نام پژوهشگر: سیمین حسینیان

بررسی تاثیر نوشتار درمانی بر افزایش سلامت عمومی دانشجویان سال اول دانشگاه الزهرا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  بنت الهدی ارحامی   سیمین حسینیان

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نوشتار درمانی بر افزایش سلامت روان دانشجویان سال اول دانشگاه الزهرا (س) صورت گرفته است. در این تحقیق از مدل نوشتاری پنی بیکر استفاده شده است. از طریق نمونه گیری تصادفی150نفر از دانشجویان سال اول انتخاب شدند و تست ghq به آنها داده شد و از میان آنها 30 نفرکه از سلامت روان کمتری برخوردار بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس دانشجویان به صورت تصادفی در 2 گروه قرار گرفتند. از گروه آزمایش خواسته شد تا در مورد مشکلاتی که آنها را اذیت میکند مطالبی بنویسند واز گروه کنترل خواسته شد تا در مورد نحوه گذران اوقات فراغت خود مطالبی بنویسند شرکت کنندگان به مدت 5 هفته به نوشتن ادامه دادند و سپس مجددا به تست ghq پاسخ دادند. از طریق آزمون t برای دو گروه مستقل نمرات آنها مقایسه شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که فرضیات تحقیق که عبارتند از :نوشتار درمانی منجر به افزایش سلامت عمومی وکاهش اختلال در عملکرد اجتماعی، اضطراب و نشانه های جسمانی میشود، تایید و فرضیه مربوط به کاهش افسردگی رد شد.

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر رضایت زناشویی افراد متاهل مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- جبری در شهر اصفهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  سمانه مختاری   فاطمه بهرامی

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر میزان رضایتمندی زناشویی افراد متأهل مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- جبری شهر اصفهان می باشد. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. به منظور انجام این پژوهش تعداد 20 نفر از افرادی که بر اساس مصاحبه بالینی طبق ملاک های dsm-iv-tr و پرسشنامه چند محوری میلون-3 مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی- جبری تشخیص داده شدند به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزارهای این پژوهش شامل، پرسشنامه چند محوری میلون-3 ، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم بلند)، پرسشنامه اجتناب یانگ- ریگ و پرسشنامه جبران یانگ می باشد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش پس از تعدیل متغیرهای کنترل نشان داد که طرحواره درمانی بر کاهش علایم اختلال شخصیت وسواسی- جبری ( 0/01>p )، اصلاح طرحواره های ناسازگار تشخیص داده شده در اختلال شخصیت وسواسی- جبری ( 0/01>p)، کاهش سبک های انطباقی تسلیم و اجتناب (0/05>p) و افزایش رضایتمندی زناشویی(0/05>p) موثر بوده است. همچنین میزان رضایتمندی همسران آزمودنی ها نیز افزایش معناداری داشته است (0/05>p). طرحواره درمانی بر سبک انطباقی جبران افراطی تاثیر معناداری نداشته است.

رابطه شیوه های ابراز محبت به همسر با تعارضات زناشویی در زنان دانشجو شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  مونا فتحعلی خانی   منور یزدی

این پژوهش به بررسی رابطه شیوه های ابراز محبت با تعارضات زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه های دولتی شهر تهران که حداقل دارای یک فرزند باشند در سال تحصیل 1387 _ 88 پرداخت. هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی شیوه های مختلف ابراز محبت و تاثیر آن در کاهش مولفه های تعارض زناشویی بود تا از این طریق روزنه های بیشتری برای بهبود بهداشت روانی خانواده ها محقق شود. گروه نمونه را 200 نفر از زنان متاهل دانشگاه های تهران، تربیت مدرس و الزهرا تشکیل دادند. نوع تحقیق، همبستگی و روش نمونه گیری تصادفی بود. ابزارهای مورد استفاده عبارت بودنداز : پرسشنامه تعارضات زناشویی (mcq) و پرسشنامه ابراز محبت . فرضیه های پژوهش با استفاده از روش های آماری آزمون همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و کلیه فرضیه ها ی تحقیق تایید شدند. نتایج حاصل از آن نشان داد که تعارضات زناشویی در رابطه با عدم همکاری در خانواده، کاهش روابط جنسی، افزایش واکنشهای هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزند، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود و جدا کردن امور مالی از یکدیگر توسط ابراز محبت کلامی و غیر کلامی پیش بینی می شود. بنابراین می توان گفت با بالا رفتن میزان ابراز محبت کلامی و غیر کلامی تعارضات زناشویی در رابطه با موارد فوق کاهش می یابد.همچنین به غیر از دو مقیاس رابطه جنسی و واکنشهای هیجانی در سایر موارد تفاوت معناداری میان ابراز محبت کلامی وابراز محبت غیرکلامی زوج به زوجه در کاهش تعارض زناشویی مشاهده نشد.در دو مورد نام برده شده ابراز محبت کلامی زوج تاثیر بیشتری در افزایش رابطه جنسی همسران و کاهش واکنشهای هیجانی آنان داشته است

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی کودکان دختر طلاق مقطع ابتدایی مراکز بهزیستی شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  سهیلا کرمی   طیبه زندی پور

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی کودکان دختر طلاق تحت پوشش مراکز بهزیستی شهر تهران در سال 88-87 است. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل است. جامعه آماری شامل 20 نفرکودک طلاق ساکن در دو مرکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع در دسترس است. با استفاده از پرسشنامه افسردگی کودکان ماریاکواکس(1977 ) مشخص شد که همه افراد نمونه افسرده اند ( نمره های متوسط و بالا را کسب کردند). لذا دو مرکزمورد نظر به صورت تصادفی در گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. برای گروه آزمایش یک برنامه آموزشی- درمانی طی 8 جلسه یک ساعته اجرا گردید. .همه افراد نمونه پرسشنامه افسردگی را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس بررسی شد. نتایج نشان داد مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی کودکان طلاق اثربخش بوده است.

ارتباط و مقایسه باورهای کمال گرایی(مثبت ومنفی) با رفتارهای خودناتوان ساز در دانشجویان سال سوم دانشگاههای تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  ماندانا نیکنام   سیمین حسینیان

چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه کمال گرایی (مثبت/ منفی) با رفتارهای خود ناتوان ساز و همچنین مقایسه این متغیرها در دختران و پسران است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. تعداد 360 نفر (170پسر و190 دختر) از دانشجویان سال سوم کارشناسی رشته های مختلف علوم انسانی، فنی و مهندسی، و علوم پزشکی دانشگاههای تهران بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. برای سنجش باورهای کمال گرایانه، از مقیاس کمال گرایی فراست (fmp) و برای سنجش رفتارهای خود ناتوان ساز از مقیاس خود ناتوان سازی جونز و رودوالت (shs) استفاده شد. داده های پژوهش توسط روشهای آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون و آزمون مقایسه ی میانگین (آزمونt) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین کمال گرایایی و رفتارهای خود ناتوان ساز همبستگی مثبت (01/0 p<) وجود دارد. بین بعد کمال گرایی مثبت با رفتارهای خود ناتوان ساز رابطه منفی (01/0 p<) و بعد کمال گرایی منفی با رفتارهای خود ناتوان ساز رابطه ی مثبت (01/0 p<) وجود دارد و هر دو این ابعاد می توانند تغییرات مربوط به خود ناتوان سازی را به صورت معنی دار (001/0 p<) پیش بینی کنند. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که بین کمال گرایی دختران و پسران تفاوت معناداری (05/0p<) وجود دارد و کمال گرایی منفی پسرا ن به صورت معنی داری (001/0p<) بالاتر از دختران است ولی در کمال گرایی مثبت بین دختران و پسران تفاوت معناداری (05/0 p>) مشاهده نشد.

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  معصومه شمسی   سیمین حسینیان

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی است . نمونه آماری شامل 200 نفر دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران که در سال تحصیلی 88 – 87 مشغول به تحصیل می باشند، تشکیل داده است . ابزار اندازه گیری عبارت است از آزمون خلاقیت عابدی و آزمون 5 عاملی شخصیت neoاست. همچنین برای سنجش پیشرفت تحصیلی آزمودنیها از معدل دو نمیسال تحصیلی آنها استفاده شده است..به منظور پاسخگویی به سوالات و فرضیه های پژوهش از روشهای آمار استنباطی از روش همبستگی پیرسون استفاده شد و همچنین برای بررسی نقش هر کدام از متغیرهای پیش بین در پیش بینی خلاقیت از روش رگرسیون همزمان استفاده شده است. نتایج آزمون با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که در سطح 01/0 p< همبستگی منفی بین ویژگی روان رنجوری و خلاقیت وجود دارد ( 84/0 r = -) و همبستگی مستقیم بین ویژگی برون گرایی وخلاقیت (90/0(r=، انعطاف پذیری و خلاقیت ( 89/0( r =، سازگاری و خلاقیت (92/0r =)وهمچنین بین ویژگی مسئولیت پذیری وخلاقیت(93/0 r =)وجود داردونیز همبستگی منفی بین ویژگی روان رنجوری و پیشرفت تحصیلی وجوددارد(33/0 - r = )وهمبستگی مستقیم بین ویژگی برونگرایی وپیشرفت تحصیلی (20/0(r = ،انعطاف پذیری و پیشرفت تحصیلی ( 18/0( r =، سازگاری و پیشرفت تحصیلی ( 19/0r =) وهمچنین بین ویژگی مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی ( 20/0 r =) وجود دارد. همچنین بین خلاقیت وپیشرفت تحصیلی یک رابطه مثبت (21/0 r =) وجود دارد که در سطح 01/0 p < معنادار است. کلیدواژه: ویژگیهای شخصیتی، خلاقیت، پیشرفت تحصیلی.

بررسی اثر بخشی آموزش انیگرام بر افزایش رضایت زناشویی و عزت نفس زنان خانه دار شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  غزاله کاشی   سیمین حسینیان

این پژوهش با هدف مطالعه ی اثر بخشی آموزش نظریه ی انیگرم بر افزایش رضایت زناشویی و عزت نفس انجام شد. جامعه ی آماری کلیه ی زنان خانه دار شهر تهران بودند که از میان مناطق 22 گانه شهرداری شهر تهران، به طور تصادفی منطقه ی 3 انتخاب شد و در این منطقه از بین خانه های سلامت دو خانه به طور تصادفی انتخاب شدند و با به شیوه ی تصادفی از 50 نفر از زنان خانه دار مراجعه کننده به خانه ی سلامت داوودیه (شماره ی 1) و از 50 نفر از زنان خانه دار مراجعه کننده به خانه ی سلامت دروس ( شماره ی 2) به طور داوطلبانه پیش آزمون به عمل آمد و با توجه به نتایج آزمون ها 15 نفر از واجدین شرایط از خانه ی سلامت 1 و 15 نفر ا ز خانه ی سلامت 2، به طور تصادفی به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. سپس یکی از خانه های سلامت به طور تصادفی به عنوان گروه کنترل انتخاب شد و دیگری نیز به عنوان گروه آزمایش در نظر گردید. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: آزمون رضایت زناشویی هودسن و آزمون عزت نفس آیزنگ. پس از همتاسازی دو گروه، افراد گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت آموزش انیگرم (متغیر مستقل) قرار گرفته و گروه کنترل به دور از متغیر مستقل نگه داشته شد و بعد از اتمام دوره ی آموزشی، از هر دو گروه آزمایشی و گواه پس آزمون گرفته شد و در انتها نتایج دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند. پس از انجام کارهای آماری و تحلیل کوواریانس، نتایج نشان دادند که رضایت زناشویی وعزت نفس پس از آموزش تیپ های شخصیتی نه گانه ی انیگرم به طور معناداری افزایش داشتند.

بررسی رابطه هوش معنوی با هوش هیجانی و نگرش مذهبی در بین دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشجویی دانشگاه الزهرا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  زهرا چابکی نژاد   سیمین حسینیان

پزوهش به دنبال رابطه بین هوش معنوی با هوش هیجانی و نگرش مذهبی است که داده ها نشان داد بین هوش معنوی و هوش هیجانی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین هوش هیجانی و نگرش مذهبی نیز رابطه معناداری وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی می باشد و جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه الزهرا تشکیل می دادند و نمونه پزوهش شامل 202نفر از این دانشجویان می باشد.

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباطی ستیرو تحلیل رفتار متقابل برن بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهرستان دامغان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  نیلوفر عالمی   مهرانگیز شعاع کاظمی

چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباطی ستیرو رویکرد تحلیل رفتار متقابل برن بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهرستان دامغان انجام پذیرفت. روش پژوهش شبه تجربی و به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در طی تابستان 1389 به مرکز خدمات روانشناسی و روانپزشکی طلوع شهرستان دامغان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش 45 نفر بودند که در سه گروه 15 نفری جایگزین شدند.نمونه گیری ابتدا به صورت هدفمند انجام شد سپس به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه صمیمیت زوجین( اولیاء 1384) 87 سوا لی بود. .هر یک از گروه ها ابتدا در پیش آزمون به این پرسشنامه پاسخ گفته. سپس گروه های آزمایش در هشت جلسه دو ساعته مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و رویکرد برن را دریافت نمودند. وگروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد.. بعد از اتمام دوره آموزشی پس آزمون اجرا شد داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و برن بر صمیمیت کلی، صمیمیت ارتباطی ، صمیمیت عاطفی ، صمیمیت جنسی و صمیمیت عقلانی معنا دار بوده است.(05/0 >p) اما در مقایسه اثر بخشی بین دو رویکرد برن و ستیر تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد..(05/0<p). کلید واژه ها : مهارت های ارتباطی، صمیمیت زناشویی، رویکرد ستیر، رویکرد برن . چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباطی ستیرو رویکرد تحلیل رفتار متقابل برن بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهرستان دامغان انجام پذیرفت. روش پژوهش شبه تجربی و به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در طی تابستان 1389 به مرکز خدمات روانشناسی و روانپزشکی طلوع شهرستان دامغان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش 45 نفر بودند که در سه گروه 15 نفری جایگزین شدند.نمونه گیری ابتدا به صورت هدفمند انجام شد سپس به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه صمیمیت زوجین( اولیاء 1384) 87 سوا لی بود. .هر یک از گروه ها ابتدا در پیش آزمون به این پرسشنامه پاسخ گفته. سپس گروه های آزمایش در هشت جلسه دو ساعته مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و رویکرد برن را دریافت نمودند. وگروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد.. بعد از اتمام دوره آموزشی پس آزمون اجرا شد داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و برن بر صمیمیت کلی، صمیمیت ارتباطی ، صمیمیت عاطفی ، صمیمیت جنسی و صمیمیت عقلانی معنا دار بوده است.(05/0 >p) اما در مقایسه اثر بخشی بین دو رویکرد برن و ستیر تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد..(05/0<p). کلید واژه ها : مهارت های ارتباطی، صمیمیت زناشویی، رویکرد ستیر، رویکرد برن . چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباطی ستیرو رویکرد تحلیل رفتار متقابل برن بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهرستان دامغان انجام پذیرفت. روش پژوهش شبه تجربی و به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در طی تابستان 1389 به مرکز خدمات روانشناسی و روانپزشکی طلوع شهرستان دامغان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش 45 نفر بودند که در سه گروه 15 نفری جایگزین شدند.نمونه گیری ابتدا به صورت هدفمند انجام شد سپس به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه صمیمیت زوجین( اولیاء 1384) 87 سوا لی بود. .هر یک از گروه ها ابتدا در پیش آزمون به این پرسشنامه پاسخ گفته. سپس گروه های آزمایش در هشت جلسه دو ساعته مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و رویکرد برن را دریافت نمودند. وگروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد.. بعد از اتمام دوره آموزشی پس آزمون اجرا شد داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و برن بر صمیمیت کلی، صمیمیت ارتباطی ، صمیمیت عاطفی ، صمیمیت جنسی و صمیمیت عقلانی معنا دار بوده است.(05/0 >p) اما در مقایسه اثر بخشی بین دو رویکرد برن و ستیر تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد..(05/0<p). کلید واژه ها : مهارت های ارتباطی، صمیمیت زناشویی، رویکرد ستیر، رویکرد برن . چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباطی ستیرو رویکرد تحلیل رفتار متقابل برن بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهرستان دامغان انجام پذیرفت. روش پژوهش شبه تجربی و به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در طی تابستان 1389 به مرکز خدمات روانشناسی و روانپزشکی طلوع شهرستان دامغان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش 45 نفر بودند که در سه گروه 15 نفری جایگزین شدند.نمونه گیری ابتدا به صورت هدفمند انجام شد سپس به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه صمیمیت زوجین( اولیاء 1384) 87 سوا لی بود. .هر یک از گروه ها ابتدا در پیش آزمون به این پرسشنامه پاسخ گفته. سپس گروه های آزمایش در هشت جلسه دو ساعته مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و رویکرد برن را دریافت نمودند. وگروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد.. بعد از اتمام دوره آموزشی پس آزمون اجرا شد داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و برن بر صمیمیت کلی، صمیمیت ارتباطی ، صمیمیت عاطفی ، صمیمیت جنسی و صمیمیت عقلانی معنا دار بوده است.(05/0 >p) اما در مقایسه اثر بخشی بین دو رویکرد برن و ستیر تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد..(05/0<p). کلید واژه ها : مهارت های ارتباطی، صمیمیت زناشویی، رویکرد ستیر، رویکرد برن . چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباطی ستیرو رویکرد تحلیل رفتار متقابل برن بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهرستان دامغان انجام پذیرفت. روش پژوهش شبه تجربی و به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در طی تابستان 1389 به مرکز خدمات روانشناسی و روانپزشکی طلوع شهرستان دامغان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش 45 نفر بودند که در سه گروه 15 نفری جایگزین شدند.نمونه گیری ابتدا به صورت هدفمند انجام شد سپس به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه صمیمیت زوجین( اولیاء 1384) 87 سوا لی بود. .هر یک از گروه ها ابتدا در پیش آزمون به این پرسشنامه پاسخ گفته. سپس گروه های آزمایش در هشت جلسه دو ساعته مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و رویکرد برن را دریافت نمودند. وگروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد.. بعد از اتمام دوره آموزشی پس آزمون اجرا شد داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و برن بر صمیمیت کلی، صمیمیت ارتباطی ، صمیمیت عاطفی ، صمیمیت جنسی و صمیمیت عقلانی معنا دار بوده است.(05/0 >p) اما در مقایسه اثر بخشی بین دو رویکرد برن و ستیر تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد..(05/0<p). کلید واژه ها : مهارت های ارتباطی، صمیمیت زناشویی، رویکرد ستیر، رویکرد برن . چکیده : پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ارتباطی ستیرو رویکرد تحلیل رفتار متقابل برن بر افزایش صمیمیت زناشویی زنان متاهل شهرستان دامغان انجام پذیرفت. روش پژوهش شبه تجربی و به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهلی بود که در طی تابستان 1389 به مرکز خدمات روانشناسی و روانپزشکی طلوع شهرستان دامغان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش 45 نفر بودند که در سه گروه 15 نفری جایگزین شدند.نمونه گیری ابتدا به صورت هدفمند انجام شد سپس به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه صمیمیت زوجین( اولیاء 1384) 87 سوا لی بود. .هر یک از گروه ها ابتدا در پیش آزمون به این پرسشنامه پاسخ گفته. سپس گروه های آزمایش در هشت جلسه دو ساعته مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و رویکرد برن را دریافت نمودند. وگروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد.. بعد از اتمام دوره آموزشی پس آزمون اجرا شد داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد ستیر و برن بر صمیمیت کلی، صمیمیت ارتباطی ، صمیمیت عاطفی ، صمیمیت جنسی و صمیمیت عقلانی معنا دار بوده است.(05/0 >p) اما در مقایسه اثر بخشی بین دو رویکرد برن و ستیر تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد..(05/0<p). کلید واژه ها : مهارت های ارتباطی، صمیمیت زناشویی، رویکرد ستیر، رویکرد برن .

بررسی اثربخشی آموزش اخلاقیات مشاوره بر میزان آگاهی اخلاق حرفه ای مشاوران شهرستان یزد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  زهرا احمدی اردکانی   سیمین حسینیان

پژوهش حاضر با هدف "بررسی اثربخشی آموزش اخلاقیات بر میزان آگاهی اخلاق حرفه ای مشاوران شهرستان یزد" صورت پذیرفت. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده از بین تمامی مشاوران شهر یزد می باشد که از بین آنها تعداد 30 نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. طرح تحقیق از نوع پیش تجربی بود که در این طرح گروه طی 9 جلسه تحت آموزش اخلاقیات قرار گرفتند. در این پژوهش برای سنجش از پرسشنامه بررسی میزان آگاهی و التزام مشاوران نسبت به استانداردهای اخلاق حرفه ای (حسینیان، 1381) استفاده شد. این پرسشنامه شامل 68 سوال 4 گزینه ای است. پایایی آن در این پزوهش 74/. محاسبه شده است و روایی صوری و محتوای آن نیز مطلوب ارزیابی شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کمی شامل آمار توصیفی و استنباطی (t وابسته) استفاده شد. در این پژوهش اثر بخشی بین آموزش اخلاقیات آگاهی از اخلاق پژوهشی، آگاهی از نحوه ارزیابی سنجش و تفسیر، مسئولیت حرفه ای و رازداری معنا دار نبود ولی اثر بخشی آموزشی اخلاقیات بر اخلاق حرفه ای و رابطه مشاوره ای معنادار بود (12/4 = t و 001/0 = p).

بررسی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تمایزیافتگی و خودکارآمدی مشاوران آموزش و پرورش شهرستان بجنورد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  راضیه کرامتی   مهرانگیز شعاع کاظمی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتارمتقابل بر افزایش تمایزیافتگی و خودکارآمدی مشاوران انجام پذیرفت. نمونه پژوهش شامل، 28 نفر از مشاوران شاغل در آموزش و پرورش شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 89-90 بودند (21 زن و 7 مرد) که پایین ترین نمرات را در پرسشنامه تمایزیافتگی کسب نمودند. فرضیه اصلی پژوهش عبارت بود از اینکه بین میانگین نمرات تمایزیافتگی مشاورانی که در گروه آموزش تحلیل رفتارمتقابل شرکت کردند و مشاورانی که در این گروه شرکت نکردند تفاوت معنی داری وجود دارد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه کنترل بود (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه کنترل). ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورن با 45 سوال، 2- پرسشنامه خودکارآمدی شرر با 17 سوال و همچنین بسته آموزشی تحلیل رفتار متقابل که در 10 جلسه تنظیم شده بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 5/1 ساعته با فاصله زمانی دوبار در هفته در معرض آموزش تحلیل رفتارمتقابل قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. یک هفته پس از پایان جلسات تحلیل رفتار متقابل، پرسشنامه های مذکور در هر دو گروه اجرا شد(پس آزمون). برای پردازش داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل کوواریانس استفاده شد. داده ها نشان داد که میزان تمایزیافتگی مشاورانی که آموزش تحلیل رفتار متقابل دریافت کرده بودند بیشتر از میزان تمایزیافتگی مشاورانی است که آموزش دریافت نکردند (p< 0/05). اما بین میزان خودکارآمدی گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد. به این معنی که آموزش تحلیل رفتار متقابل بر میزان خودکارآمدی مشاوران اثربخش نبوده است.

بررسی اثربخشی معنادرمانی با رویکرد فرانکل بر کیفیت زندگی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز بهداشت باروری و ناباروری ولیعصر (عج)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  سمیه محمدی   سیمین حسینیان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی زنان نابارور انجام پذیرفت. نمونه پژوهش شامل 20 زن نابارور تحت درمان (10 نفر گروه آزمایش، 10 نفر گروه کنترل) با عامل ناباروری زنانه، زنانه-مردانه و ناشناخته از نوع ناباروری اولیه بودند. فرضیه اصلی پژوهش عبارت بود از اینکه معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی زنان نابارور تاثیر دارد. روش پژوهش مقطعی و طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی با گروه کنترل بود. ابزارهای پژوهش ، پرسشنامه "کیفیت زندگی زوج های نابارور" یغمائی و همکاران با 72 سوال و 7 مقیاس و نیز بسته آموزشی معنادرمانی گروهی بود که در 10 جلسه تنظیم شده بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 2 ساعته با فاصله زمانی یکبار در هفته در معنادرمانی گروهی شرکت نمودند. گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. پیش آزمون و پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. برای پردازش داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. داده ها نشان داد کیفیت زندگی زنانی که در معنادرمانی گروهی شرکت کرده بودند، به نسبت زنانی که درمانی دریافت نکرده بودند، بهبودی بیشتری یافته بود (p<0/001). به این معنی که مشاوره گروهی معنادرمانی کیفیت زندگی زنان نابارور را بهبود می بخشد.

رابطه ی بین ادراک از سبک فرزند پروری و هویت با احساس تنهایی در میان دانشجویان دانشگاه الزهرا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  لیلی ناصحی   سیمین حسینیان

چکیده : هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه ادراک از سبک فرزندپروری و سبک هویت با احساس تنهایی است. نمونه مورد مطالعه 300 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهرا بودند ، که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . ابزارهای پژوهش، سه پرسشنامه سیاهه ی مادر –پدر –همتا ، سیاهه ی سبک های هویت برزونسکی و مقیاس تنهایی هیجانی و اجتماعی بزرگسالان (selsa) بودند . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد . نتایج پژوهش نشان دادند که ادراک از سبک فرزندپروری مادر و سبک هویت اطلاعاتی با احساس تنهایی کلی ، تنهایی اجتماعی و تنهایی خانوادگی رابطه معناداری دارند .و سبک هویت مغشوش –اجتنابی با احساس تنهایی اجتماعی و تنهایی خانوادگی رابطه معناداری دارد . کلید واژه ها : ادراک از سبک فرزندپروری ، سبک هویت ، احساس تنهایی چکیده : هدف پژوهش حاضر تعیین میزان رابطه ادراک از سبک فرزندپروری و سبک هویت با احساس تنهایی است. نمونه مورد مطالعه 300 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهرا بودند ، که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . ابزارهای پژوهش، سه پرسشنامه سیاهه ی مادر –پدر –همتا ، سیاهه ی سبک های هویت برزونسکی و مقیاس تنهایی هیجانی و اجتماعی بزرگسالان (selsa) بودند . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد . نتایج پژوهش نشان دادند که ادراک از سبک فرزندپروری مادر و سبک هویت اطلاعاتی با احساس تنهایی کلی ، تنهایی اجتماعی و تنهایی خانوادگی رابطه معناداری دارند .و سبک هویت مغشوش –اجتنابی با احساس تنهایی اجتماعی و تنهایی خانوادگی رابطه معناداری دارد . کلید واژه ها : ادراک از سبک فرزندپروری ، سبک هویت ، احساس تنهایی

بررسی و مقایسه رابطه سبک های مقابله ای با احساس تنهایی و سلامت روان زنان و مردان سالمند عضو کانون جهاندیدگان شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  اعظم میرکاظمی نیا   سیمین حسینیان

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین سبک های مقابله ای با احساس تنهایی و سلامت روان سالمندان انجام گرفته است.نمونه پژوهش شامل 375 نفر از زنان و مردان سالمند 60 سال به بالا عضو کانون جهاندیدگان شهر تهران بوده است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند.ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه شیوه های مقابله با استرس اندلر و پارکرciss،پرسشنامه سلامت عمومی ghq و پرسشنامه احساس تنهایی ucla بوده است.برای آنالیز داده ها از آمار توصیفی شامل:میانگین،انحراف استاندارد و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندمتغیره،تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون t مستقل و نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین سبک های مقابله ای با احساس تنهایی و سلامت روان سالمندان رابطه معنادار وجود دارد به این صورت که افرادی که بیشتر از سبک مقابله ای مسئله مدار استفاده می کنند از سلامت روان بیشتر و احساس تنهایی کمتری برخوردارند و افرادی که از سبک مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی بیشتر استفاده می کنند از سلامت روان کمتر و احساس تنهایی بیشتر برخوردار می باشند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین زنان و مردان سالمند از لحاظ سبک های مقابله ای،سلامت روان و احساس تنهایی تفاوت معناداری وجود ندارد.

رابطه سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان با رضایت مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرداری تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  فاطمه مسعودی   سیمین حسینیان

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سرمایه روانشناختی کارکنان با رضایت مراجعین انجام گردید. بدین منظورکلیه مراکز بهداشتی – درمانی شهرداری تهران به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند و در جامعه مراجعین با استفاده از نمونه گیری طبقه ای سهمی، 356 نفر از مراجعین و در جامعه کارکنان 243 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوزانس (pcq)، رضایت شغلی مینه سوتا (msq) و نگرش سنج محقق ساخته مراجعین بود. با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اعتبار آنها مورد بررسی قرار گرفت که میزان اعتبار آنها به ترتیب 87/. ،90/. و 91/. به دست آمد و بدین ترتیب اعتبار ابزار مورد استفاده تأیید شد. نتیجه کلی این پژوهش نشان داد که رضایت شغلی و سرمایه روانشناختی کارکنان با رضایتمندی مراجعین رابطه دارد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تأیید شده و می توان چنین نتیجه گیری کرد که با افزایش رضایت شغلی و سرمایه روانشناختی کارکنان می توان رضایتمندی مراجعین را نیز افزایش داد، لذا پژوهش حاضر از جمله پژوهش های کاربردی بوده و می تواندجهت بهبود کیفیت عملکرد این مراکز و مراکز مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

شناسایی سیر تحول، موانع درک شده و عوامل موثر بر آرزوهای شغلی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  فاطمه سمیعی   محمدرضا عابدی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی سیر تحول، موانع درک شده و عوامل موثر بر آرزوهای شغلی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان بود. جامعه ی آماری این پژوهش مشتمل بر کلیه ی کودکان 5 تا 11 سال و نوجوانان 12 تا 18 سال شهر اصفهان اعم از دختر و پسر در چهار مقطع پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی و متوسطه در سال تحصیلی 90-1389 بودند. آزمودنی های شرکت کننده در این پژوهش و گروه نمونه 120 نفر (58 دختر و 62 پسر) شامل 10 نفر در مقطع پیش دبستان، 50 نفر در مقطع دبستان (10 نفر در هر پایه ی تحصیلی)، 30 نفر در مقطع راهنمایی (10 نفر در هر پایه ی تحصیلی) و 30 نفر در مقطع متوسطه (10 نفر در هر پایه ی تحصیلی) انتخاب شدند. روش پژوهش کیفی و ابزار مورد استفاده فرم مصاحبه ی نیمه سازمان یافته بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس- کیودا (max-qda) مقوله بندی شد و با استفاده از روش های آماری ناپارامتریک مانند مجذور خی دو و ضریب همبستگی کرامر در نرم افزار spss-16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در مقطع پیش دبستانی شغل پزشکی اولین آرزوی شغلی کودکان دختر و شغل پلیس اولین آرزوی شغلی کودکان پسر بود. متغیر اصلی تأثیرگذار بر آرزوهای شغلی آنها متغیر اندازه و قدرت و میزان آشنایی کودکان با مشاغل بیشتر در خصوص فعالیت هایی بوده که در مشاغل انجام می شود. در مقطع دبستان نیز شغل پزشکی، اولین آرزوی شغلی کودکان دختر و شغل پلیس اولین آرزوی شغلی کودکان پسر بود. متغیر اصلی تأثیرگذار بر آرزوهای شغلی آنها به ترتیب متغیر منزلت شغل، کلیشه های جنسیتی و اندازه و قدرت و میزان آشنایی کودکان با مشاغل در زمینه ی فعالیت شغلی و مکان شغل بود و موانعی که این کودکان بر سر راه تحقق آرزوهای خود احساس می کردند، بیشتر موانع فردی مانند عدم توانایی و عدم علاقه بود. در مقطع راهنمایی به طور کلی، شغل پزشکی اولین آرزوی شغلی نوجوانان بود و بعد از آن مهندسی قرار داشت. همچنین، شغل پزشکی، اولین آرزوی شغلی نوجوانان دختر و شغل مهندسی اولین آرزوی شغلی نوجوانان پسر بود. متغیر اصلی تأثیرگذار بر آرزوهای شغلی آنها متغیر خود درونی و منحصر بفرد و میزان آشنایی نوجوانان به مشاغل خیلی زیاد بود. یافته های حاصل از این پژوهش در مقطع متوسطه بیانگر این است که مانند مقطع راهنمایی شغل پزشکی، اولین آرزوی شغلی نوجوانان به طور کلی و دختران به طور خاص و در پسران شغل مهندسی، اولین آرزوی شغلی آنها بود. متغیر اصلی تأثیرگذار بر آرزوهای شغلی آنها متغیر خود درونی و منحصر به فرد و میزان آشنایی نوجوانان به مشاغل خیلی زیاد بود. موانع درک شده بر سر راه تحقق آرزوهای شغلی نوجوانان مقطع راهنمایی و متوسطه در درجه ی اول موانع فردی، سپس موانع خانوادگی و در مرحله ی بعد موانع شغلی و اجتماعی بود. به طور کلی، از میان عوامل موثر بر آرزوهای شغلی رابطه ی بین انتظارات والدین با آرزوهای شغلی معنادار (05/0p<) و میزان این رابطه 30 درصد بود. بنابراین، می توان گفت آرزوهای شغلی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان بر اساس نظریه ی گاتفردسون متحول می گردد.

مقایسه تأثیر الگوهای آموزشی سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره ی مسیر شغلی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  عبدالرحیم کسایی اصفهانی   ایران باغبان

مقایسه تأثیر الگوهای آموزشی سنتی، مدرن و فرامدرن مشاوره ی مسیر شغلی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان تاریخ دفاع : 27/8/91 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ومقایسه تاثیر الگوهای آموزشی سنتی، مدرن وفرامدرن مشاوره مسیر شغلی بر انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 90-91 بوده است. بدین منظور ابتدا از میان دانشکده های مختلف دانشگاه اصفهان به صورت تصادفی خوشه ای چهار گروه انتخاب شده ودر سه گروه آزمایش ویک گروه کنترل پانزده نفری به صورت تصادفی منظم قرار گرفتند. افراد گروه های آزمایش هشت جلسه دو ساعته آموزش مشاوره مسیر شغلی بر مبنای رویکرد های سنتی، مدرن و فرا مدرن دریافت کردند. ابزاری که در این پژوهش به عنوان پیش آزمون وپس آزمون استفاده شد پرسشنامه انطباق پذیری محقق ساخته بود که شامل پنج خرده مقیاس دغدغه، تسلط، کنجکاوی، اعتماد و تعهد است. به منظور تحلیل داده ها از شاخص های میانگین و انحراف معیار وجهت آزمون فرضیه ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار سه گروه آموزش الگوی سنتی، مدرن وفرامدرن مشاوره مسیر شغلی در نمره کل انطباق پذیری با گروه گواه (بدون آموزش) مشاوره مسیر شغلی است (001/0>p) . در مورد ابعاد انطباق پذیری مسیر شغلی نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار سه گروه آموزش مشاوره مسیر شغلی بر اساس رویکرد سنتی، مدرن وفرامدرن با گروه گواه در مورد دغدغه (001/0>p) ، کنترل (001/0>p) ، کنجکاوی (001/0>p) وتعهد (005/0>p) است. در مورد بعد اعتماد (129/0>p) نتایج تفاوت معناداری میان گروه ها نشان نمی دهد. درمورد مقایسه تک تک گروه های آموزش با یکدیگر نتایج نشان دهنده تفاوت معنادار گروه سنتی با گروه مدرن وفرامدرن در مورد نمره کل انطباق پذیری است (001/0>p) . در مورد ابعاد نیز گروه سنتی در مورد بعد های اعتماد وتعهد تفاوت معناداری با گروه مدرن و فرامدرن نشان نمی دهد ولی در مورد بعدهای دغدغه، کنترل وکنجکاوی این تفاوت معناداردارد. گروه آموزش مدرن وفرامدرن نیز تفاوت معناداری نشان ندادند (1/0>p) . در مجموع گروه آموزش مشاوره مسیر شغلی بر اساس رویکرد فرامدرن بیشترین تفاوت معنادار با سایر گروه ها را در مورد ابعاد انطباق پذیری مسیر شغلی نشان داد. از یافته های این پژوهش می توان برای افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی دانشجویان وسایر اقشار جامعه استفاده کرد. واژه های کلیدی: انطباق پذیری مسیر شغلی، مشاوره مسیر شغلی

مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی – رفتاری و روش القای خلق بر افزایش خلق مادران افسرده کودکان کم توان ذهنی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  میترا اثنی عشری   حمید رضاییان

تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی دو روش درمانی شناختی – رفتاری و القای خلق بر افزایش خلق مادران کودکان کم توان ذهنی انجام گرفته است.روش انجام این طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعه پژوهش را تمام مادران کودکان کم توان ذهنی مدرسه دخترانه شهید صیاد شیرازی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل دادند که36 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه هدفمند مورد نظر محقق انتخاب شدندو در 3 گروه(2گروه آزمایش و 1گروه کنترل)، به صورت تصادفی جایگزین شدند.یک گروه آزمایشی تحت مداخلات شناختی رفتاری و گروه دیگر تحت درمان با روشهای القای خلق قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک ،بسته آموزشی شناختی – رفتاری و بسته آموزشی القای خلق بود.گروه اول ،8جلسه آموزش روش های درمان شناختی رفتاری و گروه آزمایشی دوم 5 جلسه آموزش روشهای القای خلق را گذراندند و گروه کنترل هیچ آموزشی ندیدند.برای بررسی فرضیه های اول و دوم از تحلیل کوواریانس و برای ارزیابی فرضیه سوم از آزمون t دو گروه مستقل استفاده گردید.نتایج نشان داد که هر دو روش شناختی رفتاری و روش های القای خلق بر افزایش خلق مادران کودکان کم توان ذهنی موثرند اما در مقام مقایسه، روش های درمانی شناختی رفتاری بر روشهای القای خلق دارای کارآمدی بیشتری هستند.

کیفیت رابطه ولی _ فرزندی و ارتباط آن با سازگاری، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان دختر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  فرشته السادات درت التاج تهرانی   سیمین حسینیان

هدف: این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین کیفیت رابطه ولی_ فرزندی، با سازگاری، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان دختر انجام گرفت. روش: جامعه مورد مطالعه شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه های اول و دوم دبیرستان های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 91-92 بودکه از این میان 383 نفر از به شیوه ی خوشـه ای چند مرحله ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس کیفیت روابط والدین _نوجوان، پرسشنامه سازگاری دانش آموزان و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ را تکمیل کردند. برای بررسی پیشرفت تحصیلی آنها نمره آخرین معدل تحصیلی مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کیفیت رابطه ولی _ فرزندی با سازگاری، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار دارد. هرچه کیفیت رابطه ولی- فرزندی بهتر باشد میزان سازگاری، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی نوجوانان بالاتر می رود و هرچه کیفیت رابطه از سطح پایین تری برخوردار باشد، سازگاری و عزت نفس نوجوان کمتر بوده و موفقیت و پیشرفت تحصیلی پایین تر می باشد. نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نقش بسزای کیفیت رابطه ولی- فرزندی بر ویژگی های شخصیتی نوجوانان، کوشش در زمینه آگاه سازی هر چه بیشتر والدین در خصوص تاثیرات رابطه ولی فرزندی بر ویژگی های روانی و رفتاری نوجوانان امری ضروری می باشد.

اثربخشی آموزش تاب آوری بر ارتقای کیفیت زندگی وسلامت روان مادران کودکان دارای اختلال یادگیری شهرستان بهشهردرسال91
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  پرستو ابراهیمی   سیمین حسینیان

چکیده هدف: پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش تاب-آوری بر ارتقای کیفیت زندگی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلال یادگیریشهرستانبهشهردرسال91 انجام شد.روش:روش تحقیق،آزمایشیباطرحپیش آزمونوپس-آزمونبا گروهکنترل و آزمون پیگیریبود. بااستفاده از روش نمونه گیری تصادفی، نمونه ای باحجم 50 نفر ازمیان مادرانی که در مرکز اختلال های یادگیری درسطح مدارس شهرستان بهشهر بودند، انتخاب شد که نیمی از آن ها درگروه آزمایش ونیمی دیگر درگروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهایمورداستفادهعبارتنداز: پرسشنامه ی تاب-آوری 25 سوالی کانر و دیویدسون (2003)، پرسشنامه سلامت روان 28 سوالی گلدبرگ (1972)وپرسشنامهکیفیتزندگی36 سوالی ویر و شربورن (1992). یافته ها:داده ها با استفاده ازآزمون تحلیل کوواریانس درسطح معنا-داری(p<0.01)موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتندونشان دادندکه میانگین کیفیت زندگی و سلامت روان مادرانی که تحت آموزش قرار گرفتند، از مادرانی که تحت این آموزش قرارنگرفتند، درپس آزمون وآزمون پیگیری بیشتربود. نتیجه گیری:نتایج مبین این بود که برنامه آموزش تاب آوری بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان دارای اختلال یادگیری،اثر گذاراست و نیز برنامه آموزش تاب آوری بر ارتقای سلامت روان مادران کودکان دارای اختلال یادگیری اثر معنی داری دارد.لذا استفاده از این برنامه برای مادران کودکان دارای اختلال یادگیری توصیه می-شود.

بررسی رابطه خودانضباطی و سبک های فرزندپروری باپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه سال91-92
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  سحر فرهمند   سیمین حسینیان

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های فرزندپروری و خودانضباطی با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان صورت گرفت، جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه می باشد که تعداد آنها 29745 نفر بود از این میان 400 نفر طبق جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شد برای اینکه نسبت بین دختر و پسر رعایت گردد از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد که در نهایت 220 نفر دختر و 180 نفر پسر انتخاب گردید، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خود انضباطی زندکریمی (1390) و پرسشنامه ابعاد رفتاری والدین نقاشیان (1358) بود. نتایج پژوهش نشان داد بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت ، بین خود انضباطی، سطوح درون سازی و هویت یابی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و سطح غیر اخلاقی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی وجود دارد، ( 01/0 <p). همچنین نتایج نشان داد سهم خود انضباطی نسبت به سبک فرزندپروری مقتدرانه در تبیین واریانس پیشرفت تحصیلی بالاتر است و در کل 24.7 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین مینماید در حالی که سبک فرزندپروری مقتدرانه 4 درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را تبیین می نماید.?????????????????????????????????????????????????????????????? نتیجه گیری کلی این است که برای رسیدن به هدف پیشرفت تحصیلی بالا در دانش آموزان باید خودانضباطی و به خصوص سطح درونسازی دانش آموزان تقویت گردد همچنین سبک فرزندپروری مقتدرانه به والدین آموزش داده شود. ????????????????????????????????????????????? کلید واژه ها : خودانضباطی، سبک های فرزندپروی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان

نقش پیش بینی کنندگی عملکرد جنسی و کیفیت ارتباط بر تعهد زناشویی زوجین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  سعیده فرج نیا   شهریار شهیدی

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی عملکرد جنسی و کیفیت ارتباط بر تعهد زناشویی در بین زوجین بود. بر این اساس گروه نمونه ای شامل 115 زوج (230 نفر) به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار این پژوهش پرسشنامه های کیفیت ارتباط زوجین (خوشکام، 1385)، تعهد زناشویی (آدامز و جونز، 1997) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد جنسی زناشویی بود. داده های پژوهش با روش محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد بین هر سه متغییر پژوهش رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بر اساس تحلیل رگرسیون گام به گام، بین نقش پیش بینی کنندگی کیفیت ارتباط و عملکرد جنسی بر تعهد زناشویی، توان پیش بینی کنندگی بیشتری برای کیفیت ارتباط در مقایسه با عملکرد جنسی بدست آمد. همچنین از بین مولفه های عملکرد جنسی، تنها مولفه تحقق جنسی و از بین مولفه های کیفیت ارتباط، تنها مولفه سبکهای ارتباطی دارای نقش پیش بینی کنندگی برای تعهد شخصی زناشویی بودند. در مقایسه بین زوجین نیز، بین تعهد زن با عملکرد جنسی خودش و عملکرد جنسی و تعهد همسرش، و بین تعهد شوهر با تعهد زن و عملکرد جنسی خودش رابطه مثبت معنادار بدست آمد. که از این بین برای زنان به ترتیب متغییرهای تعهد شوهر و عملکرد جنسی زن، و برای مردان تنها تعهد زن دارای نقش پیش بینی کنندگی برای تعهد زناشویی بود.

بررسی و مقایسه میزان بهزیستی ذهنی و شادمانی بر حسب گوش دادن به موسیقی پاپ و سنتی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  نجمه غیاثی   مه سیما پورشهریاری

این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه میزان بهزیستی ذهنی و شادمانی بر حسب گوش دادن به موسیقی پاپ و سنتی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 92-91 انجام گردید. روش: بدین منظور 376 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو، پرسشنامه شادمانی محقق ساخته و پرسشنامه میزان گوش دادن به موسیقی محقق ساخته استفاده شد.روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، میانگین نمره بهزیستی ذهنی و شادمانی دانشجویان بر حسب گوش دادن به دو نوع موسیقی پاپ یا سنتی متفاوت می باشد ، میانگین نمره بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر و پسر بر حسب نوع گوش دادن به موسیقی پاپ یا سنتی متفاوت نمی باشد همچنین میانگین نمره شادمانی دانشجویان دختر و پسر بر حسب نوع گوش دادن به موسیقی پاپ یا سنتی متفاوت می باشد ، میانگین نمره بهزیستی ذهنی دانشجویان متاهل و مجرد بر حسب نوع گوش دادن به موسیقی پاپ یا سنتی متفاوت نمی باشد همچنین میانگین نمره شادمانی دانشجویان متاهل و مجرد بر حسب نوع گوش دادن به موسیقی پاپ یا سنتی متفاوت می باشد، جنسیت در گوش دادن به نوع موسیقی تاثیری ندارد همچنین میانگین نمره شادمانی و بهزیستی ذهنی دانشجویانی که در مدت زمان مختلف به موسیقی گوش می دهند بر حسب گوش دادن به موسیقی پاپ یا سنتی متفاوت نمی باشد، ،بین انتخاب نوع موسیقی و وضعیت تاهل در دانشجویان رابطه وجود ندارد ،بین گوش دادن به نوع موسیقی و مدت زمان گوش دادن به موسیقی و مدت زمان گوش دادن به موسیقی رابطه وجود دارد و بین مدت زمان گوش دادن به موسیقی و وضعیت تاهل رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: میزان بهزیستی ذهنی و شادمانی دانشجویان برحسب گوش دادن به نوع موسیقی سنتی و پاپ متفاوت است و این میزان در بین دانشجویانی که به موسیقی سنتی گوش می دهند بیشتر است.

پیش بینی میزان بخشودگی زوجین بر اساس مولفه های تمایزیافتگی و ابعاد جهت گیری مذهبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  زهرا شایگان مطلق   حمید رضاییان

این مطالعه با هدف پیش بینی میزان بخشودگی زوجین بر اساس مولفه های تمایزیافتگی و ابعاد جهت گیری مذهبی انجام گرفت. برای این منظور 150 زوج از بین کلیه زوجین شهرری (منطقه بیست تهران) به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس سنجش بخشش در خانواده (پولارد و همکاران، 1998)، پرسشنامه تمایزیافتگی (اسکورن و اسمیت، 2003) و مقیاس جهت گیری مذهبی (آلپورت و راس، 1950) می باشد. داده های پژوهش با روش محاسبه ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معناداری بین تمایزیافتگی و میزان بخشودگی در خانواده زوجین می باشد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسون مولفه موقعیت من در جهت مستقیم و مولفه های واکنش هیجانی، جدایی هیجانی و آمیختگی هیجانی در جهت غیر مستقیم در میزان بخشودگی خانواده زوجین تغییر ایجاد کردند. همچنین، رابطه معناداری بین تمایزیافتگی و میزان بخشودگی زوجین وجود دارد. مولفه موقعیت من در جهت مستقیم و مولفه واکنش هیجانی در جهت غیر مستقیم در میزان بخشودگی زوجین تغییر ایجاد می کنند.به علاوه، رابطه معناداری بین جهت گیری مذهبی دورنی با میزان بخشودگی زوجین وجود داشت و در نهایت، رابطه معناداری بین تمایزیافتگی و جهت گیری مذهبی درونی بدست آمد و مولفه موقعیت من در جهت مستقیم و مولفه واکنش هیجانی در جهت غیر مستقیم در جهت گیری مذهبی درونی تغییر ایجاد کردند.

نقش پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی و تاکتیک های حل تعارض بر عملکرد جنسی زنان دانشجو
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  مریم قائم مقامی   سیمین حسینیان

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی و تاکتیک های حل تعارض بر عملکرد جنسی در بین زنان متأهل دانشجو در دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه ی آماری کلیه ی دانشجویان زن متأهل دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که به صورت تصادفی ساده، سه دانشگاه، تهران، شهید بهشتی و الزهرا(س) انتخاب شدند و سپس در هر دانشگاه، دانشجویان به طور مساوی از هر یک از چهار گروه آموزشی فنی، علوم انسانی، علوم پایه و هنر، به روش در دسترس انتخاب شدند. حجم گروه نمونه شامل 210 دانشجوی متأهل زن می شد. ابزارهای اندازه-گیری شامل: 1)پرسشنامه ی تجارب شخص در روابط صمیمانه (والر، فرالی و برنان، 2000) که به ارزیابی سبک های دلبستگی می پردازد ، 2)پرسشنامه ی تاکتیک های حل تعارض(آرکر، دیسای و سالتزمن، 2001)، 3)پرسشنامه ی عملکرد جنسی زناشویی(فرج نیا و همکاران، 1392)می شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که تاکتیک های حل تعارض و سبک های دلبستگی با عملکرد جنسی رابطه ی معناداری دارد. این رابطه در مورد سبک دلبستگی ایمن و تاکتیک مذاکره(در جهت مثبت) و در مورد سبک-های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی(در جهت منفی) در سطح 01/0< p معنادار بود و در مورد تاکتیک حمله جسمانی و خشونت روانی(در جهت منفی) و در سطح معناداری 05/0< p معنادار است. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سبک دلبستگی ایمن بیشترین توان پیش بینی کنندگی را برای عملکرد جنسی دارد و همینطور به ترتیب، بعد از دلبستگی ایمن، دلبستگی اجتنابی، تاکتیک حمله و در آخر تاکتیک مذاکره توان پیش بینی عملکرد جنسی را دارند اما دلبستگی اضطرابی و تاکتیک خشونت روانی توان پیش بینی عملکرد جنسی را نداشتند. کلید واژه: سبک های دلبستگی، تاکتیک های حل تعاض، عملکرد جنسی زنان.

تأثیر مشاوره زوجی امیدمحور بر دلزدگی و سازگاری زناشویی زوجین نابارور شهر اصفهان
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  آرزو خالقیان   مه سیما پورشهریاری

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مشاوره زوجی امیدمحور بر دلزدگی و سازگاری زناشویی زوجین نابارور بود. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با استفاده از گروه کنترل و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. نمونه آماری شامل 32 زوج نابارور بود که به شیوه نمونه¬گیری مبتنی بر هدف از بین مراجعه کنندگان به مراکز ناباروری شهر اصفهان انتخاب و به طورتصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 16 زوج) جایگیری شدند. سپس گروه آزمایش در 7 جلسه مشاوره زوجی امیدمحور شرکت نمودند. هر دو گروه، مقیاس تجدید نظرشده سازگاری زناشویی(باسبی، 1995) و مقیاس دلزدگی زناشویی(پاینز، 1996)را در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری(یک ماه پس از اختتام جلسات) تکمیل نمودند. به منظورتجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل کوواریانس چندمتغیری کارگرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مراحل پس آزمون وپیگیری، در میانگین نمرات سازگاری زناشویی، دلزدگی زناشویی و ابعاد آن(فرسودگی جسمی، هیجانی و روانی) بین دوگروه آزمایش و کنترل تفاوت های معناداری وجود دارد. یافته های این پژوهش تأثیر مشاوره زوجی امیدمحور بر دلزدگی و سازگاری زناشویی زوج های نابارور را تأیید نموده و قابل استفاده در برنامه¬ریزی برای مشاوره و روان درمانی زوج های نابارور است.

بررسی اثر بخشی قصه درمانی بر کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  لیلا ذوالقدرنیا   مه سیما پورشهریاری

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر قصـه درمانی به شیوه شناختی-رفتاری بر کاهـش لجبازی و نافرمانی کودکی انجام گردیده است. روش: مطالعه از نوع پیش آزمایشی یا آزمایشی مقدماتی با طرح پیش آزمـون – پس آزمـون تک گروهی بود. گروه نمونه این پژوهش متشکل از 18 کودک 5 تا 6 ساله است ، که با استفاده از روش نمونه گـیری در دسترس به عنوان کودک دارای اختـلال لجـبازی – نافرمانی شناسایی شدند. گـروه نمونه در طول 2 ماه در 15 جلـسه 90 دقیقه ای قصـه درمانی شـرکت کردند.داده ها با استفاده از آزمون t همبسته بررسی شد. یافته¬ها: نتایج حاکی از تفاوت معنادار میانگین¬ اختلال لجبازی نافرمانی در پیش آزمون و پس آزمون بود. نتیجه¬گیری: قصـه درمانی به شیوه شناختی-رفتاری موجب کاهـش نشـانه های اختـلال لجـبازی – نافـرمانی در آزمودنی¬ها شده است. (p<0/01) واژگان کلیدی: قصه درمانی، اختلال لجبازی-نافرمانی

اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کمال گرایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  سمانه عباس ابادی   حمید رضاییان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش کمال گرایی انجام پذیرفته است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شامل 90 نفر از مراجع کنندگان به مرکز مشاوره محک شهرستان گرگان بود که در اجرای پرسشنامه کمال گرایی هیل نمره بالاتر از خط برش به دست آوردند. از این تعداد 12 نفر به عنوان گروه آزمایش و 12 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند و پرسشنامه کمال گرایی هیل در دو نوبت قبل از اجرای آزمایش و پس از آن در دو گروه اجرا شد. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی کمال گرایی هیل بود. پس از اجرای 8 جلسه آموزش (هر هفته یک جلسه 2 ساعته) در گروه آزمایشی، به منظور سنجش متغیر وابسته کمال گرایی، پرسشنامه ی کمال گرایی مجدداً اجرا گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج، نشان دهنده ی تفاوت بین میانگین دو گروه در متغیر کمال گرایی و دو مولفه ی آن شامل نشخوار فکر و نیاز به تأیید در پس آزمون می باشند، به گونه ای که میزان کمال گرایی و دو مولفه ی آن شامل نشخوار فکر و نیاز به تأیید کاهش یافت. به نظر می رسد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تأثیر مطلوبی در کاهش کمال گرایی داشته است.

اثربخشی آموزش سبک های اسنادی خوش بینانه بر آمادگی اعتیاد و تغییر سبک اسنادی دانش آموزان دختر
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  معصومه صادقیان   سیمین حسینیان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک اسنادی خوش بینانه بر آمادگی اعتیاد و تغییر سبک اسناد در دانش آموزان دختر انجام شد. پژوهش یک مطالعه شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. 40 نفر از دانش آموزان با روش نمونه گیری خوشه ای از جامعه آماری دانش آموزان دختر دبیرستان های پاکدشت انتخاب شدند و به طور مساوی در دو گره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. طرح آزمایشی طی 9 جلسه اجرا شد. از پرسشنامه سبک اسناد(asq) و مقیاس ایرانی استعداد اعتیاد(iaps) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد و داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش سبک اسنادی خوش بینانه منجر به کاهش معنادار آمادگی اعتیاد در دانش آموزان دختر شده است. همچنین نتایج نشان دادند که آموزش سبک های اسنادی خوش بینانه منجر به تغییر سبک اسنادی بدبینانه به خوش بینانه دانش آموزان دختر در گروه آزمایش شده است. بنابراین می توان ازنتایج این آزمایش جهت پیشگیری از ابتلای دانش آموزان به اعتیاد استفاده کرد و از هدر رفتن وقت، انرژی و هزینه های مربوط به درمان اعتیاد تا حدودی جلوگیری نمود.

نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه با ادراک از سبکهای فرزندپروری و اعتیاد اینترنتی نوجوانان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  سمیه طحانیان نظری   سیمین حسینیان

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه با شیوه های فرزند پروری ادراک شده با اعتیاد اینترنتی در دانش آموزان دختر دوره دبیرستان مناطق 3 و 19 تهران بود. در این پژوهش روش توصیفی و از نوع همبستگی بکار گرفته شد. نمونه این پژوهش 300 دانش آموز دختر دبیرستانی است که ابتدا به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزاراندازه گیری شامل پرسشنامه اعتیاد اینترنتی یانگ، شیوه های فرزند پروری یانگ و هوش هیجانی شرینگ است داده¬ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای ارائه مدل از روش تحلیل مسیر استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل داده ها(مسیر پیشنهادی) نشان داد که هوش هیجانی، عامل واسطه ای بین محرومیت عاطفی و اعتیاد اینترنتی است. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که در زیر مقیاس های فرزند پروری محرومیت عاطفی بیشترین توان پیش¬بینی کنندگی را برای اعتیاد اینترنتی و هوش هیجانی دارد و همینطور در مورد هوش هیجانی و اعتیاد اینترنتی می¬توان گفت به ازای افزایش هوش هیجانی، اعتیاد اینترنتی کاهش می¬یابد.

اثربخشی یوگای خنده بر استرس و افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(ام اس)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  آسیه خیراندیش   سیمین حسینیان

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بخشی یوگای خنده بر استرس و افسردگی بیماران مبتلا به ام اس در انجمن ام اس اراک بود. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه بیماران زن عضو انجمن ام اس اراک ، و شیوه ی نمونه گیری از نوع در دسترس بود . با استفاده از یک طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل،30 نفر از بیماران به طور تصادفی در دو گروه 15نفری(یک گروه کنترل و یک آزمایش) قرار گرفتند. در این تحقیق آزمون پاسخ به استرس (sri) و آزمون 21سوالی افسردگی بک ابزارهای پژوهش بودند که در مرحله پیش آزمون اجرا شدند و بار دیگر پس از اتمام تمرینات یوگای خنده (10 جلسه،30 دقیقه ای) در گروه کنترل، مجددا این پرسشنامه ها در هر دو گروه کنترل و شاهد، اجرا شدند و نمرات ثبت شد. سپس داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد و نتایج اثربخشی تمرینات یوگای خنده در کاهش استرس و افسردگی بیماران ام اس رانشان داد.

بررسی نقش صمیمیت و رضایت جنسی در گرایش مردان متاهل به روابط فرازناشویی: بررسی جهت گیری مذهبی به عنوان متغیر میانجی.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  مرضیه آقایی   حمیدرضا رضاییان

پژوهش حاضر به بررسی صمیمیت،رضایت جنسی در گرایش مردان متاهل به روابط فرازناشویی و نقش جهت گیری مذهبی به عنوان متغیر میانجی پرداخته است.این پژوهش از نوع همبستگی است که برای این منظور 170 نفر از مردانی که درگیر روابط فرازناشویی بودند به شیوه نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه روابط فرازناشویی(درایگوتاس و همکاران،1999)،پرسشنامه صمیمیت در ازدواج(استفان وندن بروگ و هانس برتم،1995)،پرسشنامه رضایت جنسی(لارسون و همکاران،1981) و پرسشنامه جهت گیری مذهبی(آلپورت و راس،1950)می باشد.داده های پژوهش با روش محاسبه ضریب همبستگی،رگرسیون همزمان و گام به گام و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین متغیرهای صمیمیت،رضایت جنسی و جهت گیری مذهبی درونی با تمایل به روابط فرازناشویی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.در حالی که بین متغیر جهت گیری مذهبی بیرونی با تمایل به روابط فرازناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.همچنین متغیر جهت گیری مذهبی نقش واسطه ایی در ارتباط بین صمیمیت و رضایت جنسی با روابط فرازناشویی ایفا می کند.

اثربخشی آموزش تکنیک های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  سیده ثریا علوی نژاد   سیمین حسینیان

چکیده یافتن آموزش های مناسب در دوران بارداری به منظور سپری کردن بهتر این دوره از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر در زمینه آموزش تکنیک های دلبستگی برای آغاز ارتباط بین مادر و جنین و ارتقاء سلامت روان زنان باردار است. آموزش دلبستگی مادرانه مستلزم آگاهی از خصوصیات جنین، تکنیک های ایجاد دلبستگی، آموزش روش های مقابله با استرس و اضطراب و افسردگی بارداری و آگاهی از روش های فرزندپروری می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تکنیک های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار است. تحقیقات نشان می دهند بررسی مداخلاتی که مبتنی بر آموزش مفاهیمی همچون دلبستگی پیش از زایمان است، بر ایجاد دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان باردار تأثیر دارد. روش و ابزار پژوهش حاضر، نیمه تجربی است و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. اعضای گروه آزمایش و کنترل که هر کدام شامل 15 نفر از زنان بارداری بودند که به بیمارستان صارم مراجعه کردند، پرسشنامه دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان را تکمیل کردند. سپس زنان گروه آزمایش در 10 جلسه ی60 دقیقه ای در کارگاه آموزشی تکنیک های دلبستگی شرکت کردند. در پایان هر دو گروه، آزمون های ذکر شده را مجددا تکمیل کردند. نتایج نشان می دهد آموزش تکنیک-های دلبستگی پیش از زایمان بر افزایش دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان تاثیر مثبتی به جای خواهد گذاشت. نتایج نشان داد آموزش تکنیک های دلبستگی می تواند دلبستگی مادر به جنین و سلامت روان زنان در دوران پر استرس بارداری را افزایش دهد که این متأثر از برنامه آموزشی تکنیک های دلبستگی مادر به جنین (متغیر مستقل) بوده است. از جمله پیشنهادات این پژوهش، اجرای مداخله در بیمارستان های دولتی و آموزش به زنان باردار و همسرانشان به منظور تعمیم نتایج می باشد. کلید واژه ها: تکنیک های دلبستگی پیش از زایمان، دلبستگی مادر به جنین، سلامت روان

بررسی رابطه سبک های تفکر و سازگاری آموزشی با پیشرفت تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  محبوبه حیدری   سیمین حسینیان

به منظور بررسی رابطه انواع سبک های تفکر و سازگاری آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم و سوم مقطع متوسطه شهرستان کاشان از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای در پنج رشته تحصیلی ( ریاضی . تجربی . انسانی . فنی حرفه ای . کار و دانش ) استفاده شد.در این پژوهش سیزده نوع سبک تفکر مورد بررسی قرار گرفته اند. مقیاس های سنجش در این مطالعه ، فرم کوتاه شده پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر با 65 سوال ، سازگاری آموزشی از پرسشنامه سینها و سینگ با 20 سوال و پیشرفت تحصیلی،معدل کل دانش آموزان می باشد. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که: جنسیت و رشته تحصیلی در رابطه بین متغیرهای سبک تفکر، سازگاری آموزشی و پیشرفت تحصیلی، نقش دارند. بین سازگاری آموزشی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. درمقایسه بین سبک ها با توجه به جنسیت،دختران قانونگذارتر و برون نگرتر از پسران هستند . دانش آموزان دختر در مقایسه با دانش آموزان پسرسازگارترند.

اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  راضیه افتخارزاده   سیمین حسینیان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری– عملی انجام شد. مطالعه حاضر از طرح-های نیمه آزمایشی با مدل پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری، شامل کلیه مراجعه کنندگان به بخش روانپزشکی بیمارستان امام حسین(ع) تهران در تابستان (1393) بود. گروه نمونه، شامل 27 نفر از مبتلایان به اختلال وسواس فکری-عملی بودند که به روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستان امام حسین(ع) تهران انتخاب و به روش غیرتصادفی در دو گروه آزمایش (n=12) و کنترل (n=15) قرار گرفتند. آزمودنی ها مقیاس وسواس-اجبار ییل براون (y-bocs) و مقیاس سطح هیجان ابرازشده (lee) را تکمیل نمودند. سپس مداخله آموزش روانشناختی با توجه به برنامه آموزشی mfbt در مورد گروه آزمایش اجرا شد. این مداخله شامل 8 جلسه 2 ساعته، آموزش روانشناختی به مراقبین مبتلایان به وسواس بوده است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس (ancova) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد آموزش روانشناختی در کاهش هیجان ابرازشده و مولفه های آن شامل: مزاحمت/مداخله گری، پاسخ هیجانی، نگرش منفی نسبت به بیماری، تحمل/انتظار و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی موثر است. این یافته با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه که نشان می دهند مداخلات روانشناختی بر کاهش هیجان ابراز شده و کاهش شدت علائم اختلال موثر است، همسو است.

بررسی باورهای دینی(نوجوانان) و سبک تربیتی والدین با التزام عملی دانش آموزان منطقه14 تهران
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  منصوره ناصری مقدم   حمید رضاییان فرجی

جامعه بژوهشی شامل کلیه دانش آموزان دختر و بسر سالهای اول تا سوم دبیرستان منطقه 14 تهران بود.تعداد132 بسر و 135 دختر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.روش تحقیق از نوع همبستگی است..نتایج نشان داد که سبک تربیتی والدین و باورهای دینی نوجوانان رابطه معناداری با التزام عملی دانش آموزان دارند.همچنین در رگرسیون چندگانه،باورهای دینی دانش آموزان و سبک تربیتی والدین قادر است التزام عملی را بطور معنادار بیش بینی کند.

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکرد خانواده و کیفیت زندگی مادران کودکان با آسیب جسمی – حرکتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی و پایه 1393
  فروغ خضرایی   سیمین حسینیان

آموزش مهارت های ارتباطی، آموزش مهارت ها و اصولی به زن و شوهر است که به روابط رضایتمند، حمایتگر و پایدار بینجامد. آموزش مهارت های ارتباطی در جستجوی کاهش خطر زندگی زناشویی در آینده و پیشگیری از توسعه مشکلات است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عملکردخانواده و کیفیت زندگی مادران کودکان با آسیب جسمی – حرکتی شهر شیراز بود. پژوهش حاضر به صورت شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 120نفر از مادران کودکان با آسیب جسمی – حرکتی شهر شیراز بودند. نمونه این پژوهش شامل مادرانی،که قبل از ارائه متغییر مستقل از آزمودنی ها پیش آزمون گرفته، که شامل پرسشنامه عملکرد خانواده و کیفیت زندگی می باشد و 80 نفر از مادرانی انتخاب شدند که نمراتشان پایین تر از حد متوسط میانگین بود و به صورت تصادفی 60 مادر کودک با آسیب جسمی _ حرکتی (30 گروه آزمایش و 30 گروه کنترل) انتخاب شدند. دوره آموزش مهارت های ارتباطی 8 جلسه، 120 دقیقه ای است،گروه آزمایش تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. ابزار های مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه عملکرد خانواده(fad) (اپستین و همکاران،2004)، و پرسشنامه کیفیت زندگیsf-36 (سازمان بهداشت جهانی،2002) بود و داده های آماری با روش آزمون tتفاضل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد، آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود عملکرد خانواده و کیفیت زندگی مادران کودکان با آسیب جسمی – حرکتی موثر است(p<0/05).

اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط متقابل بر میزان عزت نفس، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت دختران نوجوان تحت حضانت بهزیستی شهرستان گرگان
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1394
  ربابه تبرسائی   سیمین حسینیان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل ارتباط متقابل بر میزان عزّت نفس، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت دختران نوجوان تحت حضانت بهزیستی شهرستان گرگان انجام گردید.در این مطالعه شبه آزمایشی از طرح پیش-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شدنتایج تحلیل کواریانس نشان داد که عزّت نفس، خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت گروه آزمایش پس از آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادارافزایش یافت.

بررسی تاثیر آموزش گروهی در مورد چگونگی شکل گیری هویت و کاهش بحران هویت دختران مقطع متوسطه شهرستان مشهد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1386
  مژگان آقاجانی   سیمین حسینیان

چکیده ندارد.

بررسی ارتباط ابعاد کیفیت زندگی با رضایت شغلی روانشناسان شاغل در بخش های روانپزشکی بیمارستانهای آموزشی سطح شهر تهران 85- 1384
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1386
  مریم رنجبر   مه سیما پورشهریاری

چکیده ندارد.

بررسی اثربخشی آموزش دیویس بر ترمیم نارسایی حساب (دانش آموزان ابتدایی شهر ایلام)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1387
  فاطمه بابایی   سیمین حسینیان

چکیده ندارد.

بررسی تأثیر آموزش خانواده درمانی ساختاری به شیوه گروهی بر دلزدگی زناشویی زنان متأهل شهرستان رامیان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  محبوبه بای   مه سیما پور شهریاری

چکیـده پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش خانواده درمانی ساختاری به شیوه گروهی بر دلزدگی زناشویی زنان متأهل انجام گرفته است. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می باشد. فرضیه اصلی بیانگر اثربخشی رویکرد فوق بر دلزدگی زناشویی و فرضیه های فرعی بیانگر اثر بخشی رویکرد فوق بر از پا افتادگی جسمی، عاطفی و روانی و همچنین بیانگر وجود تفاوت در اثر بخشی این رویکرد با توجه به میزان تحصیلات و طول دوره تأهل آزمودنیها است. روش تحقیق نیمه آزمایشی بوده و افراد نمونه در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . تعداد گروه آزمایش 14 نفر و تعداد گروه کنترل نیز 14 نفر بودند و همچنین اعضا از نظر تحصیلات به دو بخش تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم و تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس تقسیم شده و در هر دو گروه به صورت تصادفی جایگزین شدند . برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی مانند نمودار ستونی و ... و آمار استنباطی مانند آزمون t برای مقایسه میانگین ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss کمک گرفته شده است. ابزار این پژوهش « پرسشنامه دلزدگی زناشویی» بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش دلزدگی زناشویی اعضاء بکار رفت. یافته های تحقیق، فرضیه اصلی این پژوهش یعنی اثر بخشی رویکرد ساختاری بر دلزدگی زناشویی را مورد تأیید قرار داده و فرضیه های فرعی اول ، دوم و سوم که بیانگر اثر بخشی رویکرد ساختاری بر از پا افتادگی جسمی، عاطفی و روانی بوده و همچنین فرضیه فرعی پنجم یعنی وجود تفاوت در اثر بخشی رویکرد ساختاری با توجه به طول دوره تأهل را مورد تأیید قرار داده ولی نتایج بدست آمده فرضیه فرعی چهارم این پژوهش یعنی وجود تفاوت در اثر بخشی این رویکرد با توجه به میزان تحصیلات را مورد تأیید قرار نداد.

بررسی رابطه بین ویژگیهای سازمان های نوروتیک با سبک رهبری و جوسازمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  شیرین شکروی   سیمین حسینیان

چکیده این پژوهش با هدف بررسی شاخص های سازمان های نوروتیک (وسواسی، پارانوئید، افسرده، نمایشی و اسکیزوئید) و رابطه ی آن با مولفه های جو سازمانی(وضوح و توافق اهداف، وضوح و توافق نقش، رضایت از پاداش، وضوح و توافق بر روی رویه ها و اثربخشی ارتباطات) و سبک مدیریت(وظیفه گر و رابطه گرا) انجام شد. جامعه آماری کلیه کارکنان کارخانه کاشی سازی تکسرام، فرآورده های نسوز ایران و لاستیک سازی پارسیان(600 نفر) بودند که ازمیان آنها 145نفر(حدود25درصد) به شیوه تصادفی از بخشهای مختلف متناسب با جمعیت هر سازمان و پراکندگی مناسب در ویژگیهای جمعیت شناختی (سن، سابقه، تحصیلات، میزان درآمد و جنسیت) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت بود از ؛ پرسشنامه های سازمانهای بیمار(نوروتیک) (86/0= ?)، سبک رهبری باردنز و متزکاس(87/0=?) و جو سازمانی سوسمن و دیپ(89/0= ?). نتایج نشان داد که درجو سازمانی، ابعاد وضوح اهداف و رضایت از پاداش با سازمان نمایشی رابطه منفی معناداری دارد. بین تمامی ابعاد جو سازمانی با سازمانهای افسرده رابطه ی منفی معناداری بدست آمد. بین ابعاد وضوح اهداف، وضوح نقش، رضایت از پاداش و توافق بر روی رویه ها با سازمان اسکیزوئید رابطه ی منفی معناداری بدست آمد. همچنین بین سبک رهبری وظیفه مدار با سازمان نمایشی رابطه منفی معناداری بدست آمد. بین سبک رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار با سازمان افسرده رابطه ی منفی معناداری بدست آمد. بین سبک رهبری رابطه گرا و سبک رهبری تلفیقی با سازمان اسکیزوئید رابطه ی منفی معناداری بدست آمد. در ضمن بر اساس مطالعات رگرسیون، اثربخشی ارتباطات از ابعاد جو سازمانی قادر به پیش بینی معنادار (05/0p< و 544/0b=) سازمان افسرده می باشد. بین بقیه ابعاد جو سازمانی و سبک رهبری با سازمانهای نوروتیک رابطه معناداری مشاهده نشد. کلید واژه ها: جو سازمانی، سبک رهبری وظیفه مدار، سبک رهبری رابطه مدار، سازمانهای نوروتیک.

بررسی رابطه سبک دلبستگی با کیفیت زناشویی زنان شاغل با توجه به مدت زمان ازدواج آنها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  عاطفه نژادمحمد نامقی   سیمین حسینیان

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با کیفیت زناشویی با توجه به مدت زمان ازدواج زنان شاغل متأهل در آموزش و پرورش شهر تهران است. بدین منظور 200 نفر از زنان شاغل متأهل با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مقیاسrdas (کیفیت زناشویی میلر، 2005) و آزمون تجارب شخص در روابط صمیمانه، (فرم تجدید نظر شده) ecr-r (فرالی برنان، 2005) اجرا شد. برای تحلیل اطلاعات، از روشهای آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد در افرادی که کمتر از 7 سال از ازدواجشان می گذشت سبک دلبستگی اضطرابی با کیفیت زناشویی رابطه ی معکوس داشت و چنین رابطه ای با سبک اجتنابی بدست نیامد و در افرادی که بیشتر از 14سال از ازدواجشان می گذشت سبک دلبستگی اجتنابی با کیفیت زناشویی رابطه مستقیم داشت و چنین رابطه ای با سبک اضطرابی بدست نیامد. بدین معنا که در وهلة نخست، (کمتر از 7 سال) کیفیت زناشویی به وسیله افرادی گزارش شد که سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی نداشتند و در مرتبه بعد، (بیشتر از 14سال) کیفیت زناشویی توسط افرادی گزارش شد که سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی داشتند.

بررسی اثربخشی آموزش انیگرام برافزایش ادرک خویشتن دانشجویان دانشگاه الزهرا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  پریسا عظیمی پور   سیمین حسینیان

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ویژگی های تیپ های شخصیتی نظریه انیگرام بر افزایش ادراک خویشتن انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه الزهرا بودند (در حدود ده هزار دانشجو از 8 دانشکده) که از میان آن ها 370 نفر از دانشجویان این رشته ها که در مقطع کارشناسی بودند به شیوه تصادفی از 4 دانشکده و متناسب با جمعیت هر دانشکده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از این جمعیت 30 نفر ازکسانی که دارای سطح پایین تری از میانگین ادراک خویش بودند، و همچنین تمایل به شرکت در کلاس های آموزشی نیز داشتند، انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس سنجش ادراک خویشتن(smsp)، شاخص 9 تیپ شخصیتی ریزو-هادسون(rheti) و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی. پس از همتاسازی دو گروه ، افراد گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت آموزش انیگرام(متغیر مستقل) قرار گرفته و گروه کنترل به دور از متغیر مستقل نگه داشته شد و بعد از اتمام دوره آموزشی، از هر دو گروه آزمایشی و گواه پس آزمون(مقیاس ادراک خویشتن) گرفته شد و در انتها دو گروه مورد سنجش و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ادراک خویشتن پس از آموزش تیپ های شخصیتی نه گانه انیگرام به گونه ای معنادار بهبود یافته است. همچنین آموزش انیگرام توانست سطح حرمت نفس و خویشتن پذیری(دو مقیاس ادراک خویشتن)را با اطمینان 0/01 p< به گونه ای معنادار افزایش دهد.

نقش مشاوره گروهی با روش عقلانی - عاطفی - رفتاری در تقویت اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه الزهراء.
پایان نامه 0 1379
  زهرا نیک منش   سیمین حسینیان

تحقیق حاضر به بررسی نقش مشاوره گروهی با روش عقلانی - عاطفی - رفتاری در تقویت اعتماد به نفس دانشجویان دختر پرداخته است . فرضیه های تحقیق عبارتند از: 1 - مشاوره گروهی با روش عقلانی - عاطفی - رفتاری در تقویت اعتماد به نفس دانشجویان دختر موثر است . 2 - مشاوره گروهی با روش عقلانی - عاطفی - رفتاری در کاهش باورهای غیرمنطقی دانشجویان دختر موثر است . 3 - بین اعتماد به نفس و باورهای غیرمنطقی رابطه معکوس وجود دارد. نتایج نشان داد مشاوره گروهی با روش عقلانی - عاطفی - رفتاری در تقویت اعتماد به نفس موثر است و همچنین مشاوره گروهی با روش عقلانی - عاطفی - رفتاری در کاهش باورهای غیرمنطقی موثر است و همچنین بین اعتماد به نفس و باورهای غیرمنطقی رابطه معکوس وجود دارد.

بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با رضایتمندی زناشویی زنان کارمند و خانه دار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء 1380
  محبوبه ذوالفقار   سیمین حسینیان

این پژوهش به بررسی ارتباط میان ساختار قدرت در خانواده با رضایتمندی زناشویی بین زنان کارمند و خانه دار شهر تهران می پردازد. نتایج بحث نشان داد که: بین ساختار قدرت خانواده با 1 - رضایتمندی زناشویی بین زنان2 - تحصیلات شوهر ارتباط وجود دارد و فرضیه دیگر مبنی بر تفاوت ساختار قدرت بین خانواده هایی که زن و شوهر هر دو شاغلند و خانواده هایی که در آن زن خانه دار می باشد، نیز مورد تایید قرار گرفت . ارتباط میان ساختار قدرت خانواده و 1 - تحصیلات زن 2 - طول دوره زندگی زناشویی 3 - درآمد شوهر4 - درآمد زن 5 - مشارکت شوهر در کارهای منزل به دلیل عدم معناداری تفاوتها مورد تایید قرار نگرفت .

تهیه و اعتباریابی فرم کوتاه رغبت سنج تحصیلی-شغلی برای دختران دانش آموز سال اول دبیرستانهای استان قم
پایان نامه 0 1378
  فاطمه تقی زاده   سیمین حسینیان

پژوهش حاضر به منظور تهیه و اعتباریابی فرم کوتاه رغبت سنج تحصیلی-شغلی (evii) برای دختران دانش آموز سال اول دبیرستانهای استان قم انجام شد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی منظم، 514 نفر از دانش آموزان دختر از سه ناحیه شهری و دو منطقه روستایی استان قم انتخاب شدند. سوالات پژوهشی در زمینه همبستگی فرم کوتاه و اصلی رغبت سنج تحصیلی-شغلی و همچنین پایایی و اعتبار فرم کوتاه مطرح شد. کوتاه سازی آزمون اصلی در دو مرحله انجام شد و فاکتورهای مختلف مانند درصد پاسخ افراد به گزینه ها، ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای هر سوال با کل آزمون و آلفا کرانباخ کاهشی جهت کوتاه سازی آزمون بکار گرفته شد. پایایی آزمون از طریق کودر ریچاردسون (kr20) و روش دو نیمه کردن محاسبه شد. اعتبار آزمون که شامل اعتبار همزمان، اعتبار سازه و اعتبار پیش بین می باشد با استفاده از آزمونهای فرم اصلی sds، آرزوهای شغلی، متغیرهای epps و همبستگی های بین مقیاسهای خرده آزمونها و مقیاسهای نهایی آزمون با یکدیگر و با بکارگیری برخی از فرضیه های ثانویه هالند (همسانی، همخوانی، تمایز) بررسی گردید. یافته های پژوهش علاوه بر تایید برخی از فرضیه های اصلی و ثانویه هالند که در این پژوهش بکار گرفته شده بود، نشان داد که ضرایب همبستگی معنی دار و بالایی بین فرم اصلی و فرم کوتاه در سطح 0/001 وجود دارد. همچنین براساس مدل شش ضلعی هالند، آزمودنیها، همسانی بالا، همخوانی بالا و تمایز متوسطی را نشان دادند. ضرایب پایایی دارای دامنه ای بین 0/61 تا 0/83 می باشد و ضرایب اعتبار با فرم اصلی دارای دامنه ای بین 0/74 تا 0/92 است که در سطح 0/001 معنی دار است . ضرایب اعتبار سازه با epps بین 0/45-0/64 می باشد. ضرایب اعتبار پیش بین برای همخوانی، 0/59 و برای تمایز، 0/21 در دانش آموزان نشان داده شده است . جداول نرم رتبه درصدی برای مقیاسهای آزمون محاسبه شد.

بررسی میزان نیاز به راهنمایی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران زمینه های جسمانی ، اجتماعی ، روانی ، شغلی ، تحصیلی و مذهبی
پایان نامه 0 1380
  مریم دیبا واجاری   سیمین حسینیان

نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان نیاز به راهنمایی دانش آموزان در زمینه های مختلف متفاوت است . نیازهای تحصیلی و شغلی درجه اول و دوم اهمیت قرار دارد. بین پسران و دختران در دو زمینه تحصیلی و شغلی از نظر نیاز به راهنمایی تفاوت وجود ندارد و در چهار زمینه جسمانی ، روانی ، اجتماعی ، مذهبی تفاوت وجود دارد. بین دانش آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی از نظر نیاز به راهنمایی در دو زمینه جسمانی و روانی تفاوت وجود دارد. نیازهای پسران به راهنمایی بیشتر از دختران و نیازهای دانش آموزان مدارس دولتی بیشتر از دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی است .

مقایسه هیجان خواهی و باورهای غیرمنطقی در نوجوانان عادی و بزهکار ( دختر و پسر) شهر تهران
پایان نامه 0 1380
  مژگان نیک سرشت ماسوله   سیمین حسینیان

نتایج زیر نشان می دهد: 1 - بین گروههای دختران و پسران عادی و بزهکار از نظر میزان هیجان خواهی تفاوتی وجود ندارد. 2- بین دو گروه دختر عادی و دختر بزهکار از لحاظ میزان باورهای غیرمنطقی تفاوتی وجود ندارد. 3 - با اطمینان 99در صد می توان گفت که باورهای غیرمنطقی پسران بزهکار بیشتر از پسران عادی است . 4- با اطمینان 99درصد می توان گفت که باورهای غیرمنطقی دختران عادی بیشتر از پسران عادی است. 5 - با اطمینان 99درصد می توان گفت که باورهای غیرمنطقی دختران بزهکار بیشتر از دختران عادی است .

مقایسه نقش جنسیتی آندروژن با نقشهای جنسیتی مردانه و زنانه و بررسی رابطه آنها با منبع کنترل درونی و بیرونی و حرمت نفس دردانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبائی تهران
پایان نامه 0 1380
  مسعود نیکفرد   احمد اعتمادی

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه نقشهای جنسیتی آندروژن ، زنانه ومردانه از نظر منبع کنترل درونی و بیرونی وحرمت نفس می باشد.

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر
پایان نامه 0 1381
  اعظم شفیعی نیا   سیمین حسینیان

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر آموزش مهارتهای حل تعارضات زناشویی بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر می باشد.

بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با پایگاه هویت در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران
پایان نامه 0 1382
  اشرف مظلوم   منور یزدی

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان روشهای تربیتی و پایگاه های هویت در نوجوانان شهر تهران با در نظر گرفتن فرضیه های زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است: 1-بین روشهای تربیتی والدین و پایگاه های هویت در نوجوانان رابطه وجود دارد. 2-پایگاه های هویت در دختران از پایگاه های هویت در پسران متفاوت است. 3- روشهای تربیتی که والدین در مورد پسران اعمال می کنند متفاوت از روشهایی است که در مورد دختران اعمال می شود.

مقایسه بکارگیری روشهای مقابله با استرس در بین فرزندان دختر و پسر خانواده های تک والد و غیر تک والد
پایان نامه 0 1381
  نیلوفر وفا اذر   سیمین حسینیان

رابطه بین سلامت اجتماع و سلامت روانی خانواده مدتها مورد بحث بوده است و عمده نظرات بر تقابل اثر این دو بر یکدیگر می باشد.این طرح با هدف مقایسه میزان بکارگیری روشهای مقابله با استرس در فرزندان خانواده های تک والد و غیرتک والد انجام شده است.

بررسی مقایسه بین خودپنداره با تیپ شخصیتی و آرزوهای شغلی دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی شهرستان شهر کرد
پایان نامه 0 1381
  خیرالسنا نادری   منور یزدی

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه بین خودپنداره با نوع آرزوهای شغلی و تیپ شخصیتی دانش آموزان پیش دانشگاهی در شهر کرد پرداخته است. از مدارس پیش دانشگاهی ، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 200 نفر دانش آموز در سه رشته تحصیلی علوم ریاضی ، علوم تجربی و انسانی انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش ، آزمون خودپنداره راجرز رغبت سنج تحصیلی -شغلی هالند می باشد.نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش حاضر به شرح زیر است:1 - نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره بین خودپنداره و تیپهای شخصیتی و انواع آرزوهای شغلی دانش آموزان پیش دانشگاهی بیانگر این بود که بین میانگینهای نمرات خودپنداره و تیپهای شخصیتی و انواع آرزوهای شغلی به استثنای آرزوی شغلی دوران کودکی با تیپ شخصیتی قراردادی ، ارتباط معنی داری وجود نداشت. ارتباط سطوح همخوانی آرزوهای شغلی با تیپهای شخصیتی نشان داد که در همه انواع آرزوها، همخوانی بالا و متوسط از درصد بالایی برخوردار است.2- نتایج تحلیل واریانس دوطرفه در مورد خودپنداره و جنسیت و رشته تحصیلی ، حاکی از آنست که نمرات خودپنداره در دو جنس تفاوت معنی داری دارند. اما نمرات خودپنداره با توجه به رشته های مختلف تحصیلی دانش آموزان متفاوت نمی باشد. 3 - تیپ شخصیتی دختران متفاوت از تیپ شخصیتی پسران می باشد. اما در نوع آرزوهای شغلی هر دو جنس تفاوت معنی داری دیده نشده است و بیشترین تعداد دانش آموزان نمونه تحقیق ، مشاغل جستجوگرانه را به عنوان اولین آرزوی شغلی خود انتخاب کرده اند.4- بین تیپ شخصیتی دانش آموزان در سه رشته تحصیلی تفاوت وجود دارد و رشته های علوم ریاضی و علوم تجربی در تیپ جستجوگر و رشته علوم انسانی در تیپ اجتماعی دارای بیشترین فراوانی و درصد بوده است. در مورد ارتباط انواع آرزوهای شغلی و رشته های تحصیلی دانش آموزان تفاوتی دیده نشده است و دانش آموزان هر سه رشته ، مشاغل جستجوگرانه را بیشتر انتخاب کرده اند.5-بررسی نوع خودپنداره( مثبت و منفی) و رابطه آن با جنسیت و رشته تحصیلی نشان داد که هر دو جنس در هر سه رشته تحصیلی ، فراوانی بالایی در خودپنداره منفی داشتند.

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر افزایش اعتمادبه نفس دختران نابینای دبیرستان نرجس شهر تهران
پایان نامه 0 1381
  فروزان مستعلمی   سیمین حسینیان

برخورداری از حس ارزشمندی و اعتماد به نفس قوی به مثابه یک سرمایه ارزشمند حیاتی برای همه انسانها به ویژه کودکان و نوجوانانی که از مهارتهای اجتماعی کمتری برخوردارند، از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعدادهاست . اعتماد به نفس زاییده زندگی اجتماعی و ارزشهای آن است ، از طرفی کمبود یا فقدان مهارتهای اجتماعی یکی از جدی ترین مشکلات افراد نابینا است . کمبود پذیرش اجتماعی در افراد احساس خودارزشمندی آنان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد . از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی برافزایش اعتمادبه نفس دختران نابینای دبیرستان نرجس شهر تهران پرداخته است.فرضیه تحقیق عبارت است از : آموزش مهارتهای اجتماعی موجب افزایش اعتماد به نفس دختران نابینا می شود.

بررسی اثر روان درمانی حمایتی در کاهش اختلالات روانی زنان مبتلا به سرطان سینه
پایان نامه 0 1380
  طاهره سبحانی فرد   سیمین حسینیان

پژوهش حاضر تحت عنوان ((بررسی اثر روان درمانی حمایتی در کاهش اختلالات روانی زنان مبتلا به سرطان سینه)) انجام گرفته است. به منظور دسترسی به اهداف پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح گردید:فرضیه اصلی:1- روان درمانی حمایتی اثر مثبتی بر نیمرخ روانی بیماران سرطانی دارد. فرضیه های فرعی:الف) بیماران گروه کنترل در مقایسه با گروه آزمایش از علائم مرضی ‏‎(pst)‎‏ بیشتری برخوردارند.ب) بیماران گروه کنترل در مقایسه با گروه آزمایش از عمق اختلال‎(‏‎gsi‎‏)‎‏ بیشتری برخوردارند.ج) بیماران گروه کنترل در مقایسه با گروه آزمایش از شدت ناراحتی ‏‎(psdi)‎‏‎‏ بیشتری برخوردارند.جمعیت مورد تحقیق: کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه مرکز بیماریهای پستان، و بیمارشتان شهدای تجریش شهر تهران بود که بین آنها 70 نفر انتخاب و با توجه به ملاکهای مورد اشاره در پرسشنامه اطلاعات فردی، آزمون ‏‎24 scl-90. r‎‏بیمار به طور هدفمند انتخاب شدند، سپس از این عده به طور تصادفی 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند که در طی مراحل انجام آزمایش به علت افت آزمودنی (3 نفر) 9 نفر در هر دو گروه قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش به مدت 2 ماه هفته ای یکبار به فاصله 7 روز در جلسه ای 90 دقیقه ای در گروه روان درمانی حمایتی شرکت نمودند. روش تحقیق به صورت تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جهت بررسی برابری واریانسها ابتدا از آزمون ‏‎f‎‏ و سپس از آزمون ‏‎‎‏‏‎t‎‏ مستقل در موقعیت پیش آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. نتیجه حاصله بیانگر آن بود که تفاوت معنی داری بین دو گروه در موقعیت پیش آزمون در بررسی سه عامل ‏‎(gsi, pst, psdi)‎‏ وجود نداشت. ‏‎(p<0/01)‎‏و فرض های تحقیق با استفاده از تفاضل نمرات در موقعیت های پیش آزمون پس آزمون گروه آزمایش و کنترل با بکارگیری آزمون پرامتریک ‏‎t‎‏ برای نمرات بدست آمده به اثبات رسیده است و تفاوت در سطح ‏‎(p>0/01)‎‏ معنی دار بوده است. در پایان پیشنهاداتی جهت کاهش اختلالات روانی زنان مبتلا به سرطان سینه ارائه شد.

مقایسه میزان سازگاری فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل در دوره پیش دانشگاهی در شهر مشهد
پایان نامه 0 1381
  اعظم رفیع زاده فرشچی   سیمین حسینیان

این پژوهش به بررسی و مقایسه میزان سازگاری عاطفی-اجتماعی -آموزشی فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل در دوره پیش دانشگاهی می پردازد.