بررسی¬¬¬انتقادی¬کتاب«الترجمة بین¬النظریة والتطبیق¬ من¬العربیةالی¬الفارسیة

نویسندگان

محمود شکیب انصاری

چکیده

ازجمله مهارت­های لازم در ترجمة دقیق و صحیح، یکی درک و فهم متن در زبان مبدأ و دیگری توان برگردان آن در زبان مقصد است؛ و مترجم گذشته از درک و فهم متن در زبان مبدأ باید در زبان مقصد قدرت و مهارت نویسندگی داشته و      به­عبارت دیگر در زبان مقصد نویسنده باشد. مترجمان و خبرگان در این مورد تأکید دارند که ترجمة برتر ترجمة برابر است.(مظفرالدین­حکیم،1989م.: 195) اما ترجمة تحت­اللفظی، ترجمة آزاد، و یا ترجمة مفهومی، دیگر ارزش گذشتة خود را ازدست داده است. در نگارش کتابی که در این مقاله نقد می­شود، اگرچه ترجمه­ها مفهومی است، مشکل اصلی­آن سبک نگارش­عربی­آن­است­که غالباً نوعی­گرته­برداری و تحت تأثیر سبک نگارش فارسی است. در این مقاله، به نکات مثبت شکلی و محتوایی این کتاب و نیز به اشکالات نگارشی و ترجمه­ای آن اشاره شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کتاب الدراسة الأدبیة، النظریة والتطبیق، نصوص قرآنیة عرض وتحلیل

کتاب الدراسة الأدبیة؛ النظریة والتطبیق نصوص قرآنیة مجموعة محاضرات القاها الدکتور عبدالسلام احمد الراغب على طلابه فی جامعة حلب، ثم اخرجها فی مؤلف مستقل عام ٢٠٠٥ لاهداف عدة منها: تعرف القراء الى مواطن الاعجاز البیانی، فهم اسرار التعبیر القراتی وتذوق بیانه. یعرض المقال هذا لاقسام الکتاب وصفا وتحلیلا، وبحث فی مزایا، ومایمکن أن یؤخذ علیه، وحاول ان یستکشف فیه مواطن الجدة والمحاکاة، ثم یضع بین یدی الم...

متن کامل

بررسی انتقادی کتاب«الترجمه بین النظریه والتطبیق من العربیهالی الفارسیه

ازجمله مهارت­های لازم در ترجمه دقیق و صحیح، یکی درک و فهم متن در زبان مبدأ و دیگری توان برگردان آن در زبان مقصد است؛ و مترجم گذشته از درک و فهم متن در زبان مبدأ باید در زبان مقصد قدرت و مهارت نویسندگی داشته و      به­عبارت دیگر در زبان مقصد نویسنده باشد. مترجمان و خبرگان در این مورد تأکید دارند که ترجمه برتر ترجمه برابر است.(مظفرالدین­حکیم،1989م.: 195) اما ترجمه تحت­اللفظی، ترجمه آزاد، و یا ترج...

متن کامل

نگاهی نقادانه به کتاب تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة والتطبیق از منظر تحلیل محتوا

جستار حاضر با هدف نقد و شناسایی موارد قوت و ضعف معیارهای شکلی و محتوایی کتاب «تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، النظریة والتطبیق» اثر مؤلفان علی احمد مدکور و ایمان احمد هریدی، انجام شده است. به همین منظور پس از معرفی شاخص­های استاندارد نگارش کتاب آموزشی، میزان بهره­مندی کتاب مذکور از آن شاخص­ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفت. برخی از یافته­های پژوهش نشان داد؛ کتاب حاضر ...

متن کامل

ترجمه کتاب تحلیل النص الدبی بین النظریه والتطبیق

همان گونه که از عنوان کتاب برمی آید ؛تحلیل وبررسی متون معاصر از جمله شعر ،داستان وقصه ی کوتاه می باشد.این کتاب منبع بسیار مناسبی برای دانشجویان رشته ی عربی است تا با استفاده از آن به فراگیری علوم ادبی وتطبیق آن با شواهد مناسب بپردازند ونیز در زندگی شعرا ونویسندگان معاصر عربی سیری اجمالی داشته باشند. از آنجایی که کتاب دارای شاهد مثال می باشد؛پس دیگران نیز می توانند در برخورد با مشکلات از نکته ن...

انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن

بما أنَّ نظریة الذکاءات المتعددة تتمحور حول المحتوی وتؤکّد علی تنویعه، والمجال المعرفی یصنّف الأهداف المعرفیة، اقترح آرمسترنج (1984) أن یُعدّ وینظّم المحتوی التعلیمی وفقًا لهما معًا. إنّ الکتاب المدرسی کأکثر المواد التعلیمیة تداولًا یُعدّ أفضل مجال لتطبیق هذه الأنموذج المتکامل. علی ذلک، قامت الدراسة الحالیة بتحلیل محتوی کتاب العربیة للسنة الدراسیة الثامنة فی ضوء هذا الأنموذج لکی تقیس وتقوّم کیف تمّ توزیع الذک...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون

ISSN 2383-1294

دوره 10

شماره 20 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023