اثر اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (mentha piperita l.)

نویسندگان

سمیه نجارزاده

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز جابر پناهنده

دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز سعیده علیزاده سالطه

استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز فریبرز زارع نهندی

دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

نعناع فلفلی با نام علمیl.  mentha piperita از خانوادۀ lamiaceae از جمله گیاهان دارویی و معطری است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی استفاده می­شود. به منظور ارزیابی برخی شاخص­های فیزیولوژیکی و اسانس نعناع فلفلی آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از تیمارهای اسید سالیسیلیک (0، 1/0، 1 میلی مولار) و پوتریسین (0، 1/0، 1 میلی­مولار) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. همۀ صفات در دو چین ارزیابی شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین همۀ صفات (به جز نسبت سبزینۀ (کلروفیل) a/b، کاروتنوئید، آنتوسیانین و مواد جامد محلول) در چین اول به طور معنی داری بیشتر از چین دوم بودند. کاربرد غلظت­های مختلف اسید سالیسیلیک منجر به کاهش میزان سبزینۀ کل و a، کارتنوئید و آنتوسیانین شد. همچنین تیمارهای 1/0 و 1 میلی­مولار اسید سالیسیلیک درصد اسانس شاخسارۀ نعناع فلفلی را در مقایسه با مصرف نکردن آن، 02/16و 91/32 درصد و نیز درصد اسانس برگ گیاه را نسبت به شاهد، 54/2 و 66/29 درصد افزایش داد. با افزایش مقادیر پوتریسین، عملکرد تر و خشک در واحد سطح، سبزینۀa ، سبزینۀ کل، کاروتنوئید و درصد اسانس برگ افزایش یافت. با به کارگیری 1 میلی­مولار پوتریسین میزان آنتوسیانین و درصد اسانس برگ در مقایسه با شاهد به ترتیب 91/33 و 36/21 درصد افزایش یافت. افزون بر آن اثر متقابل دو عامل مورد بررسی روی عملکرد تر در واحد سطح، سبزینۀ a وb، سبزینۀ کل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، مواد جامد محلول و اثر متقابل سه عامل بر عملکرد خشک در واحد سطح، کاروتنوئید و مواد جامد محلول معنی­دار بودند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

نعناع فلفلی با نام علمیL.  Mentha piperita از خانوادۀ Lamiaceae از جمله گیاهان دارویی و معطری است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی استفاده می­شود. به‌منظور ارزیابی برخی شاخص­های فیزیولوژیکی و اسانس نعناع فلفلی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با استفاده از تیمارهای اسید سالیسیلیک (0، 1/0، 1 میلی‌مولار) و پوتریسین (0، 1/0، 1 میلی­مولار) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. همۀ ص...

متن کامل

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(. Mentha piperita L)

In order to examine the effects of plant density on the morohological traits, yield and essential oil of peppermint, an experiment was conduced in Agricultural College of Tabriz University during 2005 and 2006. The treatments included four plant density levels ( 8,12 ,16,20 plants.m-2) with three replications. The treatments were based on a split plot design in time and result analysis of compo...

متن کامل

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد و تولید اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی(. Mentha piperita L)

In order to examine the effects of plant density on the morohological traits, yield and essential oil of peppermint, an experiment was conduced in Agricultural College of Tabriz University during 2005 and 2006. The treatments included four plant density levels ( 8,12 ,16,20 plants.m-2) with three replications. The treatments were based on a split plot design in time and result analysis of compo...

متن کامل

اثر متیل‌جاسمونات و تنش شوری بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

جاسمونات‌ها ترکیب‌های مهم علامت‌دهنده در پاسخ‌های گیاهان به تنش‌های زیستی و غیرزیستی ازجمله نمو هستند. از طریق ارزیابی رشد، محتوای یونی و فنلی، کمّیت و کیفیت اسانس، نقش متیل‌جاسمونات (MeJA) در مقابله با تنش شوری القاء شده با NaCl در گیاه Mentha piperita L. بررسی گردید. برای این منظور، گیاهان 24 ساعت بعد از کاربرد برگی صفر، 60 و 120 میکرومولار MeJA، تحت غلظت‌های شوری 1.86 (شاهد)، 5، 7.5 و 10 دسی‌...

متن کامل

اثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری

Salinity is a major environmental factor limiting plant growth and crop productivity. Therefore many studies had been done to minimize the stress effects caused by salinity in agriculture and plant physiology. To access the effect of methyl jasmonate and salinity on peppermint, experiment was conducted as factorial based on a randomized complete design (CRD) with three replications. In this res...

متن کامل

اثر متیل جاسمونات بر برخی پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita) در شرایط شور

The present study was aimed to evaluate a biological solution to improve peppermint plant growth and production in the salt-affected soil. The experiment was arranged in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications in the greenhouse under controlled conditions (28/15 oC in day/night). Three levels of methyl jasmonate (0, 75 and 150 µM) and four leve...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
علوم باغبانی ایران

جلد ۴۷، شماره ۴، صفحات ۶۵۵-۶۶۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022