بررسی چالش های حاشیه نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان

نویسندگان

یاسر محمدی

مهدی رحیمیان

حمید موحد محمدی

عبدالحسن طرفی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی چالش های پدیده حاشیه نشینی در شهرستان کوهدشت در استان لرستان است که به این منظور از روش تحقیق پیمایشی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1560 خانوار حاشیه نشین شهرستان کوهدشت می باشد که تعداد 85 خانوار به عنوان جامعه نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. همچنین پایایی مقیاس اصلی ابزار پرسشنامه استفاده شده برای انجام پژوهش از طریق آلفای کرونباخ به میزان 72/0 به تأیید رسید و روایی پرسشنامه نیز با توجه به نظر اساتید و متخصصین مربوط مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها که به کمک نرم افزار winspss11.5 انجام شد، حاکی از آن است که حاشیه نشینان از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند و بار تکفل زیادی را به دوش می کشند. اولویت بندی چالش های حاشیه نشینی نیز نشان می دهد که عدم برخورداری از سیستم فاضلاب مناسب و مشکل مالی و درآمد کم از مهم ترین چالش های حاشیه نشینان به شمار می روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، چالش های حاشیه نشینان به ترتیب اهمیت در قالب پنج دسته چالش های اجتماعی- فرهنگی، چالش های زیستی، چالش های اقتصادی، چالش های آموزشی- بهداشتی و چالش های رفاهی طبقه بندی شده اند که چالش های اجتماعی- فرهنگی به عنوان مهم ترین چالش حاشیه نشینان قابل شناسایی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان

هدف از این پژوهش، بررسی چالش‌های پدیده حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت در استان لرستان است که به این منظور از روش تحقیق پیمایشی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1560 خانوار حاشیه‌نشین شهرستان کوهدشت می‌باشد که تعداد 85 خانوار به عنوان جامعه نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌است. همچنین پایایی مقیاس اصلی ابزار پرسشنامه استفاده شده برای انجام پژوهش از طریق آلفای کرونب...

متن کامل

بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان

هدف از این پژوهش، بررسی چالش‌های پدیده حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت در استان لرستان است که به این منظور از روش تحقیق پیمایشی برای انجام پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1560 خانوار حاشیه‌نشین شهرستان کوهدشت می‌باشد که تعداد 85 خانوار به عنوان جامعه نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌است. همچنین پایایی مقیاس اصلی ابزار پرسشنامه استفاده شده برای انجام پژوهش از طریق آلفای کرونب...

متن کامل

تحلیل دست اندرکاران جنگل در ارزیابی شاخص های مدیریت پایدار (مطالعه موردی: استان لرستان، شهرستان کوهدشت)

سابقه و هدف: یکی از عوامل مهم در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ برای مدیریت پایدار جنگل در راستای توسعه پایدار، شناسایی دست‌اندرکاران و بررسی نگرش آنها نسبت به معیارهای پایداری جنگل‌ است.پس از کنفرانس بین‌المللی ریو، توسعه پایدار در اروپا که توسط کنفرانس وزرا در حفاظت از جنگل‌ها در اروپا برگزار شد، به مدیریت پایدار جنگل تبدیل گشت و از آن پس تعریف مدیریت پایدار جنگل به کار گرفته شد و بیشتر از یک سری ...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت زمانی چرای دام در مراتع استان لرستان (مطالعۀ موردی: شهرستان کوهدشت)

توجه به رعایت زمان چرای دام در مراتع اهمیت بسیاری در حفظ مراتع کشور و جلوگیری از تخریب آن خواهد داشت. هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر رعایت زمان چرای دام در مراتع شهرستان کوهدشت استان لرستان می­باشد. مطالعۀ حاضر جزء تحقیقات پیمایشی بوده و جامعۀ آماری مورد نظر را دامداران عشایری شهرستان کوهدشت تشکیل می­دهند. حجم نمونه نیز از میان 1038 نفر جامعه آماری، 310 نفر از طریق فرمول کوکران تعیین شد. ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای عوامل موثر بر سلامت باروری مادران ساکن شهرستان دورود و کوهدشت استان لرستان

مقدمه: گسترش بهداشت باروری و پرداختن به ابعاد مختلف آن یکی از گام‌ های اساسی در تامین سلامت جامعه و خانواده به ویژه زنان می ‌باشد. مهم ترین هدف انجام این تحقیق شناخت عوامل مؤثر بر سلامت باروری مادران شهرستان‌های دورود و کوهدشت بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی به روش پیمایش، ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه و جامعه آماری آن مادران 15 تا 45 ساله ساکن در شهرستان ‌های کوهدشت و دور...

متن کامل

حاشیه نشینی و چالش های اجتماعی ـ فرهنگی ناشی از آن با تاکید بر کلانشهرهای ایران

حاشیه نشین به مفهوم کلی به کسی گفته می شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته است جذب نظام اقتصادی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند. و به ناچار در پیرامون شهر سکنی گزیده است؛ و از این جهت، فشارها و پیامدهای ناخواسته ای را بر مقصد وارد نموده است. روش تحقیق، روش ترکیبی متکی بر روش های تاریخی، توصیفی ـ تحلیلی است. لذا از متدولوژی اسنادی ـ کتابخانه ای استفاده شده است. این مقاله ضمن...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پژوهشهای جغرافیای انسانی

ناشر مؤسسه جغرافیا

ISSN 2008-6296

دوره 41

شماره 66 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021