نام پژوهشگر: رضا حیدری زادشالی

نقش سازمان های تروریستی در تغییر مفهوم امنیت بین الملل: مطالعه موردی سازمان القاعده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392
  رضا حیدری زادشالی   مجید عباسی

مفهوم امنیت یکی از حوزه هایی است که در طول تاریخ بارها دوچارتغییروتحول مفهومی شد. امنیت در قالب انسان های اولیه، در قلب دولت های قبیله ای، دولت شهر، امپراتوری،دولت های ملی، دولت های مدرن معانی متفاوتی به خود گرفت. اما پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد مفهوم امنیت دستخوش تغییرات فاحشی گشت و با معانی سنتی خودش فاصله گرفت. در بعضی موارد عامل این دگرگونی ساختارنظام بین المللی، در بعضی موارد کشورهای موثر نظام بین المللی و در دوران های جدید افراد و سازمان های بین المللی را می توان نام برد. در دوره ی پس ازجنگ سرد دیگر نمیتوان تغییرات درعرصه ی امنیتی را با مکاتب دهه های گذشته مثل واقع گرایی و نوواقع گرایی تبین کرد. بلکه مکاتب جدیدی که در اواخردهه 80 میلادی شکل گرفته اند و داعیه تبین صحیح وکامل تری را دارند شناخت کامل تری را به دست می دهند. ازجمله این مکاتب سازه انگاری است. از دیدگاه سازه انگاران نیروها و کنشگران غیردولتی با اعمال هویت ها و اقدامات جدید و همچنین منابع مادی کافی از نظرتئوریکی قادر به تغییر موئثر هستند و میتوانند ایستارها و تلقی های جامعه بین المللی را در مورد مفاهیم مسلم تغییر دهند. از جمله سازمان بین المللی تروریستی که نقش مهمی در فعالیت های بین المللی دارند می توان سازمان القاعده را نام برد که با اقداماتی که در اقصی نقاط جهان پایه گذاری کرد و به خصوص عملیات 11 سپتامبر تاثیرگذاری عمیقی در سطح جهانی داشت و در چهار شاخص امنیت بین الملل که در بخش های بعدی بیان می شود تغییرات ملموسی به صورت مستقیم و دیگری در سطح غیر مستقیم به وجود آورد .