نام پژوهشگر:

نسرین خاکی

investigating the interaction of language knowledge and strategic competence in the performance of efl learners on reading-to-write and writing-only test tasks
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    نسرین خاکی     غلامرضا حسامی

این مطالعه به دو روش کمی و کیفی و با هدف بررسی استراتژی های فراشناختی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در دو آزمون نوشتن و نوشتن ترکیبی انجام پذیرفت. در بخش کمی برای سنجش میزان استراتژی های فراشناختی از یک پرسشنامه که بر اساس مدل بکمن و پالمر (1996) ساخته شده بود استفاده شد. پایایی و روایی سازه ی پرسشنامه هنگام مطالعه ی پایلوت و روایی محتوای آن با جمع آوری نظرات نُه متخصص در رشته سنجیده شد و نتایج نشان داد که پرسشنامه ی ساخته شده از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است. در مطالعه ی کمی،202 شرکت کننده با میانگین سنی 37/?±??/2? شرکت کردند و سه استاد زبان انگلیسی نیز به انشاءها نمره دادند. تحلیل داده ها نشان داد بین استراتژی های فراشناختی که شرکت کننده ها در دو نوع آزمون به کار برده بودند،تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین جنس و سطح توانایی زبانی شرکت کننده ها بر میزاناستراتژی های فراشناختی به کار گرفته شده ونیزعملکرد آن ها در دو آزمون تأثیری نداشت. در بخش کیفی 20نفر در هر دو آزمون شرکت کردند و بعد از هر آزمون از آن ها مصاحبه ای به عمل آمد.یافته ها بیانگر این بود که آن ها در هر دو آزمون استراتژی های فراشناختی مشابهی استفاده می کردند و تفاوت اندکی که مشاهده شد به علت وجود متن در آزمون نوشتن ترکیبی بود. نتایج بخش کیفی نشان داد که فراگیران از چهار استراتژی فراشناختی ارزیابی، برنامه ریزی، پایش و حل مسئله استفاده می کنند. یافته های این پژوهش نشان داد که نوشتن و نوشتن ترکیبی از نظر استفاده از استراتژی های فراشناختی،دو شکل یک سازه هستند. یافته های این پژوهش درآموزش،سنجش و تئوری نوشتن به زبان دوم کاربرد دارد.

مقایسه دامنه حرکتی و حس عمقی شانه غالب و غیرغالب زنان ??-?? ساله ورزشکار پرتابی بالای بازو، زیربازو و غیرورزشکار
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392
    نسرین خاکی     حیدر صادقی

مقدمه و هدف: مستند است که اختلال دامنه حرکتی و حس -عمقی به عنوان شاخصه های اصلی پرتاب در شانه پرتاب گران بالای بازو و زیربازو، عملکرد پرتاب ماهرانه را مختل می کند. باتوجه به اینکه حس عمقی در ثبات داینامیک مفصل گلنوهومرال پرتاب گران، به دلیل شلی قابل ملاحظه کپسول مفصلی و تغییر دامنه حرکتی آنها اهمیت دارد، هدف از انجام این پژوهش مقایسه دامنه حرکتی و حس عمقی(حس وضعیت و حس حرکت) مفصل شانه بین سه گروه زنان غیرورزشکار، والیبالیست و بولینگ کار بود. روش شناسی: در این تحقیق غیرتجربی، از درون جامعه آماری زنان 20 تا 30 ساله شهر تهران، 45 نفر در سه گروه مساوی غیرورزشکار، والیبالیست و بولینگ کار به روش نمونه گیری ساده و غیراحتمالی انتخاب و طی مطالعه مقایسه ای موردی-شاهدی مقطعی، دامنه حرکت چرخشی با گونیامتر استاندارد و حس-عمقی مفصل گلنوهومرال آنها با دستگاه سی.پی.ام مورد بررسی قرار گرفت. برای توصیف اطلاعات از میانگین و انحراف استاندارد و برای تحلیل استنتاجی از آزمون آماری تی تست جفتی، آنووا و خی دو، در سطح معناداری 05/0?? استفاده شد. نتایج: افزایش معناداری در دامنه چرخش خارجی شانه غالب ورزشکاران پرتابی و کاهش معناداری در دامنه چرخش داخلی و خطای بازسازی زاویه آنها نسبت به شانه غیرغالب و نیز نسبت به غیرورزشکاران مشاهده شد. درحالیکه تفاوت معناداری در آستانه درک حرکت و دامنه کلی چرخش بین سمت غالب و غیرغالب و نیز بین گروه ها دیده نشد. ضمن اینکه هیچکدام از متغیرهای مورد مطالعه دربین والیبالیست ها و بولینگ کاران تفاوت معنی داری نداشتند. بحث و بررسی: در توضیح تغییر دامنه حرکتی، تئوری میکروتروما مطرح می شود که حس عمقی را به چالش می اندازد، اما تکرار حرکت می تواند یادگیری ادراکی را به همراه داشته باشد و بدین ترتیب منجربه افزایش دقت حس عمقی شود. نتیجه گیری نهایی: علاوه بر تسهیل مسیر عصبی-عضلانی با تکرار حرکت، حفظ دامنه حرکتی چرخشی در محدوده طبیعی، برای عملکرد بالای پرتاب اهمیت دارد.