عنوان ژورنال

جغرافیا و پایداری محیط

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2322-3197
ناشر: دانشگاه رازی کرمانشاه
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود