عنوان ژورنال

پژوهش حقوق عمومی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2345-6116
  • ناشر :دانشگاه علامه طباطبائی

شمارگان این ژورنال

دوره 21
دوره 20
دوره 19
دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1