× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

احمد موحدی

the role of russia in transmission of energy from central asia and caucuses to european union
   پایان نامه 0 1391
    احمد موحدی     عبدالرضا فرجی راد

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واسطه، صادرات گاز به اروپا را در انحصار خود نگه دارد. هدف روسیه بدست آوردن گاز طبیعی کافی درپاسخ به تقاضای اروپا برای دریافت گاز می باشد.روسیه در پی ممانعت سایر کشورها جهت تبدیل شدن به هژمونی منطقه و کنترول جریان نفت و گاز از آسیای میانه به بازار جهانی است. در مجموع روسیه با داشتن موقعیت استراتژی خود خواهان حفظ ترکمنستان و قزاقستان درحوزه منافع خود بوده و مخالف احداث هر خط لوله ای است که منافعش را تهدید کند. با توجه به روابط تاریخی با کشورهای حوزه دریای خزر، روسیه به آسانی شانس خرید مستقیم نفت و گاز ازاین کشورها را به اروپا نخواهد داد.