نام پژوهشگر: سیده ثریا علوی‌نژاد

اثربخشی آموزش تکنیک های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  سیده ثریا علوی نژاد   سیمین حسینیان

چکیده یافتن آموزش های مناسب در دوران بارداری به منظور سپری کردن بهتر این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر در زمینه آموزش تکنیک های دلبستگی برای آغاز ارتباط بین مادر و جنین و ارتقاء سلامت روان زنان باردار است. آموزش دلبستگی مادرانه مستلزم آگاهی از خصوصیات جنین، تکنیک های ایجاد دلبستگی، آموزش روش های مقابله با استرس و اضطراب و افسردگی بارداری و آگاهی از روش های فرزندپروری می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تکنیک های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار است. تحقیقات نشان می دهند بررسی مداخلاتی که مبتنی بر آموزش مفاهیمی همچون دلبستگی پیش از زایمان است، بر ایجاد دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار تأثیر دارد. روش و ابزار پژوهش حاضر، نیمه تجربی است و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. اعضای گروه آزمایش و کنترل که هر کدام شامل 15 نفر از زنان بارداری بودند که به بیمارستان صارم مراجعه کردند، پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان را تکمیل کردند. سپس زنان گروه آزمایش در 10 جلسه ی60 دقیقه ای در کارگاه آموزشی تکنیک های دلبستگی شرکت کردند. در پایان هر دو گروه، آزمون های ذکر شده را مجددا تکمیل کردند. نتایج نشان می دهد آموزش تکنیک-های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان تاثیر مثبتی به جای خواهد گذاشت. نتایج نشان داد آموزش تکنیک های دلبستگی می تواند دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان در دوران پر استرس بارداری را افزایش دهد که این متأثر از برنامه آموزشی تکنیک های دلبستگی مادر به جنین (متغیر مستقل) بوده است. از جمله پیشنهادات این پژوهش، اجرای مداخله در بیمارستان های دولتی و آموزش به زنان باردار و همسرانشان به منظور تعمیم نتایج می باشد. کلید واژه ها: تکنیک های دلبستگی پیش از زایمان، دلبستگی مادر به جنین، سلامت روان