میزان شادکامی در کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال ۱۳۹۲

نویسندگان

فاطمه حسینی کسنویه

f hosseini kasnavieh taft mental hospitalمرکز جامع روانپزشکی تفت طاهره سلیمی

t salimi nursing universityدانشکده پرستاری محمد نادی سخویدی

m nadi sakhvidi taft mental hospitalمرکز جامع روانپزشکی تفت اسماعیل احمدی

e ahmadi medical universityدانشکده پزشکی

چکیده

مقدمه: شادکامی از جمله ویژگی های شخصیتی انسان می باشد که قادر است در زمینه غلبه بر استرس ها و فشارهای زندگی اثرگذار باشد.پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت شادکامی درکارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد صورت گرفته است. روش بررسی:این مطالعه توصیفی بر روی 210 نفر از دانشجویان پزشکی که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه شادکامی آکسفورد در پنج حیطه رضایت زندگی، حرمت خود، بهزیستی فاعلی، رضایت خاطر و خلق مثبت جمع آوری گردید و با استفاده آزمون t-test تجزیه و تحلیل شد. نتایج: میزان شادکامی در مجموع پنج حیطه 353/9±240/52 بوده که بیشترین آن مربوط به حیطه خلق مثبت و کمترین آن مربوط به حیطه بهزیستی فاعلی بوده است. در زمینه شادکامی کلی هیچکس میزان شادکامی عالی را کسب نکرده است. در 8/64 درصد از دانشجویان میزان شادکامی در حدخوب بوده است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح شادکامی در اکثر کارآموزان پزشکی در سطح خوب می باشد. مطالعات دیگر در زمینه بررسی علل شادکامی در این گروه می تواند راهنمایی برای ایجاد این وضعیت در سایر گروه ها باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان شادکامی در کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، سال 1392

Introduction: Happiness is one of human personality features which can assist with overcoming the stresses and pressures of life. Therefore, the aim of this study is to determine the levels of happiness amongst general practice trainers of Yazd Shahid Sadoughi university of medical sciences. Methods: This descriptive study was conducted on 210 medical students who were selected through simple ...

متن کامل

بررسی بستر یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

سابقه و هدف: آموزش الکترونیک عبارت است از هر نوع یادگیری یا آموزشی که با کمک انواع مدیاهای الکترونیکی انجام می گیرد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد جهت برگزاری این دوره های آموزشی انجام گرفت. مواد و روشها: این مطالعه توصیفی در سال 1392- 1391 انجام شد. تعداد 82 نفر از اعضاء هیئت علمی، 5 مدیر، 92 کارمند و 141دانشجوی دانشگاه علوم پ...

متن کامل

بررسی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Background: The role of entrepreneurship as an important economic phenomenon is obvious. Since each community is involved in the production of wealth as well as development of technology, and productive employment, special attention should be paid to entrepreneurship. In this regard, this study aimed to investigate the status of entrepreneurship among students of healthcare management in Shahid...

متن کامل

ارزیابی پایان نامه های تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

Introduction : Writing the thesis is one of the first experiences of university students. It is usually conducted satisfactorily under the advice an advisor. Yet, there are some problems in this regard. Objectives : The purpose of the present study was to evaluate the quality of the medical and dental theses at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods and Materials : This was a q...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

جلد ۲۳، شماره ۲، صفحات ۱۹۴۵-۱۹۵۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023