تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‎های جولخت (hordeum vulgare l.)

نویسندگان

شهرام بهرامی

محمد رضا بی همتا

محمد سالاری

محمود سلوکی

احمد یوسفی

چکیده

وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ایجاب می کند که عملکرد ژنوتیپ‎ها در دامنه وسیعی از شرایط محیطی مورد ارزیابی قرار گیرند تا اطلاعات حاصل بتواند کارایی مربوط به گزینش و معرفی آنها را افزایش دهد. به منظور بررسی پایداری و تشخیص ارقام پر محصول و سازگار، عملکرد دانة بیست ژنوتیپ جولخت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شش منطقه (کرج، اصفهان، نیشابور، یزد، بیرجند و زرقان) به مدت دو سال (83-1381) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس‎های ساده و مرکب حاکی از وجود تفاوت‎های معنی‎دار بین عملکرد دانه در ژنوتیپ‎ها بود. به منظور بررسی دقیق‎تر اثرمتقابل و تعیین ژنوتیپ‎های پایدار تجزیه پایداری با استفاده از روش‎های واریانس محیطی، ضریب تغییرات محیطی، روش رگرسیونی ابرهارت - راسل، روش رگرسیونی فینلی - ویلکینسون، روش رگرسیونی پرکینز - جینکز، اکووالانس ریک، واریانس پایداری شوکلا، روشهای غیر پارامتری میانگین و انحراف معیار رتبه و روش نسبت شاخص عملکرد انجام شد. نتایج بدست آمده از این روش‎ها تقریباً مشابه بودند. بر اساس اکثر روش‎ها ژنوتیپ‎های آی سی ان 328-93 و آللی /4/ مولا 2 به عنوان ارقام پایدار شناخته شدند. ژنوتیپ گلوریا هم مخصوص مناطق نامساعد ضعیف تشخیص داده شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‎های جولخت (Hordeum vulgare L.)

وجود اثر متقابل ژنوتیپ × محیط ایجاب می‌کند که عملکرد ژنوتیپ‎ها در دامنه وسیعی از شرایط محیطی مورد ارزیابی قرار گیرند تا اطلاعات حاصل بتواند کارایی مربوط به گزینش و معرفی آنها را افزایش دهد. به منظور بررسی پایداری و تشخیص ارقام پر محصول و سازگار، عملکرد دانة بیست ژنوتیپ جولخت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شش منطقه (کرج، اصفهان، نیشابور، یزد، بیرجند و زرقان) به مدت دو سال (83-13...

متن کامل

بررسی پایداری عملکرد ژنوتیپهای جو (Hordeum Vulgare L .) با استفاده از آماره های پایداری تکرار پذیر و تجزیه الگو به وسیله مدل AMMI

به منظور بررسی پایداری عملکرد، آزمایشهای یکنواخت سراسری در 8 ایستگاه تحقیقاتی مناطق معتدل ایران در سالهای 1373 تا 1375 با استفاده از 19 ژنوتیپ جو در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. محاسبه‌های آماری شامل تجزیه واریانس مرکب، تجزیه رگرسیون، برآورد تکرارپذیری 14 آماره پایداری و تجزیه الگو بود. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که ژنوتیپها دارای سازگاری اختصاصی با مکانها بودند. در تجزیه ...

متن کامل

تجزیه ژنتیکی صفات مرتبط با عملکرد دانه جو (.Hordeum vulgare L) در تلاقی Afzal/Cwb

به منظور تعیین توارث صفات مرتبط با عملکرد دانه در جو، نسل های F1، F2 و F3 حاصل از تلاقی دو رقم Afzal/Cwb تهیه و همراه با والدین در شرایط مزرعه، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات وزن سنبله، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، طول ریشک، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله و وزن کاه سنبله در نسل های مختلف مورد اندازه گیری و یادداشت برداری قرار گرفتند. تجزیه م...

متن کامل

بررسی سیتوژنتیکی برخی از ژنوتیپ های جولخت ‏‎hordeum vulgare l.‎‏

به منظور بررسی تنوع سیتوژنتیکی موجود در ژنوتیپ های جولخت مطالعه کاریوتیپی روی بیست ژنوتیپ به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در پنج تکرار با دو فاکتور:ژنوتیپ در بیست سطح و کروموزوم در هفت سطح صورت گرفت. در این آزمایش برای بررسی تنوع سیتوژنتیکی ژنوتیپ ها از روش های مختلفی استفاده شد.در بررسی های کاریوتیپی مشاهده شد که ژنوتیپ های مورد مطالعه دارای تعداد متفاوتی کروموزوم ماهواره...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
علوم گیاهان زراعی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN 2008-4811

دوره 41

شماره 1 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023