رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت پذیری با خودنظم دهی تحصیلی

نویسندگان

مریم شهیدی

maryam shahidi محمد رضا زربخش

mohammad reza zarbakhsh

چکیده

زمینه و هدف: از جمله مفاهیم مطرح در آموزش های جهان معاصر، یادگیری خودنظم­ دهی است که امروزه از آن به عنوان یک کانون مهم و یکی از محورهای اساسی تعلیم و تربیت یاد می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت­ پذیری با خودنظم ­دهی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد.  روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت در سال تحصیلی 94-93 بودند که از بین آنها 283 نفر به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های مسئولیت پذیری منیره کردلو (1387)، فراشناخت حالتی اونیل و عابدی (1996) و خودنظم­ دهی تحصیلی کانل و ریان (1987) پاسخ دادند. یافته ­ها: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد بین مسئولیت پذیری و فرا شناخت حالتی و خرده مقیاس­ه ای آن یعنی آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی و بررسی خود با خود نظم ­دهی دانش­ آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>p). همچنین دو متغیر مسئولیت­ پذیری و فراشناخت حالتی توانستند 20 درصد از واریانس خودنظم­ دهی تحصیلی دانش آموزان را تبیین نمایند. نتیجه ­گیری: با توجه به یافته ­های تحقیق، می­توان خودنظم دهی تحصیلی دانش آموزان را به عنوان یک متغیر مهم در پیشبرد اهداف آموزشی با افزایش سطح مسئولیت­ پذیری، برنامه ­ریزی، بازبینی و شناخت دانش آموزان بالا برد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت‌پذیری با خودنظم‌دهی تحصیلی

زمینه و هدف: از جمله مفاهیم مطرح در آموزش‌های جهان معاصر، یادگیری خودنظم­ دهی است که امروزه از آن به عنوان یک کانون مهم و یکی از محورهای اساسی تعلیم و تربیت یاد می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین فراشناخت حالتی و مسئولیت­ پذیری با خودنظم‌­دهی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه انجام شد.  روش: روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر رشت در ...

متن کامل

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان شاهین دژ در سال تحصیلی 94-93

This research aimed to consider the relationship between responsibility with academic self-efficacy in the sixth elementary grade boys and girls students.The research method is descriptive-correlation. The study population consisted of all students of Shahindezh city school in the academic year 93-94. Research’s statistical sample includes 234 patients sixth elementary grade students, were chos...

متن کامل

رابطه بین فراشناخت و فراهیجان با تحمل پریشانی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری روان‌شناختی

هدف این پژوهش تعیین روابط ساختاری بین فراشناخت و فراهیجان با تحمل پریشانی با واسطه‎گری انعطافپذیری روانی دانشجویان بود. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌برداری تصادفی خوشه‎ای چندمرحله‎ای، 352 دانشجو از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انتخاب شدند و به پرسشنامه باورهای فراشناخت (ول...

متن کامل

رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری حل مسئله

زمینه و هدف: عملکرد تحصیلی یک عنصر چند بعدی است و به گونه‌ای ظریف به فراشناخت و حل مسئله مربوط است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی‌گری حل مسئله است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع متوسطه شهر خرم­ دره در سال تحصیلی 96-1395 بود که از بین آنها 300  نفر به روش نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده...

متن کامل

بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و مسئولیت پذیری با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شرق گلستان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین یادگیری خودتنظیم و مسئولیت پذیری با فرسودگی تحصیلی دانش­آموزان دختر دبیرستانهای شرق گلستان بود. برای رسیدن به این هدف تعداد 295 نفر از دانش­آموزان دبیرستانهای شرق گلستان به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (mslq) پینتریج و دی گروت (1990)، مقیاس مسئولیت پذیری پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا (cpi) و مقیاس فرسودگی تحصیلی بروس...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فصلنامه سلامت روانی کودک

جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۴۹-۵۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023