نام پژوهشگر: حسین خازنی

اندازه گیری و بررسی ترکیبات تام فنلی، فلاوونوئیدی، تاننی و قدرت آنتی اکسیدانی گل و مطالعه اسیدهای چرب بذر در برخی ارقام انار ایران
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم پایه 1390
  حسین خازنی   اعظم سلیمی

نقش فزاینده رادیکال های آزاد و اکسید کننده های وابسته در فرایند پیری و بیماری زایی آشکار شده است ، نظر به افزایش روز افزون مقدار رادیکال های آزاد در سیستم حیاتی، استفاده از آنتی اکسیدان ها جهت جلوگیری از اثرات مخرب آنها اهمیت می یابد. بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه قدرت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات، انار را در گروه میوه های مهم واجد اثرات آنتی اکسیدانی قوی قرار داده است، لذا در این پژوهش اثرات آنتی اکسیدانی وزن خشک شش رقم از گل های انار ایران شامل ارقام : قجاق، ربا، ملس، شیشه گپ، دانه سیاه و گلنار با دو روش frap و hplc-dpph مورد سنجش قرار گرفت. همچنین ترکیبات آنتی اکسیدانی فنلی، فلاونوئیدی و تاننی وزن خشک آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت که در روش frap بیشترین اثر آنتی اکسیدانی را رقم قجاق با مقدار 16/27 umol/gr و کمترین مقدار را رقم گلنار با میزان 4/43 umol/gr دارا می باشد، در روش hplc-dpph رقم ملس دارای بیشترین اثر آنتی اکسیدانی با مقدار 16/0 میکروگرم ویتامین e، و کمترین مقدار را رقم دانه سیاه با 09/0 میگروگرم ویتامین e نشان داد . نتایج حاصل از بررسی ترکیبات فلانوئیدی نشان داد که بیشترین مقدار، مربوط به رقم رقم قجاق با مقدار 59/2 mg/g و کمترین مقدار مربوط به رقم گلنار با مقدار 1/14 mg/g است ، در بررسی مقدار ترکیبات فلنی نیز بیشترین مقدار مربوط به رقم رباب با مقدار 2/45 mg/ml و کمترین مقدار را رقم گلنار به مقدار 1/51 mg/ml نشان داد. همچنین در بررسی ترکیبات تاننی کل، بیشترین مقدار مربوط به رقم رباب با مقدار 2/06 % و کمترین مقدار رقم گلنار به مقدار 1/06%را نشان داد . همچنین در این پژوهش بررسی اسیدهای چرب هسته میوه های انار این ارقام نشان داد که تمام ارقام مقدار فراوانی از اسیدهای چرب گروه امگا 3 (اسید چرب : eicosapentaenoic acid 5,8,11,14,17) دارند. که رقم رباب با مقدار 74/55 (fatty acid/total fatty acid)% دارای بیشترین مقدار اسیدهای چرب امگا 3 و رقم قجاق با 62/62 (fatty acid/total fatty)% کمترین مقدار را تشکیل دادند.