ارزیابی تحمل باکتری های سینوریزوبیوم ملیلوتی (sinorhizobium meliloti) همزیست با ریشه یونجه نسبت به فلزات سنگین، آنتی بیوتیک و شوری در استان خراسان رضوی

نویسندگان

آزاده حداد سبزوار

کارشناس ارشد میکروب شناسی، گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران محبوبه نخعی مقدم

استادیار میکروب شناسی، گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران محمدرضا ذوالفقاری

استادیار، گروه میکروب شناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

ریزوبیوم­ ها شناخته شده ترین گروه از باکتری های همزیست با ریشه گیاهان لگومینه هستند که نیتروژن را تثبیت می کنند. این باکتری ها در خاک با تنش های مختلفی که بر رشد، ایجاد همزیستی و توانایی تثبیت نیتروژن تأثیر می گذارند، روبه رو هستند. این تحقیق با هدف ارزیابی تحمل 23 جدایه سینوریزوبیوم همزیست با ریشه یونجه در شهرستان های مشهد و سبزوار نسبت به فلزات سنگین، آنتی بیوتیک ها و غلظت های متفاوت شوری انجام شد. جدایه ها ازنظر مقاومت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین، تتراسیکلین، ونکومایسین، نالیدیکسیک اسید و استرپتومایسین با روش انتشار در آگار، مقاومت نسبت به فلزات سنگین شامل مس، کادمیوم، روی، منگنز و همچنین غلظت های مختلف کلرید سدیم شامل 0/5، 1، 2، 3 و 4% در محیط جامد مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 100% جدایه ها نسبت به پنی سیلین مقاوم و نسبت به تتراسیکلین حساس بودند. الگوی مقاومت نسبت به ونکومایسین، نالیدیکسیک اسید و استرپتومایسین متفاوت بود. جدایه ها در غلظت های 0/5 میلی مول مس، 0/65 میلی مول کادمیوم، 0/125 میلی مول روی و غلظت های 1/5 میلی مول منگنز رشد کردند. نتایج ازنظر تحمل غلظت های مختلف شوری نشان داد که تمامی جدایه ها در غلظت های پایین کلرید سدیم توانایی رشد داشتند و تنها 7 جدایه توانایی رشد در غلظت های بالا را دارا بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تحمل باکتری‌های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) همزیست با ریشه یونجه نسبت به فلزات سنگین، آنتی‌بیوتیک و شوری در استان خراسان رضوی

ریزوبیوم­ ها شناخته‌شده‌ترین گروه از باکتری‌های همزیست با ریشه گیاهان لگومینه هستند که نیتروژن را تثبیت می‌کنند. این باکتری‌ها در خاک با تنش‌های مختلفی که بر رشد، ایجاد همزیستی و توانایی تثبیت نیتروژن تأثیر می‌گذارند، روبه‌رو هستند. این تحقیق با هدف ارزیابی تحمل 23 جدایه سینوریزوبیوم همزیست با ریشه یونجه در شهرستان‌های مشهد و سبزوار نسبت به فلزات سنگین، آنتی‌بیوتیک‌ها و غلظت‌های متفاوت شوری انج...

متن کامل

بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (Sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

کادمیوم یکی از مهمترین فلزات سنگین آلایندة خاک به شمار می‌آید که از منابع متعدد به ویژه کودهای شیمیایی فسفره وارد خاک می‎شود. ا‎ین فلز با تأثیر بر ریزوبیومها و گیاهان میزبان آنها دارای اثرات منفی بر برقراری و کارایی سیستم همزیستی تثبیت کننده نیتروژن است. این تحقیق با هدف ارزیابی دامنه تحمل سویه‌های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی (همزیست با گیاه یونجه) به سطوح مختلف کادمیوم و شناخت و معرفی سویه‎های...

متن کامل

بررسی توان تحمل سویه‎های سینوریزوبیوم ملیلوتی (sinorhizobium meliloti) بومی خاکهای ایران به کادمیوم

کادمیوم یکی از مهمترین فلزات سنگین آلایندة خاک به شمار می آید که از منابع متعدد به ویژه کودهای شیمیایی فسفره وارد خاک می‎شود. ا‎ین فلز با تأثیر بر ریزوبیومها و گیاهان میزبان آنها دارای اثرات منفی بر برقراری و کارایی سیستم همزیستی تثبیت کننده نیتروژن است. این تحقیق با هدف ارزیابی دامنه تحمل سویه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی (همزیست با گیاه یونجه) به سطوح مختلف کادمیوم و شناخت و معرفی سویه‎های م...

متن کامل

بررسی عملکرد و خصوصیات رشدی اکوتیپ‌های یونجه در شرایط شوری خاک با تلقیح سویه‌های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی

    به منظور بررسی اثر تلقیح سویه­های مقاوم به شوری باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه اکوتیپ یونجه آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۰ تا 1393 اجرا شد. فاکتور اصلی شامل سه سویه باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی بود که بر اساس تست مقاومت به شوری در شرایط آزمایشگاهی و همچنین ارزیابی گلخانه‌ای انتخاب گردیدند. فاکتور فرعی سه ا...

متن کامل

پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

To characterize the geographical distribution of medicago-nodulating rhizobia in western regions of Iran, 950 Sinorhizobium isolates were trapped from a combination of two local alfalfa populations (Hamedani, Nikshahri) together with a foreign cultivar ( Kodi) and soil samples from eight sites across Kurdestan, Kermanshah, Eastern Azarbayjan and Lorestan provinces. Also, a total of 45 isolates ...

متن کامل

پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

To characterize the geographical distribution of medicago-nodulating rhizobia in western regions of Iran, 950 Sinorhizobium isolates were trapped from a combination of two local alfalfa populations (Hamedani, Nikshahri) together with a foreign cultivar ( Kodi) and soil samples from eight sites across Kurdestan, Kermanshah, Eastern Azarbayjan and Lorestan provinces. Also, a total of 45 isolates ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تنش های محیطی در علوم زراعی

جلد ۸، شماره ۱، صفحات ۹۳-۹۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023