اثربخشی آموزش تکنیک های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار

پایان نامه
چکیده

چکیده یافتن آموزش های مناسب در دوران بارداری به منظور سپری کردن بهتر این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر در زمینه آموزش تکنیک های دلبستگی برای آغاز ارتباط بین مادر و جنین و ارتقاء سلامت روان زنان باردار است. آموزش دلبستگی مادرانه مستلزم آگاهی از خصوصیات جنین، تکنیک های ایجاد دلبستگی، آموزش روش های مقابله با استرس و اضطراب و افسردگی بارداری و آگاهی از روش های فرزندپروری می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تکنیک های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار است. تحقیقات نشان می دهند بررسی مداخلاتی که مبتنی بر آموزش مفاهیمی همچون دلبستگی پیش از زایمان است، بر ایجاد دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار تأثیر دارد. روش و ابزار پژوهش حاضر، نیمه تجربی است و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. اعضای گروه آزمایش و کنترل که هر کدام شامل 15 نفر از زنان بارداری بودند که به بیمارستان صارم مراجعه کردند، پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان را تکمیل کردند. سپس زنان گروه آزمایش در 10 جلسه ی60 دقیقه ای در کارگاه آموزشی تکنیک های دلبستگی شرکت کردند. در پایان هر دو گروه، آزمون های ذکر شده را مجددا تکمیل کردند. نتایج نشان می دهد آموزش تکنیک-های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان تاثیر مثبتی به جای خواهد گذاشت. نتایج نشان داد آموزش تکنیک های دلبستگی می تواند دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان در دوران پر استرس بارداری را افزایش دهد که این متأثر از برنامه آموزشی تکنیک های دلبستگی مادر به جنین (متغیر مستقل) بوده است. از جمله پیشنهادات این پژوهش، اجرای مداخله در بیمارستان های دولتی و آموزش به زنان باردار و همسرانشان به منظور تعمیم نتایج می باشد. کلید واژه ها: تکنیک های دلبستگی پیش از زایمان، دلبستگی مادر به جنین، سلامت روان

منابع مشابه

اثربخشی برنامه آموزشی دلبستگی به جنین بر ارتباط مادر - جنین و سلامت روان زنان باردار

زمینه و هدف: ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد متولدنشده، به­ عنوان دلبستگی مادر به­ جنین بیان می­ شود. این دلبستگی اولین ارتباطی است که با رابطه مادر و نوزاد بعد از تولد همبستگی معناداری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به­ جنین و افزایش سلامت روان زنان باردار بود. روش­­: این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه مهار بود. جامعه...

متن کامل

اثربخشی آموزش فنون دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین انجام شد. با روش نمونه‎برداری در دسترس، 30 زن باردار که از ابتدای  فروردین تا اردیبهشت 93 به بیمارستان صارم مراجعه کرده‌ بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ازجمله ملاک‌های ورود افراد به این پژوهش سن بارداری 6  تا 9ماه بود. این گروه به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. طرح پژوهش حاضر ا...

متن کامل

اثربخشی برنامه آموزشی دلبستگی به جنین بر ارتباط مادر - جنین و سلامت روان زنان باردار

زمینه و هدف: ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد متولدنشده، به­ عنوان دلبستگی مادر به­ جنین بیان می­ شود. این دلبستگی اولین ارتباطی است که با رابطه مادر و نوزاد بعد از تولد همبستگی معناداری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به­ جنین و افزایش سلامت روان زنان باردار بود. روش­­: این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه مهار بود. جامعه...

متن کامل

اثربخشی آموزش فنون دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین انجام شد. با روش نمونه‎برداری در دسترس، 30 زن باردار که از ابتدای  فروردین تا اردیبهشت 93 به بیمارستان صارم مراجعه کرده بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ازجمله ملاک های ورود افراد به این پژوهش سن بارداری 6  تا 9ماه بود. این گروه به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. طرح پژوهش حاضر از...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش شناختی- رفتاری بر دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار با سابقه مرده‌زایی

Background & Aim: In pregnancy following stillbirth, the parental relationship and attachment to the dead child are denied, and this can impair the mother’s attachment to the new child. The present study aimed to determine the effect of cognitive behavioral training on maternal-fetal attachment in subsequent pregnancy following stillbirth. Methods & Materials: This quasi-experimental study was...

متن کامل

آموزش دلبستگی پیش از زایمان: طراحی بسته آموزشی و اثربخشی آن بر ارتباط مادر با جنین و همسر

این پژوهش با هدف افزایش رضایت زناشویی زنان باردار بر اساس آموزش دلبستگی پیش از زایمان انجام شد و روش آن از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون دوگروهی بوده است. 30 نفر از زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان­  تخصصی صارم در شهر تهران که واجد شرایط شرکت در کارگاه بودند، ثبت‌نام شدند و به‌صورت تصادفی 15 نفر برای گروه مداخله و 15 نفر برای گروه کنترل وارد طرح شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه کارگاه ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023