سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان ۶۵-۳۵ ساله شهر مشهد در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹

نویسندگان

حبیب الله حبیب الله اسماعیلی

habibollah esmaili associate professor, department of biostatistics, health sciences research center, faculty of health, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran.دانشیار گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. رسول رسول علیمی

rasoul alimi m.sc. student of biostatistics, faculty of health, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran.دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد (mashhad university of medical sciences) نیلوفر نیلوفر جوانروح

niloufar javanrouh m.sc. student of biostatistics, faculty of health, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran.دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد (mashhad university of medical sciences) هدی هدی عزیزی

hoda azizi assistant professor, department of traditional medicine, faculty of traditional medicine, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran.استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علوم پزشکی مشهد (mashhad university of medical sciences) فاطمه فاطمه وحید رودسری

چکیده

مقدمه: دو نقطه عطف در زندگی زنان وجود دارد که هر دوی آن، مربوط به قاعدگی است؛ یکی مربوط به شروع قاعدگی است که در حدود 12 سالگی رخ می دهد و دیگری مربوط به قطع قاعدگی می باشد که در حدود 50 سالگی اتفاق می افتد. از آنجایی که سن یائسگی با خطر شروع چندین بیماری مزمن نظیر بیماری های قلبی- عروقی، سرطان های سینه و رحم و پوکی استخوان همراه است، شناسایی عوامل مرتبط با سن یائسگی بسیار مهم است. روش­کار: این مطالعه مقطعی دو ساله روی 2498 زن 35 تا 65 ساله شهر مشهد در سال های 1389 و 1390 به روش نمونه گیری طبقه ای - خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای بود که به روش مصاحبه تکمیل شد. اعتبار آن به روش اعتبار محتوا و پایایی آن به روش آزمون مجدد تأیید شد. علاوه بر متغیر سن یائسگی، ویژگی های فردی، متغیرهای مربوط به بارداری و وضعیت اقتصادی- اجتماعی به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. در تعیین سن یائسگی و عوامل مؤثر بر آن، از نرم افزارsas  (نسخه 2/9) و روش های کاپلان - مایر و رگرسیون کاکس استفاده شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته­ها: میانگین سن زنان 8/7 ±8/46 سال بود. روش کاپلان- مایر، میانه سن یائسگی را 52 سال با فاصله اطمینان 95% (5/52، 9/51) برآورد کرد. 2018 نفر (8/80%) از زنان خانه دار، 539 نفر (6/21%) دارای سابقه مصرف سیگار و 578 نفر (1/23%) دارای سابقه پرفشاری خون بودند. نتایج مربوط به تحلیل چند متغیره نشان داد که متغیرهای سابقه پرفشاری خون (001/0>p)، سطح تحصیلات (001/0=p) و وضعیت شغلی (044/0=p) با توجه به نسبت مخاطره شان ارتباط معنی داری با کاهش سن یائسگی داشتند، ولی تعداد فرزند (001/0>p) و وضعیت تأهل (002/0=p) ارتباط معنی داری با افزایش سن یائسگی داشت. نتیجه­گیری: متغیرهای مرتبط با وضعیت اقتصادی- اجتماعی نظیر سابقه ابتلاء به فشار خون، میزان تحصیلات و وضعیت شغلی باعث کاهش سن یائسگی و تعداد فرزند و تأهل باعث افزایش سن یائسگی زنان می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان 65-35 ساله شهر مشهد در سال 1390-1389

مقدمه: دو نقطه عطف در زندگی زنان وجود دارد که هر دوی آن، مربوط به قاعدگی است؛ یکی مربوط به شروع قاعدگی است که در حدود 12 سالگی رخ می دهد و دیگری مربوط به قطع قاعدگی می باشد که در حدود 50 سالگی اتفاق می افتد. از آنجایی که سن یائسگی با خطر شروع چندین بیماری مزمن نظیر بیماری های قلبی- عروقی، سرطان های سینه و رحم و پوکی استخوان همراه است، شناسایی عوامل مرتبط با سن یائسگی بسیار مهم است. روش‌کار: این...

متن کامل

سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر بابل

سابقه و هدف: یائسگی، نقش کلیدی در زندگی یک زن ایفا میکند. زنان حدود یک سوم از عمر خود را در سنین پس از یائسگی می گذرانند و از طرفی یائسگی، نسبت به سایر دوران ها کمتر مطالعه شده است. این مطالعه به منظور تعیین سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر بابل انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی با نمونه گیری خوشه ای بر روی 300 زن یائسه که از طریق پرسش از درب همه منازل مناطق قرعه کشی شده،...

متن کامل

بررسی سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر تهران

Backgraound: Regarding to the increasing number of postmenopausal women in the world as well as increased life expectancy about 75 years old and respecting to the various complications due to menopause specially early menopause and on the other hand important role of women in family, this study was conducted to determine the incidence of age of menopausal women living in Tehran in 2005. Method...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه شهر تهران

چکیده سابقه و هدف: با توجه به افزایش فزاینده تعداد زنان یائسه در دنیا و افزایش امید به زندگی تا حدود 75 سال و عوارض متعدد ناشی از بروز یائسگی بویژه یائسگی زودرس و همچنین نقش بسیار حساسی که زنان در استحکام خانواده دارند، این مطالعه برای تعیین شیوع سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن برروی زنان سطح شهر تهران در سال 1384 انجام گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 1500 زن 55-45 ساله ساکن در 100 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله زنان، مامایی و نازایی ایران

جلد ۱۵، شماره ۳۶، صفحات ۱-۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021