بررسی مهمترین عوامل بوم‏شناختی مؤثر بر پراکنش گیاهان دارویی در مرتع اولنگ استان گلستان

نویسندگان

الهه گروسی

elahe garousi بهاره بهمنش

bahareh behmanesh مجید محمد اسمعیلی3

majid mohammed-esmaeili رضا عجم نوروزی

reza ajam-norouzi

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر عوامل خاکی و توپوگرافی بر پراکنش گیاهان دارویی در مرتع کوهستانی اولنگ استان گلستان انجام گرفته است. در منطقه مورد مطالعه به روش تصادفی_سیستماتیک با استفاده از 100پلات یک متر مربعی اقدام به نمونه برداری گردید. پارامترهای گیاهی از قبیل تراکم، فراوانی، درصد تاج پوشش بدست آمد. به منظور بررسی خصوصیات خاک منطقه از بعضی پلات‏ها از عمق30-0 سانتی‏متر نمونه خاک برداشت شد. برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه‏گیری شدند. به منظور تعیین همبستگی هر یک از عوامل محیطی با گونه‏های دارویی، عوامل محیطی با یکدیگر و همچنین تعیین مهمترین عامل محیطی مؤثر بر توزیع هر کدام از گیاهان دارویی منتخب، تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش آنالیز تطبیقی متعارفی (cca ) انجام شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که از مهمترین خصوصیات خاکی مؤثر بر پراکنش و استقرار گیاهان دارویی، پتاسیم ، ازت ، درصد سنگ و سنگریزه، فسفر، درجه حرارت و فاکتورهای توپوگرافی، جهت شیب، شیب و ارتفاع از سطح دریا در پراکنش پوشش گیاهان دارویی تأثیر بسزایی دارند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر عوامل خاکی و توپوگرافی بر پراکنش گیاهان دارویی در مرتع کوهستانی اولنگ استان گلستان انجام گرفته است. در منطقه مورد مطالعه به روش تصادفی_سیستماتیک با استفاده از 100پلات یک متر مربعی اقدام به نمونه برداری گردید. پارامترهای گیاهی از قبیل تراکم، فراوانی، درصد تاج پوشش بدست آمد. به منظور بررسی خصوصیات خاک منطقه از بعضی پلات‏ها از عمق30-0 سانتی‏متر نمونه خاک برداشت شد. ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط تنوع گونه‏ای گیاهان دارویی با عوامل محیطی و مدیریتی در مرتع ییلاقی اولنگ استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در دو محدوده مدیریتی تحت چرای سبک و چرای سنگین با استفاده از100 پلات یک متر مربعی به روش تصادفی_سیستماتیک انجام شد. در داخل هر پلات، تراکم و درصد تاج پوشش گیاهان اندازه گیری شد. به منظور بررسی خصوصیات خاک منطقه از مرکز پلات‏ها به صورت یک در می...

تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط تنوع گونه‏ای گیاهان دارویی با عوامل محیطی و مدیریتی در مرتع ییلاقی اولنگ استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در دو محدوده مدیریتی تحت چرای سبک و چرای سنگین با استفاده از100 پلات یک متر مربعی به روش تصادفی_سیستماتیک انجام شد. در داخل هر پلات، تراکم و درصد تاج پوشش گیاهان اندازه گیری شد. به منظور بررسی خصوصیات خاک منطقه از مرکز پلات‏ها به صورت یک در می...

استان گلستان به جهت موقعیت ویژه جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ادافیکی از نظر فلور بسیار غنی است، به‌‌طوری که دارای بیش از 1704 گونه گیاهی می‌باشد. این بررسی به‌منظور جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان از سال 1380 به مدت 5 سال در استان گلستان به اجرا درآمد و گیاهان دارویی مناطق مختلف استان جمع‌آوری و شناسایی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد استان گلستان دارای 409 گونه گیاه دارویی متعلق به 95 ...

استان گلستان به جهت موقعیت ویژه جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ادافیکی از نظر فلور بسیار غنی است، به طوری که دارای بیش از 1704 گونه گیاهی می باشد. این بررسی به منظور جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان از سال 1380 به مدت 5 سال در استان گلستان به اجرا درآمد و گیاهان دارویی مناطق مختلف استان جمع آوری و شناسایی شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد استان گلستان دارای 409 گونه گیاه دارویی متعلق به 95 ت...

زمینه: در استان قزوین گونه های گیاهی فراوانی پراکنش دارند که شناسایی آنها به عنوان منابع دارویی اهمیت دارد. هدف: این مطالعه به منظور شناسایی و تعیین میزان پراکنش گیاهان دارویی استان قزوین انجام شد. مواد و روش ها: گیاهان دارویی استان با استفاده از منابع موجود و اطلاعات محلی طی سال های 1373 تا 1376 با انجام ماموریت های صحرایی شناسایی و پراکنش آنها تعیین شد. یافته ها: نتایج نشان داد که از تعداد 25...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود