ناحیه بندی حوضه های آبریز خراسان با استفاده از تحلیل خوشه ای هیبرید

نویسندگان
چکیده

به علت کمبود آمار و اطلاعات همیشه امکان استفاده از تحلیل فراوانی مکانی جهت تخمین چندک های سیلاب وجود ندارد. از آن جاکه استفاده از یک روش واحد برای ناحیه ای کردن معمولاً نتایج قابل قبولی را به دست نمی دهد، لذا معمولاً چندین روش منطقه ای به طور توأم مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه سه الگوریتم خوشه ای هیبرید که هر یک به طور جداگانه فرایند خوشه ای کردن را برای تعیین نواحی مشابه به کار می برند، مورد بررسی قرار گرفت. از الگوریتم های خوشه ای سلسله مراتبی متراکمی استفاده شد. الگوریتم های خوشه ای مورد استفاده شامل پیوند تکی، پیوند کامل و ward، و الگوریتم خوشه ای تفکیکی شامل الگوریتم k-means است. تأثیر تحلیل خوشه ای هیبرید در ناحیه ای کردن با استفاده از آمار و اطلاعات 68 حوضه آبریز استان های خراسان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین چهار شاخص آزمون خوشه ای شامل ضریب کوفنتیک، عرض سیلهوت متوسط، شاخص dunn و davies-bouldin جهت تعیین تعداد بهینه خوشه ها مورد استفاده واقع گردید. تحلیل خوشه ای هیبرید در حداقل سازی تلاش لازم جهت نیل به نواحی همگن مفید و مؤثر بود. نهایتاً هیبرید الگوریتم ward و  k-means برای استفاده در ناحیه ای کردن پیشنهاد گردید. چهار ناحیه همگن تشخیص داده شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ناحیه بندی حوضه‌های آبریز خراسان با استفاده از تحلیل خوشه‌ای هیبرید

به علت کمبود آمار و اطلاعات همیشه امکان استفاده از تحلیل فراوانی مکانی جهت تخمین چندک‌های سیلاب وجود ندارد. از آن‌جاکه استفاده از یک روش واحد برای ناحیه‌ای کردن معمولاً نتایج قابل قبولی را به دست نمی‌دهد، لذا معمولاً چندین روش منطقه‌ای به‌طور توأم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه سه الگوریتم خوشه‌ای هیبرید که هر یک به طور جداگانه فرایند خوشه‌ای کردن را برای تعیین نواحی مشابه به کار می‌برن...

متن کامل

اولویت بندی حوضه های آبریز با استفاده از روش جدید فرآیند تحلیل شبکه ای فازی

منابع آب و خاک هر کشور از مهمترین منابع و زیربنای توسعه پایدار می‌باشند. حوضه آبریز نه تنها یک بخش هیدرولوژیکی است بلکه یک بخش اجتماعی، اقتصادی و زیست‌ محیطی نیز می‌باشد که نقش مهمی در توسعه پایدار یک کشور دارد. در این راستا و بر اساس اهداف سند چشم‌انداز کشور در صنعت آب، راهبردهای مختلف مدیریت جامع نظام آب کشور تدوین شده‌اند. یکی از مسائل مهم برنامه جامع آب به‌ ویژه در بخش تخصیص آب، مدیریت حوضه...

متن کامل

اولویت بندی حوضه های آبریز با استفاده از روش جدید فرآیند تحلیل شبکه ای فازی

منابع آب و خاک هر کشور از مهمترین منابع و زیربنای توسعه پایدار می باشند. حوضه آبریز نه تنها یک بخش هیدرولوژیکی است بلکه یک بخش اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نیز می باشد که نقش مهمی در توسعه پایدار یک کشور دارد. در این راستا و بر اساس اهداف سند چشم انداز کشور در صنعت آب، راهبردهای مختلف مدیریت جامع نظام آب کشور تدوین شده اند. یکی از مسائل مهم برنامه جامع آب به ویژه در بخش تخصیص آب، مدیریت حوضه ه...

متن کامل

بخش بندی بازار توریسم درمانی در ایران با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای توریسم درمانی و تحلیل خوشه ای

Background: Industry growing and work load of financial turnovers are one of the medical tourism’s reason. Because of additional capacity building in health domain especially in medical levels, medical tourism can be solved some problems similar to extra capacityby means of an essential strategy. The aim of this study was to Segment external clients based on their benefits expectations about he...

متن کامل

شناسائی و پهنه بندی رژیم های بارشی استان کردستان با استفاده از تحلیل خوشه ای

  در بررسی های اقلیمی هرچند که میزان کلی بارش در تعیین شرایط آب و هوائی و در نهایت اکولوژیکی عامل مهمی به شمار می آید، لیکن توزیع فصلی آن و به عبارت دقیق تر تطابق آن با نیازهای محیطی به ویژه کشاورزی دارای اهمیت فراوانی است. در این پژوهش هدف آن است که در یک مقیاس استانی ابتدا رژیم های بارشی هر محل در استان کردستان شناسائی و آنگاه از راه مقایسه رژیم های بارشی، گونه های اصلی را یافته و قلمرو ...

متن کامل

سطح بندی پایداری امنیتی شهرستان‌های مرزی با استفاده از تحلیل خوشه ای. نمونه موردی: شهرستان‌های استان خراسان شمالی

امنیت مرزها پشتوانه ای محکم برای امنیت با ابعاد متنوعش در داخل کشور است و هر گونه نا امنی در مرز قادر است در سیستم ها اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و نظامی داخل کشور اخلال ایجاد نماید و در مقابل امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت داخل کشور سهم برجسته ای را به خوود اختصاص دهد. یکی از مهمترین ابعاد و ملاحظات آمایش سرزمین بعد دفاعی – امنیتی آن است. زیرا ضرورت های دفاعی نظامی و غیر نظامی مس...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
تحقیقات منابع آب ایران

جلد ۶، شماره ۳، صفحات ۱-۱۲

copyright © 2015-2021