عنوان ژورنال

پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2476-5007
  • ناشر :دانشگاه صنعتی شاهرود
شماره 1 تاریخ انتشار 2019-03-21

شمارگان این ژورنال

دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1