× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
عنوان ژورنال

دستاوردهای روانشناختی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2228-6144 ناشر: دانشگاه شهید چمران اهواز
دوره 27
شماره 1 2020-04-20
دوره 26
شماره 2 2019-10-23
شماره 1 2019-06-22
دوره 25
شماره 2 2019-02-04
شماره 1 2018-08-23
دوره 24
شماره 2 2018-01-21
شماره 1 2017-06-22
دوره 23
شماره 2 2017-01-20
شماره 1 2016-08-22
دوره 22
شماره 2 2016-03-20
شماره 1 2015-03-21
دوره 21
شماره 2 2014-12-22
شماره 1 2014-04-21
دوره 20
شماره 2 2013-12-22
شماره 1 2013-06-22
دوره 19
شماره 2 2013-02-19
شماره 1 2012-12-21
دوره 18
شماره 2 2012-02-20
شماره 1 2012-02-20
دوره 17
شماره 2 2011-10-23
شماره 1 2011-06-22
دوره 16
شماره 2 2011-02-20