واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف لوبیا <span dir=ltr>(<i>phaseolus vulgaris</i> l.)</span> به تاخیر درکاشت

نویسندگان

محمدرضا خواجه پور

m. r. khajehpour احمدرضا باقریان نائینی

a. r. bagherian naeni

چکیده

تصور آن است که انواع گوناگون لوبیای زراعی، شامل چیتی، سفید و قرمز، از نظر سازگاری به دمای زیاد متفاوتند. از این رو، ممکن است واکنش آنها به تأخیر در کاشت متفاوت باشد. به منظور بررسی این واکنش، آزمایشی با طرح بلوک های کامل تصادفی و آرایش تیمارها در چارچوب کرت های یک بار خرد شده، در سال 1375 در مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید. تیمار اصلی شامل چهار تاریخ کاشت (8 و 23 اردیبهشت، و 7 و 23 خرداد) و تیمار فرعی شامل چهار ژنوتیپ لوبیای زراعی (لوبیا قرمز ناز، لوبیا چیتی لاین 11816، لوبیا چیتی لاین 16157 و لوبیا سفید لاین 11805) بود. با تأخیر در کاشت، شمار ساقه فرعی در بوته، شمار غلاف در ساقه های فرعی و در واحد سطح، شمار دانه در هر غلاف ساقه اصلی و ساقه های فرعی، شمار دانه در ساقه اصلی، ساقه فرعی و در واحد سطح، وزن صد دانه و عملکرد دانه کاهش معنی دار یافت، ولی شاخص برداشت افزایش معنی دار نشان داد. کاهش اجزای عملکرد و عملکرد دانه با تأخیر در کاشت، به کاهش فرصت برای رشد در اثر افزایش دما نسبت داده شد. پایینی شاخص برداشت در کاشت زودهنگام، با کاهش بازده رشد رویشی حاصل شده در اثر برخورد دوران دانه بندی با دمای بالا تفسیر گردید. لوبیا چیتی لاین 11816 از لحاظ شمار ساقه فرعی در بوته و شاخص برداشت از دیگر ژنوتیپ ها برتر بود و بیشترین عملکرد دانه (3030 کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود. گرچه لوبیا قرمز ناز از نظر شمار غلاف و شمار دانه در ساقه اصلی و در واحد سطح بر ژنوتیپ های دیگر به طور معنی داری برتری نشان داد، ولی وزن صد دانه بسیار کم و کمترین شاخص برداشت را داشت، و سرانجام کمترین عملکرد دانه (2254 کیلوگرم در هکتار) را به دست داد. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که عملکرد دانه لوبیا از تأخیر در کاشت به شدت آسیب می بیند. لوبیا چیتی لاین 11816 ممکن است در کلیه تاریخ های کاشت، ظرفیت تولیدی بیشتری نسبت به دیگر ژنوتیپ های مورد آزمایش، در شرایط مشابه با آزمایش حاضر داشته باشد. ارتباط خاصی میان ویژگی های ظاهری دانه انواع لوبیا و تحمل آنها نسبت به گرما مشاهده نگردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ ‌های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت

It is believed that various types of field bean, including pinto, white and red, differ in adaptability to high temperatures and may, thus, differ in response to delay in planting. In order to evaluate this response, an experiment was conducted during 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with split-plot layout. Mai...

متن کامل

واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ ‌های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت

It is believed that various types of field bean, including pinto, white and red, differ in adaptability to high temperatures and may, thus, differ in response to delay in planting. In order to evaluate this response, an experiment was conducted during 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with split-plot layout. M...

متن کامل

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا Brassica napus L.( ( در واکنش به کاشت تأخیری

به منظور بررسی اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا در واکنش به کاشت تأخیر، آزمایشی طی دو سال زراعی به صورت کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک-زابل اجراء گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل تاریخکاشت در چهار سطح ) 10 آبان، 25 آبان، 10 آذر و 25 آذر( به عنوان فاکتور اصلی و ژنوتیپ در چهار سطح )رقم آرج یاس، هیبرید هایولا 401 ، لاین هایPP-308/8 ...

متن کامل

ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در ژنوتیپ های لوبیا

تنش خشکی مهمترین عامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد . در این راستا به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر روابط برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد102 ژنوتیپ لوبیا از بانک ژن دانشکده کشاورزی در قالب طرح آگمنت در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی در سال 1395در مزرعه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا شد. ضرایب همبستگی ساده بین ص...

متن کامل

بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و برخی صفات ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris)

مقدمه پس از غلات، دومین منبع غذایی انسان حبوبات است. لوبیا هفتمین محصول غذایی عمده در جهان است که به طور گسترده توسط شرایط محیطی مانند خشکسالی تحت تاثیر قرار می­گیرد. علی رغم اهمیت اقتصادی لوبیا، مطالعات کمی بر روی ژنتیک و ارزیابی منابع ژنتیکی آن انجام شده است. مواد و روش ها با توجه به اهمیت  این تنش، در این مطالعه به منظور بررسی مقاومت ژنوتیپ­ های لوبیا به سطوح مختلف تنش خشکی، آزمایشی به منظو...

متن کامل

واکنش دو ژنوتیپ کلزا به باکتری‌های محرک رشد (.Azospirillum spp): عملکرد و اجزای عملکرد دانه، ماده خشک و شاخص برداشت

به منظور بررسی کارایی باکتری‌های محرک رشد گیاه (Azospirillum spp.) بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، ماده خشک و شاخص برداشت دو ژنوتیپ کلزا، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. 8 سطح تغذیه شامل 1- شاهد (بدون کود و بدون باکتری)، 2- توصیه کودی با توجه به آزمون خاک، 3- 50 درصد کود کامل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولید محصولات زراعی و باغی

جلد ۵، شماره ۴، صفحات ۱۲۱-۱۳۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023