نام پژوهشگر:

نسیم السادات حسینی

eplicitation in interlingual and intralingual translations of shahnameh ferdowsi: a text linguistic approach
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
    نسیم السادات حسینی     غلامرضا تجویدی

بررسی و مقایسه تفاوتها و شباهت های ترجمه ی درون زبانی و برون زبانی با تمرکز بر زبانشناسی متن. برای امر مقایسه میزان بسامد تصریح به کار رفته در ترجمه ی درون زبانی و نیز برون زبانی شاهنامه ی فردوسی مورد بررسی قرار گرفت.