تنوع گونه ای شکارگرهای heteroptera و تغییرات دوره ای جمعیت آنها در مزارع برنج مازندران

نویسندگان

hassan ghahari

hadi ostovan

mehrdad tabari

چکیده

سن های شکارگر (heteroptera) از جمله دشمنان طبیعی کارآمد در اغلب اکوسیستم های زراعی می باشند که نقش بسیار مهمی در برنامه های کنترل بیولوژیک و طبیعت دارند. بر این اساس و با توجه به اهمیت برنج به عنوان یک محصول غذایی اساسی در ایران و نیز وجود طیف وسیعی از انواع آفات در مزارع برنج شمال ایران، تنوع گونه ای و تغییرات جمعیت این گروه از شکارگران در مزارع برنج مازندران طی سال های 1384 و 1385 بررسی شد. بر اساس نتایج این پژوهش، بیست گونه سن شکارگر از مزارع برنج مازندران جمع آوری گردید که از این میان هشت گونه شامل oncocephalus pilicornis reuter، oncocephalus plumicornis (germar)، reduvius pallipes klug، rhynocoris iracundus (poda) و coranus cf. niger rambur از خانواده ی reduviidae و گونه های stenodema calcaratum (fieb.)، orthotylus flavosparsus (c.sahlb.) از خانواده ی miridae و گونه یbrachynema puncticornis rt. از خانواده ی pentatomidae گزارش جدیدی برای فون ایران می باشند. نتایج بررسی های مربوط به فراوانی دوره ای جمعیت سن های شکارگر در مزارع برنج نشان داد که انبوهی جمعیت این شکارگران در طول فصل زراعی به طور تدریجی در حال افزایش است ولی مصرف حشره کش ها موجب ایجاد تلفات شدیدی در جمعیت آنها می گردد. همچنین نتایج نمونه برداری ها از تغییرات جمعیت سن های شکارگر در ساعات مختلف روز نشان داد که حداکثر فعالیت روزانه این حشرات در حدود ساعات 10 صبح و حدود 18 عصر صورت می گیرد و این شکارگران در ساعات 12 الی 16 بعد از ظهر به دلیل گرما و رطوبت بالای مزارع برنج به زیر بوته ها و نیز لابلای علف های هرز حاشیه ی مزارع پناه می برند. نتایج بررسی های مربوط به تراکم جمعیت سن های شکارگر روی سه رقم فجر، خزر و نعمت نشان داد که بالاترین تراکم سن ها روی رقم فجر بدست آمد و اختلاف معنی داری بین دو رقم خزر و نعمت مشاهده نگردید. با توجه به اینکه رقم فجر جزو ارقام حساس برنج به کرم ساقه خوار برنج محسوب می شود و تراکم جمعیت آفت روی آن بیشتر از سایر ارقام می باشد، به همین دلیل جمعیت بالاتری از سن های شکارگر به جهت فراوانی طعمه روی این رقم مشاهده گردید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی گونه های جنس Mythimna موجود در مزارع برنج غرب مازندران و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب

شب پره های جنس Mythimna از جمله مهمترین آفات گیاهان تیره گرامینه بخصوص غلات محسوب می شوند که با تغذیه از برگ و خوشه باعث کاهش شدید عملکرد محصول می شوند. لارو این آفات بنام کرم های پیاده نظام با تغذیه گروهی در سنین مختلف لاروی قادرند تا در شرایط مساعد یک مزرعه برنج را در عرض یک مدت کوتاه بطور کلی نابود سازند. خسارت این آفات بصورت دوره ای و هر چند سال یکبار در مزارع برنج غرب مازندران دیده شده که ...

متن کامل

تغییرات زمانی تنوع گونه ای شته های مزارع گندم شهر سامان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

این پژوهش به بررسی تغییرات زمانی تنوع گونه­ای جامعه شته­ها در مزرعه گندم شهر سامان، استان چهارمحال و بختیاری طی سال زراعی 1396 پرداخته است. نمونه­برداری از یک مزرعه 3 هکتاری گندم در شهر سامان، در هر ماه دو مرتبه و در هر مرتبه، 100 بوته گندم به طور تصادفی از مزرعه صورت گرفت. شاخص­<s...

متن کامل

تنوع گونه ای زنبورهای تخمریز اره ای (Hymenoptera: Symphyta) در نواحی جنگلی استانهای گلستان و مازندران

در این مطالعه تنوع گونه ای زنبورهای تخمریز اره ای (Hymenoptera: Symphyta) در جنگل‎های شمال ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه برداری تعداد هشت عدد تله ی مالیز از فروردین تا آبان سال 1395 در قسمت‎های مختلف جنگل‎های استان مازندران و گلستان نصب گردید. روش نمونه‎برداری در تمام مناطق مشابه بود. نمونه های جمع آوری شده تا سطح گونه شناسایی شده و تعداد افراد هر گونه نیز شمارش گردید. در مجموع 37 گونه...

متن کامل

بررسی فون و تغییرات جمعیت مورچه‌های (Hymenoptera: Formicidae) شکارگر آفات مزارع برنج مازندران

مورچه‌ها به عنوان یکی از شکارگرهای مهم آفات در اکوسیستم‌های مختلف حایز اهمیت هستند. با توجه به اهمیت مورچه‌ها در تغذیه از مراحل مختلف زیستی آفات، فون و تغییرات جمعیت این حشرات مفید در مزارع برنج مازندران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، پانزده گونه مورچه از مزارع برنج مازندران جمع‌آوری گردید. نتایج مطالعات مربوط به تغییرات جمعیت مورچه‌ها در فصل غیر زراعی و روی کلش‌های سه رقم مختلف...

متن کامل

شناسایی گونه های جنس mythimna موجود در مزارع برنج غرب مازندران و بررسی تغییرات جمعیت گونه غالب

شب پره های جنس mythimna از جمله مهمترین آفات گیاهان تیره گرامینه بخصوص غلات محسوب می شوند که با تغذیه از برگ و خوشه باعث کاهش شدید عملکرد محصول می شوند. لارو این آفات بنام کرم های پیاده نظام با تغذیه گروهی در سنین مختلف لاروی قادرند تا در شرایط مساعد یک مزرعه برنج را در عرض یک مدت کوتاه بطور کلی نابود سازند. خسارت این آفات بصورت دوره ای و هر چند سال یکبار در مزارع برنج غرب مازندران دیده شده که ...

متن کامل

تغییرات تنوع گونه ای بی مهرگان کفزی در رودخانه ارس

تحقیقات هیدروبیولوژیک رودخانه ارس در نواحی میانی و انتهایی آن در سالهای 1376-1375 و 1386-1385نمایانگر حضور 91 گونه از بی مهرگان کفزی، شامل 85 گونه طی سالهای 1375 و 1376و 49 گونه در سالهای 1385 و 1386 بوده است. این گونه ها متعلق به 14 رده معمول در آب رودخانه ها بودند، که نرمتنان با 19 گونه و کرمهای خونی با 17 گونه بیشترین تنوع گونه ای را داشتند. از این گروههای جانوری 42 گونه دارای پراکنش گسترده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
plant protection journal

جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۴۱-۲۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023