انتخاب نسبت طیفی بهینه به منظور تشخیص میزان کاتیون ها و آنیون های خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای aster مطالعه موردی: کویر دره انجیر – بافق

نویسندگان

زهره ابراهیمی خوسفی

محسن ابراهیمی خوسفی

محمدجواد قانعی بافقی

علی خادم آستانه

سید زین العابدین حسینی

چکیده

نسبت گیری طیفییکی از رایج ترین روش های محاسباتی بارزسازی پدیده های سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای محسوب می شود و کاربردهای زیادی در زمین شناسی، کشاورزی، اکولوژی و غیره دارد. هدف از تحقیقحاضر استفاده از نسبت گیری های طیفی مختلف جهت تفکیک کاتیون ها و آنیون های خاک و انتخاب نسبت طیفی بهینه  بااستفادهازداده هایماهواره ای  استر در کویر دره انجیر بافق می باشد.بدینمنظورپس از تصحیحاتهندسیورادیومتریک تصاویر ماهواره ایو اعمال فیلتر میانگین، 56 نسبت مختلفطیفی ساخته شد. سپس نمونه برداریازخاک (42 نمونه) از سطح 5-0 سانتیمتر انجام و مقادیر کاتیون ها و آنیون های آنها اندازه گیری گردید. نقشه نقطه ای تهیه شده از محل پروفیل ها با تمامی لایه های اطلاعاتی حاصل از نسبت گیری های طیفی تلاقی داده شد و ارزش بازتاب هر پروفیل استخراج گردید. از روش اعتبارسنجی تقاطعی به منظور اندازه گیری میزان همبستگی و میانگین مربعات مجذور خطای بین مقادیر تخمینی هر نسبت طیفی و مقادیر آزمایشگاهی مربوط به هر پروفیل استفاده شد. نتایج نشان داد که نسبت باندهای 5 به 6 ، 5 به 8 و ا به 2، 11 به 12 و 6 به 9 و 1 به 2  به ترتیب جهت بارزسازی کلسیم، پتاسیم و منیزیم و نسبت باندهای 11 به 12 و 7 به 9 و 11 به 10 به ترتیبجهت بارزسازی آنیون های سولفات و بیکربنات خاک می توانند با دقت مناسب  (r2>0.5 , rmse<13.61)مورد استفاده قرار بگیرند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انتخاب نسبت طیفی بهینه به منظور تشخیص میزان کاتیون‌ها و آنیون‌های خاک با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ASTER مطالعه موردی: کویر دره انجیر – بافق

نسبت‌گیری طیفییکی از رایج‌ترین روش‌های محاسباتی بارزسازی پدیده‌های سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای محسوب می‌شود و کاربردهای زیادی در زمین‌شناسی، کشاورزی، اکولوژی و غیره دارد. هدف از تحقیقحاضر استفاده از نسبت‌گیری‌های طیفی مختلف جهت تفکیک کاتیون‌ها و آنیون‌های خاک و انتخاب نسبت طیفی بهینه  بااستفادهازداده‌هایماهواره‌ای  استر در کویر دره انجیر بافق می‌باشد.بدینمنظورپس از تصحیحاتهندسیوراد...

متن کامل

شناسایی پدیده های طیفی ناشناخته از داده های تلفیقی تصاویر ماهواره ای ALI+ASTER و ابر طیفی Hyperion بر مبنای روش ضریب همبستگی:مطالعه موردی محدوده معدنی مس سرچشمه

      یکی از مسائل مهم در بکارگیری تصاویر ماهواره ای چند طیفی و ابرطیفی، شناسایی و تشخیص رفتارهای طیفی متفاوت و  به تصویر کشیدن الگوی رفتاری آنها می باشد. که این امر تنها از طریق الگوریتم­های شناساگر که قادر به تشخیص شباهت­های طیفی مشاهدات آزمایشگاهی و یا صحرایی با داده های ماهواره ای می باشد، امکان پذیر است. در این تحقیق سعی شده تا بوسیله توسعه الگوریتمی مبتنی بر تصویر کردن طیف کانی­ها و مقایس...

متن کامل

تهیه نقشه دگرسانی در محدوده ذخیره مس پورفیری سریدون با استفاده از تلفیق مطالعات طیفی فرو سرخ (به‌روش PIMA)، تصاویر ماهواره ای ASTER و تجزیه XRD

چکیده ذخیره مس پورفیری سریدون در 3 کیلومتری شمال خاور معدن سرچشمه قرار دارد. شناسایی دگرسانی‌های منطقه، با استفاده از تجزیه 145 نمونه با دستگاه PIMA و پردازش تصاویر ماهواره‎ای ASTER  صورت گرفت و نتایج با تجزیه 22 نمونه به<span style="font-fami...

متن کامل

برآورد مولفه های شوری خاک، با استفاده از تبدیل طیفی تصاویر etm+ و aster به رادیانس و بازتابش سطحی

پایش و مدیریت شوری، از مهم ترین موضوعات زیست محیطی به ویژه در مناطق خشک و نمیه خشک است. به منظور دستیابی به این هدف بهره گیری از ابزارهای نو مانند سنجش از دور اجتناب ناپذیر است. هدف از این مطالعه برآورد مولفه های شوری خاک (کلر، سولفات و هدایت الکتریکی) با استفاده از تبدیل طیفی تصاویر etm+ و aster به رادیانس و بازتابش سطحی در محدوده کویر ابرکوده در منطقه ای به وسعت 4/87 کیلومتر مربع است. بدین من...

متن کامل

ارائۀ ساده‌ترین نسبت‌های طیفی به‌منظور تشخیص برخی خصوصیات شیمیایی خاک در مناطق خشک با استفاده از تکنیک دورسنجی (مطالعۀ موردی: کویر درۀ انجیر بافق)

Introduction Understanding the spectral reflectance of different soils and other surface elements forms the basis for analyzing the process of interpreting remote sensing data. Spectral properties of the various phenomena of the Earth's surface are not constant and are changing, based on the complex time and space conditions. Determination of soil chemical properties using remote sensing techni...

متن کامل

تخمین میزان آهک خاک در کانون های گردوغبار با استفاده از طیف سنجی VNIR و تصاویر ماهواره ای سنجنده OLI

یکی از بزرگترین چالش­های عصر حاضر تخریب خاک و به­دنبال آن تخریب سرزمین می­باشد. یکی از عوامل تخریب خاک در کانون­های گردوغبار، کیفیت پایین تغذیۀ خاک به عنوان بستر رشد و توسعه پوشش گیاهی می­باشد. آهک یکی از عواملی اصلی کاهش کیفیت تغذیه­ای خاک می­باشد. زمان­بر و پرهزینه بودن روش آزمایشگاهی تخمین آهک خاک، بررسی روش­های سریع و غیرمخرب مانند تصاویر ماهواره­ای و طیف­سنجی VNIR را ضروری می­نماید. در این...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
جغرافیا و توسعه

جلد ۱۲، شماره ۳۶، صفحات ۱۷-۳۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021