تاثیر آگاهی ساختواژی بر توانایی آوا نویسی متون شنیداری انگلیسی دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی

نویسندگان

mohammad nabi karimi

amer gheitury

چکیده

آگاهی ساختواژی، در معنای درک  ساختار کلمه، جنبه های مختلف کنش در زبان دوم از جمله درک مطلب، املا و غیره را تحت تاثیر قرار میدهد. با این وجود ، این مفهوم در رابطه با مهارت شنیداری در  زبان دوم  کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، مطالعه حاضر به دنبال بررسی تاثیر آگاهی  ساختواژی بر توانایی آوا نویسی متون شنیداری انگلیسی  دانش آموزان  پیش دانشگاهی ایرانی است. برای این منظور، تعداد ۴۰ دانش آموز در این پژوهش  شرکت داشتند که به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. ۳ متن شنیداری به عنوان پیش آزمون به شرکت کنندگان داده شد. نمرات شرکت کنندگان در پیش آزمون که از طریق t-test   مورد آزمون قرار گرفت هیچ تفاوتی در توانایی آنان برای آوانویسی متون نشان نداد. سپس گروه تجربی به مدت ۵ جلسه در مورد تحقق ساختواژی کلمات انگلیسی آموزش دریافت کردند  و  بعد از آن  ۳ متن شنیداری دیگر  به عنوان پس آزمون به هر دو گروه  داده شد. نتایج آزمون t-test مستقل تفاوت معنا داری را بین دو گروه شرکت کننده نشان داد. نتایج حاکی از این است که آگاهی  ساختواژی می تواند توانایی آوانویسی متون شنیداری انگلیسی توسط دانش آموزان را به طور معنا داری تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با پیشنهاداتی در رابطه با گنجاندن  آگاهی ساختواژی در برنامه های آموزش زبان دوم خاتمه می یابد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامهِ ی انگیزش را ، که مقیاس انگی...

متن کامل

تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

   پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به کارگیری متون شنیداری (شفاهی) بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 60 ترجمه آموز کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد که از طریق آز...

متن کامل

تأثیر به کار گیری متون شنیداری بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

   پژوهش حاضر به بررسی تأثیر به کارگیری متون شنیداری (شفاهی) بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی می پردازد. روش پژوهش از نوع شبه تجربی و طرح پیش آزمون- پس آزمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 150 دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 60 ترجمه آموز کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می باشد که از طریق آز...

متن کامل

بررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف درک مطلبی دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آن‌ها در مهارت درک مطلب انگلیسی

فن آوری های ارتباطی مثل تلفن ثابت و همراه ،اینترنت و رایانامه نقش مهمی در دنیای امروزی دارند. رایانامه (شکل غیرهمزمان ارتباط مبتنی بر رایانه)آنچه را که فرد می تواند در کلاس درس انجام دهد بیشتر می کند. این ابزار به رایج ترین ابزار ارتباطی در محیط آموزشی تبدیل شده است. پژوهش حاضر " بررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آ...

متن کامل

تاثیر کاربرد مهارت شنیداری محض (آوا) در مقابل کاربرد همزمان مهارت شنیداری و خواندن (آوا- متن) در توانایی شنیداری زبان آموزان مقطع متوسطه ایرانی

در این تحقیق 2 گروه آزمودنی وجود دارد. نتایج آماری نشان داد گروه مهارت شنیداری محض نسبت به گروه دو مهارت همزمان خواندن و شنیدن موفق تر بودهاند.

بررسی تاثیر آگاهی فراشناخت راهبردهای یادگیری شنیداری بر مهارت گفتاری و شنیداری انگلیسی زبان آموزان ایرانی

مطرح شدن شیوه آموزش زبان به صورت ارتباطی در دهه هشتاد میلادی و افزایش روزافزون نیاز به کسب مهارت در زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در جهان موجب افزایش اهمیت بیشتر مهارت شنیداری و گفتاری در آموزش زبان گردید. بنابراین ابداع شیوه های مفید و سازنده برای آموزش مهارت شنیداری و گفتاری در سال های اخیر اهمیت بیشتری یافته است.ازاینرو،هدف این تحقیق بررسی تأثیرآگاهی فراشناخت راهبردهای یادگیری مهارت ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
زبانشناسی کاربردی

جلد ۲، شماره ۵، صفحات ۱۷۹-۱۹۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022