نام پژوهشگر: محمود دهقان نیری

بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول pvc
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  مسعود رجبی فر   محمود دهقان نیری

چکیده در شرایطی که شرکت های تولیدی تحت رقابت شدید مشغول فعالیت هستند، به تولید محصولات متنوع می پردازند و گاهی اوقات به عوارض زیست محیطی استفاده از مواد مختلف توجهی ندارند. این در حالیست که اجرای شیوه های مدیریت زیست محیطی مانند مدیریت زنجیره تامین سبز (gscm) می تواند علاوه بر حفظ مزیت رقابتی شرکت ها، به جلوگیری از آلودگی محیط زیست نیز کمک کند. هدف این پژوهش شرح نتایج اجرای gscm و رابطه آن با عملکرد سازمانی در صنعت گرانول پی وی سی می باشد. در این مطالعه از یک مدل مفهومی در ارتباط با gscm و عملکرد کسب و کار، از طریق سه متغیر سازمانی رضایت شغلی، بهره وری عملیاتی و بهره وری رابطه ای به عنوان واسطه ها استفاده شده است. تحلیل های آماری بر اساس داده های جمع آوری شده از طریق بررسی 92 پرسش نامه در صنعت گرانول پی وی سی صورت گرفته است. پایایی و روایی مدل پژوهش و پرسش نامه، مورد آزمون قرار گرفتند و تائید شدند. به منظور آزمون فرضیه ها، از تکنیک حداقل مربعات جزئی (pls) در مدل معدلات ساختاری استفاده شده است. برخی از یافته های قبلی این مطالعه حکایت از یک رابطه مستقیم بین اجرای gscmو عملکرد کسب و کار داشته است. اما در این پژوهش رابطه مستقیمی تائید نشده است. این در حالیست که به رابطه های معنادار غیرمستقیم بین اجرای gscm و عملکرد کسب و کار از طریق متغیرهای واسطه بهره وری عملیاتی و رضایت شغلی رسیده ایم. این نتیجه نشان داد که عملکرد کسب و کار زمانی بهبود می یابد که gscm، رضایت شغلی و بهره وری عملیاتی را بالا ببرد. بطور کلی یافته های این مطالعه با مطالعات قبلی در دیگر نقاط دنیا سازگار است. همچنین تعداد کمی از مطالعات این حوزه، بر اساس تئوری وابستگی منابع انجام شده بود.

بررسی تاثیر شایستگی مدیران پروژه بر موفقیت پروژه ها (موردکاوی پروژه های ساخت)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  حسین سلگی   محمود دهقان نیری

چکیده در محیط متغیر امروز، برای حضور و رشد در بازار رقابتی باید نسبت به رقیب مزیت رقابتی داشت. محصولات برجسته، فناوری پیشرفته و مانند آن، اگر در خلق مز یت رقابتی موثر نباشند، هیچ اثری در موفقیت پروژه ها نخواهند داشت و شایستگی رویکردی است که به دنبال خلق مزیت رقابتی است. در این شرایط، سازمانها/ پروژه ها با تغییر رویکردهای راهبردی کنونی به منابع داخلی پروژه، به همراه توجیه مزایای آن در عملکرد پروژه مواجه شده اند. به همین منظور در این تحقیق برای ارائه مدل و بررسی تاثیر شایستگی مدیریتی مدیران برموفقیت این پروژه ها ( مطالعه مهندسان با گرید 2 و بیشتر) با استفاده از پرسشنامه در جامعه آماری مدیران و مهندسان که محدود در نظر گرفته شده است انجام گردید. روش نمونه گیری تحقیق تصادفی ساده و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- همبستگی است. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و معادلات ساختاری بوده نتایج تحقیق نشان داد شایستگی مدیریتی مدیران بر موفقیت پروژه ها اثر مثبت دارند و از طریق این عامل بروی موفقیت پروژه تاثیر می گذارند. کلمات کلیدی: موفقیت پروژه، عملکرد فردی، شایستگی مدیران، پروژه های عمرانی