تأثیر همزیستی با قارچ میکوریزا funneliformis mosseae بر رشد و عملکرد زعفران (crocus sativus l.)

نویسندگان

عطیه زند

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زیستی، تهران حسین ریاحی

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زیستی، تهران زینب شریعتمداری

دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم زیستی، تهران سیما زنگنه

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، بخش رستنی ها، تهران

چکیده

قارچ ها ی تشکیل دهنده میکروفلور خاک قادرند تا علاوه بر تسهیل جذب عناصر معدنی، موجب کاهش بیماری ها، بهبود ساختمان خاک، تحریک رشد گیاه و افزایش کمی و کیفی محصول شوند. در این مطالعه، نمونه ها ی خاک از یک مزرعه زعفران واقع در شهرستان شهریار جمع آوری و میزان ph، درصد همزیستی ریشه ها و تعداد اسپور قارچ میکوریزا در فصول مختلف در خاک بستر رویشی پیاز زعفران بررسی گردید. بر اساس خصوصیات مورفولوژیک، در مجموع، نه گونه قارچ میکوریزایی در میکروفلور زعفران جداسازی و شناسایی شد. در بخش دیگری از این تحقیق، تأثیر قارچ funneliformis mosseae بر رشد رویشی گیاه زعفران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه ارتفاع، وزن تر اندام هوایی و ریشه گیاهان تیمار شده با میکوریزا در سطح احتمال 05/0p≤ نسبت به شاهد اختلاف معنی داری نشان دادند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر همزیستی با قارچ میکوریزا Funneliformis mosseae بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

قارچ‌ها‌ی تشکیل دهنده میکروفلور خاک قادرند تا علاوه بر تسهیل جذب عناصر معدنی، موجب کاهش بیماری‌ها، بهبود ساختمان خاک، تحریک رشد گیاه و افزایش کمی و کیفی محصول شوند. در این مطالعه، نمونه‌ها‌ی خاک از یک مزرعه زعفران واقع در شهرستان شهریار جمع آوری و میزان pH، درصد همزیستی ریشه‌ها و تعداد اسپور قارچ میکوریزا در فصول مختلف در خاک بستر رویشی پیاز زعفران بررسی گردید. بر اساس خصوصیات مورفولوژیک، در مج...

متن کامل

ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (.Crocus sativus L) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه

استفاده از نهاده های آلی و تراکم مطلوب بنه دو عامل زراعی برای دستیابی به عملکرد بهینه در زراعت زعفران هستند. به منظور بررسی تأثیر تراکم بنه در مقادیر مختلف کمپوست بستر قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد بنه، وزن گل و کلاله زعفران (Crocus sativus)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در فضای باز گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال 1388 و 13...

متن کامل

اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.)

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه‌های دختری زعفران، آزمایشی در دو سال زراعی 90- 1389 و 91-1390 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش بر اساس دو گونه قارچ میکوریزا شامل 1-Glomus mosseae، 2- گونه Glomus intraradices، 3- 60 تن در هکتار کود دامی + G. mosseae، 4- 60 تن در هکتار کود دامی + G...

متن کامل

ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (.crocus sativus l) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه

استفاده از نهاده های آلی و تراکم مطلوب بنه دو عامل زراعی برای دستیابی به عملکرد بهینه در زراعت زعفران هستند. به منظور بررسی تأثیر تراکم بنه در مقادیر مختلف کمپوست بستر قارچ بر خصوصیات رویشی و عملکرد بنه، وزن گل و کلاله زعفران (crocus sativus)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در فضای باز گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال 1388 و 13...

متن کامل

مقایسه روش‌های مولکولی و ریخت‌شناسی در مطالعه همزیستی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار گیاه زعفران (Crocus sativus L.)

مقدمه: شناسایی قارچ‌های همزیست میکوریزا آربوسکولار گیاه زعفران که در فصل‌های سال با تنش‌های محیطی فراوان اعم از اقلیمی و خاکی مواجه است، جهت کاربرد، افزایش رشد و تولید گیاه و مقاومت به عوامل بیماری‌زا اهمیت ویژه‌ای دارد. مواد و روش‏‏ها: وجود اسپور قارچ‌های همزیست میکوریزا آربوسکولار در خاک ریزوسفر گیاه زعفران سه منطقه از مزارع شهرستان گناباد بررسی شد. همچنین کلنیزاسیون ریشه و تنوع قارچ‌های همزی...

متن کامل

تأثیر دگرآسیبی اندام‌های زعفران (.Crocus sativus L) بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه زیره‌سبز و گوجه‌فرنگی

برخی از گیاهان با ترشح ترکیب‌های شیمیایی، رشد و نمو گیاهان مجاور خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این پژوهش به‌منظور بررسی اثر دگرآسیبی اندام‌های مختلف زعفران (برگ، بنه و ترکیب برگ و ‌بنه) هرکدام در 5 سطح صفر، 25/0، 5/0، 1 و 2 درصد به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد گیاهچه زیره‌سبز و گوجه‌فرنگی در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت‌حیدریه در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پژوهش های زعفران

جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۱۴۱-۱۵۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021