ریخت شناسی، ریزریخت شناسی و بررسی های تشریحی گروه آرایه های متعلق به گونه chenopodium album

نویسندگان

مریم ملک لو

سید محمد مهدی حمدی

مصطفی اسدی

طاهر نژادستاری

چکیده

در فلور ایرانیکا گونه  chenopodium album دارای دو زیر گونه ch. album subsp. album   و   ch. album subsp. iranicum است. در فلور ایران chenopodium album دارای سه زیر گونه ch. album subsp. album ، ch. album subsp. iranicum    و ch. album subsp. striatum است. زیر گونه ch. album subsp. striatum مترادف ch. strictum  می باشد. در این تحقیق زیر گونه chenopodium album subsp. iranicum به سطح گونه ارتقاء می یابد. این ترکیب بر اساس نتایج حاصل از مطالعات مورفولوژی، میکرومورفولوژی سطح دانه، تزئینات دانه گرده، ساختار تشریحی برگ و ساقه صورت گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و بررسی‌های تشریحی گروه آرایه‌های متعلق به گونه Chenopodium album

در فلور ایرانیکا گونه  Chenopodium album دارای دو زیر گونه Ch. album subsp. album   و   Ch. album subsp. iranicum است. در فلور ایران Chenopodium album دارای سه زیر گونه Ch. album subsp. album ، Ch. album subsp. iranicum    و Ch. album subsp. striatum است. زیر گونه Ch. album subsp. striatum مترادف Ch. strictum  می‌باشد. در این تحقیق زیر گونه Chenopodium album subsp. iranicum به سطح گونه ارتقاء م...

متن کامل

بازنگری آرایه شناسی سرده Lappula Moench در استان های خراسان بر مبنای صفات ریخت شناسی

A revision was carried out on the genus Lappula Moench (Boraginaceae) in Khorassan provinces. A total of herbarium specimens collected from different parts of the studied area, including the three provinces of North, Razavi and South Khorassan, were studied. All specimens are deposited in Ferdowsi University of Mashhad Herbarium, (FUMH). According to the results of the study, there are 6 Lappul...

متن کامل

ریخت شناسی دانه گرده در برخی از گونه های اسپرس

سابقه و هدف: جنس اسپرس با نام علمی Onobrychis متعلق به خانواده Fabaceae و بزرگترین جنس قبیله طایفه  Hedysareae  می باشد که 27 گونه آن انحصاری ایران است. مواد و روش ها: در تحقیق حاضر ویژگی های دانه گرده 11 تاکسون از جنس اسپرس به کمک میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که دانه های گرده مورد بررسی از نوع سه شیاری، پرولیت و پرپرولیت می باشند. در آن ها اکتوک...

متن کامل

مطالعات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و فندقه برخی از گونه های (Onosma L. (Boraginaceae در ایران

ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و بذر در 29 گونه ایرانی Onosma به صورت مقایسه‌ای با استفاده از میکروسکپ الکترونی نگاره برای ارزیابی و تبیین ارزش های تاکسونومیکی آن ها  با تاکید ویژه بر نقش آن ها در رده بندی صورت گرفته است. مطالعه ما سبب برجسته نمودن اهمیت صفات گل و فندقه در ارتباط با شناسایی غالب گونه های مطالعه شده بر اساس آنالیز تجزیه به مولفه های اصلی و آنالیز خوشه ای شده است. به علاوه، مطالع...

متن کامل

بررسی ریزریخت شناسی و تشریحی گونه های silene sect. lasiostemones در ایران

silene l.بزرگترین جنس خانواده ی caryophyllaceae دارای حدود 700 گونه است که مرکز اصلی تنوع یابی زیستی آن آسیای جنوب غربی و منطقه ی جنوب بالکان محسوب می شود. این جنس مهمترین تاکسون قبیله ی sileneaeمی باشد که مرزبندی دقیق و تعداد گونه های آن ناشناخته است. این جنس در ایران با 35 گونه انحصاری از مجموع حدود 110 گونه شناخته می شود. این گونه ها به 23 بخش تعلق دارند. در این پژوهش به بررسی 7 گونه از بخش ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مجله گیاهشناسی ایران

ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ISSN 1029-788X

دوره 16

شماره 1 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023