نام پژوهشگر:

فرزانه فروتن فر

effect of input vs. collaborative output tasks on iranian efl learners grammatical knowledge and willingness to communicate
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده ادبیات 1393
    فرزانه فروتن فر     علی روحانی

چکیده: این مطالعه به بررسی تاثیر فعالیت های درون داد و برون داد گروهی بر روی دستور زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی وهمچنین به بررسی تاثیر این 2 نوع فعالیت ها بر روی تمایل به برقراری ارتباط زبان آموزان می پردازد. بر این اساس، در این مطالعه فعالیت های درون داد و برون داد گروهی در مورد 5 نوع ساختار دستوری ( (used to, too, enough, wish, and past tense طراحی و تنظیم شده است. به منظور دستیابی به این هدف، تعداد 50 زبان آموز ایرانی در سطح متوسط در این تحقیق و با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون دستور زبان انگلیسی و پرسشنامه تمایل به برقراری ارتباط شرکت کردند. آزمون t test دستور زبان در 2 گروه فعالیت درون داد و برون داد گروهی نشان دهنده ی تاثیر مثبت این 2 نوع فعالیت بر روی دانش دستوری زبان آموزان می باشد. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل کوواریانس آزمون دستور زبان حاکی از تاثیر بیشتر فعالیت های برون داد گروهی نسبت به درون داد بر افزایش دانش دستوری زبان آموزان است. علاوه بر این، تمایل به برقراری مکالمه زبان آموزان در 2 گروه فعالیت های درون داد و برون داد گروهی به طور قابل توجهی بهبود پیدا نکرده است. با این حال، فعالیت های برون داد گروهی موثرتر از فعالیت های درون داد مبتنی بر بهبود تمایل به برقراری ارتباط با زبان آموزان بوده است . این نتایج توجه مدرسان زبان را به روش تاکید برصورت و اهمیت فعالیت های درون داد و برون داد گروهی وتاثیر آن بر دانش دستوری و تمایل به برقراری ارتباط به عنوان روشی برای انجام هر دو نوع فعالیت در محیط آموزشی زبان معطوف میدارد.