اندازه گیری و بررسی ترکیبات تام فنلی، فلاوونوئیدی، تاننی و قدرت آنتی اکسیدانی گل و مطالعه اسیدهای چرب بذر در برخی ارقام انار ایران

پایان نامه
  • دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم پایه
  • نویسنده حسین خازنی
  • استاد راهنما اعظم سلیمی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

نقش فزاینده رادیکال های آزاد و اکسید کننده های وابسته در فرایند پیری و بیماری زایی آشکار شده است ، نظر به افزایش روز افزون مقدار رادیکال های آزاد در سیستم حیاتی، استفاده از آنتی اکسیدان ها جهت جلوگیری از اثرات مخرب آنها اهمیت می یابد. بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه قدرت آنتی اکسیدانی میوه ها و سبزیجات، انار را در گروه میوه های مهم واجد اثرات آنتی اکسیدانی قوی قرار داده است، لذا در این پژوهش اثرات آنتی اکسیدانی وزن خشک شش رقم از گل های انار ایران شامل ارقام : قجاق، ربا، ملس، شیشه گپ، دانه سیاه و گلنار با دو روش frap و hplc-dpph مورد سنجش قرار گرفت. همچنین ترکیبات آنتی اکسیدانی فنلی، فلاونوئیدی و تاننی وزن خشک آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت که در روش frap بیشترین اثر آنتی اکسیدانی را رقم قجاق با مقدار 16/27 umol/gr و کمترین مقدار را رقم گلنار با میزان 4/43 umol/gr دارا می باشد، در روش hplc-dpph رقم ملس دارای بیشترین اثر آنتی اکسیدانی با مقدار 16/0 میکروگرم ویتامین e، و کمترین مقدار را رقم دانه سیاه با 09/0 میگروگرم ویتامین e نشان داد . نتایج حاصل از بررسی ترکیبات فلانوئیدی نشان داد که بیشترین مقدار، مربوط به رقم رقم قجاق با مقدار 59/2 mg/g و کمترین مقدار مربوط به رقم گلنار با مقدار 1/14 mg/g است ، در بررسی مقدار ترکیبات فلنی نیز بیشترین مقدار مربوط به رقم رباب با مقدار 2/45 mg/ml و کمترین مقدار را رقم گلنار به مقدار 1/51 mg/ml نشان داد. همچنین در بررسی ترکیبات تاننی کل، بیشترین مقدار مربوط به رقم رباب با مقدار 2/06 % و کمترین مقدار رقم گلنار به مقدار 1/06%را نشان داد . همچنین در این پژوهش بررسی اسیدهای چرب هسته میوه های انار این ارقام نشان داد که تمام ارقام مقدار فراوانی از اسیدهای چرب گروه امگا 3 (اسید چرب : eicosapentaenoic acid 5,8,11,14,17) دارند. که رقم رباب با مقدار 74/55 (fatty acid/total fatty acid)% دارای بیشترین مقدار اسیدهای چرب امگا 3 و رقم قجاق با 62/62 (fatty acid/total fatty)% کمترین مقدار را تشکیل دادند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه گیری محتوای فنلی تام و فعالیت آنتی اکسیدانی دانه لاله مردابی شمال ایران

در مطالعه حاضر خواص آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی تام عصاره های دانه لاله مردابی اندازه گیری شد. این عصاره ها در حلال های آب، متانول، آب:متانول(1:1)، اتیل استات، استن و کلروفرم تهیه شدند. برای تعیین خواص آنتی اکسیدانی عصاره ها از دو روش شامل فعالیت به دام اندازی رادیکال DPPH و توان آنتی اکسیدانی تام استفاده گردید. همه عصاره ها در هر تست اندازه تاثیر متفاوت و وابسته به غلظت را نشان دادند. عصاره اس...

متن کامل

بررسی پروفایل اسیدهای چرب، خواص آنتی اکسیدانی و ترکیبات پلی فنلی برگ ازگیل ژاپنی

در این پژوهش، برگ درخت ازگیل ژاپنی از گیلان به منظور تعیین پروفایل اسیدهای چرب، مقدار فنل کل، فلاونوئید کل، تانن کل، فعالیت آنتی اکسیدانی و نوع و مقدار ترکیبات پلی فنلی مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین اسیدهای چرب غیراشباع موجود در برگ ازگیل ژاپنی، به ترتیب، اسید لینولنیک (15/0 ±3/25 درصد)، اولئیک (01/0 ±0/18 درصد) و لینولئیک (15/0 ±7/9 درصد) بود .محتوای فنل کل و تانن کل...

متن کامل

ارزیابی ترکیبات فنلی تام و فعالیت آنتی اکسیدانی اکوتیپ‌های گیاه دارویی گل ماهور (Verbascum songaricum)

زمینه و هدف: جنس گل ماهور بزرگترین جنس خانواده گل میمون است. اندام های این گیاه حاوی مواد موثره مانند فنول ها و موسیلاژ هستند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ترکیبات فنلی تام و فعالیت آنتی اکسیدانی گل ماهور در جنوب غرب ایران بود. روش بررسی: در این مطالعه 10 اکوتیپ از گونه Verbascum songaricum ارزیابی شدند. استخراج و اندازه‌گیری فنول کل به روش فولین سیوکالتیو انجام شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره ه...

متن کامل

ارزیابی ترکیبات فنلی تام و فعالیت آنتی اکسیدانی اکوتیپ های گیاه دارویی گل ماهور (verbascum songaricum)

زمینه و هدف: جنس گل ماهور بزرگترین جنس خانواده گل میمون است. اندام های این گیاه حاوی مواد موثره مانند فنول ها و موسیلاژ هستند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ترکیبات فنلی تام و فعالیت آنتی اکسیدانی گل ماهور در جنوب غرب ایران بود. روش بررسی: در این مطالعه 10 اکوتیپ از گونه verbascum songaricum ارزیابی شدند. استخراج و اندازه گیری فنول کل به روش فولین سیوکالتیو انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره ه...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و اندازه گیری ترکیبات فنلی عصاره های جزئی قارچ دارویی phellinus torulosus از ایران

زمینه و هدف: قارچ phellinus که انتشار گسترده ای در دنیا دارد متعلق به خانواده hymenochaetacea با بیش از 359 گونه با خواص دارویی مختلف می باشد. مطالعه حاضر با توجه به اهمیت موضوع و کمبود تحقیقات پیرامون گونه ها‏ی phellinus ایرانی انجام پذیرفت.   مواد و روش ها‏: این مطالعه پژوهشی – کاربردی در تابستان و پاییز سال 1387 جمع آوری و شناسایی گونه مذکور با استفاده از خصوصیات ماکرومورفولوژیکی و میکرومورف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023