بررسی ازدیاد درون شیشه ای آلسترومریا رقم فیگو

نویسندگان

علیرضا خالقی

احمد خلیقی

پژمان آزادی

چکیده

آلسترومریا (alstroemeria cv. fuego) با نام عمومی سوسن پرویی، سوسن شیلی و یا سوسن برزیلی یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده دنیا بوده و به طور معمول از طریق تقسیم ریزوم تکثیر می شود، با این روش تعداد محدودی گیاه در زمان طولانی حاصل می شود که خود باعث گسترش بیماریهای ویروسی می گردد، به همین دلیل امروزه روشهای ازدیاد درون شیشه ای بر پایه کشت مریستمهای ریزوم در حال گسترش می باشد. در این پژوهش جوانه های جانبی و انتهایی ریزوم به طول mm 6-4 از رقم فیگو پس از گندزدایی بر روی محیط کشت ms حاوی 30 گرم در لیتر ساکارز، 7 گرم در لیتر آگار و غلظتهای مختلف bap و naa کشت گردیدند و به فواصل هر 3 هفته واکشت شدند. صفات رویشی مختلف مانند: تعداد ریزوم، تعداد شاخساره، ارتفاع شاخساره، تعداد ریشه و طول ریشه اندازه گیری شدند. جوانه های کشت شده از هفته سوم شروع به رشد نمودند. بیشترین تعداد شاخساره از محیط کشت حاوی 5/1 میلی گرم در لیتر bap و 2/0 میلی گرم در لیتر naa حاصل شد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش غلظت bap بدلیل کاهش اثر غالبیت انتهایی ارتفاع شاخساره ها کاهش یافته و کاربرد مقدار کم naa جهت رشد شاخساره و ریزوم های اولیه ضروری می باشد. از آنجائی که در ازدیاد آلسترومریا تعداد ریزوم تکثیر یافته مهمتر از تعداد شاخساره می باشد، در نتیجه محیط کشت حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر bapو 2/0 میلی گرم در لیتر naa توصیه می گردد. در این محیط میانگین تعداد ریزوم ها10/4 و ریشه ها 62/2 در هر ریزنمونه می گردد. این شرایط هورمونی بهترین تیمار برای ازدیاد آلسترومریا رقم فیگو گزارش گردید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ازدیاد درون شیشه‌ای آلسترومریا رقم فیگو

آلسترومریا (Alstroemeria cv. Fuego) با نام عمومی سوسن پرویی، سوسن شیلی و یا سوسن برزیلی یکی از مهمترین گلهای شاخه بریده دنیا بوده و به طور معمول از طریق تقسیم ریزوم تکثیر می شود، با این روش تعداد محدودی گیاه در زمان طولانی حاصل می شود که خود باعث گسترش بیماریهای ویروسی می گردد، به همین دلیل امروزه روشهای ازدیاد درون شیشه ای بر پایه کشت مریستمهای ریزوم در حال گسترش می باشد. در این پژوهش جوانه ه...

متن کامل

بررسی ازدیاد درون شیشه ای برخی از ارقام گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd)

آزمایش هایی به منظور بررسی ازدیاد درون شیشه ای 9 رقم از ارقام اصلاح شده گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) به نام های "KS6"،"KS7"، "KS8"، "KS9"،"KS10"،"KS11"، "KS12"، "KS13" و"KS14"، انجام و اثر محیط های کشت و تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی آن ها بررسی شد. بدین منظور، ریزنمونه های تک گره ای از شاخه های رشد فصل بهار پس از برداشت وضدعفونی سطحی،‌ روی سه محیط کشت پایه MS،MS نیم غلظت نمک ها (MS ...

متن کامل

اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و نوع ریزنمونه بر تولید کالوس‌های جنین‌زا در آلسترومریا رقم فیگو

آلسترومریا (از خانواده آلسترومریاسه) یکی از گونه‌های زینتی تک لپه بوده و به عنوان گل شاخه بریده استفاده می‌شود. در آلسترومریا جهت انتقال ژن از کالوس‌های جنینی استفاده می‌شود. این پژوهش به منظور تولید کالوس‌های جنین‌زا در گل آلسترومریا رقم فیگو انجام شد. بدین منظور، ریزنمونه‌های رویشی (گره، میانگره، برگ) و غلظت‌های مختلف 4 نوع اکسین (2,4-D، NAA، IAA، Picloram) همراه یا بدون هورمون BAP مورد آزمای...

متن کامل

ازدیاد درون شیشه ای گیاه دارویی آلوئه (aloe barbadensis mill)

صبرزرد (aloe barbadensis mill.) از جمله گیاهان مهم دارویی است که کشت و تکثیر آن در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس آزمایشی جهت بررسی ریزازدیادی گیاه آلوئه با استفاده از ریزنمونه نوک شاخساره انجام شد. از میان 22 محیط کشت اولیه، 7 محیط برتر از نظر پرآوری انتخاب و شاخساره ها 3 مرتبه با فاصله یک ماه به منظور عادت پذیری روی همان محیط کشت لیکن تازه بازکشت شدند و در بازکشت چهارم، بر...

متن کامل

ازدیاد درون شیشه ای پایه گزیلا 6

گزیلا 6 هیبرید بین cerasus × p. canscens p. می باشد. یک پایه نیمه پاکوتاه جدید برای هسته دارها خصوصاً گیلاس و آلبالو است که درختی در حدود ?? تا ??% اندازه ی مازارد تولید می کند. این پایه به دامنه ی وسیعی از خاک ها مخصوصاً خاک های سنگین سازگاری دارد. درختان پیوند شده روی این پایه مشکل تولید پاجوش ندارند. به منظور دست یابی به محیط مناسب تولید درون شیشه ای گزیلا 6 آزمایشهای مختلفی طراحی شد. در اولین...

15 صفحه اول

ازدیاد درون شیشه ای پایه رویشی پایرودوارف

پایرودوارف هیبرید بین old home × bonne louise d ‘avranches، یکی از پایه های نیمهپاکوتاه گلابیمی باشد که در دنیا شناخته شده است. به منظور صنعتی کردن باغات سنتی تکثیر آن از طریق کشت بافت در کشور نیاز مبرم می باشد.به منظور دستیابی به پروتکل ریزازدیادی بهینهآزمایش های مختلفی به شرح ذیل طراحی شد. در اولین آزمایش، جوانه ها پس از ضدعفونی به محیط های کشت مختلف(ms, wpm و ql) دارای 5 غلظت مختلف بنزیل آدن...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
علوم باغبانی ایران

ناشر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN 2008-482X

دوره 39

شماره 1 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021