زمینه مدل سازی نشان داد که عوامل مشارکت زمینه ای، تأمین نیازها، اجتماعی و سازمانی/ باشگاهی قدرت تبیین هویت تیمی هواداران ورزشی را دارا بوده اند، اما عامل اجبار با تأثیر نه چندان مناسب از مدل حذف گردیده است. ایجاد مدلی منسجم و جامع در این تحقیق با نگرشی چند بعدی محدودیت های تحقیقات قبلی را مرتفع خواهد نمود. راهکارهای عملی حاصل از این تحقیق این است که باید سطح این رقابت های حرفه ای، از طریق اتخاذ سیاست هایی جهت حفظ تعادل رقابتی به جایگاه کاملاً حرفه ای برسد و مدیران باشگاه ها با اطلاع رسانی در مورد امور مختلف باشگاه ها، مزایای هواداری، بهره گرفتن از افراد ذی نفوذ و سرشناس ملی و منطقه ای در کادر مدیریتی، آشنایی با اطلاعات روز مدیریتی و برقراری روابط مطلوب با هواداران به توسعه مبانی هواداری کمک نمایند.

نقش توسعه گردشگری ورزشی در ایجاد کسب وکارهای ورزشی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی و گردشگری استان کرمان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  مرضیه سنایی   فریده اشرف گنجویی

گردشگری ورزشی صنعتی رو به رشد و اشتغال زا در کشورهای در حال توسعه است. هر چند در کشور ما این صنعت جزو شاخه های جوان گردشگری محسوب می شود. ولی ایران به دلیل داشتن جمعیت جوان و پتانسیل جغرافیایی علی الخصوص استان کرمان مناطق و جایگاه بسیار مناسبی برای این صنعت می باشد. با به وجود آوردن بستر مناسب برای گردشگری ورزشی در استان نتیجه مثمر ثمری در توسعه و اشتغال زایی، رواج سلامتی روحی، روانی و جسمی نیروی انسانی است و علاوه بر این درآمد اقتصادی و ارزی آن نیز برای چرخه اقتصادی جامعه چشمگیر خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی فرآیند استفاده از فرصت های موجود در گردشگری ورزشی برای اشتغال زایی و درآمدزایی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی و گردشگری می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 35 کارشناس تربیت بدنی و 30 کارشناس گردشگری بودند که در این زمینه به کار علمی و اجرایی اشتغال داشتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده استفاده گردید که با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل تهیه گردید. داده ها با بکارگیری آزمون کولوگروف اسمیرونوف و آزمون پارامتریک t مستقل تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از پاسخ کارشناسان نشان داد در رسته های آموزشی-فرهنگی و هنری و امور اجتماعی فرض صفر رد می شود. در سایر رسته های طبقه بندی مشاغل فرض صفر رد نمی شود و به عبارتی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی و گردشگری، توسعه گردشگری ورزشی در رسته های آموزشی-فرهنگی و هنری و امور اجتماعی منجر به ایجاد فرصت های شغلی می گردند ولی در رسته های امور اداری و مالی، بهداشتی و درمانی و خدماتی این توسعه تاثیری در ایجاد مشاغل جدید نخواهد داشت.

نیمرخ خودکارآمدی شغلی در مدیران فدراسیون های ورزشی ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  لیلا سلیمی   سیده فریده هادوی

هدف از پژوهش حاضر نیمرخ خودکارآمدی شغلی مدیران فدراسیونهای ورزشی بود. تحقیق از نوع علی- مقایسهای بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق 175 نفر از مدیران ارشد فدراسیونهای ورزشی بود که بر اساس جدول مورگان 120 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شد. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامههای اطلاعات فردی و پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شده که روایی آن به تائید متخصصین رسید و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی و با 30 نفر آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفت و با آلفای کرونباخ 84/0 تائید شد. برای دستیابی به اهداف تحقیق از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون، t - استودنت و lsd با کمک نرم افزار spss.v.16 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین سنی مدیران فدراسیونهای ورزشی 17/47 سال، 8/75% مدیران فدراسیونهای ورزشی کشور از آقایان و 2/24% از بانوان تشکیل داده است. 5/47% مدیران فدراسیونهای ورزشی دارای مدرک کارشناسی هستند و تنها 4/2% آنها دارای مدرک تحصیلی دکتری میباشند. میانگین سابقه مدیریتی آنها 64/5 سال، 7/41% مدیران فدراسیونهای ورزشی وضعیت استخدامی رسمی 2/9% در وضعیت پیمانی به و 2/49% در وضعیت استخدامی قررادادی هستند. 5/47% دارای مدرک تحصیلی رشته تربیت بدنی و 5/52% دارای مدرک تحصیلی غیر تربیت بدنی ، 3/92% متاهل 7/6% مجرد ، 7/61% مدیریت در رشته ورزشی تخصصی و 3/38% مدیریت در رشته ورزشی غیر تخصصی آنها میانگین سابقه ورزشی 32/21 سال، 8/45% دارای هیچگونه سابقه قهرمانی و 2/54% دارای سابقه قهرمانی میباشند. میانگین امتیاز خودکارآمدی شغلی مدیران فدراسیونهای ورزشی 225/70 میباشد. همچنین بین خودکارآمدی شغلی و سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سابقه ورزشی و سابقه مدیریتی ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین خودکارآمدی شغلی و سطح تحصیلات، رشته تحصیلی، مدیریت در رشته ورزشی تخصصی و غیر تخصصی، وضعیت استخدام و سابقه قهرمانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین در متغییرهایی که با خودکارآمدی شغلی ارتباط معنادار داشتند و میزان خودکارآمدی شغلی در سطوح مختلف متغییرهای مزبور تفاوت آماری ومعناداری وجود دارد

بررسی هوش سازمانی و مولفه های آن در وزارت ورزش و جوانان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  محمد کافی زارع   کامبیز کامکاری

هدف از این پژوهش بررسی هوش سازمانی و مولفه های آن در وزارت ورزش و جوانان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان شاغل در وزارت ورزش و جوانان در سال 1389 می باشد (412 نفر)، حجم نمونه آماری تعداد 83 نفر از این جامعه است. در این پژوهش برای بررسی هوش سازمانی و مولفه های آن در وزارت، از میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون t، واریانس یکطرفه و روش تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هوش سازمانی وزارت ورزش و جوانان با میانگین تجربی 38/3 از میانگین نظری82/2 بالاتر است. همچنین تفاوت معنی داری در سطح 01/0 = ? بین میانگین های نظری با میانگین های تجربی در تمامی مولفه های هوش سازمانی وجود دارد. بنابراین، با توجه به اینکه در تمامی مولفه ها و کل، میانگین های تجربی بالاتر از میانگین های نظری می باشند، عنوان می شود که میزان هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان، بالاتر از حد متوسط یا مورد انتظار است. با توجه به یافته های پژوهش می توان از راهکارهای مورد استفاده وزارت ورزش و جوانان برای بهبود هوش سازمانی دیگر سازمان ها به عنوان الگو بهره گرفت.

تبیین شاخص ها و معیارهای غارنوردی پایدار در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  ایمان زارعی   فریده اشرف گنجویی

افزایش چشمگیر علاقه مندان به اکوتوریسم در سال های اخیر بر ضرورت برنامه ریزی و توسعه آن افزوده است. توسعه بدون برنامه ریزی این گونه از گردشگری آسیب های زیست محیطی و فرهنگی به مراتب زیان بار تر از دیگر منافع آن در پی خواهد داشت. غارنوردی به عنوان یکی از مقاصد اکوتوریسم از این قائده مستثنی نیست.بر همین اساس نظارت و کنترل در این حوزه به دلیل آسیب پذیر بودن بالای غارهابسیار حیاتی است.اولین گام در فرایند نظارت و کنترل وجود شاخص ها و معیارهایی است که بر اساس آن وضعیت را سنجید. این تحقیق به دنبال تبیین شاخص ها و معیارهای غارنوردی پایدار در ایران می باشد. بدین منظور نظرات کارشناسان و نخبگان غارنوردی در سه مرحله و با روش دلفی از طریق پرسشنامه اخذ گردید.انتخاب نمونه آماری از طریق نمونه گیری تعمدی صورت پذیرفت. لذا 30 نفر از بهترین کارشناسان انتخاب گردیدند. در مرحله اول 23 نفر و در مرحله دوم 25 نفر و در مرحله سوم22 نفر از کارشناسان اقدام به تبیین شاخص ها و معیارهای غارنوردی پایدار در ایران کردند. نتایج حاصل از این فرایند پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی عبارت از تبیین 18 شاخص و 128 معیار بود. شرکت کنندگان در فرایند دلفی جهت هر چه دقیق تر پاسخ دادن به پرسشنامه ها با وجود گمنامی فرصت آگاهی از نظرات دیگر کارشناسان را داشتند. در پایان شاخص ها و معیارها اولویت بندی گردید.

وضعیت بهره گیری ازگردشگری ورزشی درابعادتوسعه شهری تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390
  ترانه کریمی   افشار هنرور

مسافرت و جابجایی قدمت دیرینه ای دارد و همواره یکی از نیازهای اصلی بشر تلقی شده است. با در نظر گرفتن تمدن دیرینه و کهن ایران و داشتن منابع تاریخی و جغرافیایی زمینه جلب گردشگر در کشور ما بسیار زیاد است. گردشگران ورزشی یک گروه از گردشگران هستند که هنگام برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی وارد جامعه میزبان می گردند. شهرها مهمترین و پیچیده ترین فضاها را دارا می باشند و دربرگیرنده مراکز مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. از اینرو گردشگری از جمله فعالیت هایی است که این مراکز را تحت تاثیر قرار می دهد. ایجاد فرصت های شغلی، کاهش فقر، ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه، توسعه زیرساخت ها از جمله تاثیرات گردشگری در شهر ها می باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان بهره گیری از گردشگری ورزشی در ابعاد توسعه شهری تهران انجام گردید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و با در نظر گرفتن متغیرهای اشتغال زایی، سرمایه گذاری، کاهش فقر و ایجاد درآمد، تاسیسات گردشگری و بهبود چهره شهر براساس مقیاس لیکرت طراحی شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ95/0بدست آمد. جامعه آماری شامل 150 نفر از: کارشناسان بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی، مدیران و دست اندرکاران فدراسیون های ورزشی، مدیران هتل ها و اماکن اقامتی، کارشناسان روابط بین الملل و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان و گردشگران ورزشی شرکت کننده در رویداد ورزشی تهران بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش آمار توصیفی از روش های فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد توسط نرم افزارهای spss استفاده گردید و در بخش آمار استنباطی از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی توسط نرم افزار lisrel بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از رویدادهای ورزشی برگزار شده در شهر تهران در جهت جلب گردشگر ورزشی و ایجاد شغل، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی، ایجاد درآمد و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه، ایجاد زیرساخت ها، توسعه و ایجاد تاسیسات گردشگری و همچنین بهبود چهره شهر، بهره گیری می شود. همچنین ورود گردشگران ورزشی به شهر علاوه بر فواید کوتاه مدت و مستقیم بدنبال برگزاری رویداد ورزشی، می تواند فواید بلند مدت و غیر مستقیمی برای شهر داشته باشد که با برنامه ریزی از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه نه تنها رویدادهای ورزشی را می توان بعنوان عامل صرف هزینه های هنگفت دانست بلکه می تواند عامل سوددهی در ابعاد گوناگون توسعه باشد. واژه های کلیدی: گردشگری ورزشی، توسعه، ابعاد توسعه شهری، تاسیسات گردشگری، زیرساخت.

ارتباط احساس خودسودمندی، خطرپذیری و اجرای ورزشی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  سپیده قطنیان   فرشاد تجاری

چکیده پژوهش حاضر مطالعه احساس خودسودمندی و رفتار خطر پذیر بعنوان برآوردکنندگان اجرا بود. روش این تحقیق توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه ورزشکاران مرد کاراته کا به تعداد 130 نفر که در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بزرگسالان ایران شرکت داشتند، تشکیل دادند که نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد. جهت بررسی میزان خودسودمندی در ورزشکاران از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از پرسشنامه خودسودمندی جسمانی ریز تحلیل (pse) بندورا (1997) استفاده گردید و جهت اندازه گیری میزان خطرپذیری در ورزشکاران از پرسشنامه گلدبرگ (1999) استفاده شد و جهت اندازه گیری عملکرد از نتیجه اجرای مسابقات (مقام) جهت اندازه گیری عملکرد مورد استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد بین میزان احساس خود سودمندی و خطرپذیری در شرکت کنندگان ارتباط معنی داری به صورت منفی وجود دارد (648/0- = r) و به ازاء یک واحد افزایش در میزان احساس خودسودمندی در شرکت کنندگان عملکرد آنها 54/2 افزایش و به ازاء یک واحد افزایش در میزان خطرپذیری عملکرد آنها 54/2 کاهش می یابد که این میزان پیش بینی از نظر آماری در سطح آلفای 5 درصد معنادار است. در نتیجه می توان گفت احساس خودسودمندی و خطرپذیری برآوردکننده معنی داری برای عملکرد در شرکت کنندگان می باشند. واژه های کلیدی: خودسودمندی، خطرپذیری، اجرا

ارتباط بین احساس خودسودمندی ، مهارت های کنارآمدن و عملکرد بازیکنان نخبه تنیس روی میز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1391
  سید ابراهیم واقفی   فرشاد تجاری

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی ارتباط بین احساس خودسودمندی ، مهارت های کنار آمدن و عملکرد بازیکنان نخبه تنیس روی میز بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بازیکنان مرد تنیس روی میز ، شرکت کننده در مسابقات بین المللی نوجوانان و جوانان (جام فجر) در سال 1390 بود .نمونه آماری این پژوهش شامل 32 بازیکن 15 تا 18 سال ایرانی شرکت کننده در این مسابقات بود. بدین منظور تعداد 32 پرسشنامه احساس خودسودمندی در تنیس روی میز و پرسشنامه مهارت های کنار آمدن اسمیت وهمکاران (acsi-28)در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت . عملکرد شرکت کنندگان با امتیاز گذاری نتایج بدست آمده در مسابقات محاسبه گردید ..روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و همبستگی بود که از معادلات برآوردی (رگرسیون) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین احساس خود سودمندی و عملکرد بازیکنان تنیس روی میز ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد و احساس خودسومندی پیش بینی کننده عملکرد بازیکنان نخبه تنیس روی میز میباشد و همچنین بین مهارت های کنارآمدن و احساس خودسودمندی ، مهارت های کنار آمدن و عملکرد شرکت کنندگان ارتباط معنی داری یافت نگردید. براساس یافته های این تحقیق ، میتوان بخشی از عملکرد ورزشکاران تنیس روی میز را از طریق احساس خودسودمندی پیش بینی نمود.

ارتباط بین شرکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی کارکنان وزارت دفاع
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  فرید سلحشوری   علی زارعی

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین شرکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی کارکنان وزارت دفاع بود. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان مرد در وزارت دفاع تشکیل دادند که به دلیل حجم و پراکندگی جامعه مورد نظر ، کارکنان سازمان صنایع هوافضا (10000 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند . جهت نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان تعداد 370 نفر از کارکنان مرد در سازمان صنایع هوافضا تعیین گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی رولند و همکاران (2006 ) و پرسشنامه فعالیت جسمانی بک و همکاران (1982) استفاده گردید. در نهایت جهت آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین شرکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و سلامت جسمانی (150/0 =r )، وضعیت روانی (241/0 = r ) ، روابط اجتماعی ( 367/0 = r ) و قلمرو محیطی (236/0 = r ) ارتباط معنی داری وجود دارد.نتایج نشان داد که با افزایش میزان فعالیت های ورزشی اوقات فراغت با توجه به وجود همبستگی ، در کیفیت زندگی کارکنان بهبود حاصل می شود. واژگان کلیدی : فعالیت ورزشی ، اوقات فراغت ، کیفیت زندگی

شناسایی وضعیت موجودفناوری اطلاعات و تدوین استراتژی های آن بر اساس تحلیل swotدرمعاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  شمسی شکری املشی   فریده اشرف گنجویی

چکیده هدف از انجام این تحقیق شناسایی وضعیت موجود و موقعیت استراتژیک فناوری اطلاعات در معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای، وزارت ورزش و جوانان و تدوین استراتژیهای پیشنهادی جهت بهبود و توسعه ی فناوری اطلاعات و افزایش کارآیی است. این پژوهش توصیفی بوده و در آن، داده ها به روش پیمایش با استفاده از پرسشنامه که در بین جامعه آماری، براساس روش نمونه گیری کل شمار، برابربا 115 نفر کارکنان معاونت توزیع شد. پرسشنامه مورد استفاده، از نوع محقق ساخته که شامل 50 گویه بود که روایی وپایایی آن، توسط اساتید صاحب نظر در رشته مدیریت ورزشی و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ (88/0)محاسبه شد. سه مولفه نرم افزار، سخت افزار، منابع انسانی، شاخص های فناوری اطلاعات و متغییرهای تحقیق در نظر گرفته شد. از جداول آمار توصیفی به منظور توصیف متغیرهای نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای فناوری اطلاعات استفاده شد. با استفاده از نرم افزار14- spss در نهایت با استفاده از روش لی هی به اولویت بندی شاخص ها پرداخته شد. و همچنین از روش فریدمن برای رتبه بندی گویه های شاخص ها و سپس برا ی تحلیل swot با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نمره نهایی بدست آمده مولفه های تحقیق برای شناسایی موقعیت استراتژیک از ماتریس های چها رخانه ی استفاده شده است. و با توجه به موقعیت بدست آمده جداول تدوین استراتژی هر سه مولفه نرم افزار، سخت افزار، منابع انسانی برای تدوین استراتژی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در مولفه نرم افزار و سخت افزار دارای نقاط قوت می باشد وربخش منابع انسانی باتوجه به نقاط ضعف باید از فرصتها برای بهبود وضعیت استفاده نماید. درمجموع 24 استراتژی که 9 استراتژی مربوط به مولفه نرم افزار و 6 استراتژی در مولفه سخت افزار و 9 استراتژی در مولفه منابع انسانی تدوین و پیشنهاد شد. واژه های کلیدی: فناوری اطلاعات، نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت، تهدید، تحلیل swot

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) و تدوین استراتژی در تربیت بدنی آموزش و پرورش براساس مدل swot
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390
  ناهید طایفی نصرآبادی   فریده اشرف گنجویی

هدف از انجام پژوهش، بررسی نقش فناوری اطلاعات وارتباطات (ici) در سازمان تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور و ارائه استراتژی بر اساس مدل swot می باشد. پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات توضیفی تحلیلی بوده و از لحاظ هدف کاربردی در حیطه ی حوزه های عملکردی آموزش و پرورش است بر اساس میزان نظارت و درجه ی کنترل، از نوع تحقیقات میدانی است. و متغیرهای تحقیق، شاخصهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیرهای تحقیق در نظر گرفته شده است که این شاخص ها عبارتند از: شاخص نرم افزار، شاخص سخت افزار، شاخص انسان افزار ، که توسط پرسش نامه ای شامل 53 گویه، این سه شاخص را در چهار بخش قوت، ضعف، فرصت، تهدید مورد ارزیابی قرار می دهد. که پرسش نامه توسط کارشناسان و افراد خبره در تربیت بدنی آموزش و پرورش ودفتر تکنولوژی و برنامه ریزی درسی ودفتر تالیف آموزش و پرورش با تعداد 22 نفرتکمیل گردید. سپس متغیرها به صورت توصیفی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و هرکدام بر حسب گویه های تشکیل دهنده رتبه بندی شدند، سپس به ترتیب اهمیت و میزان اثر گذاری در شاخص اصلی مورد نظر، وزن دهی شده اند و از ازمون آماری فرید من استفاده گردید و با کمک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به صورت جداگانه ارائه شده و در گام بعد، جهت تدوین استراتژی مورد نظر،از ماتریس، swot استفاده شده است و در نهایت، استراتژیهایی بر اساس این ماتریس، برای تشخیص به موقع ضرورت و تغییر جهت، ارائه شده است.

تاثیر سرمایه فکری و اجتماعی بر مدیریت دانش و نقش آن بر اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  طیبه زرگر   فریده اشرف گنجویی

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سرمایه های فکری و اجتماعی بر مدیریت دانش و نقش آن بر اثربخشی سازمانی در سازمان های ورزشی ایران پرداخته شد. روش تحقیق از نوع علی بود. جامعه آماری را مدیران و معاونین شاغل در سازمان وزارت ورزش و جوانان ایران و استان ها ، مدیران کمیته ملی المپیک و رئیس، نائب رئیس، دبیران فدراسیون های ورزشی ایران را تشکیل دادند که نمونه آماری برابر با 373 نفر به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال با پایایی(90/0=?)، پرسش نامه سرمایه فکری بونتیس با پایایی(92/0=?)، پرسش نامه مدیریت دانش گولد با پایایی (95/0=?) و پرسش نامه اثربخشی سازمانی هسو با پایایی(91/0=?) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی، رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصله سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش ندارد(19/12=t، 05/0 = r). سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش دارد(63/7=t ،72/0 = r). مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی سازمانی دارد(84/11=t ،70/0 = r). سرمایه اجتماعی بصورت غیر مستقیم و از طریق مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی تاثیر معناداری ندارد. سرمایه فکری بصورت غیر مستقیم و از طریق مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر شناخت و آگاهی از وضعیت سرمایه فکری منجر به افزایش مدیریت دانش در سازمان های ورزشی و در نهایت اثربخشی سازمانی شود. مسوولین باید راهبرد هایی مدیریتی مناسبی را به منظور رسیدن به سطح بهینه این شاخص ها، برنامه ریزی و اجرا نمایند.

بررسی ارتباط بین گرایش ورزشی با نگرش و رفتار دوپینگ در ورزشکاران نخبه رزمی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  جاسم منوچهری   فرشاد تجاری

بطور معمول مصرف مواد افزایش دهنده ی عملکرد در طول تاریخ بشر شناخته شده است. افراد و سازمان ها به منظور پیروز شدن در مسابقات پیوسته در حال توسعه و یافتن هر نوع تکنولوژی می باشند و بدین منظور مصرف مواد و/یا روش های افزاینده ی عملکرد همواره به عنوان را دستیابی به عملکرد عالی مورد توجه هستند. تحقیق حاضر مدل مفهومی گرایش ورزشی، نگرش دوپینگ و باورهای دوپینگ را در رزمی کارام نخبه ایران مورد آزمون قرار داده است. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 160 نفر رزمی کار (120 نفرد مرد و 40 نفر زن) که در رشته های ورزشی او-اسپرت، سومو، کیک بوکسینگ، موی تای، بوکس، جوجیتسو و کشتی دارای رکورد فعالیت بودند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه گرایش ورزشی (اس او کیو)، توضیحات باور استفاده ی دوپینگ (دی یو بی) و مقیاس نگرش افزایش دهنده های عملکرد (پی ای اِی اس) بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار لیزرل با سطح اطمینان 95 درصد استفاده شد. مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد باورهای دوپینگ تاثیر معناداری بر نگرش و رفتار دوپینگ دارد. اگرچه ارتباط بین گرایش ورزشی و نگرش دوپینگ معنادار نبود، ارتباط معناداری بین گرایش ورزشی و رفتار دوپینگ گزارش شد. نهایتاً تاثیر معنادار نگرش دوپینگ بر رفتار دوپینگ مشهود شد. تحقیق حاضر کارگاه های آموزشی برای ورزشکاران به منظور بهبود رفتار مورد انتظار ورزشکاران در مصرف مواد نیروزا را پیشنهاد کرد.

بررسی عوامل موثر در افزایش بهره وری منابع انسانی فدراسیونهای ورزشی منتخب و ارائه الگو
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  سعید صداقتی   علیرضا پویانفرد

هدف پژوهش حاضر آن است تا عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی فدراسیون های ورزشی کشور را شناسایی نموده و سپس تأثیر این عوامل را بر میزان بهره وری منابع انسانی مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق شامل منابع انسانی (به غیر از نیروهای ستادی) فدراسیون های ورزشی کشور (1394 نفر) می باشد. برای انتخاب نمونه تحقیق، 20 فدراسیون ورزشی کشور به صورت خوشه ای انتخاب شده و سپس با توجه به حجم جامعه تحقیق در فدراسیون های منتخب، نسبت به انتخاب 302 نفر به عنوان نمونه تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده اقدام گردید. اطلاعات تحقیق به وسیله دو پرسشنامه عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی (9492/0 = کرونباخ) و پرسشنامه بهره وری منابع انسانی (9339/0= کرونباخ) جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی t مستقل، u مان ویت نی، تحلیل واریانس یکطرفه، رگرسیون چند متغیری و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق به شرح زیر می باشد: 1- بین دیدگاه کارکنان در خصوص عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی فدراسیون های ورزشی کشور (01/0 = ) با توجه به جنسیت، وضعیت خدمت و سطوح مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد اما با توجه به رشته تحصیلی، سطوح مختلف سنی، وضعیت استخدامی و سابقه خدمت آنان تفاوت معنی داری وجود دارد. 2- بین دیدگاه کارکنان در خصوص میزان بهره وری نیروی انسانی فدراسیون های ورزشی کشور (01/0 = ) با توجه به رشته تحصیلی، سطوح مختلف تحصیلی، سطوح مختلف سنی و وضعیت استخدامی تفاوت معنی داری وجودندارداما با توجه به جنسیت، وضعیت خدمت و سابقه خدمت تفاوت معنی داری وجود دارد. 3- بین هر یک از عوامل «درون سازمانی اصلی»، «درون سازمانی مکمل» و «برون سازمانی» با «مشارکت سازمانی»، «اثربخشی سازمانی»، «شایسته سالاری» و توسعه سازمانی در سطح 01/0 = ارتباط معنی داری وجود دارد. 4- مجموع عوامل درون سازمانی اصلی، تأثیر معنی داری در مولفه های مشارکت سازمانی، شایسته سالاری و توسعه سازمانی ندارد اما بر مولفه اثربخشی سازمانی تأثیر معنی داری دارد. 5- مجموع عوامل درون سازمانی مکمل، تأثیر معنی داری در مولفه های مشارکت سازمانی، شایسته سالاری، توسعه سازمانی و اثربخشی سازمانی ندارد. 6- مجموع عوامل برون سازمانی، تأثیر معنی داری در مولفه های مشارکت سازمانی، شایسته سالاری، توسعه سازمانی و اثربخشی سازمانی دارد.

نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ملی ورزش
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  فرشاد رفیعی   فریده اشرف گنجویی

امروزه سازمان های مردم نهاد به عنوان مهمترین بخش جوامع مدنی به حساب می آیند. توانایی ها و تأثیرگذاری این سازمان ها در حدی است که به جد می توان سازمان های مردم نهاد را بازوان دولت ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. یکی از حوزه های مهم که امروزه سازمان های مردم نهاد برای توسعه ی آن تلاش می کنند، حوزه ی ورزش و فعالیت های بدنی است که در چند دهه ی اخیر، توانسته اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه جویی بسیار زیاد در هزینه ها، موجب توسعه ی بسیار سریع در ورزش شوند. ولی همیشه این سوال مطرح بود که در ایران نحوه ی همکاری و تعامل سازمان های مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از این رو این پژوهش با هدف بررسی «نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ی ملّی ورزش» تدوین گردید. روش انجام این پژوهش، از نوع توصیفی بود. جامعه ی آماری این پژوهش را دبیران/ مدیران سازمان های مردم نهاد جوانانی تشکیل می دادند که از سوی وزارت ورزش و جوانان دارای اعتبارنامه ی فعالیت هستند و تعداد آن ها حدوداً 4000 اعلام شد. برای اجرای این پژوهش، کشور به پنج منطقه ی مرکزی، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی تقسیم بندی شد و نمونه ها به روش خوشه ای از این پنج منطقه انتخاب شدند. ابزار اصلی این پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته «نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه ی ورزش» بود که پایایی کلی پرسشنامه از طریق سنجش آلفای کرونباخ 0.81 ارزیابی شد. پایایی خرده مقیاس های این پرسشنامه در چهار نقش عاملی0.777، نقش شریک 0.932، نقش مشاور 0.702 و در نهایت در نقش ناظر 0.854 ارزیابی شد. جهت اجرای این تحقیق تعداد 500 پرسشنامه ارسال گردید که تعداد 394 پرسشنامه عودت داده شد که از این تعداد تنها 316 پرسشنامه قابلیت استفاده در پژوهش را دارا بود. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار spss نسخه 18 تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده های این پژوهش نشان دادند که سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ی ملّی ورزش، با میانگین 18.34، نقش شریک دولت را ایفا می کنند و پس از این نقش، به ترتیب نقش نظارتی سازمان های مردم نهاد با میانگین 8.26، نقش عاملی با میانگین 7.29 و در نهایت نقش مشاور با میانگین 6.03 در مراتب بعدی قرار داشتند. بررسی جداگانه ی نقش های سازمان های مردم نهاد در چهار حوزه اصلی توسعه ورزش نیز نشان داد که نقش شریک در تمام حوزه های چهارگانه توسعه ورزش، از میانگین بالاتری برخوردار است. تفسیر نتایج به دست آمده نشان دهنده این موضوع است که سازمان های مردم نهاد جوانان به شدت تمایل دارند منابع مالی مرتبط با طرح های توسعه ملی ورزش را از طریق دولت تأمین نمایند و در اجرای سایر نقش ها ضعیف عمل کرده اند. از این رو پیشنهاد می شود طرح های توانمندسازی مرتبط با توسعه سازمان های مردم نهاد جوانان جهت ارتقاء توانایی اینگونه سازمان ها در ایفای سایر نقش ها از سوی وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه های متولی تدوین و اجرا گردد

شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی درس تربیت بدنی عمومی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اراک و دانشگاه دولتی اراک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  آزاده بیات   فریده اشرف گنجویی

هدف این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی واحد تربیت بدنی عمومی 1 و 2 از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و دانشگاه دولتی اراک است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های مذکور میباشد که دروس تربیت بدنی 1و2 را گذرانیده اند. نمونه آماری در این تحقیق 260نفر می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی - میدانی و ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی، و عوامل مورد تحقیق ؛ عامل محتوای درس، عامل ویژگیهای مربی و روش تدریس، عامل امکانات و فضاهای ورزشی، عامل روشهای ارزشیابی می باشد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب عوامل: 81/0. 83/0، 78/0، 85/0 به دست آمد. در این تحقیق برای توصیف ویژگیهای فردی آزمودنی ها و توصیف متغیرهای تحقیق از روشهای آماری توصیفی و برای برای بررسی دیدگاه دانشجویان و اولویت بندی و استنباط تفاوت نقطه نظرات پاسخ-دهندگان از آزمون های فریدمن و یومان ویتنی استفاده شده است. آزمون سوالات تحقیق در سطح 05/0? p نشان داد که موثرترین عامل از عوامل مورد تحقیق بر اثربخشی دروس تربیت بدنی 1و2 از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر، عامل ویژگیهای مربی و روش تدریس با میانگین رتبه ای (01/3)، شناخته شد، ودر این مولفه های درونی همچون؛ ظاهر مناسب و ورزشی بودن مربی (پوشیدن لباس و کفش ورزشی و. . . )، برخورد مناسب مربی با دانشجو، فعال بودن مربی در طول کلاس در اولویت بودند. در عامل محتوای درس، مولفه ی استفاده از موزیک در هنگام اجرای حرکات ورزشی، تطابق محتوای درس با توانمندیهای جسمانی دانشجویان، اختصاص بخشی از محتوای درس به آشنایی با حرکات مناسب برای ناهنجاریهای مختلف بدنی در اولویت بودند. در عامل امکانات مولفه های همچون؛ کافی بودن وسایل ورزشی با توجه به تعداد دانشجویان کلاس، کیفیت بالای وسایل ورزشی در اولویت بودند، و در عامل روشهای ارزشیابی، مولفه ی سنجیده شدن دانشجو نسبت به پیشرفت خودش در کلاس نه با دیگر دانشجویان، اختصاص دادن بخشی ازنمره به فعالیت های عملی درکلاسی در اولویت بودند. مشکلاتی همچون نداشتن انگیزه و علاقه، کمبود وقت، نداشتن امکانات و فضای مناسب و هم سطح نبودن کلاس از لحاظ فنی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. و همچنین مهمترین عوامل قابل تقویت در اجرای دروس تربیت بدنی 1و2، اضافه کردن بازیهای گروهی، افزایش وسایل ورزشی مناسب، برنامه ریزی صحیح مسئولان، شناسایی شدند.

تدوین شاخص های استعدادیابی فوتبال و ارائه راهکارها برای پرورش استعدادها از نظر مربیان رده های پایه استان تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  سجاد دوستداری خسروخانی   فریده اشرف گنجویی

چکیده هدف از پژوهش حاضر تدوین شاخص های استعدادیابی فوتبال و ارائه راهکارها برای پرورش استعدادها از نظر مربیان فوتبال رده های پایه استان تهران می باشد. کلیه مربیان تیم های پایه فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران جامعه آماری این پژوهش هستند، نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 45 مربی انتخاب شده است. بدین منظور به دلیل نبودن پرسشنامه استاندارد در این زمینه، محقق با استفاده از نظرات اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان پایه تیم ملی فوتبال اقدام به طراحی پرسشنامه نموده است، اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید تربیت بدنی و مربیان فوتبال تایید شده است، و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفا کرانباخ 86 صدم به دست آمده است. بعد از دریافت اطلاعات از آزمودنی ها، با استفاده از نرم افزار (excel)و (spss) از طریق آماری توصیفی و آمار استنباطی "آزمون خی دو" و "آزمون فریدمن" اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه نموده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین شاخص های استعدادیابی فوتبال و راهکارهای ارائه شده برای پرورش استعدادهای فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد، بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین شاخص برای استعدادیابی در فوتبال شاخص مهارتی - تکنیک انفرادی است، و از میان زیر شاخص های مهارتی- تکنیک انفرادی(پاس دادن)، مهارتی-تاکتیک انفرادی(جاگیری مناسب)، آنتروپومتریک(قد)، جسمانی-حرکتی(سرعت) مهمترین شاخص ها برای استعدادیابی در فوتبال هستند، مهمترین راهکار برای استعدادیابی و پرورش استعدادها در فوتبال تشکیل کمیته تخصصی استعدادیابی فوتبال در باشگاه ها، و تشکیل مدرسه شبانه روزی تخصصی فوتبال است، دامنه سنی 8 تا 10 سال بهترین دامنه سنی برای استعدادیابی در فوتبال است، و همچنین 10 شاخص برتر از بین 30 شاخص معرفی شده به ترتیب میانگین رتبه ای از بیشترین به کمترین عبارت اند از: کنترل توپ، پاس دادن، جاگیری مناسب، قد، پاس دادن و نفوذ کردن، جثه، سرعت، قدرت تصمیم گیری و انتخاب، حرکت بدون توپ و مسئولیت پذیری. کلید واژه: استعدادیابی فوتبال، پرورش استعدادهای فوتبال، فوتبال.

طراحی مدل جامع ارزیابی بیرونی عملکرد فدراسیون های ورزشی با رویکرد آنتروپی- فازی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  حسن معصومی   فریده اشرف گنجویی

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل جامع ارزیابی بیرونی عملکرد فدراسیون های ورزشی با ابعاد، مولفه ها و شاخص های جامع و به روز با استفاده از الگوی تصمیم گیری آنتروپی-فازیبوده است. بدین منظور، با مطالعه جامع ادبیات پژوهش و بررسی مدل های استاندارد و بین المللی ارزیابی سازمانی، ابعاد، مولفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد استخراج و بر اساس آن پرسشنامه ای با طیف لیکرتدر دامنه ای از 1 تا 100، تدوین شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، با استفاده از اجماع نظر افراد صاحب نظر و خبره ورزشی تایید شد. ضریب پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، 95% بدست آمده و تایید شد. جامعه آماری شامل وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون های ورزشی و دانشکده های تربیت بدنی با گرایش مدیریت ورزشی بود. نمونه آماری با روش سرشماری و طبقه ای و حجم نمونه با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. با توجه به ماهیت ارزیابی عملکرد (مبهم و غیرقطعی بودن)، برای وزن دهی و رتبه بندی ابعاد، مولفه ها و شاخص ها از روش ریاضی " آنتروپی- فازی" استفاده شد. بعد از وزن دهی و رتبه بندی مولفه ها، مدل نهایی ارزیابی عملکرد فدراسیون های ورزشی، بر اساس چارچوبی منطقی و به صورت طرح و نقشه گرافیکی طراحی شد. عناصر این مدل 5 بعد، 5 زیر ابعاد، 16 مولفه و 65 شاخص شامل ابعاد الف- زمینه (وضعیت موجود، اولویت های سازمانی)، ب- ورودی (منابع انسانی، منابع مادی، منابع مالی)، ج- فعالیت ها (وظایف مدیریتی، ورزش قهرمانی و حرفه ای، ورزش همگانی و پرورشی، فعالیت های آموزشی، پژوهشی، تجاری، فرهنگی ورزشی، استعدادیابی ورزشی، تسهیلات رفاهی، روابط و همکاری ها، حقوقی ورزشی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، پزشکی ورزشی) و ج- خروجی( نتایج عملکرد) ه- پیامدها و اثرات (کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) تعیین شد.

«ارزیابی کیفیت آموزش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد سراسر کشور و ارائه الگو»
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  نوشین عبدلی یزدی   فریده اشرف گنجویی

هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت آموزش در دانشکده های ترببت بدنی دانشگاه آزاد سراسر کشور از دیدگاه دانشجویان بود که با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دارای تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد تشکیل می دادند. براساس روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با استفاده از فرمول تعیین نمونه کوکران، 496 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته تحت عنوان سروکوال در تربیت بدنی(pe servqual) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های استنباطی آزمون t جفت شده، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون رتبه بندی فریدمن و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب ابعاد کیفیت خدمات آموزشی تفاوت وجود دارد(05/0p<). بین ادراک ابعاد کیفیت خدمات آموزشی در مقاطع مختلف تفاوت وجود دارد(05/0p<). بدین صورت که در مقاطع مختلف تحصیلی(کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در متغیرهای جلو های ظاهری و عوامل ملموس، قابلیت اعتبار، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، اطمینان خاطر و تضمین، همدلی و روش های تدریس تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p<)؛ اما تفاوت معنی داری بین شایستگی و محتوا در بین دانشجویان مقاطع مختلف وجود ندارد(05/0p>). بین اولویت های ابعاد کیفیت خدمات آموزشی در مقاطع مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p<). در مدل تأیید شده تحقیق در بین ابعاد کیفیت خدمات آموزشی، به ترتیب مسئولیت پذیری و پاسخگویی با بار عاملی 95/0، اطمینان خاطر و تضمین با بار عاملی 91/0، شایستگی با بار عاملی 90/0 ، قابلیت اعتبار با بار عاملی 88/0، روش های تدریس با بار عاملی 88/0، محتوا با بار عاملی 86/0، جلوه های ظاهری و عواملی ملموس با بار عاملی 82/0 و همدلی با بار عاملی 76/0 ، تأثیرگذار هستند.

ارتباط بین شرکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  علی ارمغان قوجه بیگلو   فریده اشرف گنجویی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین شرکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل بود. روش این تحقیق توصیفی _ همبستگی بود. جامغه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان مرد در اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل که تعداد 160 نفر بودند تشکیل دادند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری بود. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی رولند و همکاران(2006) و پرسشنامه فعالیت جسمانی بک و همکاران(1982) استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین شرکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و سلامت جسمانی (061/0r=)، وضعیت روانی (042/0 r=-)، روابط اجتماعی (016/0 r=-)، قلمرو محیطی (094/0r=-)ارتباط معنی داری وجود ندارد.

بررسی مقایسه ای شاخصهای سلامت روانی و تواناییهای شناختی در پیشکسوتان فعال و غیرفعال در رشته بسکتبال
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  کارین نوشادایان کزازی   فریده اشرف گنجویی

در این تحقیق، به «بررسی مقایسه ای شاخص های سلامت روانی و تواناییهای شناختی در دو گروه پیشکسوتان فعال و غیرفعال در رشته بسکتبال» پرداخته شده و سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب تدوین گردید که آیا بین شاخص های بهداشت روانی و توانایی های شناختی در پیشکسوتان فعال و غیرفعال رشته بسکتبال تفاوت وجود دارد؟ روش تحقیق حاضر، توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری را تمامی پیشکسوتان فعال و غیرفعال ورزش بسکتبال تشکیل می دهند که در حدود 197 نفر می باشند. ابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر، فُرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا-2 (mmpi-2rf) برای بررسی سلامت روانی و نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه (tsb-5) برای سنجش توانایی های شناختی می باشند که پس از اجرا، با استفاده از مدل آماری t دو گروه مستقل، به بررسی شاخص های سلامت روانی و تواناییهای شناختی در دو گروه پیشکسوت فعال و غیرفعال پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان داد که «نارسایی هیجانی»، «هیجانات مثبت پایین»، «شکایات عصب شناختی»، «اجتناب اجتماعی» و «درون گرایی» در پیشکسوتان غیرفعال بیشتر از پیشکسوتان فعال می باشد؛ در حالیکه «شکایات جسمانی» و «حافظه فعال» در پیشکسوتان فعال بیشتر از پیشکسوتان غیرفعال می باشد. در نهایت، پیشنهاد می شود که در راستای افزایش روایی بیرونی، تحقیق حاضر در پیشکسوتان دیگر رشته های ورزشی نیز صورت گیرد تا بتوان به مقایسه پیشکسوتان رشته های مختلف پرداخت.

شناسایی مهارت ها و شایستگی های مدیران ورزش حرفه ای
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  حامد رضاخانی طالقانی   علی زارعی

: امروزه با گسترش و توسعه علم در رشته های مختلف دانشگاهی و تخصصی شدن رویکرد مدیریت ، ورزش را نمی توان مستثنی از این جریان علمی دانست. از یک سو با یک نگاه استراتژیک می توان زیرشاخه هایی چون فیزیولوژی، آناتومی ، علم تمرین ، تغذیه ، و... که همگی از عناصر سازنده علم ورزشی هستند را همچون حلقه هایی دانست که برای تشکیل یک زنجیره نیازمند به یک تفکر متمرکز و نوین ، با رویکرد علمی دانست . این تفکر متمرکز و نوین ، با رویکرد علمی را می توان مدیریت ورزشی دانست. برای کسب موفقیت و قرارگرفتن در سطوح بالاتر از تمام توان خود در همه عزصه ها استفاده کرده و در حد بضاعت خود تلاش کرده تا در موقعیتهای بهتری نسبت به رقبا در این میادین و نظایر آن ، کسب کنند .براین اساس، تحقیق حاضر نیز در نظر دارد تا مهارتها و شایستگی های مدیران ورزش حرفه ای را مورد بررسی قرار دهد. اهداف : شناسایی مهارتها و شایستگی های مدیران ورزش حرفه ای و اهداف اختصاصی شامل : توصیف آماری متغیرهای تحقیق، تعیین میزان مهارت های مورد نیاز مدیران، تعیین میزان شایستگی های مورد نیاز مدیران، تعیین رابطه بین مهارت های مورد نیاز، تعیین رابطه بین ابعاد شایستگی ها، تعیین رابطه بین نظرات مدیران با رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سوابق تصدی و... در مورد مهارتها، تعیین رابطه بین نظرات مدیران با رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی، سوابق تصدی و... در مورد شایستگی ها روشهای اجرا: روش تحقیق روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و متغیرهای پژوهش با استفاده از جداول شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی به توزیع فراوانی، نمودار توزیع فراوانی و برای سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون کولکوگروف- اسمیرنوف توصیف می شود. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون t-test تک نمونه ای،آزمون ناپارمتریک فریدمن و آزمون ناپارامتریک من ویتنی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد . نتایج : با توجه به یافته های تحقیق، و انطباق بین نظرات مدیران و نخبگان این نتیجه حاصل می گردد که در ارتباط با انتخاب مدیران و گزینش آنها از نظر علمی ، نحوه بکارگماردن و بکارگیری آنها ، در بدنه ورزش حرفه ای بین نظر مدیران و نخبگان دانشگاهی انطباق وجود دارد . چراکه نخبگان نظرات مدیران ورزشی را تایید کرده و شاخصهای آنها را درست دانسته اند .

ارتباط بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خود پنداره تحصیلی با نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه های آزاد شهر تهران نسبت به آینده شغلی خود
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  فاطمه ضرغام فیروزی   حسین پور سلطانی زرندی

هدف از این پژوهش ارتباط بین آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودپنداره تحصیلی با نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاههای آزاد شهر تهران نسبت به آینده شغلی خود می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی است. تعداد جامعه آماری 512 نفر بود که براساس جدول مورگان تعداد نمونه برابر با 225 نفر تعیین گردیدو روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود. ابزارهای این تحقیق، پرسشنامه ی 9 سوالی ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنامه ی 21 سوالی میزان دانش و آگاهی دانشجویان در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، پرسشنامه ی23 سوالی خود پنداره تحصیلی و پرسشنامه ی23 سوالی دیدگاه و برنامه دانشجویان برای آینده شغلی بوده است. در خصوص تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه ها از نظرات اساتید بخش مدیریت تربیت بدنی و علوم ورزشی استفاده شده است و پایایی پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات برابر با 93/0 پایایی پرسشنامه آینده شغلی برابر با 70/0 و پایایی پرسشنامه خود پنداره تحصیلی برابر با 73/0 بدست آمد. از شاخص های مرکزی و پراکندگی، به منظور توصیف میانگین و انحراف استاندارد در قالب جدول و نمودار و به منظور تحلیل استنباطی داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی،آزمونtگروه های مستقل وt تک نمونه ای و anova در سطح معنی داری 05/0استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان خود پنداره تحصیلی در میان دانشجویان در وضعیت مطلوبی(0.05p<و21.21t=) قرار دارد. . اکثر دانشجویان از آینده شغلی(0.05p< و5.86(t= و میزان آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بالایی(0.05p< و6.21t=) برخوردار هستند. بین سطح آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با آینده شغلی رابط? معنی-داری(0.05< p و 0.035r=) وجود ندارد، ولی بین خودپنداره تحصیلی با آینده شغلی دانشجویان، رابط? مثبت و معنی داری (0.05> p و 0.143r=) وجود دارد و بین سطح آگاهی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خود پنداره تحصیلی دانشجویان رابطه معنی داری(0.05< p و 0.047r=)مشاهده نشد.

بررسی موانع مشارکت زنان 30 تا 50 سال در فعالیت های ورزشی تفریحی شهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  مهدی سلطانی کلوانق   علی زارعی

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف این تحقیق بررسی عوامل بازدارنده مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی تفریحی (مطالعه موردی شهرداری منطقه 6 تهران) بود. 400 نفر از زنان ساکن منطقه 6 شهرداری تهران در سنین بین 30 تا 50 سال با میانگین سنی 9.77±37.72 سال که درفعالیت های ورزشی شرکت نمی کردند بصورت تصادفی انتخاب شدند. اغلب آزمودنی ها سطح تحصیلات لیسانس (35 درصد)،دارای دو یا سه فرزند ( 34.5 درصد)، دارای مسکن شخصی (49.5 درصد) و متاهل (67.5%) بودند. ابزار این تحقیق پرسشنامه ای با آلفا کرونباخ ( 0.773 = a ) بود. در روش تحلیل عاملی مقدار آزمون kmo به میزان 0.768 گزارش شدکه کفایت نمونه را برای تحلیل عاملی تایید کرد. همچنین مقدار آزمون کرویت بارتلت به میزان (0.00=. p ، 1981.692=.x2) معنا دار بود. تحلیل عامل تاییدی اعتبار سازه را تایید کرد. آزمون نیکویی برازش برازش مدل را تایید کردند لذا نتیجه گیری کلی به لحاظ میزان شاخص های برازش مدل ارائه شده موانع مشارکت زنان و دختران در فعالیت های ورزشی- تفریحی شهر تهران مناسب است. نتایج تحقیق نشان داد که علل عدم مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی- موانع زمانی و امکاناتی (0.665 r=)، عامل ساختاری (0.616r=)، موانع خانوادگی (0.505 r=)، موانع درون فردی (0.496 r=)، موانع فرهنگی ( 0.429 r=)، موانع روانی ( 0.394 r=) رابطه معنی داری با موانع مشارکت زنان و دختران در فعالیت های ورزشی- تفریحی شهر تهران (منطقه 6 شهرداری تهران) بودندکه در این بین عامل زمانی و مکانی مهمترین علت عدم مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی- تفریحی تعیین گردید. همچنین درعامل موانع ساختاری سوال 4 " امکانات و فضاهای ورزشی در دسترس نیستند"، در عامل موانع درون فردی، سوال 5 "هیچ علاقه و انگیزه ای برای شرکت در فعالیت ورزشی ندارم"، در عامل موانع زمانی و مکانی، سوال1 "لوازم و تجهیزات مناسب برای فعالیت ورزشی ندارم"، در عامل موانع اجتماعی و فرهنگی سوال 7 "به خاطر بی توجهی مسئولان به ورزش زنان انگیزه ای به ورزش ندارم" و در عامل موانع جسمانی و روانی سوال 2 "به دلیل مشکلات جسمانی- حرکتی نمی توانم ورزش کنم" بیشترین ارتباط را با عامل های خود دارند.

مقایسه و الویت بندی عوامل اثرگذار در افزایش جذب نیروهای داوطلب از دیدگاه متخصصین تربیت بدنی و مدیران میانی و استراتژیک وزارت ورزش
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  ندا اسدی   فریده اشرف گنجویی

چکیده پایان نامه با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه ورزشی، حضور داوطلبینبیش از پیش در سازمان هایورزشی احساس می شود. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار در جذب این نیروی عظیم انسانی از دیدگاه متخصصین و مدیران ارشد ورزشی بسیار با اهمیت است. در این تحقیق به منظور شناسایی عوامل اثرگذار در جذب داوطلبین ورزشی از اساتید تربیت بدنی دانشگاه های آزاد تهران و مدیران میانی و استراتژیک وزارت ورزش استفاده شده است. تعداد جامعه آماری تحقیق در حدود ??? نفر می باشند. با توجه به تعداد جامعه آماری، برای نمونه گیری از کل شماری استفاده گردید. این تحقیق از نظر اهداف از نوع کاربردی، و از نظر چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز از نوع توصیفی همبستگی می باشد. بر اساس بازنگری تحقیقات انجام شده در این حیطه و مبانی نظری تحقیق، تعداد ? عامل اصلی که می توانست بر جذب داوطلبین اثرگذار باشد انتخاب گردید. پرسش نامه ایی در قالب??سوال بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرتطراحی شد و روایی و پایایی لازم به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در قسمت نخست توصیف یافته ها به صورت جداول توزیع فراوانی و نمودارها انجام شد و در قسمت دوم از روش های آمار استنباطی کلوموگروف اسمرینف استفاده گردید. از آزمون t مستقل برای آزمون فرضیه های تحقیق و از تحلیل واریانس رگرسیون برای رتبه بندی عوامل جذب داوطلبین استفاده شده است. این تحقیق نشان داد که بین نظرات واولویت بندی متخصصین ورزشی و مدیران میانی و استراتژیک وزارت ورزش، در خصوص عوامل اثرگذار در جذب داوطلبین تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان در ورزشهای همگانی منطقه 20 شهرداری تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  مریم مظفری   فریده اشرف گنجویی

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان در ورزش های همگانی شهرداری منطقه 20 بوده است. روش این تحقیق توصیفی –علی مقایسه ای بوده و از روش میدانی به وسیله ابزار پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت کنندگان در ایستگاه های تندرستی هفت ناحیه منطقه 20 شهرداری تهران می باشد. نمونه آماری شامل 245 نفر (163 نفر زن و 82 مرد ) با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی 9 ایستگاه در سطح 7 ناحیه، به عنوان مکان های نمونه گیری آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه ی مشخصات فردی و پرسشنامه ی نگرش سنج گریفین همراه با تعدادی از سئوالات پرسشنامه گیل و همکاران (1983) که 6 موًلفه انگیزه ی مشارکت ورزشی را در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت اندازه گیری می کند. داده های تحقیق با آزمون تی استیودنت و همبستگی رتبه ای اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد زنان در مقایسه با مردان از انگیزه مشارکت بیشتری برخوردار هستند و در مقایسه 6 مولفه انگیزه مشارکت ( آرامش و فراغت، اجتماعی، آمادگی جسمانی، پیشگیرنده و درمان، بهبود و یادگیری مهارت و اختصاصی ) زنان نسبت به مردان از میانگین بیشتری برخوردار بودند. نتایج دیگرتحقیق نشان داد، بین میانگین انگیزه مشارکت در ورزش همگانی افراد متاهل و مجرد تفاوت معنی داری وجود ندارد در حالیکه بین انگیزه مشارکت در ورزش همگانی و سن و همچنین بین انگیزه مشارکت و سطح تحصیلات ارتباط معنی داری وجود دارد.

تحلیل swot در بکارگیری فناوری اطلاعات در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های ایران و ارائه مدلی در این زمینه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  کبریا اقبالی   محمدرضا اسمعیلی

چکیده رساله (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : تحقیق حاضر با هدف تحلیل swot در به کارگیری فناوری اطلاعات در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران و ارائه مدلی در این زمینه انجام شد. 264 عضو هیأت علمی که به عنوان نمونه از طریق فرمول کدکران از میان 514 عضو هیأت علمی تمام وقت دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران که جامعه آماری را تشکیل می دادند پرسشنامه های محقق ساخته ای را که روایی محتوایی آن از طریق تحلیل عاملی، و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد پر نمودند، و نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد از مجموع 30 گویه مربوط به عوامل داخلی، 11 گویه به عنوان نقاط قوت و 19 گویه به عنوان نقاط ضعف شناخته شدند و از مجموع 14 گویه مربوط به عوامل خارجی، 3 گویه به عنوان فرصت و 11 گویه به عنوان تهدید شناخته شدند و در کل به کارگیری فن آوری اطلاعات در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک در منطقه so قرار دارد و دارای قوت می باشد.

رابطه بین فعالیت بدنی بارضایت از زندگی در جوانان مبتلا به ام اس شهر تهران (با در نظرگرفتن کیفیت زندگی)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1392
  رقیه باقری   فریده اشرف گنجویی

هدف از پژوهش حاضر رابطه فعالیت بدنی با رضایت از زندگی در جوانان(30-18ساله)مبتلا به ام اس شهر تهران (با درنظرگرفتن کیفیت زندگی) است. روش پژوهش حاضر پیمایش (توصیفی همبستگی ) است و جامعه مورد مطالعه، شامل جوانان(30-18)ساله مبتلا یه مولتیپل اسکلروزیس با edss:0-3ثبت شده در انجمن ام اس تهران می باشند که آمار مشخصی در این رنج سنی وجود ندارد. بر اساس فرمول کوکران 170 نفر از آنان به عنوان جمعیت نمونه به روش نمونه گیری نصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی(ipaq)، پرسشنامه بررسی سلامت(sf-36)، پرسشنامه رضایت از زندگی(swls) بود. داده ها در بازه زمانی اسفند91 الی تیر92 جمع اوری شد.نتایج پژوهش حاضر نشان داد رابطه مثبت معناداری بین فعالیت بدنی با سلامت روانی (r=0/359 ، رابطه مثبت معناداری بین فعالیت بدنی با سلامت جسمانی (r=0/373)، رابطه مثبت معنا داری بین سلامت روانی با رضایت از زندگی (r=0/767)در بین جوانان مبتلا به ام اس شهر تهران وجود دارد. همچنین رابطه مثبت معنا داری بین سلامت جسمانی با رضایت از زندگی (r=0/863)جوانان مبتلا به ام اس شهر تهران وجود دارد. رابطه مثبت معناداری بین سلامت روانی با سلامت جسمانی(r=0/913) ، رابطه مثبت معناداری بین فعالیت بدنی با رضایت از زندگی (p=0/417)مبتلایان به ام اس شهر تهران وجود دارد. نتایج تحلیل مدل ساختاری در این پژوهش نشان داد سلامت روانی تأثیر معناداری بر سلامت جسمانی ندارد و فعالیت بدنی نیز تأثیر معناداری بر سلامت روانی ندارد. سایر متغیر های مستقل واجد تأثیر معنادار بر متغیر وابسته متناظر خود هستند.درنتیجه اقداماتی در زمینه بهبود وضعیت سلامت به ویژه سلامت روانی در بیماران مبتلا به ام . اس صورت گیرد در این راستا حمایت های اجتماعی ، حمایت های عاطفی و حمایت های معنوی از سوی مراقبین نیز بسیار کمک کننده است

مقایسه نگرش مربیان و مسئولین آموزش فدراسیون ها نسبت به لزوم گذراندن دوره های آموزش آمادگی جسمانی برای مربیان رشته های ورزشی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  زهرا بزرگ زاده   فریده اشرف گنجویی

باتوجه به اهمیت آمادگی جسمانی برای اقشار مختلف جامعه به خصوص ورزشکاران و مربیان جامعه و فواید بالقوه فرهنگی و اجتماعی آن و اثرات مفید آمادگی جسمانی در بهبود رکورد ورزشکاران، این تحقیق با هدف بررسی مقایسه نگرش مربیان و مسئولین آموزش فدراسین¬ها نسبت به لزوم گذراندن دوره¬های آموزش آمادگی جسمانی برای مربیان رشته¬های ورزشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 305نفربود که از این تعداد253نفر مربی زن و مرد آمادگی جسمانی با مدرک مربیگری یک و دو که دوره آمادگی جسمانی را در فدراسیون ورزش¬های همگانی گذرانده¬اند و با توجه به سایر دوره¬های آموزشی که دیده¬اند می¬توانند در سراسر کشور و هیئت¬های استان¬ها مشغول به فعالیت باشند و 52مسئول آموزش در فدراسیون که به صورت کل شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق-ساخته می¬باشد که شامل10 سوال ویژگی¬های فردی و31سوال اختصاصی در هشت بخش کیفیت زندگی کاری، افزایش دانش، خشنودی شغلی، خودکارآمدی، ابتکار، فرهنگ کار، کارتیمی، کاهش آسیب و خسارات سازمان دهی شدند برای آزمون فرض¬های تحقیق از آزمون تی مستل و تی تک نمونه¬ای استفاده شد. نتایج بدست آمده به صورت زیر است درآزمون فرضیه اول مبنی بربین نگرش مربیان و مسئولین آموزش فدراسیون¬ها نسبت به لزوم گذراندن دوره آموزشی در مولفه کیفیت زندگی کاری تفاوت معناداری وجود دارد. در آزمون فرضیه دوم مبنی بر بین نگرش مربیان و مسئولین آموزش فدراسیون¬ها نسبت به لزوم گذراندن دوره آموزشی در مولفه افزایش دانش تفاوت معناداری وجود دارددر آزمون فرضیه سوم مبنی بر بین نگرش مربیان و مسئولین آموزش فدراسیون¬ها نسبت به لزوم گذراندن دوره آموزشی در مولفه خشنودی شغلی تفاوت معناداری وجود دارددر آزمون فرضیه چهارم مبنی بر بین نگرش مربیان و مسئولین آموزش فدراسیون¬ها نسبت به لزوم گذراندن دوره آموزشی در مولفه خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد که تحقیقات انجام شده توانسته¬اند نشان دهند که با انجام تمرینات بدنی از سطح اضطراب و افسردگی کاسته می¬شود در آزمون فرضیه پنجم مبنی بر بین نگرش مربیان و مسئولین آموزش فدراسیون¬ها نسبت به لزوم گذراندن دوره آموزشی در مولفه ابتکار تفاوت معناداری وجود دارد. . در آزمون فرضیه ششم مبنی بر بین نگرش مربیان و مسئولین آموزش فدراسیون¬ها نسبت به لزوم گذراندن دوره آموزشی در مولفه فرهنگ کار تفاوت معناداری وجود دارد. . در آزمون فرضیه هفتم مبنی بر بین نگرش مربیان و مسئولین آموزش فدراسیون¬ها نسبت به لزوم گذراندن دوره آموزشی در مولفه کارتیمی تفاوت معناداری وجود دارد. در آزمون فرضیه هشتم مبنی بر بین نگرش مربیان و مسئولین آموزش فدراسیون¬ها نسبت به لزوم گذراندن دوره آموزشی در مولفه کاهش خسارات و آسیب تفاوت معناداری وجود دارد

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر برنامه ریزی مدیریت موثر جانشینی در وزارت ورزش و جوانان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  زهرا شاملویی   فریده اشرف گنجویی

در اقتصاد مبتنی بر دانش امروزی، مزیت رقابتی، به طور فزاینده‏ای در تسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کار یافت می‏شود تا در دسترسی به منابع و بازارهای خاص. پس دانش و سرمایه فکری به عنوان مبنای اولیه دستیابی به شایستگیهای اصلی و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می‏شوند. در راستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیز توجه به دانش موجود، چگونگی استفاده موثر از آن و ایجاد ساختاری برای استفاده از اطلاعات و دانش جدید امری مهم و حیاتی شمرده می‏شود که سازمانها باید توجه ویژه‏ای به آن داشته باشند. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی در وزارت ورزش و جوانان بوده است که بدین منظور 243 نفر از کارکنان، کارشناسان، معاونین و مدیران وزارت ورزش و جوانان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه¬های استاندارد فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوای(2009) و پرسشنامه برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینیراس ول (2005) پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از این پرسشنامه¬ها به وسیله آزمون رگرسیون خطی دو متغیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که ابعاد مدیریت دانش اعم از اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، توزیع دانش، استفاده از دانش و نگهداری از دانش بر روی برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی در وزارت ورزش و جوانان تأثیر معنی¬داری (p<0/01) دارند.

نحوه گذران اوقات فرافت معلولان شهر ساری و بررسی عوامل موثر بر آن با تاکید بر فعالیت ورزشی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1392
  رضا reza   علی زارعی

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر گذران اوقات فراغت ورزشی معلولان شهرستان ساری است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 7150 نفر بود که از بین آن ها با استفاده از جدول مورگان 364 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسش نامه ای مشتمل بر 35 پرسش با 3 بخش مجزای 1) اطلاعات فردی 2) فعالیت های ورزشی 3) پرسش های مربوط به اوقات فراغت و فعالیت های ورزشی بود. روایی محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظرات اعضای هیأت علمی رشته ی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز انجام شد و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید. از آمار توصیفی برای نمایش داده ها در قالب جدول و نمودار و جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون توزیع دوجمله ای و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای اماکن ورزشی در دسترس، سازگاری تجهیزات ورزشی با نوع معلولیت، ایمنی اماکن ورزشی با شرکت در فعالیت های ورزشی در زمان فراغت رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین فعالیت های ورزشی اوقات فراغت با تأمین سلامت جسمی، تأمین سلامت روحی و برآورده شدن نیازهای معلولان ارتباط معناداری وجود دارد و بین اولویت فعالیت های مهم فراغتی از نظر معلولان تفاوت معناداری وجود دارد(05/0? p)اما بین میزان بهداشت اماکن ورزشی با شرکت در فعالیت های ورزشی در زمان فراغت رابط معناداری وجود ندارد (05/0? p). واژه های کلیدی: معلولان، اوقات فراغت، فعالیت های ورزشی

اثرات آمادگی جسمانی و ویژگی های روان شناختی ( سلامت روان و سرسختی) بر روی عملکرد آتش نشانان استان تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  افشین شلتوکچی   فریده اشرف گنجویی

با توجه به اینکه آتش نشانان نقش مهمی در جامعه ماداشته وعملکردآتشنشانان تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، از این-رو، تحقیق حاضر به اثرات فاکتورهای آمادگی جسمانی و ویژگی های روانشناختی ( سرسختی وسلامت روان )آتش نشانان استان تهران پرداخته شد. تحقیق شامل جامعه آماری ایستگاههای 18، 73، 53، 71حدود361 می باشد. باتوجه به جدول مورگان محقق نیازمند188 نفر حجم تمونه است که آنان راازایستگاه های مربوطه بصورت در دسترس انتخاب کردیم. ابزارها شامل آزمونهای اندازه گیری آمادگی جسمانی(آزمونهای دو540، درازنشست، بارفیکس، دوی4در9وانعطاف پذیری )، پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ وپرسشنامه سرسختی اهواز با پایایی 98/0وپرسشنامه سازمان ساخته ودردسترس عملکرد آتش نشانان باپایایی92/0 استفاده شده است که در طرح مقدماتی همگی بالای75/0بوده است جهت پاسخگویی به فرضیهاتاز تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج آمادگی جسمانی بر ویژهگی های روانشناختی و عملکرد آتشنشانان تهران اثر داردومولفه های آمادگی جسمانی برعملکردآتشنشانان تهران اثر داشت وهمچنین مولفه های بهداشت روان بر عملکرد آتشنشانان تهران اثرداشت ودرنهایت مولفه های سرسختی بر عملکرد آتشنشانان تهران اثر داشت. از آنجا که اهمیت آنان برهمگان مشخص است نیازمند برنامه ریزی جهت افزایش ویژگی های روانشناختی وسلامت روان آنان می باشند واژه های کلیدی :آمادگی جسمانی، سرسختی، سلامت روان وآتشنشان

تعیین شاخص¬های ارزیابی عملکرد مربیان تیم¬های ملی فدراسیون وزنه برداری با استفاده از روش بازخورد 360 درجه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  داراب ریاحی   فریده اشرف گنجویی

هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص¬های ارزیابی عملکرد مربیان تیم¬های ملی فدراسیون وزنه برداری با استفاده از روش بازخور 360 درجه از دیدگاه مسئولین، مربیان، سرپرستان و ورزشکاران است. بدین منظور از پرسشنامه ارزیابی عملکرد مربیان ملی وزنه برداری که در سال 1388 توسط منظمی طراحی و تدوین شد، استفاده گردید. در این پرسشنامه 40 ویژگی (معیار) مربی در قالب چهار مولفه اصلی مهارت¬های فنی، مهارت¬های مدیریتی، ویژگی¬های شخصیتی و ویژگی¬های اجتماعی به صورت جمله¬های خبری و در مقیاس پنج لیکرتی تدوین شده و از پاسخگویان خواسته شده تا مربی را از این جنبه¬ها ارزیابی کنند. روایی پرسشنامه مذکور با نظر خواهی از صاحبنظران و با استفاده از همسانی درونی به دست آمد و پایایی آن از طریق الفای کرونباخ به میزان 92/0گزارش گردید. در این پژوهش ورزشکاران تیم¬های ملی فدراسیون وزنه برداری در رده¬های سنی مختلف به عنوان زیر دستان، مدیران و سرپرستان تیم¬های ملی به عنوان بالا دستان، مربیان تیم¬های ملی فدراسیون وزنه برداری به عنوان همقطاران و خود مربیان (خود ارزیابی) جامعه پژوهش حاضر را تشکیل دادند که تعداد آنها در کل 39 نفر بود. نتایج پژوهش نشان داد؛ زمانی که شایستگی¬های مربیان را بطور کلی یا در چند شاخص کلی بررسی کردیم، تفاوتی در نظرات گروه¬های مختلف وجود نداشت و عملا هیچ بازخوردی حاصل نشد. اما زمانی که شایستگی¬ها و مهارت¬ها بطور جداگانه بررسی شدند، تفاوت¬های زیادی در نظرات گروه¬های مختلف وجود داشت به طوری که از 40 معیار مورد بررسی در 18 مورد اختلاف نظر وجود داشت. واژه کلیدی: ارزیابی عملکرد- بازخورد 360 درجه- مربی ورزش

تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مربیان تیمهای ملی فدراسیون وزنه برداری با استفاده از روش بازخورد 360 درجه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1392
  داراب ریاحی   فریده اشرف گنجویی

هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان تیم های ملی فدراسیون وزنه برداری با استفاده از روش بازخور 360 درجه از دیدگاه مسئولین، مربیان، سرپرستان و ورزشکاران است. بدین منظور از پرسشنامه ارزیابی عملکرد مربیان ملی وزنه برداری که در سال 1388 توسط منظمی طراحی و تدوین شد، استفاده گردید. در این پرسشنامه 40 ویژگی (معیار) مربی در قالب چهار مولفه اصلی مهارتهای فنی، مهارتهای مدیریتی، ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای اجتماعی به صورت جملههای خبری و در مقیاس پنج لیکرتی تدوین شده و از پاسخگویان خواسته شده تا مربی را از این جنبه ها ارزیابی کنند. روایی پرسشنامه مذکور با نظر خواهی از صاحبنظران و با استفاده از همسانی درونی به دست آمد و پایایی آن از طریق الفای کرونباخ به میزان 92/0گزارش گردید. در این پژوهش ورزشکاران تیم های ملی فدراسیون وزنه برداری در ردههای سنی مختلف به عنوان زیر دستان، مدیران و سرپرستان تیمهای ملی به عنوان بالا دستان، مربیان تیمهای ملی فدراسیون وزنه برداری به عنوان همقطاران و خود مربیان (خود ارزیابی) جامعه پژوهش حاضر را تشکیل دادند که تعداد آنها در کل 39 نفر بود. نتایج پژوهش نشان داد؛ زمانی که شایستگیهای مربیان را بطور کلی یا در چند شاخص کلی بررسی کردیم، تفاوتی در نظرات گروههای مختلف وجود نداشت و عملا هیچ بازخوردی حاصل نشد. اما زمانی که شایستگیها و مهارتها بطور جداگانه بررسی شدند، تفاوتهای زیادی در نظرات گروههای مختلف وجود داشت به طوری که از 40 معیار مورد بررسی در 18 مورد اختلاف نظر وجود داشت.

شناسایی عوامل موثر در جذب و تحلیل رفتگی نیروهای داوطلب هیاتهای ورزشی استان کرمانشاه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  منا فرزادفر   فریده اشرف گنجویی

درصنعت ورزش، داوطلب شدن از لحاظ اقتصادی و غیر اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است و یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات در سازمانهای ورزشی هستند که نقش عمده ای را در موفقیت مسابقات و رویدادهای ورزشی ایفا می کنند. همچنین تحقیقات سال های اخیر نشان می دهد که یکی از معضلات جدی مدیران در سازمان ها و شرکت های بزرگ تحلیل رفتگی نیروی انسانی و متعاقب آن کاهش بهره وری فردی و سازمانی است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در جذب و تحلیل رفتگی نیروهای داوطلب هیأت های ورزشی استان کرمانشاه بوده است که بدین منظور 125 نفر از نیروهای داوطلب هیأت های ورزشی استان کرمانشاه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو پرسشنامه استاندارد تحقیق پاسخ گفتند و داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها توسط آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف، آزمون t – student و آزمون فریدمن مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که بررسی عوامل موثر در جذب و تحلیل رفتگی نیروهای داوطلب ورزشی استان کرمانشاه نشان داد که کاهش موفقیت فردی تنها عامل موثر بر تحلیل رفتگی در جامعه ی مورد پژوهش می باشد و عوامل شغلی، خودگرایی، هدفمندی، اجتماعی، حمایتی و تعهدی عوامل موثر بر جذب نیروهای داوطلب هیأت های ورزشی استان کرمانشاه می باشند. همچنین یافته ها نشان داد که عامل خستگی، عامل مسخ شخصیت عاطفی، عامل درگیری بر عملکرد، از عوامل موثر در تحلیل رفتگی نیروهای داوطلب هیأت های ورزشی استان کرمانشاه نمی باشند و عامل کاهش موفقیت فردی یکی از عوامل موثر در تحلیل رفتگی نیروهای داوطلب هیأت های ورزشی استان کرمانشاه می باشد.

وزن دهی منابع تعارض سازمانی از طریق تحلیل سلسله مراتب فرآیندی(ahp) در وزارت ورزش و جوانان کشور با ارائه مدل
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
  طاهره ازمشا   فریده اشرف گنجویی

هدف از انجام این پژوهش، وزن دهی منابع تعارض سازمانی از طریق روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (ahp) در وزارت ورزش و جوانان کشور با ارائه مدل بوده است. روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته که به شکل کیفی- کمی انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش در مرحله دلفی، 25 نفر از افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه مدیریت ورزشی کشور، و در بخش (ahp) شامل مدیران و متخصصین ورزشی به تعداد 20 نفر بوده است. با توجه به ماهیت پژوهش، نمونه برابر جامعه در نظر گرفته شد. این پژوهش از سه مرحله تشکیل شده است. گام اول این پژوهش، کیفی از نوع روش دلفی که شامل مطالعات مقالات، اسناد و مصاحبه های همراه با پرسشنامه و گام دوم پژوهش شامل، روش کمی از نوع توصیفی-اکتشافی(ahp) و گام سوم پژوهش، شامل معادلات ساختاری بوده است. پس از انجام مرحله اول تحقیق، 10 منبع تعارض سازمانی شناسایی شدند. ده منبع اصلی تعارض سازمانی در این پژوهش به ترتیب زیر شناسایی شدند: 1. اهداف ناسازگار، 2. تمایز(ارزش ها و اعتقادات متفاوت)، 3. ابهام و تضاد نقش، 4. مسائل ارتباطات، 5. قوانین مبهم،6. تعارض اختیارات، 7. سیستم ارزیابی و پاداش ناهماهنگ، 8. فشارهای روانی محیط، 9. تضادهای وظیفه ای، 10. نقص در سیستم اطلاعاتی سازمان. در ادامه نتایج روش (ahp)نشان داد بین مولفه های منابع تعارض سازمانی بیشترین وزن مرتبط با مولفه تمایز با امتیاز (146/0) در وزارت ورزش و جوانان کشور ایران بوده است. کلید واژه: تحلیل سلسله مراتبی (ahp)، تکنیک دلفی، منابع تعارض سازمانی، وزارت ورزش و جوانان، ایران

بررسی ارتباط بین میزان فرسودگی شغلی با فعالیت بدنی و مقایسه آن در کارکنان فعال و غیر فعال آموزش وپرورش گیلان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391
  ناهید رحیمی   فریده اشرف گنجویی

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه،اهداف،روش های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف از انجام این تحقیق" بررسی رابطه فرسودگی شغلی با فعالیت بدنی و مقایسه آن در کارکنان فعال و غیر فعال اداره آموزش و پرورش استان گیلان می باشد ". جامعه آماری این تحقیق تحقیق توصیفی-پیمایشی شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی اداره آموزش و پرورش استان گیلان است . (2113n= ). از بین جامعه مورد نظر بطور تصادفی 322 نفر براساس جدول نمونه گیری جرسی و مورگان انتخاب شدند 296 پرسشنامه تکمیل شده دریافت گردید . ابزار سنجش شامل سه پرسشنامه بود : از پرسشنامه اطلاعات عمومی جهت تعیین مشخصات فردی و حرفه ای آزمودنیها ، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981) جهت تعیین میزان فرسودگی ونیز برای تعیین میزان فعالیت بدنی از پرسشنامه میزان فعالیت بدنی بک (1982) استفاده گردید. کلیه عملیات آماری شامل آزمونهای همبستگی پیرسون ، مجذور کای و آزمون یو-من ویتنی نیز به کمک نرم افزار spss انجام گرفت. بر اساس نتایج آزمون رگرسیون ابعاد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت از زیر مجموعه های فرسودگی دارای رابطه منفی و معنی دار با فرسودگی بودند r =0/22 , 0/21) وp<0.01 ).و بعد فقدان موفقیت فردی دارای رابطه مثبت معنی دار با فرسودگی بود r =0/21) وp<0.01 ).بر این اساس فعالیت بدنی با تمامی ابعاد فرسودگی و نه تنها بعد خستگی عاطفی دارای رابطه بود .از میان اجزای فرسودگی تنها موفقیت فردی در بین دو گروه فعال و غیرفعال اختلاف معنی داری مشاهده گردید.پیشنهاد میگردد ارتباط سایر مولفه های شغلی با فعالیت بدنی نیز مورد پژوهش قرار گیرد. واژه های کلیدی : فرسودگی شغلی، فعالیت بدنی، فعال، غیرفعال ، کارکنان اداره آموزش و پرورش استان گیلان

شناسایی عوامل موثر بر انتخاب و کارایی تکنولوژی آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاههای آزاد اسلامی کشور: ارائه مدل راهبردی تکنولوژی کارآمد
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393
  ایمان صفائی   فریده اشرف گنجویی

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب و کارایی تکنولوژی آموزشی اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور و ارائه مدل راهبردی تکنولوژی کارآمد پژوهش حاضر به بررسی موانعی که پیش روی اعضاء هیات علمی تربیت بدنی در استفاده کارآمد از تکنولوژیهای به روز قرار دارد، در سال 1392 پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضاء هیات علمی (تمام وقت یا نیمه وقت) که حداقل یکی از دروس مدیریت ورزشی را در دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور می باشد که در حدود1000 نفر می باشند. بمنظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه مدیریت ورزشی و تکنولوژی(smat,2007) ویلسون لونی که شامل 138 سوال می باشد استفاده شده است. روایی این ابزار از طریق اخذ نظر صاحبنظران و اساتید محترم مورد تأیید قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی پایایی پرسشنامه در این پژوهش نیز با جدا کردن از افراد بر روی یک گروه 40 نفری اجرا شد و آلفای کرونباخ محاسبه گردید که میزان ضریب آلفا 83/0 بدست آمد. روش اماری این پژوهش توصیفی زمینه یابی بوده و از آزمون فریدمن بمنظور اولویت بندی عوامل استفاده شده است. نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه اول این پژوهش نشان داد که میان انواع تکنولوژیهایی که به دانشجویان مدیریت ورزشی آموخته می شود تفاوت معنی دار وجود دارد. براساس نظر اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی، تکنولوژی های ارتباطی برای دانشجویان در اولویت آموزش قرار می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه دوم این پژوهش نشان داد که میان عوامل فردی اثرگذار در انتخاب تکنولوژی آموزشی تفاوت معنی دار وجود دارد. لذا از بین عوامل فردی اثرگذار بر انتخاب تکنولوژی توسط اعضاء هیات علمی مدیریت ورزشی، نیازهای دانشجویان و خط مشی شغلی سازمانی از اهمیت و تاثیر بالایی برخوردار می باشد. در پایان نتایج بدست آمده از بررسی فرضیه چهارم این پژوهش نشان داد که میان کارایی تکنولوژیکی دانشجویان در تکنولوژی خاص تفاوت معنی دار وجود دارد. از بین عوامل کارایی تکنولوژیکی، دانشجویان مدیریت ورزشی در تکنولوژیهای ارائه و مدیریت کلاس از کارایی بالاتری برخوردار بودند.

بررسی ارتباط بین استرس و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری منجیان غریق
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393
  حسین لقایی بجندی   فریده اشرف گنجویی

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری منجیان غریق می باشد. این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل منجیان غریق استان تهران بود. روش نمونه گیری از نوع تصادفی بوده و در مجموع تعداد 71 پرسشنامه جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استرس شغلی استایتمنتز، پرسشنامه رضایت شغلی jdi و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون بود. روایی پرسشنامه ها به تأیید ده تن از اساتید متخصص در حوزه مدیریت ورزشی رسید. برای پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استرس شغلی (83/0)، رضایت شغلی (88/0) و برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (85/0) بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی (آزمون گلموگروف اسمیرنوف و رگرسیون تک متغیره خطی) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد رابطه خطی معکوس معنی داری بین استرس شغلی با رضایت شغلی (032/0p= و 19/2-t= )، استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری (001/0p= و 12/6-t= )، استرس شغلی با مولفه های پرداخت منصفانه و کافی (001/0p= و 67/4-t= )، قانون گرایی (011/0p= و 62/6-t= )، وابستگی اجتماعی زندگی کاری (009/0p= و 69/6-t= )، فضای کلی زندگی 001/0p= و 36/3-t= )، یکپارچگی و انسجام اجتماعی (001/0p= و 12/4-t= ) و توسعه قابلیتهای انسانی (001/0p= و 67/4-t= ) وجود دارد. وبین رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری (002/0p= و 20/3t=)، رضایت شغلی با مولفه های پرداخت منصفانه (004/0p= و 98/2t=)، قانون گرایی (001/0p= و 51/3t=)، فضای کلی زندگی (008/0p= و 75/2t=)، یکپارچگی و انسجام اجتماعی (001/0p= و 85/3t=) و توسعه قابلیت های انسانی (001/0p= و 50/3t=) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین استرس شغلی با محیط ایمنی و بهداشتی و تامین رشد و امنیت مداوم، و رضایت شغلی با محیط ایمنی و بهداشتی، تامین رشد و امنیت مداوم و وابستگی اجتماعی زندگی کاری رابطه معنی داری وجود ندارد. در کل با کاهش سطح استرس شغلی و افزایش سطح رضایت شغلی می توانیم سطح کیفیت زندگی کاری منجیان غریق استان تهران را افزایش دهیم.

ارزیابی کارایی هیأت های والیبال استان های کشور با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (dea)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393
  بهاره سلیمانی تپه سری   فریده اشرف گنجویی

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کارایی هیات های والیبال استان های کشور در سال های 1388 تا 1392 بود. به این منظور از روش تحلیل پوششی داده ها(dea) استفاده شد. با استفاده از نظر خبرگان ورودی ها و خروجی های تعیین کارآیی هیات ها بر اساس طیف پنج مقیاسی فازی انتخاب شدند. ورودی ها شامل کارکنان، بودجه و سرانه ورزشی والیبال هر استان بود. فعالیت هیات ها در ارتباط با ورزش همگانی و قهرمانی، آموزش و پژوهش ورزشی، رویدادهای ورزشی و هیأتهای فعال به عنوان خروجی ها تعیین شدند. سپس چک لیست مربوط به ورودی ها و خروجی های پژوهش آماده و برای هیات ها ارسال شد. 28 استان داده های مربوط به خود را ارسال کردند. به دلیل ناقص بودن داده های مربوط به سال های 1388 و 89 برخی از هیأت ها، تنها داده های مربوط به سالهای 90 تا 92 تحلیل شد. داده ها با استفاده از دو الگوی ccr و bcc خروجی محور، در تحلیل پوششی داده ها تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی کلی برابر با 0.9181، میانگین کارآیی عملیاتی برابر با 0.9345 و میانگین کارآیی مقیاس برابر با 0.9807 بود. بر اساس نتایج تحقیق، ناکارآیی عملیاتی و مدیریتی مهم ترین عامل ناکارآیی کلی هیات های والیبال استان ها در سال های 1390 تا 1392 بود. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که ورودی «بودجه» و خروجی «ورزش قهرمانی» در سال های 1390 و 91 و " ورزش همگانی" در سال 1392 تأثیرگذارترین ورودی و خروجی در تعیین میزان کارآیی هیات های والیبال استان ها بودند. یافته های این پژوهش نشان داد که بین میانگین ورودی ها و خروجی های مورد استفاده هیات های والیبال استان ها و میانگین کارآیی کلی آن ها ارتباط مثبت معنی دار وجود داشت. البته رابطه بین خروجی "آموزش ورزشی" و کارایی اینچنین نبود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خروجی «رویداد ورزشی» و «هیات والیبال فعال»، پیش بین معتبری برای میزان کارآیی کلی هیات های والیبال استان های کشور است. بر اساس یافته های این پژوهش ضروری است تا منابع مورد استفاده هیات های والیبال استان ها، به اندازه و مناسب باشد. همچنین هیات های والیبال استان ها باید توجه بیشتری به بودجه و برگزاری رویداد های ورزشی و نیز فعال سازی هیات های شهرستانی در سطح استان داشته باشند؛ زیرا مهم ترین بازوان فدراسیون والیبال در شهرستان های کشور می باشند.

مطالعه موانع برون سپاری آموزش در ورزش از دیدگاه کارشناسان و مدیران ورزشی استان کردستان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393
  مصطفی رضایی منتقی   فریده اشرف گنجویی

هدف از انجام این پژوهش مطالعه موانع برون سپاری آموزش در ورزش از دیدگاه کارشناسان و مدیران ورزشی استان کردستان بود. روش تحقیق با توجه به نوع مطالعه از نوع توصیفی و به لحاظ اهداف تحقیق از نوع کاربردی می باشد که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان و مدیران ورزشی استان کردستان تشکیل دادند. با توجه به کوچک بودن حجم جامعه، نمونه آماری 20 هیئت فعال انتخاب شد که محدود? (200=n) در نظر گرفته شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه-ها در نهایت 200 پرسشنامه مناسب بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شناسایی موانع برون سپاری آموزش همتی و همکاران (1391) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به استفاده از نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی پرسشنامه برون سپاری با استفاده از روش آزمون آلفای کرونباخ برابر 82/0 تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و مانووا و آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان داد اختلاف معناداری بین میانگین مشاهده شده و میانگین فرضی متغیر برون سپاری (01/0p? ,18/24=t) و مولفه های آن وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد پایین ترین میانگین رتبه مربوط به مولفه عدم تعهد خدمات (4) و بالاترین میانگین رتبه مربوط به مولفه از دست رفتن مزیت رقابتی (01/5) می باشد. از طرفی یافته ها نشان داد که بین برون سپاری بر اساس جنسیت (05/0?p و 03/0= t)، وضعیت تاهل (05/0?p و 69/0= t)، مدرک تحصیلی (05/0p? و 19/0=f)، رشته ورزشی (05/0p?و 03/1=f) و نوع مسئولیت (05/0p?و90/0=f) تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین برون سپاری با سن (05/0?p ،05/0= r) رابطه مثبت معنی داری وجود ندارد. در نهایت بین میانگین های مولفه های برون سپاری با توجه به رشته های ورزشی انفرادی و تیمی ، دارای اختلاف معناداری با هم هستند. واژه های کلیدی: برون سپاری، آموزش، مدیران ورزش.

اثر بخشی رویکردهای یاددهی-یادگیری مستقل،رقابتی و مشارکتی بر تربیت حرکتی دانش اموزان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1394
  فاطمه انتشاری   محمد رضا اسمعیلی

چکیده رساله (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : تربیت بدنی بخشی از برنامه های آموزشی در نظام تعلیم و تربیت است ودر تحقق اهداف آن سهیم هستند. تفاوت های فراگیران ومحتوای آموزشی مربیان را وادار به انتخاب راهبردی مناسب برای آموزش می نماید. برنامه های آموزشی تربیت بدنی شامل آموزش مهارت های حرکتی ، آموزش علوم مرتبط با تربیت بدنی و آموزش آمادگی جسمانی می باشد. روش های تدریس جدید که در آموزش تربیت بدنی کاربرد بیشتری دارند سه روش مستقل، رقابتی و مشارکتی است. این تحقیق با هدف تعیین اثر بخشی هر یک از روش های آموزش فوق بر اهدف تربیت حرکتی انجام شده است. برای انجام تحقیق تعداد 88 دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی در چهار گروه آزمون و گواه در 8 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. قبل از دوره آموزشی پیش آزمون و سپس آزمون نهایی انجام شد. داده ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره و آزمون های تعقیبی، لون، باکس، بنفرون و ویلکز لامبدا تحلیل شد. یافته ها نشان می دهند راهبردهای مختلف مستقل، رقابتی و مشارکتی بر اهداف سه گانه تربیت حرکتی دانش اموزان اثر بخش است و تفاوت بین رویکردهای جدید و سنتی در تمام اهداف مورد بررسی به جز دوی 540 متر و پرتاب نیزه معنی دار می باشد.

بررسی دیدگاه دبیران تربیت بدنی ( زن ومرد) شهرستان بیجار در رابطه با عوامل موثر درافزایش کارایی آنها
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی 1378
  نرگس بااوش   محمدکاظم واعظ موسوی

اهداف کلی: هدف کلی این تحقیق توصیف نقطه نظرات دبیران و معلمان تربیت بدنی و ورزش مدارس شهر بیجار در رابطه با برخی از عوامل موثر در افزایش کارایی آنها می باشد.