بررسی ایندکس تاثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (oidp) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک درمانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان

سیمین زهرا محبی

siminzahra mohebbi assistant professor, department of community oral health, school of dentistry, tehran university of medical sciences, tehran, iranاستادیار گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران صدیقه شیخ زاده

sedigheh sheikhzadeh dental student, school of dentistry, tehran university of medical sciences, tehran, iranدانشجو دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران مسعود بیان زاده

masoud bayanzadeh assistant professor, department of prosthodontics, school of dentistry, tehran university of medical sciences, tehran, iranاستادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران عزیزالله باطبی

azizollah batebizadeh assistant professor, department of health education and promotion, school of public health, tehran university of medical sciences, tehran, iranاستادیار گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: تاثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه، یکی از شاخص های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان است که عواقب فیزیکی، اجتماعی و روانی ناشی از وضعیت سلامت دهان را مورد سنجش قرار می دهد. هدف این مطالعه، بررسی این شاخص در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ایندکس تاثیر وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (OIDP) در بیماران مراجعه کننده به کلینیک درمانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

Background and Aims: The oral impact on daily performance (OIDP) is one of the oral health-related quality of life indices to measure physical, social and mental consequences of the oral health status. This study aimed to evaluate the OIDP index in patients referring to Tehran dental school. Materials and Methods: Four hundred and ninety nine patients referring to patients' clinic in Dental Sc...

متن کامل

بررسی تاثیرآموزش مهارت مصاحبۀ انگیزشی به دانشجویان دندانپزشکی بر شاخص بهداشت دهان بیماران مراجعه کننده به بخش پریودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خلاصه سابقه و هدف: روش مصاحبۀ انگیزشی(Motivational Interviewing)  که اخیراً در مباحث آموزش بهداشت دهان مورد توجه قرار گرفته است، یک تکنیک غیر تدافعی به منظور تسریع در تغییر رفتار بهداشتی می باشد. هدف کلی این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مهارت مصاحبۀ انگیزشی به دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  بر شاخص های بهداشتی دهان در بیماران مراجعه کننده به بخش پریودانتیکس بوده است. مواد و روشها: ای...

متن کامل

بوی بد دهان و عوامل مؤثر بر آن در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی زاهدان

زمینه: بوی بد دهان به‌عنوان یک بوی ناخوشایند در دهان شناخته می‌شود.87 درصد موارد هالیتوزیس منشأ داخل دهانی دارند و به‌صورت یک مشکل پزشکی – اجتماعی افراد زیادی را تحت تأثیر قرار داده است.هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر در ایجاد بوی بد دهان در افراد مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی زاهدان بود. مواد و روش‌ها: 320 نفر از افراد مراجعه کننده که هالیتوزیس یا هالیتوفوبیا داشتند جهت انجام ای...

متن کامل

بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۲

بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1382 دکتر حسن رزمی* - دکتر محمدجعفر تالاری** *- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. **- دندانپزشک. چکیده زمینه و هدف: یکی از شاخصهای ارزشیابی که در بیمارستانها و مؤسسات درمانی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است ارزشیابی بر اساس «رضای...

متن کامل

مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بالغین مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد

مقدمه:امروزه ارزیابی درک بیماران از سلامت تا حدود زیادی جایگزین جنبه های کلینیکی ارزیابی بیماری ها شده است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در افراد مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد بود. مواد و روش ها:383 نفر از بیماران مراجعه کننده به 5 کلینیک خصوصی و 2 کلینیک دولتی شهر مشهد در این مطالعه مقطعی وارد شدند. متغیرهای جنس، سن، سطح تحصیلات، علت مر...

متن کامل

بررسی فراوانی ضایعات مخاط دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بابل در سال 1389

Background and purpose: There are remarkable differences in the prevalence of oral lesion throughout the world. The purpose of this study was to evaluate the frequency of oral mucosal lesion among patients referring to Babol Dental School in Iran. Materials and methods: This descriptive study was done in 2010 and census sampling was used to collect the data. The subjects included all the patie...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دندانپزشکی

جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۱۳۵-۱۴۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021