مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، و روان بنه های سازش نایافته اولیه در دانش آموزان مبتلا و غیرمبتلا به لکنت زبان

نویسندگان

فرشید علی پور

farshid alipour جعفر حسنی

jafar hasani الهه بداقی

elahe bodaghi فروزنده محتشمی راد

forouzandeh mohtashmirad صابر سعیدپور

چکیده

زمینه و هدف: اختلال لکنت زبان ازجمله اختلال هایی است که علت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است و پژوهش های روان شناختی برای شناخت بهتر این اختلال ضروری است، ازاین رو هدف این پژوهش مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، و روان­بنه های سازش ­نایافته اولیه در نوجوانان مبتلابه لکنت زبان و بهنجار بود. روش: طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مدارس شهر همدان دچار لکنت زبان ارجاع داده شده به گفتاردرمانگر در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۳ بودند، با روش نمونه گیری در دسترس 21 نفر مبتلابه اختلال لکنت زبان و 21 نفر بهنجار انتخاب شدند و توسط پرسشنامه روان­بنه های یانگ (۱۹۹۸)، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (۲۰۰۱) و پرسشنامه ی فراشناخت ولز (۲۰۰۲) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نوجوانان مبتلابه لکنت زبان در مقایسه با نوجوانان بهنجار از راهبردهای سازش ­نایافته بیشتر و از راهبرد سازش­ یافته کمتری بهره می­گیرند. همچنین میانگین نمرات نوجوانان مبتلابه اختلال لکنت زبان در مؤلفه های فراشناختی و روان­بنه ها از گروه بهنجار تفاوت معناداری داشت (001/0 >p). نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج پژوهش مشخص شد که نوجوانان مبتلابه لکنت زبان در مقایسه با نوجوانان بهنجار به میزان بیشتری از راهبردهای سازش ­نایافته تنظیم هیجان، روان­بنه های سازش ­نایافته اولیه و باورهای فراشناختی برخوردارند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، و روان بنه‌های سازش نایافته اولیه در دانش آموزان مبتلا و غیرمبتلا به لکنت زبان

زمینه و هدف: اختلال لکنت زبان ازجمله اختلال‌هایی است که علت آن هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است و پژوهش‌های روان‌شناختی برای شناخت بهتر این اختلال ضروری است، ازاین‌رو هدف این پژوهش مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی، و روان­بنه‌های سازش ­نایافته اولیه در نوجوانان مبتلابه لکنت زبان و بهنجار بود. روش: طرح پژوهش از نوع علی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان پسر مق...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و ابراز وجود در دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال لکنت زبان با دانش آموزان پسر عادی

هدف از این پژوهش مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان و  ابراز و جود در دانش آموزان پسر با و بدون اختلال لکنت مقطع متوسطه شهرستان کوهدشت بود. روش پژوهش علی مقایسه­ای و جامعه آن تمامی دانش آموزان با و بدون اختلال لکنت در مقطع متوسطه شهرستان کوهدشت بود که مشغول به تحصیل می­باشند. از میان جامعه آماری تعداد ۳۰ نفر دانش­آموز با اختلال لکنت و ۳۰ دانش­آموز بدون اختلال لکنت به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شد...

متن کامل

نقش روان بنه های سازش نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقشِ روان­بنه‌های سازش­نایافته اولیه در اختلال های روانی، در پژوهش همبستگی حاضر نقش روان­ بنه‌های سازش ­نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. روش: 384  دانش‌آموز از مدارس شهر رشت که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، از طریق مقیاس‌های اضطراب اجتماعی (لاجرسا و لوپز، 1998) و روان­ بنه‌های سازش­نایافته اولیه (یانگ، 2005) مورد ار...

متن کامل

پیش‌بینی افسردگی براساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه‌ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با افسردگی در دانش‌آموزان دختر پایه‌ی پنجم و ششم ابتدایی در شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-94 بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم و ششم مقطع دبستان در شهر اصفهان بود که بر اساس جدول کوهن و همکاران (2000)، 380 دانش آموز به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فصلنامه سلامت روانی کودک

جلد ۳، شماره ۲، صفحات ۴۱-۵۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023