بررسی سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f. (coleoptera: bruchidae)

نویسندگان

آرزو حیدرزاده

غلامحسین مروج

سعید هاتفی

جواد شباهنگ

چکیده

سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان رازیانه (foeniculum vulgare miller)، کلپوره (teucrium polium boiss.) و مرزه (satureja hortensis l.) روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات، در شرایط دمای °c2 ± 28 و رطوبت نسبی 5 ± 65%، در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه گردید. سمّیت تماسی روی حشرات کامل یک روزه در 6 غلظت و پس از 24 ساعت ارزیابی شد. میزان دوام اسانس ها، در یک دوره 30 ساعته، در غلظت معادل lc99 تماسی بررسی گردید. نتایج سمّیت تماسی اسانس ها نشان داد که مرگ و میر حشرات کامل یک روزه در هر دو جنس نر و ماده با افزایش غلظت اسانس افزایش یافت. حشرات نر در مقایسه با حشرات ماده نسبت به کلیه اسانس ها، حساسیت بیشتری نشان دادند. اسانس رازیانه با lc50 معادل 38/390 و 46/513 میکرولیتر بر مترمربع به ترتیب علیه افراد نر و ماده، مؤثرتر از سایر اسانس های مورد بررسی بود. مقادیر lc50 برای اسانس مرزه معادل 69/535 و 99/640 میکرولیتر بر مترمربع و برای اسانس کلپوره معادل 09/1263 و 72/1469 میکرولیتر بر مترمربع به ترتیب علیه افراد نر و ماده بدست آمد. نتایج بررسی دوام نشان داد که اسانس مرزه بیشترین ماندگاری و اسانس کلپوره کمترین ماندگاری را داشت. ماندگاری زیاد اسانس مرزه احتمالاً به دلیل میزان بیشتر ترکیب های اکسیژنه در ترکیب این اسانس بود. نتایج این بررسی، قابلیت بالای این اسانس ها را در کنترل سوسک چهار نقطه ای حبوبات نشان می دهد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae)

سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان رازیانه (Foeniculum vulgare Miller)، کلپوره (Teucrium polium Boiss.) و مرزه (Satureja hortensis L.) روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات، در شرایط دمای °C2 ± 28 و رطوبت نسبی 5 ± 65%، در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه گردید. سمّیت تماسی روی حشرات کامل یک روزه در 6 غلظت و پس از 24 ساعت ارزیابی شد. میزان دوام اسانس‌ها...

متن کامل

بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae).

سمیت تنفسی اسانس گیاهان رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss. و مرزه Satureja hortensis L. روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F.، در یک دوره زمانی 24 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه شد. ?آزمایش‌ها در شرایط دمای °C 2±28 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. ?از هر اسانس 6 غلظت در 6 تکرار...

متن کامل

بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f. (coleoptera: bruchidae).

سمیت تنفسی اسانس گیاهان رازیانه foeniculum vulgare miller، کلپوره teucrium polium boiss. و مرزه satureja hortensis l. روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f.، در یک دوره زمانی 24 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه شد. ?آزمایش ها در شرایط دمای °c 2±28 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. ?از هر اسانس 6 غلظت در 6 تکرار...

متن کامل

بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی از ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F

طی چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی روی ترکیبات گیاهی متعدد به­ منظور دست­یابی به جایگزین­ های بی­ خطر یا کم خطر و موثرتر از حشره­ کش های شیمیایی برای کنترل آفات انباری صورت پذیرفته است. در این تحقیق اثر اسانس سه گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss و مرزه Satureja hortensis L روی برخی فعالیت­ های رفتاری و تولیدمثلی سوسک چهار نقطه­ ای حبوبات، در شرایط دمای °C2±2...

متن کامل

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش ، تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss (Asteraceae) مریم گلی ، Salvia bracteata L. (Lamiaceae) و نعناع گربه ای Nepeta cataria L. (Lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی، تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پا...

متن کامل

اثرات بیولوژیک اسانس های رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus

اثرات سوء آفت کش های شیمیایی در چند دهه اخیر توجه زیادی را به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی جلب کرده است. در تحقیق حاضر اثرات بیولوژیک اسانس های رازیانه foeniculum vulgare miller، کلپوره teucrium polium boiss. و مرزه satureja hortensis l. روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f. مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین سمیت تنفسی در اسانس رازیانه ع...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ISSN 0905-1735

دوره 30

شماره 4 2014

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023