بررسی میزان انباشتگی سرب و تاثیر آن بر فعالیت آنزیم پراکسیداز، محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در مرحله جوانه زنی در گیاه یونجه (medicago sativa l.)

نویسندگان

سیما قلیچ

فاطمه زرین کمر

وحید نیکنام

چکیده

چکیدهبراساس داده های آژانس حفاظت محیط زیست، سرب مهم ترین فلز آلاینده محیط می باشد. در این تحقیق تاثیر فلز سرب بر گیاه یونجه در مرحله جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظوردانه رست های 7 روزه یونجه در محیط هیدروپونیک تحت تیمار غلظت های 0،120،240، 500 و 1000 میکرومولار سرب قرار گرفتند و پس از 10 روز بررسی های ریخت شناختی و فیزیولوژیک بر روی آنها انجام گرفت. براساس نتایج میزان جذب سرب در اندام هوایی و ریشه ها با افزایش غلظت سرب در محیط افزایش یافت و در نتیجه میزان رشد گیاه با افزایش میزان جذب سرب کاهش یافت. میزان تولید پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدهید به عنوان شاخص های تنش اکسیداتیو افزایش یافت. تحت تنش سرب میزان تولید فلاونوئیدها و فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام هوایی و ریشه ها افزایش یافت و میزان ترکیبات فنولی در ریشه ها کاهش و در اندام هوایی افزایش نشان داد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان انباشتگی سرب و تاثیر آن بر فعالیت آنزیم پراکسیداز، محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در مرحله جوانه زنی در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

چکیدهبراساس داده های آژانس حفاظت محیط زیست، سرب مهم ترین فلز آلاینده محیط می باشد. در این تحقیق تاثیر فلز سرب بر گیاه یونجه در مرحله جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظوردانه رست های 7 روزه یونجه در محیط هیدروپونیک تحت تیمار غلظت های 0،120،240، 500 و 1000 میکرومولار سرب قرار گرفتند و پس از 10 روز بررسی های ریخت شناختی و فیزیولوژیک بر روی آنها انجام گرفت. براساس نتایج میزان جذب سرب در اندام...

متن کامل

تأثیر آنتراسن برفاکتورهای استرس اکسیداتیودر گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

آلودگیهای نفتی آروماتیکی یکی از تنشهای محیطی هستند که رشد گیاه را مهار میکنند و تعادل بین تولید گونههای اکسیژن واکنشی و فعالیت دفاعی آنتی اکسیدانتی را به هم می‌زنند. برخی گیاهان دارای سیستم ریشهای ارزشمندی هستند که می‌وانند ترکیبات آلی مانند هیدروکربن‌های آروماتیکی چند حلقه‌ای را دور کنند. در بین هیدروکربن های آروماتیکی، آنتراسن از سمی ترین وسرطان زاترین ترکیباتی است که تاکنون، توسط آژانس محافظ...

متن کامل

بررسی ساختار گیاه یونجه (Medicago sativa L.) و سنجش مدیکارپین در مراحل مختلف تکوین.

یونجه با نام علمیMedicago sativa L. ازخانواده باقلائیان، گیاهی است پایا و علوفه‌ای است این گونه دارای ترکیبات متعددد فلاونوئیدی است یکی از مهم‌ترین این ترکیبات در گیاه یونجه، ایزوفلاونوئید مدیکارپین است که این ایزوفلاونوئید باعث فعال شدن ژنهای ریزوبیومی دخیل در فرآیند تشکیل گرهگ می‌شود. در این پژوهش میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در مراحل مختلف تکوین گیاه در سه تکرار شامل مراحل...

متن کامل

بررسی تاثیر پرایمینگ بذر روی عملکرد جوانه زنی و تحمل به تنش خشکی در گیاه یونجه (.medicago sativa l)

جوانه زنی کارآمد و ظهور سریع و یکنواخت گیاهچه در راندمان تولید محصول مهم هستند. بنابراین استفاده از راهکارهایی برای بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه برای بالابردن میزان تولید محصول ضروری می باشد. خشکی یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان در سراسرجهان و شایع ترین تنش محیطی است که تقریبا تولید 25 درصد اراضی جهان را محدود ساخته است. پرایمینگ به عنوان یک تکنیک ساده پیش از جوانه زنی پیشنهاد شده است ک...

بررسی مولکولی برخی از ژن های مسیر ایزوفلاونوئیدها ، فعالیت آنزیم های لاکاز و پراکسیداز و تغییرات ساختاری در گیاه یونجه (medicago sativa l. ) تحت تنش سرب

آلودگی فلزات سنگین، به ویژه فلز سرب، در محیط زیست یکی از مهم ترین تنش های محیطی برای گیاهان محسوب شده که موجب کاهش رشد و عملکرد آنها می گردد. ایزوفلاونوئید مدیکارپین یکی از مهم ترین ترکیبات گیاه یونجه است که تجمع و ترشح و افزایش بیان ژن آنزیم های کلیدی مسیر بیوسنتزی آن در پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی مختلف گزارش شده است. در این تحقیق، بررسی بیان ژن و فعالیت آنزیم های کلیدی مسیر بیوسنتزی مد...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله پژوهشهای گیاهی

ناشر انجمن زیست شناسی ایران

ISSN 2383-2592

دوره 28

شماره 1 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021