رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نویسندگان

اکرم ثناگو

akram sanagoo مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان مسلم حسام

moslem hesam دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده

زمینه و هدف: افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشور­ها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های 89-1387 انجام شد.   روش­ بررسی: این مطالعه توصیفی-­ تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودی 89-1387­دانشگاه علوم پزشکی­گلستان­ ازطریق سرشماری 1393­ پرونده مورد بررسی قرار­گرفت که از این تعداد، 80 نفر از دانشجویان که­ معیارهای افت تحصیلی در این مطالعه را داشتند، انتخاب شدند. داده­­ها از طریق پرسشنامه­بر­گرفته شده از­مطالعه مشابه که­ روایی و­پایایی آن از­­طریق ضریب آلفای کرونباخ (87/0)­ تایید شده بود، با مشخصات دموگرافیک، تحصیلی و رضایت از تحصیل­ جمع آوری­ گردید. تحلیل­های آماری­ با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو صورت گرفت.   یافته­ها: محدوده سنی دانشجویان­39-19 سال بود. بیشترین فراوانی افت تحصیلی به ترتیب در دانشجویان پزشکی با 3/45 درصد و پرستاری 3/17­درصد و بهداشت محیط با 7/10 درصد بود. از نظر رضایت­20 درصد رضایت خوب­، 8 درصد متوسط و72 درصد دانشجویان رضایت­ آموزشی ضعیف داشتند­. بین میزان رضایت آموزشی دانشجویان با ­متغیر­شغل پدر­(019/0 ≤ p ) و میزان حمایت خانواده­(010/0 ≤ ­ p ) و تعامل با مشاوره و استاد مشاور­(010/0 ≤ ­ p ) ارتباط معنی­دار آماری مشاهده شد­.   نتیجه­گیری:­ ­داد­ه­های­ این مطالعه­ نشان داد که ­متغیرهای­ رشته­، شغل پدر­، حمایت خانواده­، تعامل با استاد­مشاور و­داشتن رضایت تحصیلی­از عواملی هستند که بر­افت تحصیلی ­دانشجویان­ تاثیر­گذار بوده است. به نظر می­رسد­ که در­بهبود وضعیت آموزشی دانشجویان، حمایت­های خانوادگی به همراه تعاملات مناسب استاد و دانشجو، در کنار امکانات، تسهیلات و فرصت­های آموزشی دانشگاه بتوانند باعث­ پیشرفت ­یادگیری و رضایت از تحصیلی در دانشجویان شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  زمینه و هدف: افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشور­ها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های 89-1387 انجام شد.   روش­ بررسی: این مطالعه توصیفی-­ تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودی 89-1387­دانشگ...

متن کامل

انگیزه تحصیلی و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

زمینه و هدف : نیروی انسانی وآموزش آنها محور توسعه کشور در زمینه ­ ها ­ ی مختلف به شمار می­رود و انگیزه، موتور محرکه یادگیری در انسان است. برای ایجاد تغییر رفتار در فراگیران، باید به عوامل مرتبط با انگیزه و میزان تأثیر آنها پی­برد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه برخی از عوامل با انگیزه تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. روش­کار : این مطالعه توصیفی– تحلیلی در سال 1385 بر روی...

متن کامل

میزان افت تحصیلی و برخی عوامل زمینه‌ساز آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

زمینه و هدف : افت تحصیلی دانشجویان پزشکی از مشکلات مهم آموزشی است که بایستی عوامل مؤثر در بروز آن شناسایی وتلاش جهت رفع آنها انجام پذیرد. این مطالعه به منظور یافتن عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طراحی و اجرا شده است. روش ‌ کار: مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی - توصیفی به روش سرشماری، با استفاده از پرونده تمام دانشجویان پزشکی مقطع بالینی، ورودی سال های 81-79 بوده، ...

متن کامل

مقایسه رضایت تحصیلی و عوامل مؤثر بر افت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور

  مقدمه: یکی از تأثیرات مهم افت تحصیلی تأثیر آن بر رضایت تحصیلی دانشجویان است. این مطالعه با هدف مقایسه عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه پیام نور شهر اصفهان انجام شد. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقایسه­ای از نوع مقطعی است. واحدهای پژوهش را 350 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 648 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در واحد‌های مخ...

متن کامل

بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقدمه: افت تحصیلی یکی از مشکلات آموزشی دانشکده­ های گروه پزشکی است. شناخت بیشتر ابعاد این پدیده می ­تواند به ارائه راه ­های پیشگیری از آن بیانجامد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. روش ها: : در این مطالعه توصیفی - مقطعی که در سال 1394 انجام گرفت. 310 نفر از دانشجویانی­که حداقل یک­سال تحصیلی را در دانشگاه علوم پزشکی ...

متن کامل

ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Introduction: Motivation is one of the major factors in learning that can affect on various aspects of the students behavior in an educational environments. Academic Motivation can be just causes a direct effect on academic achievement and other effective factors in success act their effects through academic motivation on the students to apply. Since motivation is the key of students learning a...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی

جلد ۹، شماره ۲، صفحات ۹۰-۹۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022