تعیین شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره یhyles euphorbiae (lep.: sphingidae) روی گونه های مختلف فرفیون

نویسندگان

یونس کریم پور

یعقوب فتحی پور

علی اصغر طالبی

سعید محرمی پور

امین صدارتیان

چکیده

شب پره ی hyles euphorbiae (l.) حشره ای است که تنها از گونه های شیرابه دار گیاهان جنس euphorbia l. تغذیه می نماید. اطلاع از میزان تغذیه و دامنه ی میزبانی این شب پره به عنوان یکی از عوامل بیوکنترل علف های هرز فرفیون حائز اهمیت است. در این تحقیق، شاخص های تغذیه ای لاروهای این شب پره روی پنج گونه فرفیون رایج در اراضی کشاورزی و مرتعی آذربایجان غربی به اسامیeuphorbia macroclada ،e. denticulata ،e. seguieriana ،e. heteradena وe. boissieriana در شرایط آزمایشگاه با دمای 1 ± 19 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی اندازه گیری شد. آزمایش ها در طول دوره ی لاروی شب پره، در 4 گروه 8 تایی و در داخل ظروف پلاستیکی انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان تغذیه ی لاروهای این شب پره از پنج گونه فرفیون مورد بررسی با یکدیگر دارای اختلاف معنی دار نمی باشد. اگر چه بیشترین میزان تغذیه مربوط به e. macroclada (71/0 ± 97/24 گرم) و کمترین آن مربوط به e. boissieriana (88/0 ± 24/21 گرم) بود. میانگین وزن فضولات دفع شده توسط لاروهای پرورش یافته بر روی e. boissieriana (73/0 ± 20/11 گرم) به صورت معنی داری کمتر از میانگین وزن فضولات دفع شده از لاروهای پرورش یافته روی سایر گونه های فرفیون بود. مقایسه ی میانگین وزن لاروهای h. euphorbiae در پایان دوره ی لاروی در تغذیه از پنج گونه فرفیون نشان داد که از لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین آن ها وجود ندارد ولی میانگین شاخص بازدهی تبدیل غذای بلعیده شده (01/0 ± 200/0) در مورد گونه ی e. boissieriana علی رغم نداشتن اختلاف معنی دار با سایر گونه ها بیشتر از بقیه بود. نتایج کلی تحقیق حاضر نشان داد که هر پنج گونه فرفیون مورد تحقیق، میزبان لاروهای h. euphorbiae بوده و لاروها در روی میزبان های خود برای رسیدن به وزن طبیعی، ضمن افزایش بازدهی تبدیل مواد بلعیده شده، میزان تولید فضولات و دفع آن را کاهش می دهند. این شب پره عامل مناسبی برای به کارگیری در کنترل گیاهان مضر فوق در قالب برنامه های کنترل بیولوژیک می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌یHyles euphorbiae (Lep.: Sphingidae) روی گونه‌های مختلف فرفیون

شب‌پره‌ی Hyles euphorbiae (L.) حشره‌ای است که تنها از گونه‌های شیرابه‌دار گیاهان جنس Euphorbia L. تغذیه می‌نماید. اطلاع از میزان تغذیه و دامنه‌ی میزبانی این شب‌پره به عنوان یکی از عوامل بیوکنترل علف‌های هرز فرفیون حائز اهمیت است. در این تحقیق، شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای این شب‌پره روی پنج گونه فرفیون رایج در اراضی کشاورزی و مرتعی آذربایجان غربی به اسامیEuphorbia macroclada ،E. denticulata ،E. se...

متن کامل

تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب پره ی برگ خوار فرفیون (simyra dentinosa (lep.: noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون

لاروهای شب پره ی برگ خوار فرفیون، simyra dentinosa f.، از عوامل کنترل بیولوژیک علف های هرز فرفیون محسوب می شود. اطلاع از میزان تغذیه و میزبان مرجح لاروهای این شب پره می تواند در استفاده از آن ها در کنترل بیولوژیک فرفیون حائز اهمیت باشد. در این تحقیق، شاخص های تغذیه ای لاروهای شب پره ی برگ خوار فرفیون روی 5 گونه فرفیون رایج در شهرستان ارومیه به اسامی euphorbia macroclada boiss. ، e. denticulata ...

متن کامل

زیست‎شناسی شب‎پره Hyles euphorbiae (Lep., Sphingidae) روی گونه‎های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجان غربی

شب‎پرهHyles euphorbiae L. حشره‎ای تکخوار است که از تعدادی از گونه‌های علفی جنس Euphorbia تغذیه می‌نماید. در این تحقیق، بیواکولوژی این شب‎پره در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی در طول سال‌های 1381 تا 1383 در غرب دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‎های صحرایی نشان داد که لاروهای این شب‎پره از برگ، جوانه و ساقه‌های نرم فرفیون گونه‎های Euphorbia macroclada Boiss. و E. denticulata Lam. تغذیه می...

متن کامل

تعیین شاخص‎های تغذیه‎ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون (Simyra dentinosa (Lep.: Noctuidae روی گونه‎های مختلف علف‎ هرز فرفیون

لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون، Simyra dentinosa F.، از عوامل کنترل بیولوژیک علف‌های هرز فرفیون محسوب می‌شود. اطلاع از میزان تغذیه و میزبان مرجح لاروهای این شب‌پره می‌تواند در استفاده از آن‌ها در کنترل بیولوژیک فرفیون حائز اهمیت باشد. در این تحقیق، شاخص‌های تغذیه‌ای لاروهای شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون روی 5 گونه فرفیون رایج در شهرستان ارومیه به اسامی Euphorbia macroclada Boiss. ، E. denticulata ...

متن کامل

زیست‎شناسی شب‎پره hyles euphorbiae (lep., sphingidae) روی گونه‎های فرفیون و شناسایی پارازیتوییدهای آن در آذربایجان غربی

شب‎پرهhyles euphorbiae l. حشره‎ای تکخوار است که از تعدادی از گونه های علفی جنس euphorbia تغذیه می نماید. در این تحقیق، بیواکولوژی این شب‎پره در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی در طول سال های 1381 تا 1383 در غرب دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی‎های صحرایی نشان داد که لاروهای این شب‎پره از برگ، جوانه و ساقه های نرم فرفیون گونه‎های euphorbia macroclada boiss. و e. denticulata lam. تغذیه می‎کند...

متن کامل

بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae

اسانس­های گیاهی به­عنوان جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی قلمداد می­شوند. شب­ پره هندی Plodia interpunctella Hubner یکی از آفات مهم محصولات انباری است. در این تحقیق اثر اسانس 18 گیاه دارویی بر شاخص­های تغذیه­ای لارو 15 روزه این آفت بررسی شد. شاخص­های نرخ رشد نسبی (RGR)، نرخ مصرف نسبی، کارآیی تبدیل غذای خورده­شده و شاخص بازدارندگی تغذیه برای ارزیابی اثر ضد­تغذیه­ ای اسانس در مدت سه روز تعیین شدن...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
نامه انجمن حشره شناسی ایران

جلد ۲۹، شماره ۱، صفحات ۳۷-۴۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023