عوامل پیش بینی کننده رفتارهای تغذیه ای بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز

نویسندگان

مطهره جلیلی

motahhareh jalily department of public health, school of healthگروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت مجید براتی

majid barati social determinants of disorders of behavior and drug abuseگروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت سعید بشیریان

saeed bashirian social determinants of health research center and department of public healthمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

چکیده

سابقه و هدف: تغذیه مادران در طول بارداری عامل کلیدی در تضمین سلامت مادر و کودک است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده رفتارهای تغذیه ای در بین زنان باردار شهر تبریز بر اساس تئوری شناختی اجتماعی انجام شده است. مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال1393 با مشارکت 380 زن باردار مراجعه کننده به 10مرکز بهداشتی درمانی شهر تبریز انجام شد که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب و وارد مطالعه شدند. معیار ورود زنان باردار به این مطالعه قرار داشتن در محدوده سنی 15 تا 45 سال و نداشتن هرگونه بیماری جسمی، روحی حاد و مزمن بود. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد رفتارهای تغذیه ای و پرسشنامه محقق ساخته سازه های تئوری شناختی اجتماعی (آگاهی، انتظارات پیامد، ارزش های پیامد، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خودتنظیمی) بود که به روش مصاحبه و خودگزارش دهی تکمیل گردید.   یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 27 سال بود. از میان سازه های مختلف تئوری شناختی اجتماعی، انتظارات پیامد (p<0.039)، ارزش های پیامد (p<0.046)، آگاهی (p<0.043) و خودتنظیمی (p<0.001) دارای سهم معنی داری در تبیین واریانس رفتار تغذیه ای مناسب در بین مادران مورد مطالعه بودند. این متغیرها در مجموع 16 درصد از واریانس رفتارهای تغذیه ای را پیش بینی گردید. در 54.4% افراد مصرف نان و غلات، 73.2% دریافت گوشت و حبوبات ، 55.3% مصرف میوه جات و در 70.5% مصرف سبزیجات کمتر از میزان توصیه شده بود.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد، آگاهی، انتظارات پیامد، ارزش های پیامد و خودتنظیمی می توانند جهت طراحی مداخلات آموزشی برای دستیابی به رفتارهای تغذیه ای سالم در زنان باردار مؤثر باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل پیش‌بینی‌کننده رفتارهای تغذیه‌ای بر اساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز

Background and Objectives: Women&rsquo;s nutrition during pregnancy is a key determinant of maternal and fetal health. Therefore, the current study used the Social Cognitive Theory (SCT) to determine factors predicting the nutritional behaviors of pregnant women in Tabriz, Iran.&nbsp; Materials and Methods: This analytic study applied multistage random sampling to select 380 pregnant women w...

متن کامل

ارزیابی میزان آگاهی های تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل

سابقه‌ و هدف‌: وضع تغذیه مادر بر روی بارداری او تاثیر می گذارد، بنابراین رژیم غذایی مادر در این دوران باید متعادل و متنوع و با استفاده از 4 الی 5 گروه اصلی غذایی بوده و از کم خوری و پرخوری پرهیز شود. هدف از مطالعه حاضر، تعیین میزان آگاهیهای تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر بابل می باشد.مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعی بر روی 247 زن باردار مراجعه کننده به مراکز به...

متن کامل

بررسی رفتارهای تغذیه ای سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام

Background and Objectives: As the elderly population increases, aging diseases are also increasing. Nutritional status is the major determinants in the prevention of chronic diseases of old age. The aim of this study was to determine nutritional behaviors of the elderly in Ilam city, Iran. Materials and Methods: In this cross-sectional study, a total of 200 subjects aged over 60 years with a m...

متن کامل

باورها و رفتارهای جنسی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان کرج سال 1390

مقدمه: روابط جنسی سالم در دوران بارداری در سازگاری زندگی زناشویی و استحکام خانواده نقش تعیین کننده ای دارد. با توجه به وجود مطالعات محدود در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف تعیین باورها و رفتارهای جنسی زنان باردار در طول سه ماهه اول بارداری انجام شد. روشکار: این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 88 زن باردار 8 -14 هفته دارای پرونده بهداشتی در 4 مرکز بهداشتی- درمانی شهرستان کرج انجام شد. ابزار گ...

متن کامل

الگوی تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

  Background &Aims : Nutritional status during pregnancy is important for the wellbeing of both mother and fetus and it is avoidable by adequate intake of food. This study was conducted with the aim of determining the nutrition pattern of pregnant women attending to health centers affiliated to Iran University of Medical Sciences in 2008.   Material and Methods: It was a descriptive cross secti...

متن کامل

ارزیابی وضعیت تغذیه در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان ایرانشهر

زمینه و هدف:بارداری یک دوره حساس و مهم در زندگی زنان است و با افزایش نیازهای تغذیه‌ای در آنان همراه می‌باشد. دریافت کافی مواد غذایی در این دوران بر وضعیت سلامت مادر و کودک تأثیر به سزایی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان ایرانشهر انجام شد.  مواد وروش‌ها:این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به روش مقطعی در سال 1390 در شهرستان ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله آموزش و سلامت جامعه

جلد ۱، شماره ۴، صفحات ۱۱-۲۱

copyright © 2015-2021