: رابطه ی سبک های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش آموزان دوره ی متوسطه

نویسندگان

عین اله پارسایی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی سبک های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز پرداخته است. شرکت کنندگان شامل 324 دانش آموز و یکی از والدین آنها بودند که به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. والدین شرکت کننده پرسشنامه ی دیدگاه فراهیجانی والدین و فرزندانشان نیز دو پرسشنامه ی هوش عاطفی و خودکارآمدی را تکمیل کردند. از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و روش تحلیل عامل و همسانی درونی برای بررسی روایی مقیاس¬ها استفاده شد که نتایج بیانگر احراز خصوصیات روان سنجی مقیاس های مورد استفاده بود. داده های گردآوری شده با استفاده از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که خودکارآمدی و هوش عاطفی نوجوانان تحت تأثیر سبک های فراهیجانی والدین متفاوت است. میانگین نمرات خودکارآمدی و هوش عاطفی فرزندان در سبک های هدایت گر و ردکننده به صورت معناداری از میانگین نمرات دانش آموزان در سبک های بی توجه و تاییدگر بیشتر بود. یافته های این پژوهش در راستای روند پژوهشی مربوطه به بحث گذاشته شده اند و پیشنهاداتی برای انجام پژوهش های بیشتر ارائه شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

: رابطه ی سبک‌های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی سبک‌های فراهیجانی والدین با خودکارآمدی و هوش عاطفی دانش آموزان دبیرستان‌های شهر شیراز پرداخته است. شرکت کنندگان شامل 324 دانش آموز و یکی از والدین آنها بودند که به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. والدین شرکت کننده پرسشنامه‌ی دیدگاه فراهیجانی والدین و فرزندانشان نیز دو پرسشنامه‌ی هوش عاطفی و خودکارآمدی را تکمیل کردند. از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی و روش تحلی...

متن کامل

رابطه ی سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دوره ی متوسطه اول شهر همدان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه¬ی بین ابعاد مختلف سبک¬های اسنادی با پیشرفت تحصیلی در دانش¬¬آموزان سال سوم دوره¬ی متوسطه اول شهرستان همدان با توجه به متغیر تعدیل کننده¬ی جنسیت بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است که به صورت پیمایش مقطعی صورت گرفته است. جامعه¬ی مورد نظر دانش¬آموزان سال سوم دوره¬ی متوسطه¬ی اول شهرستان همدان بودند که تعداد 400 نفر از بین آنان به روش نمونه¬گیری طبقه¬ای نسبی انتخاب شدند. برا...

متن کامل

رابطه ی سبک های فرزندپروی با شادکامی هیجانی و سلامت روانی دانشآموزان دوره ی دوم متوسطه

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین سبک‌های فرزندپروری با شادکامی هیجانی و سلامت روانی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود. تحقیق حاضر از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه غرب استان گیلان است که درسال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. در این میان تعداد 250 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و مقیاس سبک‌های فرزن...

متن کامل

تأثیر آموزش مهارت های فراشناختی بر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت ها ی فراشناختیبر خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه است . روش تحقیقنیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش عبارتند از کلیه یدانش آموزان دختر سال سوم متوسط ه ی رشته ی انسانی ناحی ه ی 1 شهر1389 که تعداد کل آن ها 520 نفر است. با - همدان در سال تحصیلی 90استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو کلاس به تعداد 70نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند . ابزار ا...

متن کامل

رابطه ی نگرش مذهبی با شادکامی و خودکارآمدی دانش آموزان دوره ی متوسطه

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین نگرش مذهبی با شادکامی و خودکارآمدی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه بود. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه شهرستان آستارا می باشد که در سال تحصیلی94-93 مشغول به تحصیل بودند. در این میان تعداد 208 نفر به روش تصادفی ساده جهت مطالعه به عنوان نمونه انتخاب شده و مقیاس نگرش مذهبی، پرسش نامه سنجش شادکامی...

متن کامل

بررسی رابطه ی خودآگاهی هیجانی و کنترل تکانه از مؤلفه های هوش هیجانی با استعداد اعتیاد دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه

این پژوهش با هدف بررسی رابطة ویژگی های هیجانی و خود آگاهی و کنترل تکانه، به عنوان ویژگی¬های روانی با استعداد اعتیاد انجام گرفته تا با استناد به یافته های آن، پیشنهادات مناسب برای پیشگیری ارائه شود. روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است و جامعة آماری این پژوهش کلیة دانش آموزان پسر دوره¬ی متوسطه شهر زاهدان بوده که تعداد 100 نفر دانش آموز پسر به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهشی، مقیاس های خود آ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله مطالعات روانشناسی تربیتی

ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان

ISSN

دوره 7

شماره 11 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023