ناحیه بندی سوزباد در شمال غرب و غرب ایران

نویسندگان

حسن حیدری

رشید سعید آبادی

چکیده

با استفاده از مقادیرمیانگین حداقل دما و میانگین سرعت باد ماهانه در 32 ایستگاه هواشناسی در شمال غرب و غرب کشور با دوره آماری 15 ساله، مقدار دمای ناشی از سوز باد از نوامبر تا آوریل محاسبه شد. پس از استخراج نتایج، نقشه پراکندگی برای هر ماه ترسیم گردید. سپس با استفاده از تحلیل خوشه ای و به کمک تکنیک گروه بندی فاصله ای، نواحی سوزباد مشخص شدن. کلیدواژه ها : سوزباد، ناحیه بندی، تحلیل خوشه ای، غرب و شمال غرب ایران.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ناحیه بندی بارش در شمالغرب و غرب ایران

مقادیرکواریانس بارش ماهانه در 26 ایستگاه هواشناسی در شمالغرب کشور با طول دورة آماری چهارده ساله مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقادیر کواریانس با روش تحلیل مؤلّفه های اصلی2 و تجزیة خوشه ای3 مورد بررسی قرار گرفت.روش تحلیل مؤلّفه های اصلی، سه مؤلّفه را به ترتیب: بارش فصل خشک،تراکم اصلی فصول بارش،افت محلّی بارش مشخّص نمود که این سه مؤلّفه و تغییر پذیری فضایی4 آنها تفسیر گردید. تجزیة خوشه ای امتیازات...

متن کامل

ناحیه بندی بارش در شمالغرب و غرب ایران

مقادیرکواریانس بارش ماهانه در 26 ایستگاه هواشناسی در شمالغرب کشور با طول دورة آماری چهارده ساله مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس مقادیر کواریانس با روش تحلیل مؤلّفه های اصلی2 و تجزیة خوشه ای3 مورد بررسی قرار گرفت.روش تحلیل مؤلّفه های اصلی، سه مؤلّفه را به ترتیب: بارش فصل خشک،تراکم اصلی فصول بارش،افت محلّی بارش مشخّص نمود که این سه مؤلّفه و تغییر پذیری فضایی4 آنها تفسیر گردید. تجزیة خوشه ای امتیازات ...

متن کامل

بررسی اپیدمیولوژی تب مالت در شمال و شمال غرب ایران

Introduction: Brucellosis is a disease that causes health problems and enormous economic problems.Given that the provinces of the north and northwest part of the country are with high prevalence, A Study was done to assess the epidemiology of the disease in the country was done. Methods and Materials: This Study is a cross-sectional study (Descriptive - Analytic).The...

متن کامل

پراکنش، سبب شناسی و بیماری زایی آنتراکنوز گردو در ناحیه شمال غرب ایران

     آنتراکنوز گردو شایع­ترین بیماری قارچی گردو در ایران بوده و در سال­های پرباران و خنک، خسارت­ زیادی به این محصول وارد می‎کند. این مطالعه به منظور سبب شناسی و تعیین پراکندگی بیماری در ناحیه شمال غرب کشور به عنوان یکی از قطب­های عمده تولید گردو انجام گردید. در این تحقیق تعداد 75 جدایه از گردوکاری­های 11 استان ناحیه شمال­غرب کشور جداسازی گردید. پریتسیوم­ها از برگ­های ریخته شده استحصال و یا تولی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پژوهش های جغرافیایی (منتشر نمی‏شود)

ناشر موسسه جغرافیای - دانشکده جغرافیا

ISSN 1026-6836

دوره 40

شماره 1 2008

copyright © 2015-2021