تاثیر متریت بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی یک مجتمع گاو شیری در استان گیلان

نویسندگان

مهرداد محمدی

متین قلی نیا

نوید قوی حسین زاده

چکیده

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر متریت بر عملکرد تولیدی و تولید‌مثلی یک مجتمع گاو شیری در استان گیلان

متریت از جمله بیماری‌های مطرح در گاوداری‌های سنتی و صنعتی است. هدف از این بررسی گذشته نگر مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع متریت و نیز اثرات آن بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی در گاوداری‌های شرکت سفیدرود بود. داده‌های مربوط به سال‌های 79 تا 83 مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه داده‌ها به روش رگرسیون لوجستیک و مدل خطی انجام شد. در این تحقیق میزان بروز متریت در طول پنج سال در دو گله سفیدرود 99/19 درصد بود. نتا...

متن کامل

تأثیر هم خونی بر برخی از صفات تولیدی و تولید مثلی گاو های‌ هلشتاین در مجتمع کشت و صنعت مغان

This research was done to estimate of inbreeding coefficient and its effect on some of productive and reproductive traits in Moghan agro-industrial company Holstein cows with using of 17966 Holstein cows pedigree data from 2007 to 2016. For preparing and editing of data, estimate of inbreeding coefficient and traits regression content from inbreeding Fox pro, Excel, CFC and Wombat softwares wer...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاو های شیری هلشتاین

هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تعداد روزهای باز گاوهای شیری هلشتاین ایران به عنوان شاخص اصلی عملکرد تولید مثلی دام و تاثیر آن بر مدت ماندگاری دام در گله بود. در این مطالعه از داده‌های شش گله استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل‌های کمترین مربعات انجام گرفت . به منظور بررسی تاثیر روزهای باز در شکم اول بر ماندگاری دام، از آزمون بقاء و روش کاپلان – مییر استفاده شد. نتایج این آز...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
تحقیقات تولیدات دامی

ناشر: دانشگاه گیلان

ISSN 2252-0872

دوره 1

شماره 1 2012

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023